Matthew 28

Jisaso ámɨ wiápí̵nɨmeaŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Magɨdara dáŋí̵ Mariaí tí̵nɨ Mariaí wí̵í tí̵nɨ Sabarí̵á rɨxa we'áná Sade'yo isí̵áyo ípau' Jisasoyá xwárɨpáyo sɨŋwí̵ wɨnanɨri nánɨ nuri 2sɨnɨ mɨre'mopa yarí̵ná re eŋɨnigɨnɨ. Poboní̵ xwe' wí e'áná aŋí̵nají̵ Gorɨxoyá wo aŋí̵namɨ dánɨ nɨweapɨrɨ sí̵ŋá xwárɨpáyo óí̵yimɨ pí̵roárɨgí̵o mɨmegwɨnárí̵ ne'ra nurɨ óí̵yimɨ nɨwiemoárɨmáná sí̵ŋáomɨ seáyɨ e e'í̵ ŋweáagɨ 3porisí̵ awí mearoarɨgí̵áwa aŋí̵najo ápiaŋwí̵ yarɨŋí̵pa wí̵á e'nɨŋí̵ nókirɨ ŋweaŋagɨ nɨwɨnɨro xegí̵ rapɨrapí̵ enɨ sɨŋwí̵ mɨmɨŋí̵ iní̵í̵ yínɨŋagɨ nɨwɨnɨro óí̵ nikárɨnɨro pɨyí̵nɨŋí̵ nimónɨro xwí̵ámɨ pie'rɨnowigí̵awixɨnɨ.

5Aŋí̵najo sɨnɨ xwárɨpá tí̵ŋí̵ e ŋweaŋáná ípau' re'mónapí̵agí̵i re urɨŋɨnigɨnɨ, “Aípagwí wáyí̵ mepanɨ. Nionɨ nɨjí̵árɨnɨ. Aípagwí Jisaso, pɨyomɨ íkí̵áyo yekwɨroárɨgí̵omɨ sɨŋwí̵ wɨnanɨri barɨŋiɨ. 6O re mɨwenɨnɨ. Xí̵o searɨŋí̵pa rɨxa nɨwiápí̵nɨmeámɨ u'ɨnigɨnɨ. Aípagwí xí̵omɨ tɨgí̵e nɨbɨri sɨŋwí̵ wɨní̵piyɨ.” nurɨrɨ 7ámɨ re urɨŋɨnigɨnɨ “Rɨxa nuri xegí̵ wiepɨsarɨŋowamɨ re ure'meápiyɨ, ‘ “O xwárɨpáyo dánɨ rɨxa nɨwiápí̵nɨmeámɨ u'ɨnigɨnɨ. Arí̵á e'piyɨ. O Gariri pɨropenɨsí̵yo nánɨ xámɨ yíí̵mɨ soyí̵ne' e nɨyoaro sɨŋwí̵ wɨnɨpí̵rí̵árɨnɨ.” ure'meápiyɨ.’ eararɨŋɨnɨ.” urí̵agɨ 8ípau' aŋí̵nɨ xwárɨpáyo pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nurí̵ná wáyí̵ ikárɨnɨri yayí̵ ikárɨnɨri ne'ra nuri wiepɨsarɨŋowamɨ áwaŋí̵ ure'meanɨri aŋí̵nɨ warí̵ná re eŋɨnigɨnɨ. 9Jisaso ípau'mɨ nɨwímearɨ “Gí̵ ámá aípagwí!” nurɨrɨ yayí̵ e wíáná ípau' aŋwɨ e nuri mɨŋí̵ xwí̵áyo nɨkwí̵rori xegí̵ sɨkwí̵ í̵á nɨxɨrɨríná omɨ seáyɨ e umegí̵isixɨnɨ. 10Seáyɨ e ume'áná o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Aípagwí wáyí̵ mikárɨnɨpanɨ. Sa nuri gí̵ ámá imónɨgí̵áwamɨ áwaŋí̵ re urí̵piyɨ, ‘ “ Soyí̵ne' Gariri pɨropenɨsí̵yo nánɨ yíí̵rɨxɨnɨ.” rɨŋoɨ.’ nurɨri re urí̵piyɨ, ‘ “Nionɨ e sɨŋwí̵ nanɨpí̵rí̵árɨnɨ.” rɨŋoɨ.’ urí̵piyɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Porisowamɨ xwapí̵rá eaárɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

