Matthew 23

“Ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵áwa yarɨgí̵ápa mepanɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

Jisaso xwɨyí̵á apɨ nurí̵ɨsáná ámá oxí̵ apɨxí̵ e epí̵royí̵ egí̵áyo tí̵nɨ oyá wiepɨsarɨŋowamɨ tí̵nɨ nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵áwa tí̵nɨ Parisiowa tí̵nɨ wiwanɨŋowa nánɨ re rɨnɨgí̵árɨnɨ, ‘Ŋwí̵ ikaxí̵ Moseso nɨneare'wapɨyirɨ rí̵wamɨŋí̵ eaŋí̵pɨ newanɨŋonenɨ ámáyo ure'wapɨyipaxí̵rɨnɨ.’ E rɨnɨgí̵á eŋagɨ nánɨ ní̵nɨ awa searí̵áyí̵ nɨxí̵dɨro erí̵ɨnɨ. E nerɨ aí awa naŋí̵ nɨrɨro aiwɨ wiwanɨŋowa píránɨŋí̵ mɨxí̵darɨŋagí̵a nánɨ wigí̵ yarɨgí̵ápa seyí̵ne' enɨ mepanɨ. Ámáyo ŋwí̵ ikaxí̵ nurɨróná saŋí̵ xwe' ayá wínɨŋí̵ gwí̵ nɨjiro saŋwí̵yo ikwiárarɨgí̵árɨnɨ. E nerɨ aí wiwanɨŋowa ‘Iwamí̵ó we' reŋí̵ ná wonɨ tí̵nɨ omí̵eyoámɨnɨ.’ wimónarɨŋí̵manɨ. Amɨpí awa yarɨgí̵ápɨ ámá sɨŋwí̵ oneaní̵poyɨnɨrɨ yarɨgí̵árɨnɨ. Awa ámá Gorɨxomɨ píránɨŋí̵ xí̵darɨgí̵áyí̵ dɨrí̵ xwɨyí̵á Gorɨxoyá nánɨ dí̵kínarɨgí̵árí mɨŋí̵yo dí̵kínɨro wigí̵ iyí̵á sírí̵wí̵yo dánɨ wayaxí̵nɨŋí̵ nɨyɨwára puŋí̵yí̵ yínɨro yarɨgí̵ápa me' ámá sɨŋwí̵ oneaní̵poyɨnɨrɨ dɨrí̵ xwe' í̵á nɨwearo dí̵kínɨro wayaxí̵ enɨ sepiá yɨwárapɨŋí̵ yínɨro nero emearɨgí̵árɨnɨ. Awa aiwá xwe' imɨxarɨgí̵e nánɨ nurónáranɨ, rotu' aŋí̵yo nánɨ nurónáranɨ, ámá sɨŋwí̵ oneaní̵poyɨnɨrɨ sɨŋánɨŋí̵mɨnɨ nɨŋweamero yarɨgí̵áwarɨnɨ. Awí eánarɨgí̵eranɨ, makerí̵á imɨxarɨgí̵eranɨ, ‘Neare'wapɨyarɨŋoxɨnɨ.’ onɨrí̵poyɨnɨrɨ emearɨgí̵áwarɨnɨ. Awa e nero aí segí̵ seare'wapɨyarɨŋo ná wonɨrɨnɨ. Seyí̵ne' nɨyí̵ne'nɨ nionɨ nɨnɨxí̵dɨro nánɨ ámá axí̵ imónɨgí̵áyí̵ne' ‘Ráre, napíe' rɨnɨgí̵áyí̵ne' imónɨŋagɨ nánɨ seyí̵ne' awa yapɨ ‘Neare'wapɨyarɨŋoxɨnɨ.’ onɨrí̵poyɨnɨrɨ e mepanɨ. Segí̵ ápo aŋí̵namɨ ŋweaŋo ná wonɨ onɨ eŋagɨ nánɨ enɨ xwí̵á tí̵yo dáŋí̵ womɨ ‘Ápoxɨní̵ murɨpanɨ. 10 Nɨseame'ra uní̵o ná wonɨ Kiraiso, ámá arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵oyɨ rarɨgí̵o eŋagɨ nánɨ enɨ seyí̵ne'yá wo nánɨ ‘Nɨneame'ra warɨŋorɨnɨ.’ mɨrɨnɨpa e'poyɨ. 11 Seyí̵ne' gɨyí̵ne' seáyɨ e seaimónɨŋoyí̵ segí̵ inókínɨŋí̵ nimónɨrɨ omɨŋí̵ seaiíwɨnɨgɨnɨ. 12 Ámá gɨyí̵ gɨyí̵ne' sewanɨŋí̵yí̵ne' seáyɨ e mení̵áyí̵ne', Gorɨxo xwí̵ámɨ seaimɨxɨní̵árɨnɨ. Gɨyí̵ gɨyí̵ne' ‘Sɨpíenerɨnɨ.’ nɨyaiwinɨro ínɨmɨ imóní̵áyí̵ne', Gorɨxo seáyɨ e seamení̵árɨnɨ.

Ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵áwa naŋí̵ ero sɨpí ero yarɨgí̵á nánɨ xwɨyí̵á umeárɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

13 “E nerɨ aí ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵oyí̵ne' tí̵nɨ Parisioyí̵ne' tí̵nɨ, naŋí̵ ero sɨpí ero yarɨgí̵oyí̵ne' aweyɨ! Sí̵á wɨyi soyí̵ne' mají̵á seaórɨní̵árɨnɨ. Soyí̵ne' ámá Gorɨxomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro oyá xwioxí̵yo nɨpáwiro ŋweaanɨrɨ e'í̵áyo nure'wapɨyirí̵ná pí̵rɨpí̵rí̵nɨŋí̵ wiarɨŋagí̵a nánɨ Gorɨxo xeanɨŋí̵ rí̵á tí̵ŋí̵ seaikárɨní̵á eŋagɨ nánɨ dɨŋí̵ sɨpí oseainɨ. Sewanɨŋoyí̵ne' Gorɨxomɨ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵ropa ero mɨpáwipa ero nero aí ámá enɨ xe opáwípoyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ wɨnarɨgí̵ámanɨ. 14 [Ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵oyí̵ne' tí̵nɨ Parisioyí̵ne' tí̵nɨ aweyɨ! Sí̵á wɨyi soyí̵ne' mají̵á seaórɨní̵árɨnɨ. Naŋí̵ ero sɨpí ero yarɨgí̵oyí̵ne', sí̵wí yáí̵ rí̵kínɨŋí̵yí̵ yapɨ ámáyá aiwá pɨrí̵ ní̵nɨ í̵wí̵ manarɨŋí̵pa soyí̵ne' apɨxí̵ aní̵ apiaŋí̵pia nánɨ dɨŋí̵ sɨpí mɨseaí wigí̵ amɨpí í̵wí̵ nurápɨro anɨpápia wárarɨgí̵árɨnɨ. Soyí̵ne' Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ nurɨróná ámá arí̵á nɨneairo weyí̵ oneame'poyɨnɨrɨ ámá sɨŋwí̵ anɨgí̵e dánɨ sepiá nɨra warɨgí̵oyí̵ne'rɨnɨ. Ayɨnánɨ soyí̵ne' xwɨyí̵á ámá wí meárɨnɨpí̵rí̵ápa axí̵pɨ meárɨnɨpí̵rí̵ámanɨ. Soyí̵ne' rí̵á tí̵ŋí̵ meárɨnɨpí̵rí̵á eŋagɨ nánɨ dɨŋí̵ sɨpí oseainɨ.] 15 Ŋwí̵ ikaxí̵ mewegí̵oyí̵ne' tí̵nɨ Parisioyí̵ne' tí̵nɨ aweyɨ! Sí̵á wɨyi soyí̵ne' mají̵á seaórɨní̵árɨnɨ. Naŋí̵ ero sɨpí ero yarɨgí̵oyí̵ne', ‘Ámá ná jí̵amɨ ŋweagí̵áyí̵ negí̵nɨŋí̵ imóní̵í̵rɨxɨnɨ.’ nɨyaiwiro rawɨrawáyo xero xwí̵áyo aŋí̵ uro neróná segí̵ yarɨgí̵ápɨ ayo ure'wapɨyarɨgí̵oyí̵ne'rɨnɨ. Ayí̵ soyí̵ne'nɨŋí̵ nimónɨrí̵náyí̵ soyí̵ne' rí̵á anɨŋí̵ wearɨŋí̵yo ikeaárɨnɨpaxí̵ aiwɨ soyí̵ne' ayo wíwapɨyarɨŋagɨ nánɨ ayí̵ soyí̵ne' nɨseamu'roro aŋɨpaxí̵ rí̵á anɨŋí̵ wearɨŋí̵yo ikeaárɨnɨpaxí̵ imónɨŋoɨ. Ayɨnánɨ Gorɨxo xeanɨŋí̵ seaikárɨní̵á eŋagɨ nánɨ dɨŋí̵ sɨpí oseainɨ. 16 Soyí̵ne' sɨŋwí̵nɨŋí̵ supárɨgí̵oyí̵ne' aweyɨ! Sí̵á wɨyi soyí̵ne' mají̵á seaórɨní̵árɨnɨ. Sɨŋwí̵nɨŋí̵ supárɨgí̵oyí̵ne' aiwɨ ámá wíyo óí̵ sɨwánɨŋí̵ wiarɨgí̵oyí̵ne', ámá wo ‘E emí̵ɨnɨ. Aŋí̵ Gorɨxo nánɨ rɨdɨyowá yarɨŋwá riwámɨ dánɨ rɨrarɨŋɨnɨ.’ rarɨŋagɨ nɨwɨnɨrí̵ná re rarɨgí̵oyí̵ne'rɨnɨ, ‘Ananɨrɨnɨ. Xí̵o rí̵í̵pa mepa nerí̵náyí̵, xwɨyí̵á meárɨnɨpaxí̵ wí mɨrarɨnɨnɨ.’ rarɨgí̵oyí̵ne'rɨnɨ. E nerɨ aí ámá wo ‘E emí̵ɨnɨ. Sí̵ŋá gorí̵ aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨŋwáiwámɨ ínɨmɨ weŋí̵pimɨ dánɨ rɨrarɨŋɨnɨ.’ rarɨŋagɨ nɨwɨnɨrí̵ná re rarɨgí̵oyí̵ne'rɨnɨ, ‘Xí̵o rí̵í̵pa mepa nerí̵náyí̵, xwɨyí̵á meárɨnɨpaxí̵ rarɨnɨ.’ rarɨgí̵oyí̵ne'rɨnɨ. 17 Majɨmají̵á ikárɨnɨro sɨŋwí̵nɨŋí̵ supárɨro egí̵oyí̵ne', gí̵mɨnɨ gɨpɨ seáyɨ e imónɨnɨ? Sí̵ŋá gorí̵ aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ weŋí̵pɨ seáyɨ e rimónɨnɨ? Aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwá seáyɨ e rimónɨnɨ? Aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵á ŋwí̵á iwámɨ gorí̵ sí̵ŋápɨ sa e weŋagɨ nánɨ enɨ ŋwí̵á imónɨŋagɨ nánɨ aŋí̵ iwá seáyɨ e imónɨnɨ. Ayɨnánɨ ámá wo rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ dánɨ ráná pí nánɨ ‘Xwɨyí̵á meárɨnɨpaxí̵ bɨ mɨrarɨnɨnɨ.’ rarɨgí̵árɨnɨ? 18 Soyí̵ne' rɨpɨ enɨ rarɨgí̵oyí̵ne'rɨnɨ. Ámá gɨyí̵ gɨyí̵ aiwá peaxí̵ tanɨro nánɨ íráí̵ noa peyinɨŋe dánɨ rarɨŋagɨ nɨwɨnɨrí̵ná ‘Ayí̵ ananɨrɨnɨ. Xwɨyí̵á meárɨnɨpaxí̵ bɨ mɨrarɨnɨnɨ.’ rɨro ámá aiwá peaxí̵ seáyɨ e ikwiárɨnɨŋí̵pimɨ dánɨ rarɨŋagɨ nɨwɨnɨrí̵ná ‘Ayí̵ apimɨ dánɨ rí̵í̵pɨ xɨxenɨ mepa nerí̵náyí̵, xwɨyí̵á meárɨnɨpaxí̵ rarɨnɨ.’ rɨro yarɨgí̵oyí̵ne'rɨnɨ. 19 Sɨŋwí̵nɨŋí̵ supárɨgí̵oyí̵ne' arɨge nerɨ yapí̵ e ure'wapɨyarɨgí̵árɨnɨ? Gí̵mɨnɨ gí̵pɨ seáyɨ e imónɨnɨ? Aiwá peaxí̵ ikwɨkwiárɨmí̵ yarɨgí̵ápɨ seáyɨ e rimónɨnɨ? Íráí̵ noa peyinɨŋí̵pɨ seáyɨ e rimónɨnɨ? Íráí̵ onɨŋí̵pɨ aiwá ŋwí̵á imɨxarɨŋagɨ nánɨ íráí̵pɨ seáyɨ e imónɨnɨ. 20 Ayɨnánɨ ámá íráí̵ onɨŋí̵pimɨ dánɨ nɨrɨróná aiwá seáyɨ e ikwiárɨnɨŋí̵pimɨ dánɨ enɨ rarɨŋoɨ. 21 Ámá rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ dánɨ nɨrɨróná Gorɨxo aŋiwámɨ ínɨmɨ ŋweaŋomɨ dánɨ enɨ rarɨŋoɨ. 22 Ámá ‘Aŋí̵namɨ dánɨ rɨrarɨŋɨnɨ.’ nɨrɨróná Gorɨxo íkwiaŋwí̵ e'í̵ ŋweaŋe dánɨ rɨro xewanɨŋo e'í̵ ŋweaŋomɨ dánɨ rɨro enɨ yarɨŋoɨ. Ayɨnánɨ xwɨyí̵á soyí̵ne' ‘E dánɨ nɨrɨrí̵ná ananɨrɨnɨ.’ rarɨgí̵áyí̵ nɨpɨkwɨnɨ nɨpɨkwɨnɨ mɨrarɨgí̵oyí̵ne'rɨnɨ.

