Matthew 24

“Aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwá ɨkwierómioaní̵árɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Jisaso aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ dánɨ nɨpeyearɨ warí̵ná xegí̵ wiepɨsarɨŋowa aŋí̵ Gorɨxo nánɨ e mɨrɨnɨŋí̵yí̵ awiaxí̵ eŋagɨ “Jisaso píránɨŋí̵ sɨŋwí̵ owɨnɨnɨ.” nɨyaiwiro árɨxá wianɨro báná 2o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' sí̵ŋá aŋí̵ tɨyí̵ ní̵nɨ sɨŋwí̵ rɨwɨnarɨŋoɨ? Nepa seararɨŋɨnɨ. Rí̵wí̵yo sí̵ŋá kɨkírónɨŋí̵ rɨpɨyí̵ wo wí̵omɨ seáyɨ e ikwiárɨnɨní̵ámanɨ. Sí̵ŋá ikwɨkweyárɨnɨŋí̵ rɨpɨ ní̵nɨ ɨkwierómioaní̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Xeanɨŋí̵ iwamí̵ó wímeaní̵ápɨ nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

3E nurɨmɨ nurɨ dí̵wí̵ mɨŋí̵ Oripiyo nɨyirɨ e e'í̵ ŋweaŋáná wiepɨsarɨŋowa Jisaso xegí̵pɨ ŋweaŋagɨ nɨwɨnɨro aŋwɨ e nɨbɨro yumí̵í yarɨŋí̵ re wigí̵awixɨnɨ, “Joxɨ áwaŋí̵ neareɨ. Sí̵ŋápɨ gíná ɨkwierómioaní̵árɨnɨ? Sɨŋwí̵ ayo nɨwɨnɨrane ‘O rɨxa nɨweapɨnɨ aŋwɨ ayorí̵anɨ?’ yaiwirane ‘Sí̵á yoparí̵yi rɨxa rɨyirí̵anɨ?’ yaiwirane yaní̵wá nánɨ pí ekɨyiŋí̵yo wɨnaní̵wárɨnɨ? Joxɨ neareɨ.” urí̵agí̵a 4o áwaŋí̵ nurɨrí̵ná re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá wí yapí̵ seare'wapɨyipí̵rɨxɨnɨrɨ dɨŋí̵ í̵á nɨxɨrɨro e'í̵rɨxɨnɨ. 5Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Ámá obaxí̵ wo wo nɨbayiro yoí̵ nionɨyá nɨrɨnɨro yapí̵ re seare'wapɨyanɨro epí̵rí̵árɨnɨ, ‘Ámá yeáyí̵ seayimɨxemeaní̵a nánɨ arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵oyɨ rarɨgí̵o imónɨŋáonɨrɨnɨ.’ seare'wapɨyanɨro e'áná ámá oxí̵ apɨxí̵ obaxí̵ ‘Nepaxɨnɨ.’ nɨyaiwiro xeŋwí̵yo xí̵dɨpí̵rí̵árɨnɨ. 6Soyí̵ne' ‘Aŋí̵ nowamɨnɨ mɨxí̵ íkwí̵naroarɨnɨ.’ rɨnánáyí̵ xwɨyí̵á imɨŋí̵ ‘Aŋí̵ wímɨ mɨxí̵ inarɨŋoɨ.’ rɨnɨme'ánáyí̵ wáyí̵ mepa e'í̵rɨxɨnɨ. Mɨxí̵ ayí̵ xámɨ niga nurɨ aiwɨ sí̵á yoparí̵ Jisasonɨ weapɨmí̵áyi sɨnɨrɨnɨ. 7Ámá gwí̵ wɨrí nɨwiápí̵nɨmearo wínɨyí̵ tí̵nɨ mɨxí̵ inɨro ero mɨxí̵ ináyí̵ wí nɨwiápí̵nɨmearo wínɨyí̵ tí̵nɨ mɨxí̵ inɨro ero aŋí̵ wíyí̵ wíyo poboní̵ erɨ aŋí̵ wamɨ agwí̵ nánɨ ikeamónɨro epí̵rí̵árɨnɨ. 8Apɨ nɨpɨnɨ e imónarɨŋagɨ nɨwɨnɨrí̵ná re yaiwíí̵rɨxɨnɨ, ‘Rí̵we'ná xwe' ení̵a nánɨ iwamí̵ó ríyí̵ rɨyarɨnɨ? Oyɨnɨ.’ yaiwíí̵rɨxɨnɨ. Apɨxí̵ niaíwí̵ xɨrɨmɨnɨrɨ nerí̵ná dɨŋí̵ re yaiwiarɨgí̵ápa, ‘Rí̵we'ná rí̵nɨŋí̵ xwe' nimɨnɨrɨ nánɨ iwamí̵ó rɨniarɨnɨ? Oyɨnɨ.’ yaiwiarɨgí̵ápa soyí̵ne' enɨ nionɨ rarɨŋápɨ imónarɨŋagɨ nɨwɨnɨrí̵ná re yaiwíí̵rɨxɨnɨ, ‘Rí̵we'ná xeanɨŋí̵ xwe' neaímeaní̵árí̵anɨ?’ yaiwíí̵rɨxɨnɨ. 9Íná soyí̵ne' ámá wí í̵á nɨseaxero xeanɨŋí̵ seaikárɨro seapɨkiro epí̵rí̵a nánɨ ámá wíyo mɨnɨ wipí̵rí̵árɨnɨ. Ámá gwí̵ rɨxí̵ wɨrí̵ wɨrímɨ dáŋí̵ ní̵nɨ soyí̵ne' nionɨ nɨxí̵darɨŋagí̵a nánɨ sí̵mí̵ tí̵nɨ seaipí̵rí̵árɨnɨ. 10E seaiarí̵ná ámá obaxí̵ nionɨ nɨxí̵darɨgí̵áyí̵ rí̵wí̵ nɨnɨmoro wigí̵ wínɨyí̵ Jisasonɨ nɨxí̵darɨgí̵áyí̵ nánɨ ámáyo mɨyí̵ urɨro ayí̵ tí̵nɨ sí̵mí̵ tí̵nɨ inɨro epí̵rí̵árɨnɨ. 11Ámá wí nɨwiápí̵nɨmearo mimóní̵ wí̵á rókiamoarɨgí̵áwa nimónɨro ámá oxí̵ apɨxí̵ obaxí̵yo yapí̵ wíwapɨyipí̵rí̵árɨnɨ. 12Ámá rɨkɨkɨrí̵ó niga upí̵rí̵á eŋagɨ nánɨ ámá obaxí̵ wíyo wá nɨwianɨrɨ arɨrá wiarɨgí̵ápɨ pí̵nɨ wiárɨpí̵rí̵árɨnɨ. 13E nerɨ aí gɨyí̵ gɨyí̵ eŋí̵ neánɨro nionɨ dɨŋí̵ nɨnɨkwí̵roro nɨxí̵darɨgí̵áyo sí̵á yoparí̵yimɨ nionɨ ananɨ yeáyí̵ uyimɨxemeámí̵árɨnɨ. 14Xwɨyí̵á yayí̵ seainarɨŋí̵ ‘Gorɨxo xegí̵ xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ seameŋweaní̵a nánɨ segí̵ í̵wí̵ yarɨgí̵ápɨ rí̵wí̵mɨnɨ nɨmamoro nɨsanɨro ŋweáí̵rɨxɨnɨ.’ rɨnɨŋí̵pɨ ámá nionɨ nɨxí̵darɨgí̵áyí̵ nuro ámá gwí̵ wɨrí̵ wɨrí nɨyonɨ xwí̵á rɨrí nɨrímɨnɨ amɨ gɨmɨ ŋweagí̵áyo wáí̵ nurɨmemáná eŋáná sí̵á yoparí̵yi imónɨní̵árɨnɨ.

