Matthew 27

Jisasomɨ Pairato tí̵ŋí̵ e wárɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

Wí̵ápɨ tí̵nɨ apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa tí̵nɨ Judayí̵ mebáowa tí̵nɨ Jisasomɨ nɨpɨkipí̵rɨ nánɨ xwɨyí̵á numearɨmáná gwí̵ nɨyiro nɨmeámɨ nuro e'máyí̵ gapɨmaní̵ Pairato tí̵ŋí̵ e wárɨgí̵awixɨnɨ.

Judaso gwí̵ yaímɨnɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

Judaso, Jisasomɨ mɨyí̵ urí̵o mebáowa “Jisaso xewanɨŋo rí̵í̵pɨ nánɨ pɨkipaxí̵ imónɨŋagɨ nánɨ e'máyí̵ opɨkípoyɨ.” rarɨŋagí̵a arí̵á nɨwirɨ dɨŋí̵ sɨpí wíagɨ nɨgwí̵ sirɨpá 30 mɨnɨ wíí̵ápɨ ámɨ nɨmeámɨ nurɨ apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owamɨ tí̵nɨ Judayí̵ mebáowamɨ tí̵nɨ mɨnɨ wimɨnɨrɨ nerí̵ná re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ ámá í̵wí̵ bɨ me'omɨ mɨyí̵ nurɨrɨ nánɨ sɨpí ikárɨní̵anigɨnɨ.” urí̵agɨ aí awa re urɨgí̵awixɨnɨ, “Jɨwanɨŋoxɨ e'í̵pɨ nánɨ none pí nánɨ neararɨŋɨnɨ? Jɨwanɨŋoxɨ ikɨxe'ɨnɨ.” urí̵agí̵a Judaso nɨgwí̵pɨ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ e emɨ nɨmoánɨmo nurɨ xewanɨŋo gwí̵ yaímɨnɨŋɨnigɨnɨ.

Judaso peyeááná apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa nɨgwí̵ apɨ nɨmearo re rɨnɨgí̵awixɨnɨ, “Nɨgwí̵ rɨpɨ ámá opɨkípoyɨnɨrɨ wíwápɨ eŋagɨ nánɨ nɨgwí̵ Gorɨxo nánɨ aŋí̵ riwámɨ tarɨgí̵ápɨ tí̵nɨ nawínɨ nɨkwierorí̵náyí̵, ayí̵ nɨpɨkwɨnɨ menɨnɨ.” nɨrɨnɨro nɨgwí̵ apɨ nánɨ xwɨyí̵á nɨrɨní̵áwa nɨgwí̵ apɨ nɨmeámɨ nuro ámá mɨdáŋí̵ imónɨgí̵áyí̵ xwí̵á weyipí̵rí̵a nánɨ xwí̵á xegí̵ yoí̵ Xwárí̵á Sɨxí̵ Imɨxarɨgí̵áyí̵yápɨyɨ rɨnɨŋí̵pɨ bí̵ egí̵awixɨnɨ. Nɨgwí̵ ámá opɨkípoyɨnɨrɨ wigí̵ápɨ tí̵nɨ xwí̵á apɨ bí̵ e'agí̵a nánɨ yoí̵ Ragí̵pɨyɨ wí̵ragí̵árɨnɨ. Agwɨ enɨ sɨnɨ e nɨra warɨŋoɨ. Awa e e'áná xwɨyí̵á Gorɨxoyá wí̵á rókiamoagí̵ Jeremaiao nɨwurɨyirɨ rí̵wamɨŋí̵ eaŋí̵ rɨpɨ, “Awa nɨgwí̵ 30 Isɨrerɨyí̵ ‘Ámá wo xegí̵ wo nánɨ mɨyí̵ nearáná wianí̵wárɨnɨ.’ rɨnɨgí̵ápɨ nɨmearo 10 xwí̵á xegí̵ yoí̵ Xwárí̵á Sɨxí̵ Imɨxarɨgí̵áyí̵yápɨyɨ rɨnɨŋí̵pɨ Gorɨxo sekaxí̵ nɨrɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ bí̵ nero mɨnɨ wigí̵awixɨnɨ.” Xwɨyí̵á e nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ íná xɨxenɨ e imónɨŋí̵rɨnɨ.

