Matthew 26

Jisaso nánɨ mekaxí̵ megí̵á nánɨrɨnɨ.

1Jisaso xwɨyí̵á apɨ nɨpɨnɨ nurí̵ɨsáná xegí̵ wiepɨsarɨŋowamɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, 2“Soyí̵ne' nɨjí̵árɨnɨ. Rɨxa sí̵á wɨyau' óráná sí̵á Gorɨxoyá aŋí̵najo negí̵ arí̵owamɨ mɨpɨkí mu'roŋí̵yi —Eŋíná sí̵á ayi Judayo Isipɨyí̵ mɨxí̵ ináyo í̵á xeŋwɨrárɨŋáná Gorɨxo niaíwí̵ xámɨŋí̵ nɨyonɨ opɨkímɨnɨrɨ aŋí̵nají̵ oyáo urowárɨŋí̵ aiwɨ Judayí̵ o ŋwí̵ ikaxí̵ urɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ nero bisí̵kerí̵á yisí̵ mayí̵ u'rapí nimɨxɨro nɨnɨro sipɨsipí̵ miá nɨpɨkiro ówaŋí̵yo ragí̵ xópe' yárí̵á eŋagɨ nánɨ aŋí̵najo ayo mu'roŋɨnigɨnɨ. Ayɨnánɨ xwiogwí̵ o o pwe'áná sipɨsipí̵ miá nɨpɨkiro bisí̵kerí̵á yisí̵ mayí̵ u'rapí nimɨxɨro narɨgí̵árɨnɨ. “Sí̵á ayi imónáná wa ámá imónɨŋáonɨ í̵á nɨnɨxero e'máyí̵ íkí̵áyo oyekwɨroárí̵poyɨnɨrɨ mɨnɨ nɨwipí̵ráoɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 3Íná apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa tí̵nɨ Judayí̵ wigí̵ ámɨnáowa tí̵nɨ awa nerɨmeánɨro aŋí̵ apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵áwamɨ seáyɨ e imónɨŋo, xegí̵ yoí̵ Kaiapasoyɨ rɨnɨŋoyáyo awí neánɨro 4mekaxí̵ re megí̵awixɨnɨ, “Jisasomɨ pɨkianɨyí̵ yumí̵í arɨge nerane í̵á xɨranɨre'wɨnɨ?” mekaxí̵ e nɨmeróná 5re nɨra ugí̵awixɨnɨ, “None ámáyo mɨxí̵ e'mɨxamoanɨgɨnɨ. Aiwá sí̵á Gorɨxo negí̵ arí̵owamɨ mɨpɨkí mu'roŋí̵yi nánɨ imɨxarí̵ná í̵á mɨxɨrɨpa oyaneyɨ.” rɨnɨgí̵awixɨnɨ.

Jisasomɨ werɨxí̵ naŋí̵ bɨ iwayɨmoŋí̵ nánɨrɨnɨ.

