Matthew 5

Xwɨyí̵á Jisaso dí̵wí̵yo dánɨ ure'wapɨyiŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.

1Jisaso ámá oxí̵ apɨxí̵ niaíwí̵ obaxí̵ o tí̵ŋí̵ e nánɨ bɨmiarɨŋagí̵a nɨwɨnɨrɨ dí̵wí̵ mɨŋí̵yo nánɨ nɨyoarɨ e'í̵ nɨŋwearɨ xegí̵ wiepɨsarɨŋí̵yí̵ xí̵o tí̵ŋí̵ e nánɨ báná 2o nure'wapɨya nurɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, 3“Ámá gɨyí̵ gɨyí̵ne' ‘Nionɨ nɨgí̵pɨ apánɨrɨnɨ.’ mɨrɨpa e'í̵áyí̵ne', ‘Ámá arɨrá oneaípoyɨ.’ yaiwiarɨgí̵áyí̵ne', Gorɨxo xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nɨseairɨ píránɨŋí̵ seameŋweaní̵á eŋagɨ nánɨ yayí̵ seainɨpaxí̵yí̵ne'rɨnɨ. 4Ámá gɨyí̵ gɨyí̵ne', ŋwí̵ eanɨrɨ yarɨgí̵áyí̵ne', Gorɨxo mɨŋí̵ ikɨŋwí̵ seamɨrɨní̵á eŋagɨ nánɨ yayí̵ seainɨpaxí̵yí̵ne'rɨnɨ. 5Ámá gɨyí̵ gɨyí̵ne', í̵wí̵ me' nɨrɨmaxɨnɨro sanɨŋí̵ imónɨgí̵áyí̵ne', Gorɨxo xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ seameŋweaní̵e dánɨ xwí̵á nɨrínɨ segí̵ imónɨní̵á eŋagɨ nánɨ yayí̵ seainɨpaxí̵yí̵ne'rɨnɨ. 6Ámá gɨyí̵ gɨyí̵ne', aiwá nánɨ agwí̵ seairɨ iniɨgí̵ nánɨ seainɨrɨ yarɨŋí̵pa rí̵á mɨkɨró píránɨŋí̵ yarɨgí̵á ayí̵ nání̵nɨŋí̵ nɨseaimónɨrí̵ná Gorɨxo ananɨ xɨxenɨ seaiiní̵á eŋagɨ nánɨ yayí̵ seainɨpaxí̵yí̵ne'rɨnɨ. 7Ámá gɨyí̵ gɨyí̵ne', ámá wíyo wá wianarɨgí̵áyí̵ne', Gorɨxo enɨ wá seawianɨní̵á eŋagɨ nánɨ yayí̵ seainɨpaxí̵yí̵ne'rɨnɨ. 8Ámá gɨyí̵ gɨyí̵ne', ámá sɨŋwí̵ anɨgí̵e dánɨranɨ, segí̵pɨ u'í̵ámɨ dánɨranɨ, dɨŋí̵ ná bɨnɨ nɨmoro axí̵pɨnɨ yarɨgí̵áyí̵ne', Gorɨxo xewanɨŋo sɨwá seainɨní̵á eŋagɨ nánɨ yayí̵ seainɨpaxí̵yí̵ne'rɨnɨ. 9Ámá gɨyí̵ gɨyí̵ne', ámá mɨxí̵ inarí̵ná nuro pɨyí̵á wí̵rarɨgí̵áyí̵ne', Gorɨxo ayí̵ nánɨ ‘Gí̵ niaíwí̵xɨnɨ.’ rɨní̵á eŋagɨ nánɨ yayí̵ seainɨpaxí̵yí̵ne'rɨnɨ. 10Ámá gɨyí̵ gɨyí̵ne', we' rónɨŋí̵ Gorɨxo e e'í̵rɨxɨnɨrɨ wimónarɨŋí̵pɨ xí̵darɨŋagí̵a nánɨ xeanɨŋí̵ seaikárí̵áyí̵ne', o xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nɨseairɨ píránɨŋí̵ seameŋweaní̵á eŋagɨ nánɨ yayí̵ seainɨpaxí̵yí̵ne'rɨnɨ. 11Ámá gɨyí̵ gɨyí̵ne', nionɨ nɨxí̵darɨŋagí̵a nánɨ ikayí̵wí̵ searɨro xeanɨŋí̵ seaikárɨro pí pí xwɨyí̵á yapí̵ seaxekwí̵moro seaiarí̵náyí̵, yayí̵ seainɨpaxí̵yí̵ne'rɨnɨ. 12Eŋíná wí̵á rókiamoagí̵áwamɨ xeanɨŋí̵ nɨwikára wagí̵ápa axí̵pɨ seyí̵ne' enɨ nɨseaikára warí̵náyí̵, seyí̵ne' aŋí̵namɨ nɨpeyirí̵ná Gorɨxo yayí̵ nɨseaimorɨ amɨpí ayá rɨmɨxarɨŋí̵pɨ seaiapɨní̵á eŋagɨ nánɨ yayí̵ seainɨpaxí̵yí̵ne'rɨnɨ.