Pairato Jisasomɨ yarɨŋí̵ wiayiŋí̵ nánɨrɨnɨ.

11 Jisasomɨ nɨmeámɨ nuro gapɨmaní̵ Pairato tí̵ŋí̵ e meare'móáná gapɨmano yarɨŋí̵ nɨwiayirí̵ná re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ mɨxí̵ ináyí̵ Judayí̵yáoxɨranɨ?” urí̵agɨ Jisaso “Joxɨ e rarɨŋɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 12 Apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa tí̵nɨ Judayí̵yá mebáowa tí̵nɨ xwɨyí̵á obaxí̵ omɨnɨ uxekwí̵moarɨŋagí̵a aiwɨ o xwɨyí̵á xɨxe urɨpaxí̵ nimónɨrɨ aí bɨ murɨŋɨnigɨnɨ. 13 Xwɨyí̵á bɨ murí̵ yarɨŋagɨ Pairato sɨŋwí̵ e nɨwɨnɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Xwɨyí̵á obaxí̵ ‘Joxɨní̵ rɨxekwí̵moayarɨgí̵áyo arí̵á mɨwipa rɨyarɨŋɨnɨ?” nurɨrɨ 14 Jisaso xí̵omɨ uxekwí̵moarɨgí̵á bɨ nánɨ aí xí̵o bɨ murí̵ yarɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ ududí̵ winɨŋɨnigɨnɨ.

Pairato Jisasomɨ níkwearɨ wárɨmɨnɨrɨ eŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.