6Jisaso aŋí̵ Betani ŋweaŋáná aŋí̵ ámá peyɨyí̵ yago Saimonoyáyo ŋweaŋáná 7apɨxí̵ wí werɨxí̵ dɨŋí̵ naŋí̵ eaarɨŋí̵ sɨxí̵ wá —Sɨxí̵ awá nɨgwí̵ aga xwe' roŋí̵wárɨnɨ. Awá nɨmeámɨ nɨbɨrɨ o aiwá nɨmɨnɨrɨ ŋweaŋáná í omɨ mɨŋí̵yo iwayɨmoŋɨnigɨnɨ. 8Iwayɨmóagɨ wiepɨsarɨŋowa sɨŋwí̵ e nɨwɨnɨro ímɨ wikí̵ dɨŋí̵ nɨwiaiwiro re rɨnɨgí̵awixɨnɨ, “Werɨxí̵ dɨŋí̵ naŋí̵ eaarɨŋí̵ apɨ nɨgwí̵ xwe' roŋí̵pɨ pí nánɨ xwɨrí̵á ikɨxearɨnɨ? 9Werɨxí̵ apɨ nɨgwí̵ nánɨ bí̵ nerane sɨŋwɨrɨyí̵, nɨgwí̵ xwe' nɨmearí̵ná ámá uyípeayí̵yo arɨrá nɨwirane mɨnɨ wipaxí̵rɨnɨ.” rɨnarɨŋagí̵a 10Jisaso sɨŋwí̵ e nɨwɨnɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Í ayí̵ naŋí̵ niarɨŋagɨ nánɨ pí nánɨ ayá wí rarɨŋoɨ? 11Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ, ‘Ámá uyípeayí̵ soyí̵ne' tí̵nɨ íníná ŋweapí̵rí̵á eŋagɨ nánɨ rí̵we'ná aí arɨrá wipaxí̵rɨnɨ. E nerɨ aí nionɨ íníná soyí̵ne' tí̵nɨ ŋweámí̵ámanɨ.’ seararɨŋɨnɨ. 12Í werɨxí̵ apɨ nionɨ nɨniwayɨmorí̵ná ayí̵ xwí̵á nɨweyipí̵rɨ nánɨ iwamí̵ó nimɨxarɨnɨ. 13Nepa seararɨŋɨnɨ. Xwí̵á rɨrí nɨrímɨnɨ amɨ gɨmɨ xwɨyí̵á nionɨ nánɨ yayí̵ seainarɨŋí̵pɨ wáí̵ nemero nurɨmerí̵ná apɨxí̵ rí nionɨ werɨxí̵ dɨŋí̵ naŋí̵ eaarɨŋí̵ rɨpɨ niwayɨmóí̵pɨ nánɨ enɨ repɨyí̵ wíáná ‘Jisasomɨ apɨxí̵ wí e iyí reŋɨnigɨnɨ?’ yaiwipí̵rí̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Judaso nɨgwí̵ meámɨnɨrɨ mɨyí̵ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

14E uráná Isɨkariotɨ dáŋí̵ Judaso apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa tí̵ŋí̵ e nánɨ nurɨ 15re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ Jisaso nánɨ mɨyí̵ searánáyí̵ soyí̵ne' ‘Omɨ pí wianí̵wɨnɨ.’ seaimónarɨnɨ?” urí̵agɨ nɨgwí̵ sirɨpá 30 í̵áyo nɨroaro re urɨgí̵awixɨnɨ, “Rɨpɨ siapaní̵wɨnɨ.” uráná 16o e dánɨ “Xegí̵pɨ ŋweaŋáná pasá umemɨ nánɨ sɨŋwí̵ owɨnaxí̵dɨmemɨnɨ.” nɨyaiwirɨ e eŋɨnigɨnɨ.

Wiepɨsarɨŋowa tí̵nɨ aiwá Aŋí̵najo Mu'roŋí̵yi nánɨ nɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