Xeanɨŋí̵ rí̵á tí̵ŋí̵ wímeaní̵ápɨ nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

15“Soyí̵ne' wí̵á rókiamoagí̵ Daniero nɨrɨrɨ eaŋí̵pɨ ámá sɨpí seaikárɨŋo aŋí̵ awawá Gorɨxoyá ŋwí̵á ikwí̵rónɨŋí̵wámɨ xórórí̵ nerɨ xwɨrí̵á ikɨxe'agɨ nɨwɨnɨrí̵ná —Ámá gɨyí̵ne' xwɨyí̵á rɨpɨ í̵á róí̵áyí̵ne', dɨŋí̵ píránɨŋí̵ morí̵ɨnɨ. 16E nɨwɨnɨrí̵ná Judia pɨropenɨsí̵yo ŋweagí̵áyí̵ dí̵wí̵yo nánɨ e'í̵ yíí̵rɨxɨnɨ. 17Ámá gɨyí̵ gɨyí̵ aŋí̵ waíwí̵yo nɨpeyiro seáyí̵mɨnɨ ikwí̵rónɨŋí̵wámɨ nɨŋwearóná ‘Sɨpí neaikárɨŋo rɨxa ŋwí̵á imónɨŋe xwɨrí̵á ikɨxearɨnɨ.’ rɨnarɨŋagí̵a arí̵á nɨwirí̵ná sɨnɨ mepa e'í̵rɨxɨnɨ. Nɨwiápí̵nɨmeámáná amɨpí ínɨmɨ ikwí̵rónɨŋí̵wámɨ weŋí̵pɨ mieanɨro nánɨ nɨwepí̵nɨro mɨpáwipa sa nɨwepí̵nɨro dí̵wí̵yo nánɨ aŋí̵nɨ e'í̵ yíí̵rɨxɨnɨ. 18Ámá aiwá omɨŋí̵yo yarɨgí̵áyí̵ enɨ arí̵á e nɨwirí̵ná ámɨ iyí̵á meaanɨro nánɨ aŋí̵ e nánɨ mupa sa dí̵wí̵yo nánɨ e'í̵ yíí̵rɨxɨnɨ. 19Íná apɨxí̵ niaíwí̵ agwí̵ egí̵íwa tí̵nɨ sɨnɨ niaíwí̵ amɨŋí̵ narɨgí̵íwa tí̵nɨ aŋí̵nɨ e'í̵ upaxí̵ mimónɨŋagɨ nánɨ aweyɨ! Arɨge nero dí̵wí̵yo nánɨ aŋí̵nɨ e'í̵ yipí̵rí̵árí̵anɨ? Oweoɨ. 20Aŋí̵nɨ e'í̵ mupaxí̵ neaimónɨnɨgɨnɨrɨ Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ re urí̵í̵rɨxɨnɨ, ‘Íná imɨŋí̵ mɨrɨpa e'wɨnɨgɨnɨ. Sabarí̵á enɨ mimónɨpa e'wɨnɨgɨnɨ.’ urí̵í̵rɨxɨnɨ. 21Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Gorɨxo xwí̵á imɨxɨrɨ aŋí̵na imɨxɨrɨ eŋe dánɨ ámá xeanɨŋí̵ nimóga bagí̵a aiwɨ sɨpí seaikárɨŋo ŋwí̵á imónɨŋe xwɨrí̵á ikɨxe'áná xeanɨŋí̵ rí̵á tí̵ŋí̵ seaímeaní̵árɨnɨ. Xeanɨŋí̵ íná imónɨní̵á rɨpɨ tí̵nɨ ámɨ wí xɨxenɨ imónɨní̵á menɨnɨ. 22Gorɨxo xeanɨŋí̵ imónɨní̵á apɨ nánɨ ‘Aŋí̵nɨ pí̵nɨ owiárɨnɨ.’ mɨyaiwiárɨpa nerɨ sɨŋwɨrɨyí̵, ámá wíyo yeáyí̵ uyimɨxemeapaxí̵manɨ. Ámá xí̵o eyíroárɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ xeanɨŋí̵ apɨ nánɨ ‘Aŋí̵nɨ anɨpá oimónɨnɨ.’ rɨní̵árɨnɨ. 23Íná ámá wí ‘Sɨŋwí̵ wɨní̵poyɨ. Yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵a nánɨ arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵oyɨ rarɨŋwáo riworɨnɨ.’ re searánáranɨ, wí ‘Jí̵iworɨnɨ.’ searánáranɨ, arí̵á mɨwipa e'í̵rɨxɨnɨ. 24Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Ámá wa nɨwiápí̵nɨmearo ‘Oxí̵ apɨxí̵ Gorɨxo eyíroárɨŋí̵yo yapí̵ wíwapɨyipaxí̵ rí̵a imónɨnɨ?’ nɨyaiwiro yapí̵ wíwapɨyanɨro nánɨ wí ‘Kiraiso, arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵oyɨ rarɨgí̵o, ayí̵ nionɨrɨnɨ.’ rɨro wí ‘Wí̵á rókiamoarɨŋáonɨrɨnɨ.’ rɨro nero emɨmí̵ xwe' ámá sɨŋwí̵ mɨwɨnarɨgí̵ápɨ ero ayá rɨwamónɨpaxí̵ bɨ ero epí̵rí̵árɨnɨ. 25Píránɨŋí̵ arí̵á móní̵poyɨ. Amɨpí rí̵we'ná imónɨní̵ápɨ nánɨ rɨxa áwaŋí̵ seararɨŋagɨ yapí̵ seaíwapɨyipí̵rɨxɨnɨrɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨmoro e'í̵rɨxɨnɨ. 26Nionɨ rɨxa píránɨŋí̵ áwaŋí̵ searí̵á eŋagɨ nánɨ ámá wí ‘Arí̵á e'poyɨ. O ámá nánɨ dɨŋí̵ meaŋe jí̵amɨ ŋweanɨ.’ searáná soyí̵ne' arí̵á nɨwiro mupa e'í̵rɨxɨnɨ. Wí ‘Arí̵á e'poyɨ. O aŋí̵yo ná ínɨmɨ yumí̵í ŋweanɨ.’ searáná arí̵á mɨwipa e'í̵rɨxɨnɨ. 27Ámá imónɨŋáonɨ nɨweapɨrí̵ná ápiaŋwí̵ nerí̵ná aŋí̵ ɨkwí̵rónɨŋí̵ nɨmɨnɨ wí̵á ókiarɨŋí̵pa nionɨ enɨ wí̵á nókía weapɨmí̵á eŋagɨ nánɨ ámá wí ‘O yumí̵í e ŋweanɨ.’ searánáyí̵, arí̵á mɨwipa e'í̵rɨxɨnɨ.” nurɨrɨ 28awa re oyaiwípoyɨnɨrɨ, “Nionɨ weapɨmí̵ae' nánɨ ámá áwaŋí̵ wí rɨpaxí̵ menɨnɨ. Ámá ní̵nɨ sɨŋwí̵ nanɨpí̵rí̵árɨnɨ.” oyaiwípoyɨnɨrɨ ewayí̵ ikaxí̵ rɨpɨ urɨŋɨnigɨnɨ, “Naŋwí̵ pɨyí̵ weŋe apurí̵ obaxí̵ pe'narɨŋí̵rɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Ámá imónɨŋo weapɨní̵ápɨ nánɨrɨnɨ.

29Ámɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “E nerɨ aí xeanɨŋí̵ apɨ ní̵nɨ rɨxa nɨseaímeámáná eŋáná apaxí̵ me' sogwí̵ sí̵á yinɨrɨ emá wí̵á mónɨpa erɨ siŋí̵ aŋí̵namɨ dánɨ exweánowirɨ erɨ amɨpí eŋí̵ eánɨŋí̵ aŋí̵namɨ eŋí̵yí̵ u'pɨyinɨrɨ erɨ rɨxa nemáná eŋáná 30nionɨ ekɨyiŋí̵nɨŋí̵ niga nɨweapɨrɨ ámá nɨyonɨ sɨŋánɨ wimónáná ámá gwí̵ arí̵ arí ní̵nɨ ámá imónɨŋáonɨ nikí̵nɨmɨ gí̵ eŋí̵ eánɨŋí̵ tí̵nɨ aŋí̵ pɨrí̵yo dánɨ agwí̵ tí̵nɨ weaparɨŋagɨ sɨŋwí̵ nɨnanɨróná ŋwí̵ eapí̵rí̵árɨnɨ. 31E yarí̵ná pe'kákí̵ aga eŋí̵ tí̵nɨ rɨní̵agɨ nionɨ gí̵ aŋí̵najowa ámá oxí̵ apɨxí̵ Gorɨxo eyíroárɨŋí̵yí̵ xwí̵á rɨrí nɨrímɨnɨ amɨ gɨmɨ ŋweagí̵áyo wirɨmeapí̵rɨ urowárɨmí̵árɨnɨ.