15 Sí̵á Gorɨxo Judayo mɨpɨkí wiárí̵ mu'roŋí̵yi imónɨŋáná xwiogwí̵ ayí̵ ayo Judayí̵ nuro wigí̵ gwí̵ ŋweagí̵á wo nánɨ e'máyí̵ gapɨmanomɨ yarɨŋí̵ wíáná o ayo yayí̵ owimómɨnɨrɨ wigí̵ go go nánɨ wimónarɨŋí̵yí̵ wáriagí̵rɨnɨ. 16 Íná wigí̵ ámá gwí̵ ŋweaŋí̵ wo Barabasoyɨ rɨnɨŋo Judayí̵ ní̵nɨ yoí̵ oyá nɨjí̵á imónɨgí̵árɨnɨ. 17 Ayɨnánɨ ámá sɨpí̵á ayí̵ gapɨmaní̵ Pairato tí̵ŋí̵ e awí eánáná o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ go seawárimí̵ɨnɨ? Barabaso seawárimɨnɨre'ɨnɨ? Jisaso, ámá Kiraisoyɨ rarɨgí̵o seawárimɨnɨre'ɨnɨ?” urɨŋɨnigɨnɨ. 18 Ayí̵ rɨpɨ nánɨ e urɨŋɨnigɨnɨ. O nɨjí̵árɨnɨ. Apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa Jisasomɨ sɨpí dɨŋí̵ nɨwiaiwiro nánɨ xí̵o tí̵ŋí̵ e wárí̵á nánɨ o nɨjí̵árɨnɨ. 19 Rɨpɨ nánɨ enɨ “Jisaso seawárimɨnɨre'ɨnɨ?” urɨŋɨnigɨnɨ. O íkwiaŋwí̵ xwɨrɨxí̵ mearɨŋí̵námɨ e'í̵ ŋweaŋáná xiepí Jisaso nánɨ xwɨyí̵á re urowáre'napɨŋɨnigɨnɨ, “Árí̵wɨyimɨ ámá o nánɨ orɨŋá nɨwɨnɨrí̵ná dɨŋí̵ rí̵á nɨxe'ɨnigɨnɨ. Ayɨnánɨ ámá we' rónɨŋí̵ omɨ sɨpí wí mɨwimɨxɨpanɨ.” urowárí̵í̵ eŋagɨ o ámá e epí̵royí̵ egí̵áyo “Jisaso seawárimɨnɨre'ɨnɨ?” urɨŋɨnigɨnɨ. 20 E urí̵agɨ aiwɨ wí̵á mónɨŋí̵mɨ apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa tí̵nɨ Judayí̵yá mebáowa tí̵nɨ ámá oxí̵ apɨxí̵ aiwá apɨ nánɨ epí̵royí̵ egí̵áyo re urɨme'í̵á eŋagɨ nánɨ, “‘Barabasomɨ neawáriɨ.’ urɨro ‘Jisasomɨ opɨkípoyɨ.’ urɨro e'í̵rɨxɨnɨ.” urɨme'í̵á eŋagɨ nánɨ 21 gapɨmano ámá e epí̵royí̵ egí̵áyo “Ámá rowau' gí̵mɨnɨ go seawárimí̵ɨnɨ?” uráná ayí̵ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Barabaso neawáriɨ.” urí̵agí̵a 22 Pairato re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ Jisaso, ámá Kiraisoyɨ rarɨgí̵omɨ pí wimí̵ɨnɨ?” urí̵agɨ ní̵nɨ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Omɨ íkí̵áyo seáyɨ e oyekwɨroárí̵poyɨ.” urí̵agí̵a 23 o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Pí nánɨ? Pí í̵wí̵ e'í̵ nánɨ yekwɨroárɨmí̵ɨnɨ?” urí̵agɨ aiwɨ ayí̵ xwamiání̵ nura nuro re urɨgí̵awixɨnɨ, “Omɨ oyekwɨroárí̵poyɨ.” nɨra warí̵ná 24 Pairato “Gí̵ xwɨyí̵á arí̵á mɨnipa epí̵rɨ eŋagɨ nánɨ ámɨ bɨ nurɨrɨ aí naŋí̵ wí imónɨnɨmenɨŋoɨ. Rɨxa mɨxí̵nɨ e'pí̵mɨxamopí̵ráoɨ.” nɨyaiwirɨ ámá ayí̵ re oyaiwípoyɨnɨrɨ, “O ‘Jisasomɨ xe oyekwɨroárí̵poyɨ.’ nɨrɨrɨ aí ‘Reá mɨroánɨpa oemɨnɨ.’ nɨyaiwirɨ rí̵a yarɨnɨ?” oyaiwípoyɨnɨrɨ wigí̵ sɨŋwí̵ anɨgí̵e dánɨ we' wayí̵ nɨrónɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá ro maŋí̵ nionɨyáyo dánɨ pɨkipí̵rɨme'oɨ. Sewanɨŋí̵yí̵ne' segí̵ maŋí̵yo dánɨ pɨkipí̵ráoɨ.” urí̵agɨ 25 ámá ní̵nɨ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Oyá ragí̵ pí enɨŋoɨ xe oneaxe'nɨnɨ. Negí̵ niaíwí̵yo enɨ xe oxe'nɨnɨ.” uráná 26 Pairato re eŋɨnigɨnɨ. Barabaso nɨwárirɨ porisowamɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Jisasomɨ sɨkwí̵á ragí̵ pí̵rí̵ nuyɨkímáná íkí̵áyo seáyɨ e yekwɨroárí̵poyɨ.” nurɨrɨ mɨnɨ wiŋɨnigɨnɨ.

Porisowa Jisasomɨ rɨperɨrí̵ megí̵á nánɨrɨnɨ.

