Matthew 25

Ewayí̵ ikaxí̵ apɨxí̵ apɨyá we' wu'kau' nánɨrɨnɨ.

Jisaso ewayí̵ xwɨyí̵á re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá ‘Gorɨxo xí̵o xegí̵ xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ oneameŋweanɨ.’ yaiwíí̵áyí̵ apɨxí̵ apɨyá we' wu'kau' riwánɨŋí̵ imónɨŋoɨ. Íwa ‘Negí̵ ámá o xegí̵ apɨxí̵ sɨŋí̵ meanímɨ nɨwirɨmiaumɨ bɨnɨŋoɨ.’ rɨní̵agɨ arí̵á nɨwiro óí̵ e oneairɨmeáronɨrɨ wigí̵ ramɨxí̵ xɨxegí̵nɨ nɨmɨxárómɨ nuro óí̵ e wenɨŋí̵ nero ŋweagí̵íwarɨnɨ. Apɨxí̵ we' ná wu'nɨ íwa majɨmají̵á ikárɨnɨgí̵íwarɨnɨ. We' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wíwa dɨŋí̵ píránɨŋí̵ mogí̵íwarɨnɨ. Majɨmají̵á ikárɨní̵íwa ramɨxí̵ nɨmaxɨrí̵ná piurí̵ sɨxí̵ mɨmaxɨrɨgí̵íwarɨnɨ. Dɨŋí̵ píránɨŋí̵ móí̵íwa ramɨxí̵ nɨmaxɨrí̵ná piurí̵ sɨxí̵ enɨ xɨxegí̵nɨ maxɨrɨgí̵íwarɨnɨ. Íwa wenɨŋí̵ nerɨ ŋweaŋáná apɨxí̵ sɨŋí̵ meano sɨnɨ sí̵á órɨpí̵ní̵ yarí̵ná íwa sá niówárí̵ nero rɨxa sá weŋáná rɨxa árɨwegí̵ imónáná rí̵aiwá re rɨnɨŋɨnigɨnɨ, ‘Wenɨŋí̵ e'poyɨ. Apɨxí̵ sɨŋí̵ meáo rɨxa iwo barɨnɨ. Seyí̵ne' óí̵ e wirɨme'napí̵poyɨ.’ rɨní̵agɨ arí̵á nɨwiro apɨxí̵ apɨyá níwanɨ nɨwiápí̵nɨmearo ramɨxí̵ ápiáwí̵ xwe' owenɨrɨ í̵á nɨkɨnɨmɨxɨmáná mají̵á ikárɨní̵íwa wigí̵ piurí̵ yeáyí̵ nerɨ ramɨxí̵ supárarɨŋagɨ nɨwɨnɨro dɨŋí̵ píránɨŋí̵ móí̵íwamɨ re urɨgí̵awixɨnɨ, ‘Negí̵ ramɨxí̵ supárɨmɨnɨrɨ yarɨŋagɨ nánɨ sewayí̵ne' piurí̵ bɨ neaiapí̵poyɨ.’ urí̵agí̵a aiwɨ íwa re urɨgí̵awixɨnɨ, ‘Oweoɨ, piurí̵ newane'yá ramɨxí̵ sewayí̵ne'yá tí̵nɨ newane'yá tí̵nɨ xɨxenɨ mimónɨnɨ. Newane'yá enɨ supárɨnɨgɨnɨ. Sewayí̵ne' nuro segí̵ enɨ sɨtɨwá aŋí̵yo ámá piurí̵ bí̵ yarɨgí̵áyo bí̵ e'poyɨ.’ urí̵agí̵a 10 majɨmají̵á ikárɨní̵íwa piurí̵ bí̵ yanɨro nánɨ u'áná ámá apɨxí̵ sɨŋí̵ meáo nɨbɨrɨ apɨyá wíwa píránɨŋí̵ nimɨxɨnɨrɨ wenɨŋí̵ nero ŋweagí̵íwa o tí̵nɨ nerɨmeánɨmɨ aŋí̵ aiwá apɨxí̵ meanɨ nánɨ imɨxárí̵e nánɨ nuro aŋí̵yo páwíáná ówaŋí̵ yárɨnɨŋɨnigɨnɨ. 11 Ówaŋí̵ rɨxa nɨyárɨnɨmáná eŋáná apɨyá piurí̵ bí̵ yanɨro u'í̵íwa nɨbɨro bí̵arɨwámɨ dánɨ re urɨgí̵awixɨnɨ, ‘Ámɨnáoxɨnɨ, Ámɨnáoxɨnɨ, newane' ówaŋí̵ neaí̵kwiomeaɨ.’ urí̵agí̵a aí 12 o re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Nionɨ nepa seararɨŋɨnɨ. Nionɨ sewayí̵ne' nánɨ mají̵onɨrɨnɨ.’ urɨŋɨnigɨnɨ.” Jisaso ewayí̵ xwɨyí̵á e nurɨrɨ 13 re urɨŋɨnigɨnɨ, “Sí̵á nionɨ weapɨmí̵áyi soyí̵ne' mají̵á eŋagɨ nánɨ píránɨŋí̵ wenɨŋí̵ nero awínɨŋí̵ ŋweáí̵rɨxɨnɨ.

