Matthew 4

Obo Jisasomɨ iwamí̵ó wíwapɨyiŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Kwíyí̵ Gorɨxoyápɨ Jisasomɨ nɨwímeámáná omɨ Obo iwamí̵ó owíwapɨyinɨrɨ ámá dɨŋí̵ meaŋí̵ e nánɨ nɨme'ra u'áná 2o aiwá mɨní̵ ŋwí̵á nɨŋwearɨ rɨxa sí̵á 40 nórɨmáná eŋáná o agwí̵ wíáná 3iwamí̵ó wíwapɨyarɨŋo nɨbɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ ‘Niaíwí̵ Gorɨxoyáonɨrɨnɨ.’ yaiwinarɨŋí̵pɨ nepa eŋánáyí̵, aiwá nɨrɨ nánɨ ‘Sí̵ŋá tɨyí̵ aiwá oimónɨnɨ.’ reɨ.” urí̵agɨ aí 4Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Oweoɨ, wí emɨme'ɨnɨ. Gorɨxoyá Bɨkwí̵yo dánɨ rí̵wamɨŋí̵ re eánɨnɨ, ‘Ámá aiwá nánɨnɨ dɨŋí̵ nɨmorí̵náyí̵ wí dɨŋí̵ meapaxí̵ menɨnɨ. Xwɨyí̵á Gorɨxo rɨŋí̵yí̵ nɨyonɨ dɨŋí̵ nɨkwí̵rorí̵náyí̵ ayí̵nɨ dɨŋí̵ meapaxí̵rɨnɨ.’ Rí̵wamɨŋí̵ e nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 5Obo Jisasomɨ nɨmeámɨ Jerusaremɨ aŋí̵ Gorɨxoyá ayá tí̵ŋí̵mɨnɨ nánɨ nurɨ aŋí̵ Gorɨxo nánɨ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ rɨkwí̵yo seáyɨ e nurárárɨmáná 6re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ ‘Niaíwí̵ Gorɨxoyáonɨrɨnɨ.’ yaiwinarɨŋí̵pɨ nepa eŋánáyí̵, Gorɨxoyá Bɨkwí̵yo dánɨ rí̵wamɨŋí̵ re nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ nánɨ ‘Gorɨxo joxɨ sɨkwí̵ sí̵ŋáyo pí̵rí̵ uyɨkímí̵ inɨrɨxɨnɨrɨ xegí̵ aŋí̵najowa awí nɨroro í̵á rɨxepí̵rɨ nánɨ urowárɨnɨŋoɨ.’ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ nánɨ ananɨ mí̵mɨ nɨmawirɨ xeamoɨ.” urí̵agɨ aí 7Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Xwɨyí̵á joxɨ mɨŋí̵ nirorɨ rí̵í̵pɨ eánɨŋagɨ aiwɨ xwɨyí̵á rɨpɨ enɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, ‘Negí̵ Gorɨxo nepa eŋí̵ neánɨrɨ epaxorí̵anɨrɨ iwamí̵ó mɨwíwapɨyipanɨ.’ enɨ rɨnɨŋagɨ nánɨ nionɨ wí e emɨme'ɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 8Ámɨ Obo dí̵wí̵ mɨŋí̵ seáyɨmɨ wiápí̵nɨmeaŋí̵ bimɨ nánɨ nɨmeámɨ nɨyirɨ aŋí̵ ní̵nɨ xwí̵á rɨrí nɨrímɨnɨ ikwí̵rónɨŋí̵yo sɨwá nɨwirɨ xegí̵ amɨpí ámá nɨwɨnɨróná ayá sí̵wí̵ nurorɨ nɨmeapaxí̵ wimónarɨŋí̵pɨ enɨ sɨwá nɨwirɨ 9re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ xwí̵áyo nɨpí̵kínɨmearɨ sɨmaŋwí̵yónɨŋí̵ nɨnurí̵nɨrɨ nionɨ nánɨ yayí̵ seáyɨmɨ nɨmeɨ. E níánáyí̵, amɨpí sɨwá síá tiyí̵ nɨpɨnɨ siapɨmí̵ɨnɨ.” uráná 10Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Setenoxɨ pí̵nɨ nɨnɨwiárɨmɨ e'í̵ uɨ. Xwɨyí̵á rɨpɨ ‘Ámɨná Gorɨxo nánɨnɨ xwí̵áyo nɨpí̵kínɨmearo yayí̵ seáyɨmɨ umero segí̵ amɨpí “Ŋwí̵áxɨnɨ.” rɨnɨŋí̵yí̵ emɨ nɨmoro sɨwí̵ oyá nánɨnɨ dɨŋí̵ ɨkwí̵roro e'í̵rɨxɨnɨ.’ rɨnɨŋagɨ nánɨ joxɨ nɨrí̵í̵pa wí emɨme'ɨnɨ.” urí̵agɨ 11Obo pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ u'áná aŋí̵nají̵ wa nɨbɨro arɨrá wigí̵awixɨnɨ.