27 Porisowamɨ mɨnɨ wíáná awa Jisasomɨ nɨmeámɨ gapɨmaní̵yí̵yá aŋí̵yo —Aŋí̵ yoí̵ Pɨretoriumɨyɨ rɨnɨŋí̵yorɨnɨ. Aŋí̵ ayo nɨpáwiro porisí̵ nowamɨnɨ “Eɨnɨ.” nurɨro “Omɨ rɨperɨrí̵ ome'peaneyɨ.” nɨrɨnɨro re egí̵awixɨnɨ. 28 Omɨ rapɨrapí̵ xegí̵ yínɨŋu' nɨwirɨro emɨ moro ámɨ ayí̵á rɨŋí̵ wu', mɨxí̵ ináyowa yínarɨgí̵áyo dáŋí̵yí̵ wu' nɨmearo uyírɨro 29 ópɨyá eŋí̵nɨŋí̵ imónɨŋí̵ wɨrí nɨkí̵kɨyimáná mɨxí̵ ináyí̵ amɨnaŋwí̵nɨŋí̵ imónɨŋí̵ mɨŋí̵yo dí̵kínarɨgí̵ápa omɨ eŋí̵ tí̵nɨ mɨŋí̵yo udí̵kiárɨro xoyí̵wá wɨyi mɨxí̵ ináyowa maxɨrarɨgí̵ápa í̵á umɨrɨro nemáná agwí̵rɨwámɨnɨ xómɨŋí̵ nɨyɨkwiro rɨperɨrí̵ numerí̵ná re urayigí̵awixɨnɨ, “Judayí̵yá mɨxí̵ ináyoxɨnɨ, yayí̵ osianeyɨ.” nurɨro 30 reaŋwí̵ nɨwu'rayiro xoyí̵wáyi nurápɨro mɨŋí̵yo neaayiro 31 rɨxa rɨperɨrí̵ numearí̵asáná rapɨrapí̵ ayí̵á rɨŋu' nɨwirɨro ámɨ xegu' nuyírɨmáná íkí̵áyo seáyɨmɨ yekwɨroáranɨro nánɨ nɨme'ra ugí̵awixɨnɨ.