23 Ŋwí̵ ikaxí̵ mewegí̵oyí̵ne' tí̵nɨ Parisioyí̵ne' tí̵nɨ aweyɨ! Sí̵á wɨyi soyí̵ne' mají̵á seaórɨní̵árɨnɨ. Sɨpí ero naŋí̵ ero yarɨgí̵oyí̵ne' dɨŋí̵ sɨpí oseainɨ. Soyí̵ne' aiwá nɨmiróná anɨŋí̵ miní̵ yíyí̵ tí̵nɨ aí̵ tí̵nɨ siyó amɨpí píránɨŋí̵ í̵á nɨroro rɨxa we' wu'kau' imónɨŋáná wo Gorɨxomɨ mɨnɨ nɨwiro aí ŋwí̵ ikaxí̵ xwe' rɨnɨŋí̵ tí̵yo ‘Dɨxí̵ ámá imónɨŋí̵yo xɨxenɨ wiiarɨŋí̵pa ámá xeŋwí̵yo enɨ axí̵pɨ wiirí̵ɨnɨ. Ámá xeŋwí̵yo enɨ ayá urɨmɨxɨrí̵ɨnɨ. Gorɨxomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵rorí̵ɨnɨ.’ rɨnɨŋí̵ ayo soyí̵ne' ogámí̵ nero onɨmiápianɨ xí̵darɨgí̵árɨnɨ. Segí̵ anɨŋí̵ miní̵ yarɨgí̵á jí̵apɨ pí̵nɨ mɨwiárɨpa ero ámáyo naŋí̵ mimɨxɨpa yarɨgí̵ápɨ enɨ ero nero sɨŋwɨrɨyí̵, naŋí̵ imónɨmɨnɨrɨ eŋí̵rɨnɨ. 24 Soyí̵ne' sɨŋwí̵nɨŋí̵ supárɨgí̵oyí̵ne' aiwɨ ámá wíyo óí̵ sɨwánɨŋí̵ wiarɨgí̵oyí̵ne', inaiwá nɨnɨro sidɨrí̵á onɨmiápia weŋagɨ nɨwɨnɨróná ananɨ emɨ nɨmamoro aí kamerí̵ xwe'rɨxa weŋáná sɨŋwí̵ mɨwɨní̵ o tí̵nɨ gwí̵nárearɨgí̵oyí̵ne'rɨnɨ.” nurɨrɨ awa re oyaiwípoyɨnɨrɨ “None ŋwí̵ ikaxí̵ xwe' eánɨŋí̵yo ogámí̵ nerane'ná ayí̵ kamerí̵nɨŋí̵ gwí̵nárearɨŋwárí̵anɨ? Ŋwí̵ ikaxí̵ onɨmiápia eánɨŋí̵yo píránɨŋí̵ nɨxí̵dɨrane'ná ayí̵ sidɨrí̵á emí̵nɨŋí̵ mamoarɨŋwárí̵anɨ?” oyaiwípoyɨnɨrɨ e urɨŋɨnigɨnɨ.