Ewayí̵ ikaxí̵ omɨŋí̵ wiiarɨgí̵á wau' wo nánɨrɨnɨ.

14 “Ayí̵ rɨpɨ nánɨ ‘Awínɨŋí̵ ŋweáí̵rɨxɨnɨ.’ seararɨŋɨnɨ. Nionɨ ámɨ nɨweapɨrí̵ná ámá nionɨ nɨxí̵darɨgí̵áyo wigí̵ niiarɨgí̵ápɨ xɨxenɨ wiimí̵á eŋagɨ nánɨ nionɨ ámá amɨpí mɨmu'rónɨŋí̵ rónɨŋí̵ imónɨŋɨnɨ. O xegí̵ aŋí̵ wíyo urí̵naumɨnɨrɨ nerí̵ná ámá xɨnáíwánɨŋí̵ nimónɨro omɨŋí̵ wiiarɨgí̵áwamɨ ‘Eɨnɨ.’ nurɨrɨ xegí̵ iyí̵á í̵á nɨgwí̵ amɨpí píránɨŋí̵ umeipí̵rɨ nánɨ yaŋí̵ nɨwirí̵ná 15 omɨŋí̵ xɨxenɨ epaxowa eŋagɨ nɨwɨnɨrɨ womɨ nɨgwí̵ K5,000 mɨnɨ wirɨ womɨ K2,000 mɨnɨ wirɨ womɨ K1,000 mɨnɨ wirɨ nemo aŋí̵ wíyo urí̵naumɨnɨrɨ uŋɨnigɨnɨ. 16 Nɨgwí̵ K5,000 wío apaxí̵ me' nurɨ nɨgwí̵ apɨ tí̵nɨ omɨŋí̵ nerí̵ná sayá nimɨxɨrɨ ámɨ K5,000 bɨ sayá imɨxɨŋɨnigɨnɨ. 17 Nɨgwí̵ K2,000 wío enɨ nɨgwí̵ apɨ tí̵nɨ omɨŋí̵ nerí̵ná ámɨ K2,000 bɨ sayá imɨxɨŋɨnigɨnɨ. 18 E nerɨ aí nɨgwí̵ K1,000 wío nɨgwí̵ apɨ nɨmeámɨ nurɨ mínɨŋwí̵ nɨrɨpɨmáná mɨraxwoyá nɨgwí̵ pí̵ní̵ e tɨŋɨnigɨnɨ. 19 Mɨraxwo aŋí̵ wíyo urí̵naumɨnɨrɨ wago neme'ɨsáná ámɨ nɨbɨrɨ ‘Gí̵ nɨgwí̵ rɨxa sayá nimɨxa ugí̵árí̵anɨ? Sɨŋwí̵ owɨnɨmɨnɨ.’ nɨyaiwirɨ ‘Gí̵ omɨŋí̵ niiarɨgí̵á nɨgwí̵ wiŋáwa obí̵poyɨ.’ ráná 20 ámá nɨgwí̵ K5,000 wiŋo nɨgwí̵ xí̵o wiŋí̵pɨ tí̵nɨ nɨgwí̵ K5,000 xí̵o sayá imɨxɨŋí̵pɨ tí̵nɨ nɨmeámɨ nɨbɨrɨ sɨwá nɨwirɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Mɨraxwe, joxɨ xámɨ K5,000 niapɨŋí̵pɨ ámɨ nionɨ sayá nimɨxɨrí̵ná K5,000 ámɨ bɨ imɨxɨŋá rɨpɨ sɨŋwí̵ wɨneɨ.’ urí̵agɨ 21 mɨraxwo re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Gí̵ omɨŋí̵ niiarɨŋoxɨnɨ, joxɨ omɨŋí̵ niirí̵ná anɨŋí̵ miní̵ naŋí̵ niiarɨŋoxɨnɨ, joxɨ awiaxí̵ e'í̵rɨnɨ. Omɨŋí̵ onɨmiá nionɨ siapɨŋápɨ joxɨ anɨŋí̵ miní̵ píránɨŋí̵ niiŋí̵ eŋagɨ nánɨ gí̵ amɨpí obaxí̵yo merí̵a nánɨ “Bosɨwoxɨnɨ” nɨrɨrɨrɨ orɨrí̵peámɨnɨ. Joxɨ ní̵wiapɨrɨ nionɨ tí̵nɨ nawínɨ nɨŋwearí̵ná yayí̵ nionɨ ninarɨŋí̵pa axí̵pɨ yayí̵ osinɨnɨ.’ urɨŋɨnigɨnɨ. 22 Ámá nɨgwí̵ K2,000 wiŋo nɨbɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Mɨraxwe, joxɨ K2,000 niapɨŋí̵pɨ nionɨ sayá nimɨxɨrí̵ná K2,000 ámɨ bɨ rɨpɨ xɨrɨŋá rɨpɨ sɨŋwí̵ wɨneɨ.’ urí̵agɨ 23 mɨraxwo re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Gí̵ omɨŋí̵ nɨniiarɨŋoxɨnɨ, joxɨ omɨŋí̵ niirí̵ná anɨŋí̵ miní̵ naŋí̵ niiarɨŋoxɨnɨ, joxɨ awiaxí̵ e'í̵rɨnɨ. Omɨŋí̵ onɨmiá nionɨ siapɨŋápɨ joxɨ anɨŋí̵ miní̵ píránɨŋí̵ niiŋí̵ eŋagɨ nánɨ gí̵ amɨpí obaxí̵yo merí̵a nánɨ “Bosɨwoxɨnɨ” nɨrɨrɨrɨ orɨrí̵peámɨnɨ. Joxɨ ní̵wiapɨrɨ nionɨ tí̵nɨ nawínɨ nɨŋwearí̵ná yayí̵ nionɨ ninarɨŋí̵pa axí̵pɨ yayí̵ osinɨnɨ.’ urɨŋɨnigɨnɨ. 24 Ámá nɨgwí̵ K1,000 wiŋo nɨbɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Mɨraxwe, joxɨ arí̵á rí̵á we' rarɨŋoxɨrɨnɨ. Aiwá joxɨ jɨwanɨŋoxɨ ɨwí̵á murɨŋe mirɨ ɨwí̵ mɨmó eŋe mirɨ yarɨŋoxɨ eŋagɨ nánɨ 25 nionɨ wáyí̵ nerɨ nɨgwí̵ K1,000 joxɨ niapɨŋí̵pɨ nɨmeámɨ nurɨ xwí̵á weyárɨŋárɨnɨ. Sɨŋwí̵ wɨneɨ. Dɨxí̵ nɨgwí̵pɨ ripɨrɨnɨ.’ urí̵agɨ aí 26 mɨraxwo re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Gí̵ omɨŋí̵ niiarɨŋí̵ rí̵wí̵ sɨwí̵á yiŋí̵ roxɨnɨ, joxɨ sɨpínɨ eŋí̵rɨnɨ. Joxɨ “Xewanɨŋo ɨwí̵á murɨŋe mirɨ ɨwí̵ mɨmó eŋe mirɨ yarɨŋorɨnɨ.” nɨniaiwirɨ nánɨ 27 nɨgwí̵ nionɨ siapɨŋápɨ pí nánɨ nɨgwí̵ aŋí̵yo mɨtɨpa eŋí̵rɨnɨ. E nɨtɨrɨ sɨŋwɨrɨyí̵, nɨgwí̵ apɨ tí̵nɨ ámɨ bɨ seáyɨ e ikwiárɨnɨŋáná meámɨnɨrɨ e'árɨnɨ.’ nurɨrɨ 28 wamɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Nɨgwí̵ K1,000 xɨrɨŋomɨ nurápɨro K10,000 xɨrɨŋomɨ mɨnɨ wípoyɨ. 29 Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Ámá gɨyí̵ gɨyí̵ nionɨ wiŋápɨ píránɨŋí̵ mɨmepa nerɨ kikií̵á nerí̵náyí̵ apɨ aí nurápɨmí̵árɨnɨ. 