Saxí̵ tí̵nɨ wí̵á tí̵nɨ nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

13“Saxí̵ aiwáyo nɨmorɨ nɨnɨrí̵náyí̵ awí̵í yarɨŋí̵pa seyí̵ne' nionɨ seararɨŋáyo píránɨŋí̵ nɨnɨxí̵dɨróná ámá nɨyonɨ enɨ nɨwíwapɨyiro saxí̵ awí̵í yarɨŋí̵pa axɨpí̵nɨŋí̵ wimɨxí̵í̵rɨxɨnɨ. Saxí̵ awí̵í yarɨŋí̵pɨ nɨpurɨ rɨxa uráwí̵nɨŋí̵ imónɨŋánáyí̵ arɨre e'áná ámɨ awí̵í imónɨnɨŋoɨ? Oweoɨ, amɨpí wí imɨxɨpaxí̵ mimónɨŋagɨ nánɨ óí̵ e emɨ mɨwiárómóáná ámá xwɨrɨŋwí̵ osɨxayarɨgí̵árɨnɨ. Seyí̵ne' nionɨ seararɨŋáyo nɨnɨwiaíkirí̵náyí̵, saxí̵ rɨxa uráwí̵nɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ emɨ moarɨgí̵ápa Gorɨxo enɨ axí̵pɨ emɨ e seamoní̵árɨnɨ. 14Seyí̵ne' ámá Gorɨxomɨ xí̵dɨpí̵rí̵a nánɨ uyí̵wí̵ nɨmɨxároro wí̵ánɨŋí̵ uyamopí̵rí̵árɨnɨ. Aŋí̵ dí̵wí̵ mɨŋí̵yo ikwí̵rónɨŋí̵pí̵nɨŋí̵ ínɨmɨ mimóní̵ eŋí̵pɨ yapɨ seyí̵ne' enɨ nionɨ píránɨŋí̵ nɨnɨxí̵dɨrónáyí̵, ámá nɨyonɨ sɨŋánɨ e wimónɨpí̵rí̵árɨnɨ. 15Ámá ramɨxí̵ nɨmɨxároro sɨxí̵ wá nɨmearo sɨxí̵ ikwaseaárarɨgí̵ámanɨ. Nɨmɨxároro seáyɨ e íkwiaŋwí̵yo ŋwɨrárárarɨgí̵árɨnɨ. Seáyɨ e tánáyí̵ ámá aŋí̵yo ínɨmɨ ŋweagí̵á nɨyonɨ wí̵á wókiarɨŋí̵rɨnɨ. 16Ramɨxí̵ seáyɨ e ikwiáráráná ámá nɨyonɨ wí̵á wókiarɨŋí̵pánɨŋí̵ seyí̵ne' enɨ ámá sɨŋwí̵yo dánɨ we' rónɨŋí̵ imónɨro ámáyo arɨrá wiro nerónáyí̵ ámá sɨŋwí̵ nɨseanɨro ‘Ayí̵ Gorɨxomɨ nɨxí̵dɨro nánɨ rí̵a yarɨŋoɨ?’ nɨyaiwiro omɨ seáyɨ e umepí̵rí̵árɨnɨ.