Ewayí̵ ikaxí̵ íkí̵á pikí̵na nánɨrɨnɨ.

32“Soyí̵ne' ewayí̵ ikaxí̵ íkí̵á pikí̵na nánɨ rɨnɨŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨmoro nɨjí̵á imóní̵poyɨ. Íkí̵á pikí̵na mɨmiŋwí̵ neánowimáná ámɨ iniɨgí̵ sɨxí̵ nínɨrɨ rɨxa mɨŋí̵ ináná, ‘Rɨxa xwiogwí̵rí̵anɨ?’ yaiwiarɨgí̵árɨnɨ. 33Sɨŋwí̵ e nɨwɨnɨro yaiwiarɨgí̵ápa nionɨ seararɨŋáyí̵ ní̵nɨ imónarɨŋagɨ nɨwɨnɨrí̵ná re yaiwíí̵rɨxɨnɨ, ‘O nɨweapɨnɨ nánɨ rɨxa í̵wí e'nɨŋí̵ rɨrónapɨnɨ? Oyɨnɨ.’ yaiwíí̵rɨxɨnɨ. 34Nepa seararɨŋɨnɨ. Ámá ríná ŋweagí̵áyí̵ne' wiyí̵ne' sɨnɨ mɨpe' ŋweaŋáná amɨpí nionɨ seararɨŋápɨ nimónɨní̵árɨnɨ. 35Aŋí̵na tí̵nɨ xwí̵árí tí̵nɨ anɨpá imónɨní̵á eŋagɨ aiwɨ xwɨyí̵á nionɨyá wí surí̵má imónɨní̵ámanɨ.

“Nionɨ weapɨmí̵áyi nánɨ ámá wo nɨjí̵ámanɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

36“Nionɨ ámɨ gínɨ gíná nɨweapɨmí̵á nánɨyí̵ ámá ní̵nɨ aiwɨ wo nɨjí̵á mimónɨnɨ. Aŋí̵nají̵ aiwɨ nionɨ aiwɨ nɨjí̵á mimónɨŋwɨnɨ. Sa gí̵ áponɨ nɨjí̵árɨnɨ. 37Ámá imónɨŋáonɨ ámɨ weapáná ámá Nowao tí̵ŋíná yagí̵ápa axí̵pɨ yarɨŋagí̵a wɨnɨmí̵árɨnɨ. 38Iniɨgí̵ waxí̵ sɨnɨ nɨróga mɨwiápí̵nɨmeapa eŋáná ayí̵ sí̵á Nowao sɨpɨxí̵yo páwiní̵e nánɨnɨ re ne'ra ugí̵awixɨnɨ. ‘Gorɨxo iniɨgí̵ waxí̵ tí̵nɨ xwɨrí̵á wí neaikɨxení̵ámanɨ.’ nɨyaiwiro aiwá nɨro iniɨgí̵ nɨro ne'ra nuro apɨxí̵ nɨŋwɨrára uro nɨmeáa uro ne'ra nu'ɨsáná 39‘Pí pí neaímeaní̵árí̵anɨ?’ mɨyaiwí ne'ra warí̵ná iniɨgí̵ waxí̵ nɨmárómɨ uŋɨnigɨnɨ. Ámá imónɨŋáonɨ ámɨ nɨweapɨrí̵ná ámá maiwí axí̵pɨ e ne'ra warɨŋagí̵a wímeámí̵árɨnɨ. 40Sí̵á nionɨ weapɨmí̵áyimɨ ámá wau', aiwá omɨŋí̵yo yarɨgí̵íwau' gí̵ aŋí̵najowa wí̵omɨ nɨwirɨmearo aí wí̵omɨ e wárɨpí̵rí̵árɨnɨ. 41Apɨxí̵ wípau' enɨ pɨrawá yuní̵ ikɨxe'mí̵ yarí̵ná wí̵ímɨ nɨwirɨmearo wí̵ímɨ e wárɨpí̵rí̵árɨnɨ. 