12Jisaso ámá wa Jono wayí̵ numeaia warɨŋo nánɨ re rarɨŋagí̵a “Omɨ rɨxa í̵á nɨxero gwí̵ aŋí̵yo ŋwɨrárí̵árɨnɨ.” rarɨŋagí̵a o arí̵á e nɨwimo Gariri pɨropenɨsí̵yo nánɨ nurɨ nɨŋwearí̵ná 13aŋí̵ Nasaretɨ xí̵o xwe' iwiaroŋe pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nurɨ aŋí̵ xegí̵ yoí̵ Kapaneamɨyɨ rɨnɨŋí̵yo —Aŋí̵ apɨ ipí Gariri tí̵nɨ ikwí̵rónɨnɨ. Seburano tí̵nɨ Napɨtaraio tí̵nɨ awau'yá í̵wiárí̵awe' ŋweaagí̵erɨnɨ. E nánɨ nurɨ ŋweaŋɨnigɨnɨ. 14Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Gorɨxoyá xwɨyí̵á wí̵á rókiamoagí̵ Aisaiaoyɨ rɨnɨŋo xwɨyí̵á nɨwurɨyirɨ rí̵wamɨŋí̵ re eaárɨŋí̵rɨnɨ, 15“Xwí̵á Seburanoyá í̵wiárí̵awe' tí̵nɨ Napɨtaraioyá í̵wiárí̵awe' tí̵nɨ eŋíná ŋweaagí̵e ipí tí̵ŋí̵mɨnɨ tí̵nɨ iniɨgí̵ Jodanɨ rapáyo jí̵arɨwámɨ dánɨ tí̵nɨ xwí̵á Gariri imónɨŋí̵mɨnɨ e'máyí̵ ŋweagí̵e, 16ámá oxí̵ apɨxí̵ e ŋweagí̵áyí̵ ní̵nɨ Gorɨxomɨ muxí̵darɨŋagí̵a nánɨ sí̵á yinɨŋí̵mí̵nɨŋí̵ ŋweagí̵e rɨxa wí̵á xwe' bɨ óní̵agɨ wɨnɨgí̵awixɨnɨ. Ayí̵ apaxí̵ me' pearɨŋagí̵a nánɨ íkwapiŋí̵nɨŋí̵ umeaarɨŋí̵yo rɨxa wí̵á wókímɨxɨnɨ.” Rí̵wamɨŋí̵ e nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ xɨxenɨ imónɨnɨ nánɨ Jisaso wí̵ánɨŋí̵ imónɨŋo e nánɨ nurɨ ŋweaagí̵rɨnɨ.

Ámá wiepɨsarɨŋí̵ imónɨpí̵rɨ nánɨ wirɨmeaemeŋí̵ nánɨrɨnɨ.