Ŋwí̵ ikaxí̵ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ nánɨ rɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

17Seyí̵ne' nionɨ nánɨ ‘O Gorɨxoyá ŋwí̵ ikaxí̵ Moseso nɨrɨrɨ eaŋí̵pɨ tí̵nɨ wí̵á rókiamoagí̵áwa nɨrɨro eagí̵ápɨ tí̵nɨ enɨ xwí̵á iwenɨ nánɨ bɨŋí̵rɨnɨ.’ mɨniaiwipanɨ. Xwí̵á iwenɨ nánɨ mɨbí̵ amɨpí nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ sɨnɨ xɨxenɨ imónɨní̵a nánɨ bɨŋárɨnɨ. 18Aga nepa seararɨŋɨnɨ. Xwí̵árí tí̵nɨ aŋí̵na tí̵nɨ sɨnɨ eŋánáyí̵ ŋwí̵ ikaxí̵ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵ nɨpɨnɨ sɨnɨ xɨxenɨ mimónɨpa eŋánáyí̵ ná bɨnɨ onɨmiápɨ rɨnɨŋí̵ apɨ aiwɨ xwí̵á iwení̵ámanɨ. 19Ámá gɨyí̵ gɨyí̵ne' ŋwí̵ ikaxí̵ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ bɨ nánɨ ‘Xwe'manɨ. Xwɨyí̵á nɨmearɨpaxí̵manɨ.’ nɨyaiwiro ogámí̵ nero ámá wí enɨ axí̵pɨ ogámí̵ epí̵rɨ nánɨ nɨwíwapɨyirí̵náyí̵, Gorɨxo xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ seameŋweaní̵íná e yarɨgí̵áyí̵ nánɨ ‘Sɨyikwí̵piánɨŋí̵ imónɨgí̵áyí̵rɨnɨ.’ rɨpí̵rí̵árɨnɨ. Gɨyí̵ gɨyí̵ne' ŋwí̵ ikaxí̵ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ xɨxenɨ axí̵pɨ nero ámá wí enɨ axí̵pɨ epí̵rɨ nánɨ nɨwíwapɨyirí̵náyí̵, Gorɨxo xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ píránɨŋí̵ seameŋweaní̵íná e yarɨgí̵áyí̵ nánɨ ‘Ámá xwe' mamadí̵rɨxánɨŋí̵ imónɨgí̵áyí̵rɨnɨ.’ rɨpí̵rí̵árɨnɨ. 20‘Seyí̵ne' Parisiowa tí̵nɨ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵áwa tí̵nɨ “None ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pimɨ nɨxí̵dɨrane e nerí̵náyí̵ we' rónɨŋí̵ yarɨŋwɨnɨ.” yaiwinarɨgí̵ápɨ mɨmu'ropa nerí̵náyí̵, Gorɨxo xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nɨseairɨ seameŋweaní̵e wí ŋweapí̵rí̵ámanɨ.’ seararɨŋɨnɨ.

Wikí̵ wónarɨgí̵á nánɨ ure'wapɨyiŋí̵ nánɨrɨnɨ.