Jisasomɨ íkí̵áyo yekwɨroárɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

32 Yekwɨroáranɨro nánɨ aŋí̵ apimɨ dánɨ nɨme'ra nuróná Jisaso rɨxa eŋí̵ meání̵ yarɨŋagɨ nɨwɨnɨro ámá wo, Sairini dáŋí̵ Saimonomɨ sekaxí̵ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Yoxáí̵ rɨpá nɨmeámɨ wuiɨ.” nurɨro 33 rɨxa dí̵wí̵ mí̵eyoaŋí̵ apɨkwɨ xegí̵ yoí̵ Gorɨgotaɨ rɨnɨŋí̵pimɨ —Dí̵wí̵ apɨ yoí̵ mí̵kí̵ ámá mɨŋí̵ gɨxweá nánɨrɨnɨ. Dí̵wí̵ apɨkwɨnimɨ nɨre'moro 34 wa Jisaso rí̵nɨŋí̵ mɨwinɨpa oenɨrɨ marɨsɨní̵á yíkí̵ yarɨŋí̵ bɨ iniɨgí̵ wainí̵yo niwayɨmómáná nawínɨ oimónɨrɨ kɨrí̵kɨrí̵ nimearɨ e nero mɨnɨ wíáná iwamí̵ó gí̵gí̵ e'áná mɨnɨpaxí̵ wimónɨŋɨnigɨnɨ. 35 Porisowa omɨ rɨxa yoxáí̵yo seáyɨ e nɨyekwɨroárɨmáná “Oyá rapɨrapí̵ none go go meanɨrí̵enɨŋoɨ?” nɨrɨnɨro áwɨnɨ e nɨtɨmáná sáru' nemáná 36 e'í̵ nɨŋwearo Jisasomɨ awí nɨmeŋwearo 37 ámá ní̵nɨ “O í̵wí̵ apɨ e'í̵ nánɨ rɨpɨkiarɨŋoɨ?” oyaiwípoyɨnɨrɨ íkí̵á wárá nɨmearo “Ámá ro Jisaso Judayí̵yá mɨxí̵ ináyorɨnɨ.” nɨrɨro rí̵wamɨŋí̵ nearo mɨŋí̵ tí̵ŋí̵ e seáyɨ e pí̵raugí̵awixɨnɨ. 38 Jisasomɨ nɨyekwɨroárɨrí̵ná ámá í̵wí̵ mearɨgí̵íwau'mɨ enɨ mɨdɨmɨdánɨ yekwɨroárɨgí̵awixɨnɨ. 39 Ámá óí̵yimɨ bɨrɨ urɨ nɨyayirí̵ná peayí̵ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨro mɨŋí̵ kɨrí̵kɨrí̵ nimearo ikayí̵wí̵ numearɨróná 40 re urayigí̵awixɨnɨ, “Re rɨŋoxɨranɨ? ‘Niɨwanɨŋonɨ aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwá nɨpɨnearɨ gí̵ niɨwɨnɨ sí̵á wɨyau' wɨyimɨ ámɨ mɨrɨmí̵árɨnɨ.’ rɨŋoxɨranɨ? Joxɨ nepa niaíwí̵ Gorɨxoyáoxɨ eŋánáyí̵, jɨwanɨŋoxɨ eŋí̵ nɨyoaárɨnɨmɨ wepí̵neɨ.” rayigí̵awixɨnɨ. 41 Apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa tí̵nɨ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵áwa tí̵nɨ Judayí̵yá mebáowa tí̵nɨ ámá bɨrɨ uro yayarɨgí̵áyí̵ rɨperɨrí̵ umeararɨgí̵ápa awa enɨ rɨperɨrí̵ numero re rɨgí̵awixɨnɨ, 42 “O ámáyo ‘Nionɨ tí̵ámɨnɨ báná yeáyí̵ seayimɨxemeámí̵árɨnɨ.’ uragí̵ aí xewanɨŋo arɨrá minɨpaxí̵rɨnɨ. Íkí̵áyo dánɨ eŋí̵ nɨyoaárɨmɨ wepí̵nánáyí̵, ananɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roaní̵wɨnɨ. 43 O Gorɨxomɨ dɨŋí̵ nɨŋwɨrárɨrɨ re rɨnarɨŋorɨnɨ, ‘Nionɨ niaíwí̵ Gorɨxoyáonɨrɨnɨ.’ rɨnarɨŋorɨnɨ. Gorɨxo xewaxí̵ ro nánɨ yayí̵ nɨwinɨrí̵náyí̵, rɨxa e'í̵ oumínɨnɨ. Arɨrá winɨrí̵enɨŋoɨnɨrɨ sɨŋwí̵ wɨnaní̵wɨnɨ.” rɨgí̵awixɨnɨ. 44 Í̵wí̵ mearɨgí̵íwau' mɨdɨmɨdánɨ yekwɨroárɨnɨgí̵íwau' enɨ Jisasomɨ ikayí̵wí̵ numearɨrí̵ná axí̵pɨnɨ rɨgí̵isixɨnɨ.

Jisaso peŋí̵ nánɨrɨnɨ.