17Sí̵á iwamí̵ó Judayí̵ bisí̵kerí̵á yisí̵ mayí̵ u'rapí nimɨxɨro narɨgí̵áyí̵ iwamí̵óyi imónáná wiepɨsarɨŋowa Jisasomɨ nɨbɨro re urɨgí̵awixɨnɨ, “Ge nurane aiwá Aŋí̵najo Neamu'roŋí̵yimɨ nánɨ yeaanarɨŋwápɨ joxɨ tí̵nɨ nanɨ imɨxanɨre'wɨnɨ?” urí̵agí̵a 18o wiepɨsarɨŋí̵yí̵ wau'mɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Awagwí Jerusaremɨ nánɨ nuri ámá nionɨ eararɨŋáomɨ nɨwímearí̵ná re urí̵piyɨ, ‘Yegí̵ yeare'wapɨyarɨŋo re rɨŋoɨ, “Nionɨ xeanɨŋí̵ nipí̵rɨ aŋwɨ ayorɨnɨ. Gí̵ wiepɨsarɨŋowa tí̵nɨ joxɨyá aŋí̵yo aiwá Aŋí̵najo negí̵ arí̵owamɨ mɨpɨkí wiárí̵ Mu'roŋí̵yi nánɨ naní̵wɨnɨ.” rɨŋoɨ.’ urí̵piyɨ.” urowárí̵agɨ 19wiepɨsarɨŋowau' nuri Jisaso urí̵í̵pa axí̵pɨ neri sí̵á Aŋí̵najo Mu'roŋí̵yi nánɨ sipɨsipí̵ miá wo nɨpɨkiri rɨyamí̵ egí̵isixɨnɨ. 20Sí̵ápɨ tí̵nɨ Jisaso xegí̵ wiepɨsarɨŋí̵ we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' tí̵nɨ nɨbɨro íkwiaŋwí̵yo e'í̵ nɨŋwearo 21aiwá awau' nimɨxɨri tí̵ípɨ nɨnɨróná o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nepa seararɨŋɨnɨ. Soyí̵ne' woxɨ nionɨ nánɨ mɨyí̵ nurɨrí̵ɨnɨ.” urí̵agɨ 22awa dɨŋí̵ rí̵á uxe'agɨ wo wo re nura ugí̵awixɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, nionɨ nánɨ mɨrarɨŋɨnɨ. Nionɨ nánɨ mɨrarɨŋɨnɨ.” nura u'agí̵a 23o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Mu'yo nionɨ tí̵nɨ axíná eagwiarɨgwí̵ío mɨyí̵ nurɨnorɨnɨ. 24Ámá imónɨŋáonɨ rí̵wamɨŋí̵ neánɨrɨ rɨnɨŋí̵pa xɨxenɨ nipí̵rɨ aiwɨ ámá nionɨ nánɨ mɨyí̵ nurɨrɨ pasá nɨmeno Gorɨxo xeanɨŋí̵ rí̵á tí̵ŋí̵ winí̵á eŋagɨ nánɨ aweyɨ. Xɨnáí omɨ mɨxɨrɨpa nerɨ sɨŋwɨrɨyí̵, rí̵nɨŋí̵ Gorɨxo winí̵ápɨ winɨmɨnɨrɨ eŋí̵ meŋagɨ nánɨ naŋí̵ imónɨmɨnɨrɨ eŋí̵rɨnɨ.” urí̵agɨ 25Judaso, mɨyí̵ urɨno re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nɨre'wapɨyarɨŋoxɨnɨ, ‘Aga nionɨmanɨ.’ nimónarɨnɨ.” urí̵agɨ Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Jɨwanɨŋoxɨ aí nɨrarɨŋɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

“Rɨpɨ gí̵ warárɨnɨ. Gí̵ ragí̵rɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

26Jisaso awa sɨnɨ aiwá nɨnɨróná bisí̵kerí̵á bɨ nɨmearɨ apɨ nánɨ Gorɨxomɨ yayí̵ nɨwirɨ kwɨkwɨrɨmí̵ nerɨ wiepɨsarɨŋowamɨ mɨnɨ nɨwirɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Rɨpɨ ayí̵ gí̵ warárɨnɨ. Nɨnɨrápɨro ní̵poyɨ.” nurɨrɨ 27kapɨxí̵ iniɨgí̵ wainí̵ ínɨŋí̵wá nɨmearɨ Gorɨxomɨ yayí̵ nɨwimáná awamɨ mɨnɨ nɨwirɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Noyí̵ne'nɨ rɨwá ní̵poyɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Nionɨ ámá ní̵nɨ nánɨ nɨpɨkíáná ragí̵ nionɨyá xwí̵áyo pwarɨŋagɨ nɨwɨnɨrí̵ná re yaiwipí̵ráoɨ, ‘Xwɨyí̵á sɨŋí̵ re'roárɨŋí̵pɨ rɨxa yoxáí̵nɨŋí̵ yɨpámoŋoɨ. Nene í̵wí̵ yarɨŋwápɨ yokwarɨmí̵ neaiinɨ nánɨ rí̵a eŋoɨ?’ yaiwipí̵ráoɨ. 29E nerɨ aí re seararɨŋɨnɨ, ‘Nionɨ re dánɨ iniɨgí̵ wainí̵ ámɨ wí mɨní̵ ne'ra nu'ɨsáná gí̵ ápo xí̵o xegí̵ xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nɨseairɨ seameŋweaní̵e dánɨ ámɨ nionɨ tí̵nɨ nawínɨ ananɨ naní̵wárɨnɨ.’ seararɨŋɨnɨ.” nurɨrɨ 30soŋí̵ Gorɨxomɨ yayí̵ umeanɨro nɨrɨmowa nɨpeyearo dí̵wí̵ Oripipámɨ nánɨ yigí̵awixɨnɨ.