21“Eŋíná Moseso segí̵ seárí̵awe'yo ŋwí̵ ikaxí̵ nurɨrí̵ná ‘Nɨwiápí̵nɨmearɨ ámá mɨpɨkipanɨ. Ámá gɨyí̵ e nerí̵náyí̵ xwɨrɨxí̵ seamepí̵rí̵árɨnɨ.’ urɨŋí̵pɨ seyí̵ne' rɨxa arí̵á nɨwiro nɨjí̵á imónɨŋoɨ. 22Ayí̵ naŋí̵ nerɨ aiwɨ agwɨ nionɨ ámɨ bɨ nɨpɨkwɨnɨ naŋí̵ seáyɨ e nimɨxɨrɨ re seararɨŋɨnɨ, ‘Ámá gɨyí̵ xegí̵ ámá imónɨgí̵á wo nánɨ wikí̵ nɨwónɨrɨ mɨxí̵ nurɨrí̵náyí̵ aŋí̵ e dánɨ xwɨrɨxí̵ mepí̵rí̵árɨnɨ. Gɨyí̵ xegí̵ ámá imónɨgí̵á womɨ “Dɨŋí̵ mayí̵ roxɨnɨ.” nurɨrí̵náyí̵ opisí̵ aŋí̵yo dánɨ xwɨrɨxí̵ mepí̵rí̵árɨnɨ. Gɨyí̵ xegí̵ ámá imónɨgí̵á womɨ “Majɨmají̵á ikárɨnarɨŋí̵ roxɨnɨ.” nurɨrí̵náyí̵ xewanɨŋo xwɨyí̵á nɨmeárɨnɨrɨ rí̵á anɨŋí̵ wearɨŋí̵yo ikeaárɨpí̵rí̵árɨnɨ.’ seararɨŋɨnɨ. 23Ayɨnánɨ Gorɨxo nánɨ aiwá peaxí̵ tɨmɨnɨrɨ nerí̵ná dɨŋí̵ re sináná ‘Gí̵ ámá imónɨgí̵áyí̵ wo sɨnɨ xwɨyí̵á nɨmearɨpaxí̵ imónɨnɨ.’ dɨŋí̵ e sinánáyí̵ 24aiwá peaxí̵ tarɨgí̵e mɨdánɨŋí̵ e nɨtɨmɨ nurɨ omɨ xámɨ pɨyí̵á nɨwí̵rɨnɨmáná ámɨ rí̵wí̵yo dánɨ nɨbɨrɨ dɨxí̵ aiwá peaxí̵ tɨrí̵ɨnɨ. 25Seyí̵ne' woxɨ ámá wo tí̵nɨ xwɨyí̵á mearɨnɨpaxí̵ imónɨŋánáyí̵ xwɨrɨxí̵yo rɨwárɨnɨnɨ nánɨ sɨnɨ óí̵ e o tí̵nɨ nuríná aŋí̵nɨ pɨyí̵á wí̵rɨnɨrí̵ɨnɨ. E mepa nerí̵náyí̵, o xwɨrɨxí̵yo rɨwáráná gapɨmaní̵ xwɨrɨxí̵ mearɨŋo e dánɨ porisowa tí̵ŋí̵ e rɨwáráná awa gwí̵ aŋí̵yo rɨwárɨpí̵rí̵árɨnɨ. 26Aga nepa re seararɨŋɨnɨ, ‘Joxɨ í̵wí̵ eŋí̵yí̵ nánɨ nɨgwí̵ í̵wí̵ eŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ nɨroarɨ mɨwipa nerí̵náyí̵, anɨŋí̵ e ŋweaŋáná wí pí̵nɨ nɨrɨwiárɨro rɨwáramopaxí̵ mimónɨnɨ.’ seararɨŋɨnɨ.

Í̵wí̵ inarɨgí̵ápɨ nánɨ ure'wapɨyiŋí̵ nánɨrɨnɨ.

27“Eŋíná Moseso segí̵ seárí̵awe'yo ŋwí̵ ikaxí̵ nurɨrí̵ná rí̵wamɨŋí̵ nearɨ ‘Meánɨgí̵ípagwí ámá wí tí̵nɨ í̵wí̵ minɨpanɨ.’ nurɨrɨ eaŋí̵pɨ seyí̵ne' arí̵á nɨwiro nɨjí̵á imónɨŋoɨ. 28Ayí̵ naŋí̵ nerɨ aiwɨ agwɨ ámɨ bɨ nɨpɨkwɨnɨ naŋí̵ seáyɨ e nimɨxɨrɨ re seararɨŋɨnɨ, ‘Ámá ní̵nɨ gɨyí̵ gɨyí̵ apɨxí̵ wímɨ “Nionɨ í tí̵nɨ í̵wí̵ inɨpaxonɨrɨnɨ.” yaiwimɨnɨrɨ nánɨ sɨŋwí̵ í̵wí̵ nɨwɨnɨrí̵náyí̵, o rɨxa dɨŋí̵ tí̵nɨ í̵wí̵ inarɨŋiɨ.’ seararɨŋɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