25 Ámɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ŋwí̵ ikaxí̵ mewegí̵oyí̵ne' tí̵nɨ Parisioyí̵ne' tí̵nɨ aweyɨ! Sí̵á wɨyi soyí̵ne' mají̵á seaórɨní̵árɨnɨ. Naŋí̵ ero sɨpí ero yarɨgí̵oyí̵ne', Gorɨxo xeanɨŋí̵ seaikárɨní̵á eŋagɨ nánɨ dɨŋí̵ sɨpí oseainɨ. Soyí̵ne' kapɨxí̵yo tí̵nɨ xwárí̵á sɨxí̵yo tí̵nɨ bí̵arɨwámɨ dánɨ wayí̵ nɨroro aí xwioxí̵yómɨnɨ segí̵ í̵wí̵ meaarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ uyí̵nií̵ yarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ magwí̵ enɨ. 26 Parisi sɨŋwí̵nɨŋí̵ supárɨgí̵oyí̵ne', kapɨxí̵wámɨ tí̵nɨ xwárí̵á sɨxí̵wámɨ tí̵nɨ xámɨ xwioxí̵yómɨnɨ wayí̵ róáná bí̵arɨwámɨnɨ enɨ naŋí̵ imónɨnɨŋoɨ. 27 Ŋwí̵ ikaxí̵ mewegí̵oyí̵ne' tí̵nɨ Parisioyí̵ne' tí̵nɨ aweyɨ! Sí̵á wɨyi soyí̵ne' mají̵á seaórɨní̵árɨnɨ. Naŋí̵ ero sɨpí ero yarɨgí̵oyí̵ne', Gorɨxo xeanɨŋí̵ seaikárɨní̵á eŋagɨ nánɨ dɨŋí̵ sɨpí oseainɨ. Soyí̵ne' ámá xwárɨpáyo seáyɨ e mí̵á imɨxáná sɨmajiyí̵ naŋí̵ rarɨŋí̵pánɨŋí̵ imónɨŋoɨ. Ínɨmɨnɨyí̵ ámá eŋí̵ nórówapɨrɨ pɨyaŋí̵ eaarɨŋí̵pánɨŋí̵ eŋánáɨ. 28 Ámá wí soyí̵ne' sɨŋwí̵ nɨseanɨróná ‘We' rónɨgí̵áwarɨnɨ.’ seaiaiwiarɨŋagí̵a wí segí̵ xwioxí̵yómɨnɨ naŋí̵ ero sɨpí ero yarɨgí̵ápɨ tí̵nɨ rɨkɨkɨrí̵ó yarɨgí̵ápɨ tí̵nɨ magwí̵ eŋagɨ sɨŋwí̵ mɨseanarɨgí̵árɨnɨ. 29 Ŋwí̵ ikaxí̵ mewegí̵oyí̵ne' tí̵nɨ Parisioyí̵ne' tí̵nɨ aweyɨ! Sí̵á wɨyi soyí̵ne' mají̵á seaórɨní̵árɨnɨ. Naŋí̵ ero sɨpí ero yarɨgí̵oyí̵ne', Gorɨxo xeanɨŋí̵ seaikárɨní̵á eŋagɨ nánɨ dɨŋí̵ sɨpí oseainɨ. Soyí̵ne' Gorɨxoyá wí̵á rókiamoagí̵áyí̵yá xwárí̵páyo maŋí̵ e warɨpánɨŋí̵ sí̵ŋáyo xegí̵ yoí̵ nearo urárárɨro ámá we' rónɨgí̵á eŋíná pegí̵áwa xwí̵á weyárɨnɨŋe enɨ mí̵á imɨxɨro neróná 30 re rarɨgí̵árɨnɨ, ‘None eŋíná arí̵owa ŋweaagíná nɨŋwearane sɨŋwɨrɨyí̵, awa wí̵á rókiamoagí̵áwamɨ pɨkiarí̵ná none enɨ nawínɨ wí pɨkianɨrɨ eŋwámanɨ.’ rarɨgí̵árɨnɨ. 31 Sewanɨŋoyí̵ne' e nɨrɨróná xwɨyí̵á nɨmeárɨnɨro re'nɨŋí̵ rɨnarɨŋoɨ, ‘Negí̵ arí̵owa wí̵á rókiamoagí̵áwamɨ pɨkiagí̵owamɨ xiáwonerɨnɨ.’ áwaŋí̵ e'nɨŋí̵ rɨnarɨŋoɨ. 