17O aŋí̵ e nánɨ nurɨ ŋweae' dánɨ wáí̵ re urɨmeŋɨnigɨnɨ, “Gorɨxo xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nɨseairɨ píránɨŋí̵ seamenɨ aŋwɨ ayo eŋagɨ nánɨ segí̵ í̵wí̵ yarɨgí̵ápɨ rí̵wí̵mɨnɨ nɨmamoro sanɨŋí̵ nimónɨro ŋweáí̵rɨxɨnɨ.” nurɨmerɨ 18ipí Gariri imaŋí̵pá tí̵nɨ nɨpurí̵ná sɨŋwí̵ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. Xɨráxogwá wau' —Xɨráo xegí̵ yoí̵ Saimonorɨnɨ. O xegí̵ yoí̵ ámɨ bɨ Pitaorɨnɨ. Xogwáo Adɨruorɨnɨ. Agwiau' egí̵ omɨŋí̵ peyí̵ ápearɨgí̵íwau' eŋagɨ nánɨ ubení̵ peyí̵ nánɨ ipíyo mamówárarɨŋagí̵i Jisaso e nɨwɨnɨrɨ 19re urɨŋɨnigɨnɨ, “Agwiagwí nɨxí̵dí̵piyɨ. Peyí̵ nánɨ yarɨgí̵ípa ámá nionɨ nɨxí̵dɨpí̵rí̵áyí̵ enɨ axí̵pɨ e wirɨmeapɨsi nánɨ eaíwapɨyimí̵ɨnɨ.” urí̵agɨ 20agwiau' ubení̵ apaxí̵ me' e nɨtɨmɨ rí̵wí̵yo uxí̵dɨgí̵isixɨnɨ. 21O e dánɨ nurí̵ná sɨŋwí̵ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. Ámɨ xɨráxogwá wau' —Agwiau' Sebediomɨ xewaxowau'rɨnɨ. Wí̵o Jemisorɨnɨ. Wí̵o xogwáo Jonorɨnɨ. Agwiau' xano tí̵nɨ ewe'yo nɨŋweámáná wigí̵ ubení̵ arí̵kínɨŋagɨ píránɨŋí̵ yadɨrɨpí̵narɨŋagí̵a Jisaso e nɨwɨnɨrɨ rí̵aiwá “Nɨxí̵dí̵piyɨ.” uráná 22agwiau' enɨ aŋí̵nɨ egí̵ ewe' tí̵nɨ xanomɨ tí̵nɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nayoari nu'mɨ uxí̵dɨgí̵isixɨnɨ.

Jisaso wáí̵ urɨmerɨ sɨmɨxí̵yo naŋí̵ imɨxɨmerɨ eŋí̵ nánɨrɨnɨ.

23Jisaso Gariri pɨropenɨsí̵yo amɨ amɨ nemerí̵ná xegí̵ Judayí̵yá rotu' aŋí̵yo dánɨ ure'wapɨyemerɨ xwɨyí̵á yayí̵ winɨpaxí̵pɨ —Apɨ Gorɨxo xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ píránɨŋí̵ umeŋweaní̵ápɨ nánɨ rɨnɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apɨ wáí̵ urɨmerɨ ámá pí pí sɨmɨxí̵ yarɨgí̵áyo tí̵nɨ uraní̵ xɨxegí̵nɨ imónɨgí̵áyo tí̵nɨ naŋí̵ imɨxɨmerɨ yarí̵ná 24o yarɨŋí̵pɨ nánɨ yaní̵ niwe'a nurɨ Siria pɨropenɨsí̵yo ŋweagí̵áyí̵ ní̵nɨ arí̵á nɨwiárɨro nánɨ wigí̵ ámá sɨmɨxí̵ xɨxegí̵nɨ yarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ rí̵nɨŋí̵ xɨxegí̵nɨ winarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ ámá imí̵ó dɨŋí̵ xɨxe'roarɨŋí̵yí̵ tí̵nɨ xóxwí̵ yarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ eŋí̵ sɨwímí̵ yárɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ o tí̵ŋí̵ e nánɨ nɨmeámɨ báná o píránɨŋí̵ wimɨxɨyarɨŋagɨ nánɨ 25ámá oxí̵ apɨxí̵ obaxí̵ Gariri pɨropenɨsí̵yo dáŋí̵yí̵ tí̵nɨ Dekaporisɨ pɨropenɨsí̵yo dáŋí̵yí̵ tí̵nɨ Judia pɨropenɨsí̵yo dáŋí̵yí̵ tí̵nɨ wigí̵ aŋí̵ xwe' Jerusaremɨ dáŋí̵yí̵ tí̵nɨ iniɨgí̵ Jodanɨ rapáyo jí̵arɨwámɨnɨ dáŋí̵yí̵ tí̵nɨ epí̵royí̵ nero omɨ nu'mɨ uxí̵dɨgí̵awixɨnɨ.

Copyright information for `AAK