45 E ne'ra nu'í̵asáná eŋáná rɨxa sogwí̵ áwɨnɨ e 12:00 imónáná re eŋɨnigɨnɨ. Aŋí̵ nɨmɨnɨ sí̵á yinárɨŋɨnigɨnɨ. Sí̵á nɨyinárɨŋɨsáná rɨxa 3:00 p.m. imónáná ámɨ wí̵á ónɨŋɨnigɨnɨ. 46 Ámɨ wí̵á ónáná Jisaso xegí̵ Xibɨruyí̵ pí̵ne' tí̵nɨ rí̵aiwá re rɨŋɨnigɨnɨ, “Eri, Eri, ramɨ sabakɨtani?” urɨŋí̵pɨyí̵ re nɨrɨrí̵ná urɨŋɨnigɨnɨ, “Gí̵ Gorɨxoxɨnɨ, gí̵ Gorɨxoxɨnɨ, joxɨ pí nánɨ niepɨsamoarɨŋɨnɨ?” rí̵aiwá e ráná 47 ámá e rówapɨgí̵áyí̵ wí Jisaso e rí̵agɨ arí̵á nɨwiro re rɨnɨgí̵awixɨnɨ, “Wí̵á rókiamoagí̵ Iraijao nánɨ rí̵aiwá rí̵a rarɨnɨ?” nɨrɨnɨro 48 ayí̵ wigí̵ wo aŋí̵nɨ nurɨ írɨkwí̵ bɨ nɨmearɨ wegwí̵á wá tí̵nɨ ayɨŋwí̵ nikɨroárɨmáná iniɨgí̵ wainí̵ niáí̵ eŋí̵ bɨ írɨkwí̵pimɨ niwayɨmómáná Jisaso onɨnɨrɨ wimɨxánɨmɨnɨrɨ yarí̵ná 49 xegí̵ wínɨyí̵ re urɨgí̵awixɨnɨ, “E mepanɨ. Iraijao nɨwepí̵nɨrɨ arɨrá winɨrí̵enɨŋoɨ? Arɨrá mɨwipa enɨrí̵enɨŋoɨ? Sɨŋwí̵ owɨnaneyɨ.” rarí̵ná 50 Jisaso ámɨ eŋí̵ tí̵nɨ rí̵aiwá bɨ nɨrɨrí̵ná xegí̵ dɨŋí̵ nɨyámɨga uŋɨnigɨnɨ. 51 Xegí̵ dɨŋí̵ nɨyámɨga u'áná re eŋɨnigɨnɨ. Rapɨrapí̵ aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ awawá ŋwí̵á Gorɨxoyá nánɨ nɨyimárónɨrɨ epaŋioárɨnɨŋu' yoparí̵ e'de dánɨ xegí̵pɨ naxega nɨwepí̵nɨrɨ wu'kau' imónɨrɨ xwí̵á poboní̵ e'áná sí̵ŋá xwe' áwɨnɨmɨ nɨjiga urɨ 52 ámá xwárɨpá noxoága u'áná ámá Gorɨxomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roagí̵á pɨyí̵yí̵ wegí̵e dánɨ sɨŋí̵ ero egí̵awixɨnɨ. 53 Pɨyí̵ ayí̵ Jisaso rɨxa nɨwiápí̵nɨmeámáná eŋáná nuro Jerusaremɨ re'móáná ámá obaxí̵ ayo sɨŋwí̵ wɨnɨgí̵awixɨnɨ. 54 Porisowamɨ seáyɨ e imónɨŋo tí̵nɨ porisí̵ xí̵o tí̵nɨ Jisasomɨ awí mearogí̵áwa tí̵nɨ xwí̵á poboní̵ erɨ amɨpí e imónɨrɨ e'agɨ nɨwɨnɨro óí̵ nikárɨnɨro re rɨnɨgí̵awixɨnɨ, “Ámá royí̵ neparɨnɨ. Gorɨxomɨ xewaxorɨnɨ.” rɨnɨgí̵awixɨnɨ.

55 Apɨxí̵ obaxí̵ “Jisasomɨ saŋí̵ nurápa nu'mɨ ouxí̵daneyɨ.” nɨrɨro Gariri pɨropenɨsí̵yo dánɨ bí̵íwa ná jí̵amɨ nɨrómáná sɨŋwí̵ wɨnɨgí̵íwa ríwarɨnɨ. 56 Íwa wí Magɨdara dáŋí̵ Mariaírɨnɨ. Ámɨ wí Jemisomɨ tí̵nɨ Josepomɨ tí̵nɨ xɨnáí Mariaíyɨ rɨnɨŋírɨnɨ. Ámɨ wí Sebediomɨ xewaxowau'mɨ xɨnáírɨnɨ.