32 Soyí̵ne' segí̵ arí̵owa wí̵á rókiamoagí̵áwamɨ nɨpɨkiro yagí̵ápɨ nɨmu'roro xwɨyí̵á wínɨ meárɨnɨpí̵rɨ nánɨ ananɨ e'í̵rɨxɨnɨ. 33 Sidɨroyí̵ne, weaxí̵á miáoyí̵ne' Gorɨxo xwɨyí̵á nɨseamearɨrɨ rí̵á anɨŋí̵ wearɨŋí̵yo seaikeaáráná arɨge nerɨ urakínɨpí̵rí̵árɨnɨ? Oweoɨ, wí nurakínɨpí̵rí̵ámanɨ. 34 Píránɨŋí̵ arí̵á e'poyɨ. Nionɨ wí̵á rókiamoarɨgí̵áwamɨ tí̵nɨ ámá nɨjí̵áwamɨ tí̵nɨ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵áwamɨ tí̵nɨ soyí̵ne' tí̵ŋí̵ e nánɨ urowárɨmí̵á eŋagɨ aiwɨ soyí̵ne' awa wamɨ pɨkiro wamɨ íkí̵áyo yekwɨroárɨro wamɨ segí̵ rotu' aŋí̵yo dánɨ sɨkwí̵á ragí̵ pí̵rí̵ uyɨkiro wa nuro aŋí̵ bɨ bimɨ ŋweáí̵e mɨxí̵ nɨxí̵da uro epí̵rí̵árɨnɨ. 35 Ayí̵ rɨpɨ nánɨ awamɨ soyí̵ne' tí̵ŋí̵ e nánɨ urowárɨmí̵árɨnɨ. Soyí̵ne' xwí̵á tí̵yo xwɨyí̵á ámá we' rónɨgí̵á nɨyonɨ go go pɨkigí̵á nánɨ rí̵á meárɨnɨpí̵rɨ awamɨ soyí̵ne' tí̵ámɨnɨ urowárɨmí̵árɨnɨ. Iwamí̵ó we' rónɨŋí̵ Aiborí̵omɨ pɨkiŋe dánɨ yoparí̵ wí̵á rókiamoagí̵ Sekaraiaomɨ —O íráí̵ rɨdɨyowá yanɨro ikwɨkwiárɨmí̵ yarɨgí̵e mɨdánɨ eŋáná Gorɨxoyá aŋí̵ awawá ‘Ŋwí̵áxɨnɨ.’ rɨnɨŋe mɨdánɨ eŋáná áwɨnɨmɨ e pɨkigí̵orɨnɨ. Omɨ pɨkigí̵e nánɨ xwɨyí̵á meárɨnɨpí̵rɨ ámá ayo segí̵ tí̵ámɨnɨ urowárɨmí̵árɨnɨ. 36 Nepa seararɨŋɨnɨ, ‘Oxí̵ apɨxí̵ agwɨ ríná ŋweagí̵áyí̵ne' amɨpí nionɨ seararɨŋá rɨpɨ nɨseaímeaní̵árɨnɨ.’ seararɨŋɨnɨ.

Jerusaremɨ ŋweáyí̵ nánɨ rɨŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.

37 Jerusaremɨ ŋweáyí̵ne' wí̵á rókiamoarɨgí̵áwamɨ pɨkiro ámá Gorɨxo seyí̵ne' tí̵ŋí̵ e nánɨ urowáre'napɨŋowamɨ sí̵ŋá nearo pɨkiro yarɨgí̵áyí̵ne', nionɨ karí̵karí̵ xɨnáí miá ɨwí̵yo ínɨmɨ mɨmeámí̵ yarɨŋí̵pa nionɨ enɨ axí̵pɨ seaimɨnɨrɨ yarí̵ná seyí̵ne' mɨseaimónarɨnɨ. 38 Arí̵á e'poyɨ. Gorɨxo yeáyí̵ nɨseayimɨxemearí̵ná aŋí̵ seyí̵ne' ŋweaanɨrɨ egí̵e rɨxa anɨpá imónɨgoɨ. 39 Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. ‘Seyí̵ne' nionɨ sɨŋwí̵ mɨnaní̵ ne'í̵asáná re rɨpí̵rí̵íná nánɨnɨ nanɨpí̵rí̵árɨnɨ, “Ámɨnáo urowáre'napáná weapɨní̵omɨ yayí̵ seáyɨ e oumeaneyɨ.” rɨpí̵rí̵íná nánɨnɨ sɨŋwí̵ nanɨpí̵rí̵árɨnɨ.’ seararɨŋɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for AAK