30 Omɨŋí̵ niiarɨŋí̵ sɨpíomɨ í̵á nɨxero sí̵á yinɨŋí̵ bí̵arɨwámɨnɨ moaípoyɨ. Sí̵á yinɨŋeyí̵ rí̵nɨŋí̵ ayɨkwí̵ mɨwinɨpa ení̵á eŋagɨ nánɨ ámá ŋwí̵ earo magí írónɨro epí̵rí̵erɨnɨ.’” Jisaso ewayí̵ xwɨyí̵á e urɨŋɨnigɨnɨ.

Ámá nɨyonɨ mí ómómɨxɨmí̵ winí̵ápɨ nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

31 Ámɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá imónɨŋáonɨ mɨxí̵ ináyí̵ nimónɨrɨ nikí̵nɨmáná gí̵ aŋí̵najowa tí̵nɨ nawínɨ xɨxí̵eánɨŋí̵ niga nɨweapɨrane íkwiaŋwí̵ ámáyo mí ómómɨxɨmí̵ emí̵ánamɨ e'í̵ ŋweááná 32 ámá gwí̵ wɨrí̵ wɨrí ní̵nɨ gí̵ sí̵mɨmaŋí̵mɨnɨ awí eaárɨpí̵rí̵árɨnɨ. Awí eaáráná nionɨ ámá sipɨsipí̵ mearɨgí̵áwa sipɨsipí̵ tí̵nɨ meme' tí̵nɨ neyíroro sipɨsipí̵ mɨdánɨ meme' mɨdánɨ wárarɨgí̵ápa ámáyo axí̵pɨ e neyírorɨ mɨdɨmɨdánɨ nɨwárɨrí̵ná 33 sipɨsipí̵ we' náu'mɨnɨ wárɨrɨ meme' onamɨŋu'mɨnɨ wárɨrɨ emí̵árɨnɨ. 34 E nemáná mɨxí̵ ináyonɨ we' náu'mɨnɨ nɨŋweagí̵áyo re urɨmí̵árɨnɨ, ‘Ámá gí̵ ápo píránɨŋí̵ seaimɨxí̵í̵yí̵ne' ní̵wiapɨro oyá xwioxí̵yo ŋweápoyɨ. Aŋí̵ o xwí̵árí imɨxɨrɨ aŋí̵na imɨxɨrɨ eŋe dánɨ seyí̵ne' nánɨ we' roárɨŋe ní̵wiapɨro ŋweápoyɨ. 35 Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Nionɨ agwí̵ niarí̵ná seyí̵ne' aiwá bɨ niapagí̵árɨnɨ. Iniɨgí̵ nánɨ nináná iniɨgí̵ bɨ niapagí̵árɨnɨ. Nionɨ aŋí̵ mɨdáŋonɨ eŋáná seyí̵ne' nɨnipemeámɨ wagí̵árɨnɨ. 36 Iyí̵á mayonɨ eŋáná bɨ nɨpáragí̵árɨnɨ. Sɨmɨxí̵ yarí̵ná seyí̵ne' nɨbɨro nɨmeŋweaagí̵árɨnɨ. Gwí̵ aŋí̵yo ŋweaŋáná seyí̵ne' xwɨyí̵á nɨŋwe'napagí̵árɨnɨ.’ urɨmí̵árɨnɨ. 37 E uráná ámá we' rónɨgí̵áyí̵ re nɨrɨpí̵rí̵árɨnɨ, ‘Ámɨnáoxɨnɨ, gíná agwí̵ nánɨ yarí̵ná sɨŋwí̵ nɨranɨrane aiwá siapagwárɨnɨ? Gíná iniɨgí̵ nánɨ sináná iniɨgí̵ siapagwárɨnɨ? 