Jisasomɨ xwí̵á weyárɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

57 Rɨxa sogwí̵ nokepá tí̵nɨ ámá amɨpí mɨmu'rónɨŋí̵ wo —O Arimatia dáŋí̵ Josepoyɨ rɨnɨŋorɨnɨ. O enɨ Jisaso wiepɨsiŋí̵yí̵ worɨnɨ. 58 O e'máyí̵ gapɨmaní̵ Pairato tí̵ŋí̵ e nánɨ nurɨ Jisaso pɨyomɨ xwí̵á weyárɨmɨnɨrɨ nánɨ yarɨŋí̵ wíáná Pairato porisowamɨ “Xe omeanɨrɨ sɨŋwí̵ wɨní̵poyɨ.” urí̵agɨ 59 Josepo nurɨ pɨyomɨ nɨmearɨ rapɨrapí̵ apí̵á xaíwí̵ weŋí̵pɨ tí̵nɨ xopɨxopí̵ nɨrómáná 60 sí̵ŋá óí̵ xewanɨŋo nánɨ rɨxɨŋí̵yimɨ —Ayi ámá sɨnɨ mɨweŋí̵yirɨnɨ. Ayimɨ nɨmeámɨ nɨpáwirɨ nɨtɨmáná sí̵ŋá piárá xwe' wo mɨmegwɨnárí̵ nɨme'ra nuro sí̵ŋá óí̵yimɨ nɨpí̵roárɨmɨ uŋɨnigɨnɨ. 61 Magɨdara dáŋí̵ Mariaí tí̵nɨ Mariaí wí̵í tí̵nɨ ípau' sí̵ŋá óí̵yi mɨdánɨŋe nɨŋweámáná Jisaso pɨyomɨ e tarɨŋagɨ wɨnɨgí̵isixɨnɨ.

Jisaso pɨyomɨ awí mearogí̵á nánɨrɨnɨ.

62 Sí̵á Sabarí̵áyo nánɨ Judayí̵ amɨpí píránɨŋí̵ imɨxárarɨgí̵áyi óráná wí̵ápɨ tí̵nɨ apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa tí̵nɨ Parisiowa tí̵nɨ awa gapɨmaní̵ Pairato tí̵ŋí̵ e awí neánɨro 63 Jisaso pɨyo nánɨ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, yapí̵ neaíwapɨyiŋo sɨnɨ mɨpe' nɨŋwearí̵ná re rɨŋí̵pɨ, ‘Sí̵á wɨyau' wɨyi óráná ámɨ wiápí̵nɨmeámí̵árɨnɨ.’ rɨŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ neainarɨŋagɨ nánɨ barɨŋwɨnɨ. 64 Oyá wiepɨsarɨŋowa nɨbɨro pɨyomɨ í̵wí̵ nɨmearo pí̵ní̵ nɨtɨmáná ámáyo re urɨpí̵rɨxɨnɨrɨ, ‘O rɨxa wiápí̵nɨmeáɨnigɨnɨ.’ urɨpí̵rɨxɨnɨrɨ joxɨ porisí̵ wamɨ sekaxí̵ re urowáreɨ, ‘Omɨ xwí̵á weyárɨgí̵e nánɨ nuro awí sí̵á wɨyau' wɨyimɨ mearópoyɨ.’ urowáreɨ.” uráná 65 Pairato re urɨŋɨnigɨnɨ, “Sewanɨŋoyí̵ne' porisí̵ wa awí mearopí̵rɨ nánɨ nɨmeámɨ nuro soyí̵ne' í̵wí̵ mɨmeapa oe'poyɨnɨrɨ yarɨgí̵ápa wiepɨsarɨŋowa pɨyomɨ í̵wí̵ meapí̵rɨxɨnɨrɨ e e nurára u'poyɨ.” urí̵agɨ 66 awa nuro Jisaso xwí̵á weyárɨnɨŋe porisowamɨ e e nurára numáná sikí̵ bɨ nɨmearo sí̵mɨmají̵ó nánɨ sí̵ŋá pí̵rónɨŋomɨ seáyɨ e ikwiárárɨgí̵awixɨnɨ. Apɨ mɨweŋáná “Ámá nɨpáwiro pɨyomɨ meáí̵árí̵anɨ?” yaiwianí̵wánɨro nánɨ e egí̵awixɨnɨ.

Copyright information for AAK