11Ípau' sɨnɨ wiepɨsarɨŋowa tí̵ŋí̵ e nánɨ warí̵ná re eŋɨnigɨnɨ. Porisí̵ awí mearóí̵áwa Jerusaremɨyo nɨre'moro apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owamɨ wa wɨní̵ápɨ nɨpɨnɨ nánɨ repɨyí̵ wíáná 12awa Judayí̵yá mebáowamɨ awí neaárɨro xwɨyí̵á nimɨxɨmáná porisowa áwaŋí̵ murɨpa e'í̵rɨxɨnɨrɨ nɨgwí̵ xwe' obaxí̵ mɨnɨ nɨwiro 13re urɨgí̵awixɨnɨ, “Ámá wí yarɨŋí̵ seaíáná re urí̵í̵rɨxɨnɨ, ‘Árí̵wɨyimɨ none sá weŋáná xegí̵ wiepɨsiŋowa nɨbɨro pɨyomɨ í̵wí̵ nɨmeámɨ ugí̵awixɨnɨ.’ urí̵í̵rɨxɨnɨ. 14Gapɨmaní̵ Pairato xwɨyí̵á apɨ rɨnarɨŋagɨ arí̵á nɨwirí̵náyí̵, o iwaŋí̵ seaeanɨgɨnɨrɨ samɨŋí̵ imɨxaní̵wá eŋagɨ nánɨ ayá sí̵wí̵ nɨsearorɨ dɨŋí̵ obɨbaxí̵ mɨmopanɨ.” urí̵agí̵a 15porisowa nɨgwí̵ apɨ nurápɨro apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa urí̵ápa axí̵pɨ e yarí̵ná pí̵ne' apɨ Judayí̵ aŋí̵yo rɨnɨmeŋí̵pɨ agwɨ sɨnɨ rɨnɨmearɨnɨ.

Jisaso wiepɨsiŋowa tí̵nɨ ámɨ erɨmeánɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

16Wiepɨsiŋí̵ we' wu'kau' sɨkwí̵ wo awa Gariri pɨropenɨsí̵yo dí̵wí̵ Jisaso urárɨŋí̵pimɨ nánɨ nɨyoaro 17omɨ nɨwɨnɨróná seáyɨ e numero aiwɨ wa “Jisasorɨnɨ.” yaiwiro wa “Ámá ro nepa Jisasorí̵anɨ?” yaiwiro yarí̵ná 18o aŋwɨ e nɨbɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Gorɨxo ‘Amɨpí aŋí̵namɨ imónɨrɨ xwí̵árímɨ imónɨrɨ eŋí̵pɨ nánɨ joxɨ apɨ nɨpɨnɨ nánɨ ne'ní̵ tí̵ŋoxɨ imónɨrí̵ɨnɨ.’ nɨrí̵í̵ eŋagɨ nánɨ 19re seararɨŋɨnɨ, ‘Soyí̵ne' nuro ámá gwí̵ rɨxí̵ wɨrí̵ wɨrímɨ gí̵ wiepɨsarɨŋáyí̵nɨŋí̵ nɨwimɨxa nuróná re erí̵ɨnɨ. Yoí̵ ápo Gorɨxoyápimɨ dánɨ tí̵nɨ xewaxonɨyápimɨ dánɨ tí̵nɨ kwíyí̵pimɨ dánɨ tí̵nɨ wayí̵ umeairo 20sekaxí̵ nionɨ searɨŋá nɨpɨnɨ xí̵dɨpí̵rí̵a nánɨ ure'wapɨyiro erí̵ɨnɨ. Rɨpɨ enɨ arí̵á e'poyɨ. Nionɨ anɨŋí̵ dɨŋí̵ seakɨkayómí̵árɨnɨ. Sí̵á yoparí̵yimɨ e nánɨ aí nɨseakɨkayóa umí̵árɨnɨ.’ seararɨŋɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for `AAK