Pitao “Nɨsiepɨsamoárɨmɨ e'í̵ umɨme'ɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

31Jisaso wiepɨsarɨŋowamɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Sí̵á rɨyimɨ soyí̵ne' noyí̵ne'nɨ nɨniepɨsamoárɨmɨ upí̵ráoɨ. Rí̵wamɨŋí̵ neánɨrɨ ewayí̵ xwɨyí̵á soyí̵ne' nánɨ re rɨnɨŋí̵pɨ, ‘Gorɨxonɨ sipɨsipí̵ xiáwomɨ pɨkioreawáráná sipɨsipí̵ amɨ amɨ uminí̵árɨnɨ.’ rɨnɨŋí̵pɨ xɨxenɨ imónɨnɨ nánɨ nionɨ nɨniepɨsamoárɨmɨ e'í̵ upí̵ráoɨ. 32Nionɨ nɨnɨpɨkiro aí nionɨ Gorɨxoyá dɨŋí̵yo dánɨ nɨwiápí̵nɨmeámáná Gariri pɨropenɨsí̵yo nánɨ xámɨ yimí̵árɨnɨ.” urí̵agɨ aí 33Pitao re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá wa nowanɨ nɨsiepɨsamoárɨmɨ u'agí̵a aiwɨ nionɨ wí nɨsiepɨsamoárɨmɨ e'í̵ umɨme'ɨnɨ.” urí̵agɨ 34Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nepa rɨrarɨŋɨnɨ. Sí̵á rɨyimɨ árɨwegí̵mɨ karí̵karí̵ sɨnɨ rí̵aiwá mɨrarí̵ná joxɨ nionɨ nánɨ rɨpiau' rɨpɨ re nurɨrí̵ɨnɨ, ‘Nionɨ o nánɨ mají̵árɨnɨ.’ nurɨrí̵ɨnɨ.” urí̵agɨ 35Pitao re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ enɨ joxɨ tí̵nɨ nɨnɨpɨkiro aiwɨ ‘O nánɨ nionɨ mají̵árɨnɨ.’ wí rɨmɨme'ɨnɨ.” nurɨrɨ wiepɨsarɨŋí̵ wí̵a enɨ axí̵pɨnɨ e nura ugí̵awixɨnɨ.

Gesemani dánɨ Gorɨxomɨ xwɨyí̵á urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