42Ayɨnánɨ soyí̵ne' awínɨŋí̵ ŋwearí̵ɨnɨ. Dɨxí̵ Ámɨnáonɨ bɨmí̵á nánɨ soyí̵ne' mají̵á imónɨŋagí̵a nánɨ dɨŋí̵ tí̵nɨ ŋweáí̵rɨxɨnɨ. 43Ewayí̵ ikaxí̵ rɨpɨ nánɨ enɨ dɨŋí̵ mópoyɨ. Ámá wo, aŋí̵ xiáwo ‘Í̵wí̵ meaarɨŋo sí̵á rɨyimɨ ríná bɨnɨrí̵enɨŋoɨ?’ nɨyaiwirɨ sɨŋwɨrɨyí̵, awí nɨŋwearí̵ná xe ní̵kwirɨ opáwinɨrɨ sɨŋwí̵ wɨnɨmɨnɨrɨ eŋí̵manɨ. 44Ámá imónɨŋáonɨ weapɨmí̵áyi nánɨ enɨ soyí̵ne' sɨnɨ mají̵á eŋagí̵a nánɨ awínɨŋí̵ ŋweáí̵rɨxɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Ewayí̵ ikaxí̵ bosɨwo nánɨrɨnɨ.

45Jisaso ewayí̵ ikaxí̵ ámɨ bɨ urɨmɨnɨrɨ nánɨ yarɨŋí̵ re wiŋɨnigɨnɨ, “Omɨŋí̵ wiiarɨŋí̵yí̵ wo xegí̵ bosoyá maŋí̵ arí̵á nɨwirɨ dɨŋí̵ neŋwɨperɨ nerí̵náyí̵ arɨge imónɨnɨ? O re imónɨnɨ. O omɨŋí̵ rɨpɨ nánɨ bosɨwo oimónɨrɨ xegí̵ boso rí̵peaŋorɨnɨ. O xegí̵ bosoyá omɨŋí̵ wiiarɨgí̵áyo umeirɨ aiwá yaŋí̵ umeirɨ yarɨŋorɨnɨ. 46Boso amɨ dánɨ nɨbɨrɨ xegí̵ bosɨwo rí̵peaŋo xámɨ yagí̵pa axí̵pɨ píránɨŋí̵ yarɨŋagɨ nɨwɨnɨrí̵náyí̵, bosɨwo yayí̵ owinɨnɨ. 47Nepa seararɨŋɨnɨ. O píránɨŋí̵ yarɨŋagɨ nɨwɨnɨrí̵náyí̵, xegí̵ omɨŋí̵ ní̵nɨ enɨ mení̵a nánɨ rí̵peaní̵árɨnɨ. 48E nerɨ aiwɨ bosɨwí̵ axo ‘Gí̵ boso yapapí̵nɨ bɨnɨmenɨŋoɨ.’ nɨyaiwirɨ 49xegí̵ omɨŋí̵ anɨ wiiarɨgí̵áwamɨ iwaŋí̵ nɨme'perɨ ámá papɨkí̵ yarɨgí̵á wa tí̵nɨ iniɨgí̵ nɨro aiwá nɨro ne'ra nurí̵ná 50‘Boso sí̵á rɨyimɨ nɨbɨnɨmenɨŋoɨ.’ nɨyaiwirɨ yarɨŋí̵yí̵ wɨyimɨ, sí̵á xí̵o bɨnɨyimɨ mají̵á nimónɨrɨ yarɨŋí̵yimɨ boso rɨxa nɨre'mónapɨrɨ re winí̵árɨnɨ. 51Omɨ mɨŋí̵ nɨwákwirɨ ámá naŋí̵ ero sɨpí ero yarɨgí̵áyí̵ tí̵ŋí̵ e wárɨní̵árɨnɨ. E rí̵nɨŋí̵ xwe' winarí̵ná ŋwí̵ earo magí írónɨro epí̵rí̵erɨnɨ.” Jisaso ewayí̵ xwɨyí̵á e urɨŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for `AAK