38 Gíná joxɨ aŋí̵ mɨdáŋoxí̵nɨŋí̵ imónɨŋáná nɨsipemeámɨ wagwárɨnɨ? Gíná iyí̵á mayoxɨ emearɨŋagɨ nɨranɨrane iyí̵á rɨpáragwárɨnɨ? 39 Gíná joxɨ sɨmɨxí̵ yarɨŋagɨ rɨmeŋweaagwárɨnɨ? Gíná gwí̵ aŋí̵yo ŋweaŋáná xwɨyí̵á rɨŋwe'napagwárɨnɨ?’ nɨráná 40 mɨxí̵ ináyonɨ re urɨmí̵árɨnɨ, ‘Nepa seararɨŋɨnɨ, “Seyí̵ne' ámá nionɨ gí̵ imónɨgí̵á tí̵yo sɨpí apiamɨ aiwɨ arɨrá nɨwirɨ e nɨwirí̵náyí̵ ayí̵ nioní̵nɨŋí̵ niagí̵awixɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ.’ urɨmí̵árɨnɨ. 41 E nurɨmáná we' onamɨŋu'mɨnɨ nɨŋweagí̵áyo re urɨmí̵árɨnɨ, ‘Gorɨxo nánɨ ramɨxɨnɨgí̵áyí̵ne' pí̵nɨ nɨnɨwiárɨmɨ nuro rí̵á anɨŋí̵ wearɨŋí̵ xí̵o obo tí̵nɨ aŋí̵nají̵ xí̵omɨ í̵wí̵ wikárɨgí̵áwa tí̵nɨ nánɨ imɨxárɨŋí̵rímɨ nánɨ u'poyɨ. 42 Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Nionɨ agwí̵ nánɨ yarí̵ná seyí̵ne' aiwá bɨ mɨniapagí̵árɨnɨ. Iniɨgí̵ nánɨ nináná bɨ mɨniapagí̵árɨnɨ. 43 Aŋí̵ mɨdáŋonɨ eŋáná nɨnipemeámɨ wagí̵ámanɨ. Iyí̵á mayonɨ emearí̵ná iyí̵á bɨ mɨnɨpáragí̵árɨnɨ. Sɨmɨxí̵ weŋáná mɨnɨmeŋweaagí̵árɨnɨ. Gwí̵ aŋí̵yo ŋweaŋáná xwɨyí̵á mɨnɨŋwe'napagí̵árɨnɨ.’ uráná 44 wiwanɨŋí̵yí̵ re nɨrɨpí̵rí̵árɨnɨ, ‘Ámɨnáoxɨ gíná joxɨ agwí̵ nánɨ erɨ iniɨgí̵ nánɨ sinɨrɨ aŋí̵ mɨdáŋoxɨ imónɨrɨ iyí̵á mayoxɨ erɨ sɨmɨxí̵ werɨ gwí̵ aŋí̵yo ŋwearɨ yarɨŋagɨ nene sɨŋwí̵ nɨranɨrane arɨrá mɨsipa yagwárɨnɨ?’ nɨráná 45 ayo re urɨmí̵árɨnɨ, ‘Nepa seararɨŋɨnɨ. Seyí̵ne' ámá nionɨ gí̵ imónɨgí̵á tí̵yo sɨpí apiamɨ aiwɨ arɨrá mɨwipa nerí̵náyí̵ ayí̵ nionɨ ení̵nɨŋí̵ niagí̵awixɨnɨ.’ uráná 46 ayí̵ rí̵nɨŋí̵ anɨŋí̵ winɨne nánɨ upí̵rí̵árɨnɨ. E nerɨ aí we' rónɨgí̵áyí̵ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵pɨ tí̵gí̵áyí̵ ŋweapí̵rí̵e nánɨ upí̵rí̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for AAK