36Jisaso awa tí̵nɨ omɨŋí̵ ojɨkwí̵í Gesemaniyɨ rɨnɨŋe nɨre'moro re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' re ŋweaŋáná nionɨ dae nurɨ Gorɨxomɨ xwɨyí̵á rɨrɨmí̵ wimí̵ɨnɨ.” nurɨrɨ 37Pitaomɨ tí̵nɨ Sebediomɨ xewaxowau'mɨ tí̵nɨ nɨwirɨmeámɨ nurɨ dɨŋí̵ rí̵á uxearɨŋagɨ 38awamɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ dɨŋí̵ rí̵á nɨxearɨŋagɨ nánɨ rɨxa nɨpepaxí̵ niarɨnɨ. Soyí̵ne' re nɨŋweámáná nionɨ tí̵nɨ nawínɨ awí oŋweaaneyɨ.” nurɨmɨ 39nɨwárɨmɨ bɨ onɨmiápɨ nurɨ sí̵mɨmaŋí̵mɨnɨ nɨpí̵kínɨmearɨ Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ nurɨrí̵ná re urɨŋɨnigɨnɨ, “Gí̵ ápoxɨnɨ, ananɨ e epaxí̵ eŋánáyí̵, xeanɨŋí̵ nionɨ nímeaní̵yí̵ kapɨxí̵ nionɨ nɨmí̵nɨŋí̵ imónɨŋí̵wá ananɨ nɨnɨrápɨrɨ emɨ miwayɨmorɨre'ɨnɨ? Nionɨ e rɨrarɨŋagɨ aiwɨ dɨŋí̵ nionɨyáyo mɨxí̵dí̵ joxɨyáyo xí̵deɨ.” nurɨmɨ 40wiepɨsarɨŋowa wárí̵e nánɨ nɨbɨrɨ awa sá weŋagí̵a nɨwɨnɨrɨ Pitaomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' nionɨ tí̵nɨ bɨ onɨmiápɨ awí nɨŋwearane nawínɨ mɨŋweapaxí̵ rɨseaimónarɨnɨ? 41Soyí̵ne' dɨŋí̵ re nɨseaimónɨrɨ aiwɨ, ‘Jisasomɨ pí pí wímeáagɨ aiwɨ ananɨ nu'mɨ xí̵daní̵wárɨnɨ.’ nɨseaimónɨrɨ aiwɨ segí̵ wará e'í̵ seainɨnɨŋoɨ. E'í̵ mɨseainɨpa enɨ nánɨ awí nɨŋwearo Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ re urí̵poyɨ, ‘Awamɨ obo yapí̵ owíwapɨyinɨrɨ sɨŋwí̵ mɨneanɨpa eɨ.’ urí̵poyɨ.” nurɨmɨ 42ámɨ bɨ nurɨ rɨxɨŋí̵ nurɨrí̵ná re urɨŋɨnigɨnɨ, “Gí̵ ápoxɨnɨ, nionɨ kapɨxí̵ xeanɨŋí̵ nímeanɨ nánɨ imónɨŋí̵wá mɨnɨpaxí̵ imónɨŋánáyí̵, mɨnɨmu'ropaxí̵ eŋánáyí̵, joxɨ simónarɨŋí̵pɨ oimónɨnɨ.” nurɨmɨ 43ámɨ nɨbɨrɨ wenɨŋí̵ e'í̵yí̵ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. Wiepɨsarɨŋowa sɨŋwí̵ sipí̵xɨpí̵xí̵ wiarɨŋagɨ sá riwa weŋagí̵a nɨwɨnɨrɨ 44ámɨ awamɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ bɨ nurɨ xámɨ xanomɨ rɨxɨŋí̵ nurɨrí̵ná urí̵í̵pa axí̵pɨ ámɨ nurɨmɨ 45nɨbɨrɨ wiepɨsarɨŋowamɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' sɨnɨ kikií̵á nero sá riwoyí̵ne' rɨweŋoɨ? Arí̵á reŋoɨ? Ámá imónɨŋáonɨ í̵wí̵ yarɨgí̵áyí̵ pasá nɨnɨmero í̵á nɨxɨrɨpí̵rɨ rɨxa iyíxɨnɨ. 46Rɨxa wiápí̵nɨmeápoyɨ. Oweaneyɨ. Sɨŋwí̵ wɨní̵poyɨ. Pasá nɨmeno rɨxa iwo yaparɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Jisasomɨ í̵á xɨrɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

47Sɨnɨ e urarí̵ná re eŋɨnigɨnɨ. Judaso —O wiepɨsarɨŋí̵ worɨnɨ. O ámá obaxí̵ apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa tí̵nɨ Judayí̵ mebáowa tí̵nɨ urowárí̵áwa, wigí̵ kirá tí̵nɨ iwaŋí̵ tí̵nɨ nɨmaxɨmɨ Judasomɨ rí̵wí̵yo xí̵dɨgí̵áwa o nipemaxɨmɨ Jisaso tí̵ŋí̵ e re'mónapɨŋɨnigɨnɨ. 48E nɨre'mónapɨmáná óí̵ e dánɨ re urí̵í̵pa, “Nionɨ pasá numerɨ kíyí̵ miau'náná ayí̵ sí̵mɨmají̵ónɨŋí̵ seaiarɨŋɨnɨ. Soyí̵ne' ‘O Jisasorí̵anɨ?’ nɨyaiwiro í̵á xɨrí̵í̵rɨxɨnɨ.” urí̵í̵pa 49Jisasomɨ nɨwímearí̵ná aŋí̵nɨ yayí̵ “Gí̵ nɨre'wapɨyarɨŋoxɨnɨ” nurɨrɨ kíyí̵ miau'nɨŋɨnigɨnɨ. 50Kíyí̵ miau'náná Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nɨgí̵ nɨkumɨxɨnɨrɨ emearɨgwí̵íoxɨnɨ, joxɨ nionɨ nimɨnɨrɨ barɨŋí̵pɨ rɨxa rɨniarɨŋɨnɨ?” uráná awa mí̵rí̵ nɨbɨro omɨ í̵á xɨrɨgí̵awixɨnɨ. 51Í̵á xɨrarí̵ná Jisaso tí̵nɨ rogí̵áwa wo xegí̵ kirá reŋí̵ nɨmɨxearɨ apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨŋí̵ seáyɨ e imónɨŋoyá omɨŋí̵ wiiarɨŋomɨ mɨŋí̵ orómɨnɨrɨ e'í̵yí̵ pí̵rí̵ nɨmoyí̵kirɨ arí̵á mɨŋí̵ nɨwirí̵piearɨ mamówárɨŋɨnigɨnɨ. 52Arí̵á mɨŋí̵ nɨwirí̵piearɨ mamówáráná Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Kirápá aŋí̵wámɨ ámɨ sɨxí̵ ikwaseaáreɨ. Xwɨyí̵á re rɨnɨŋí̵pɨ, ‘Ámá kirá í̵á nɨmaxɨrɨro ámá pɨkianɨro emearɨgí̵á gɨyí̵ gɨyo wínɨyí̵ enɨ kirá tí̵nɨ pɨkipí̵rí̵árɨnɨ.’ rɨnɨŋí̵pɨ dɨŋí̵ rɨmoarɨŋɨnɨ? 53Joxɨ dɨŋí̵ re rɨyaiwiarɨŋɨnɨ, ‘O xegí̵ xanomɨ yarɨŋí̵ nɨwirí̵náyí̵, xano e'í̵ umínɨ nánɨ aŋí̵nají̵ sɨmɨŋí̵ wínarɨgí̵áwa í̵á mɨropaxí̵ wí e bɨ wí e bɨ miau'rárí̵ we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' inɨŋí̵pɨ murowáre'napɨpaxí̵rɨnɨ.’ rɨyaiwiarɨŋɨnɨ? 54Oweoɨ, ápo nurowáre'napɨpaxí̵ aiwɨ nionɨ apɨ nánɨ yarɨŋí̵ nɨwirí̵náyí̵, rí̵wamɨŋí̵ nionɨ nánɨ ‘E nɨwiro pɨkipí̵rí̵árɨnɨ.’ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ arɨge xɨxenɨ imónɨnɨŋoɨ?” E nurɨmáná 55xí̵omɨ í̵á xɨranɨro bí̵áyo re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' ámá í̵wí̵ xauráparɨŋí̵ womɨ í̵á xɨranɨro nánɨ yarɨgí̵ápa kirá tí̵nɨ iwaŋí̵ tí̵nɨ í̵á nɨmaxɨrɨmɨ nionɨ í̵á nɨxɨranɨro rɨbarɨŋoɨ? Sí̵á ayí̵ ayo nionɨ aŋí̵ rɨdɨyowá nánɨ mɨrɨnɨŋiwámɨ nɨŋweámáná seare'wapɨyarɨŋagɨ aiwɨ soyí̵ne' wí í̵á nɨxɨranɨro egí̵ámanɨ. 56E nerɨ aí wí̵á rókiamoagí̵áwa nionɨ nánɨ nɨrɨro Bɨkwí̵yo eagí̵ápɨ xɨxenɨ imónɨnɨ nánɨ soyí̵ne' e niarɨŋoɨ.” uráná wiepɨsarɨŋowa nowanɨ omɨnɨ nɨwiepɨsamoárɨmɨ e'í̵ ugí̵awixɨnɨ.

Jisasomɨ xwɨrɨxí̵ umegí̵á nánɨrɨnɨ.

57Jisasomɨ í̵á xɨrí̵áyí̵ omɨ nɨme'ra nuro Kaiapasoyá aŋí̵yo ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵áwa tí̵nɨ Judayí̵ mebáowa tí̵nɨ awí eánarɨgí̵e nánɨ nɨmeámɨ warí̵ná 58Pitao “Jisasomɨ pí wipí̵rɨre'oɨ?” nɨyaiwirɨ ná jí̵amɨ dánɨ anɨnaxí̵dí̵ nɨwie'ra nu'mɨ nurɨ apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨŋí̵ seáyɨ e imónɨŋoyá aŋí̵ ákɨŋáyo nɨpáwirɨ porisowa tí̵nɨ nawínɨ ŋweaŋáná 59apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa tí̵nɨ Judayí̵ mebáowa nowanɨ tí̵nɨ omɨ pɨkipí̵rɨ nánɨ “Sɨŋwí̵ í̵wí̵ wɨnarogí̵á xwɨyí̵á omɨ pɨkipaxí̵ imónɨŋí̵yí̵ bɨ ouxekwí̵mópoyɨ.” nɨyaiwiro “Xwɨyí̵á omɨ uxekwí̵mopaxí̵ bɨ oimónɨnɨ.” nɨyaiwiro rayarí̵ná 60ámá obaxí̵ nɨbayiro omɨnɨ nuxekwí̵moro aiwɨ omɨ ananɨ pɨkipaxí̵ wí mimóní̵ nɨyayíí̵asáná wau' nɨbɨri 61omɨ nuxekwí̵mori re rɨgí̵isixɨnɨ, “Ámá ro re rɨŋorɨnɨ, ‘Nionɨ aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwá nɨpɨnearɨ sí̵á wɨyau' wɨyimɨnɨ ámɨ mɨrɨpaxonɨrɨnɨ.’ rɨŋorɨnɨ.” rɨgí̵isixɨnɨ. 62E nɨrɨmáná eŋáná apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨŋí̵ seáyɨ e imónɨŋo nɨwiápí̵nɨmearɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “‘Joxɨní̵ xwɨyí̵á rɨxekwí̵moarɨgí̵áyí̵ nánɨ xwɨyí̵á wí mɨrɨpaxí̵ rɨsiarɨnɨ? Sɨnɨ xwɨyí̵á nɨrɨxekwí̵morí̵ná rarɨgí̵ípɨ, ayí̵ pí nánɨ rarɨŋiɨ?” urí̵agɨ aí 63Jisaso xwɨyí̵á bɨ murɨŋɨnigɨnɨ. Xwɨyí̵á bɨ murarɨŋagɨ apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨŋí̵ xwe'o sɨŋwí̵ e nɨwɨnɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ nepa Kiraisoxɨ, ámá yeáyí̵ neayimɨxemearí̵a nánɨ arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵oyɨ rarɨŋwáoxɨ eŋánáyí̵, nepa niaíwí̵ Gorɨxoyáoxɨ eŋánáyí̵, Ŋwí̵á anɨŋí̵ sɨŋí̵ imónɨŋo tí̵ŋí̵ e dání̵nɨŋí̵ nɨrɨrɨ áwaŋí̵ neareɨ.” urí̵agɨ 64Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Oyɨ, ayí̵ rɨxa joxɨ rarɨŋɨnɨ. E nerɨ aí re rɨrarɨŋɨnɨ, ‘Rí̵we'ná seyí̵ne' ámá imónɨŋáonɨ Gorɨxo eŋí̵ sɨxí̵ eánɨŋoyá we' náu'mɨnɨ ŋweaŋagɨ sɨŋwí̵ nanɨro aŋí̵namɨ dánɨ agwí̵ tí̵nɨ weaparɨŋagɨ nanɨro epí̵rí̵árɨnɨ.’ rɨrarɨŋɨnɨ.” uráná 65Apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨŋí̵ xwe'o wikí̵ nɨwónɨrɨ xewanɨŋo xegí̵ rapɨrapí̵ yínɨŋu' naxerɨ ámɨnáowamɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá ro Gorɨxomɨ xewaxonɨgɨnɨrɨ rɨxa omɨ rɨperɨrí̵ umearɨnɨ. Ámá wínɨ wínɨ omɨ xwɨyí̵á uxekwí̵mopí̵rɨ bɨpaxí̵ mimónɨnɨ. Ai, o Gorɨxomɨ rɨperɨrí̵ umearí̵ná sewanɨŋoyí̵ne' rɨxa arí̵á wíoɨ. 66Soyí̵ne' dɨŋí̵ pí yaiwiarɨŋoɨ?” urí̵agɨ awa re urɨgí̵awixɨnɨ, “‘O rí̵í̵pɨ rɨxa nɨpɨkipaxí̵rɨnɨ.’ neaimónarɨnɨ.” nurɨmáná 67omɨ sí̵mɨmaŋí̵yo reaŋwí̵ u'rɨro we' amɨmá nemáná earo nerí̵ná wa we' piárá nupɨkákwiayiróná 68re urayigí̵awixɨnɨ, “Kiraisoxɨnɨ, dɨxí̵ imónɨgí̵áyo yeáyí̵ uyimɨxemearí̵a nánɨ arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroŋoxɨnɨ, áwaŋí̵ nɨnearɨrɨ wí̵á nearókiamoɨ. Agwɨ iwaŋí̵ go reaarɨnɨ? Iwaŋí̵ go reaarɨnɨ?” urayigí̵awixɨnɨ.

Pitao “O nánɨ nionɨ mají̵árɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

69Pitao, aŋí̵ ákɨŋáyo ínɨrɨwámɨnɨ ŋweaŋomɨ apɨxí̵ omɨŋí̵ wiiarɨŋí̵ wí re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ Gariri pɨropenɨsí̵yo dáŋí̵ Jisaso tí̵nɨ emearɨŋí̵ woxɨrɨnɨ.” urí̵agɨ aiwɨ 70Pitao “Oweoɨ.” nurɨrɨ “Jíxɨ rarɨŋí̵yí̵ nánɨ nionɨ mají̵árɨnɨ.” nurɨmɨ nurɨ 71í̵wí ákɨŋá tí̵ŋí̵ e roŋáná ámɨ wí nɨbɨrɨ omɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrɨ ámá e ŋwɨxapɨgí̵áyo re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá royí̵ Nasaretɨ dáŋí̵ Jisaso tí̵nɨ emearɨgí̵áyí̵ worɨnɨ.” urí̵agɨ aí 72Pitao “Oweoɨ.” nurɨrí̵ná “Xwí̵á tí̵ tí̵ŋí̵ e dánɨ seararɨŋɨnɨ. Ámá o nánɨ nionɨ mají̵árɨnɨ.” nurɨmáná eŋáná 73rí̵wí̵yo onɨmiápɨ e rówapɨgí̵áyí̵ aŋwɨ e nɨbɨro Pitaomɨ re urɨgí̵awixɨnɨ, “‘Xwɨyí̵á joxɨyá Gariri pɨropenɨsí̵yo dáŋí̵yí̵ rarɨgí̵ápɨ axí̵pɨ rarɨŋagɨ nánɨ joxɨ ayí̵yá woxɨrɨnɨ.’ neaimónarɨnɨ.” uráná 74o sɨpí ikaxí̵ nɨme'perɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Xwí̵á tí̵ tí̵ŋí̵ e dánɨ re seararɨŋɨnɨ, ‘Nepa o nánɨ nionɨ mají̵árɨnɨ.’ seararɨŋɨnɨ.” uráná re eŋɨnigɨnɨ. Karí̵karí̵ rí̵aiwá rɨŋɨnigɨnɨ. 75Karí̵karí̵ rí̵aiwá ráná ámɨ pí̵ne' Jisaso urí̵í̵pɨ “Karí̵karí̵ sɨnɨ rí̵aiwá mɨrɨŋáná joxɨ biau' bɨ ámá wíyo re urɨrí̵ɨnɨ, ‘O nánɨ nionɨ mají̵árɨnɨ.’ urɨrí̵ɨnɨ.” urí̵í̵pɨ dɨŋí̵ nɨwinɨrɨ e dánɨ nɨpeyearɨ ŋwí̵ pɨyí̵ wí̵rɨnɨŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for `AAK