29O ámá ayí̵ dɨŋí̵ oeyíróní̵poyɨnɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Segí̵ sɨŋwí̵ wɨyí̵ji ‘Í̵wí̵ apɨ eɨ.’ rɨránáyí̵ sɨŋwí̵ e rɨrí̵í̵yi nɨyorɨ emɨ morí̵ɨnɨ. E ninɨrónáyí̵ rí̵nɨŋí̵ xwe' nɨseainɨrɨŋí̵ aiwɨ Gorɨxo rí̵á anɨŋí̵ wearɨŋí̵yo seaikeaáráná rí̵nɨŋí̵ seainɨmɨnɨrɨ eŋí̵pí̵nɨŋí̵ seainɨní̵ámanɨ. Sɨŋwí̵ wɨyinɨ anɨpá nimónɨrí̵náyí̵ ayí̵ naŋí̵ meŋagɨ aiwɨ joxɨ sɨnɨ sɨŋí̵ urí̵á eŋagɨ nánɨ ayí̵ ananɨrɨnɨ. 30Dɨxí̵ we' onamɨŋu' tí̵nɨ í̵wí̵ nánɨ í̵eapá sinánáyí̵ ‘Gorɨxo gí̵ wará nɨrínɨ rí̵á anɨŋí̵ wearɨŋí̵yo nikeaárɨnɨgɨnɨ.’ nɨyaiwirɨ we'u' nɨwákwínɨrɨ emɨ morí̵ɨnɨ. E ninɨrí̵náyí̵ rí̵nɨŋí̵ xwe' nɨsinɨrɨ aiwɨ rí̵nɨŋí̵ Gorɨxo rí̵á anɨŋí̵ wearɨŋí̵yo sikeaáráná sinɨmɨnɨrɨ eŋí̵pí̵nɨŋí̵ sinɨní̵ámanɨ. We' wu'nɨ nɨwákwínɨrí̵náyí̵ ayí̵ naŋí̵ meŋagɨ aiwɨ joxɨ sɨnɨ sɨŋí̵ urí̵á eŋagɨ nánɨ ayí̵ ananɨrɨnɨ.

Apɨxí̵ emɨ moarɨgí̵ápɨ nánɨ ure'wapɨyiŋí̵ nánɨrɨnɨ.

31“Eŋíná Moseso ŋwí̵ ikaxí̵ nɨrɨrɨ rí̵wamɨŋí̵ re eaŋɨnigɨnɨ, ‘Ámá go go xegí̵ xiepímɨ “Emɨ omómɨnɨ.” nɨyaiwirí̵náyí̵ ámá ní̵nɨ “O apɨxímɨ rɨxa emɨ moŋoɨ.” yaiwipí̵rɨ nánɨ payí̵ wɨna nimɨxɨrɨ mɨnɨ wiowárí̵wɨnɨgɨnɨ.’ Moseso rí̵wamɨŋí̵ naŋí̵ e nɨrɨrɨ eaŋí̵ aiwɨ 32agwɨ nionɨ ámɨ bɨ nɨpɨkwɨnɨ naŋí̵ seáyɨ e nimɨxɨrɨ re seararɨŋɨnɨ, ‘Go go xegí̵ xiepí xámɨ meaŋí ámá wo tí̵nɨ í̵wí̵ bɨ minarí̵ná emɨ nɨmorí̵náyí̵ í ámá womɨ nɨmeánɨrɨ aí xámɨ nɨmearɨ emɨ moŋoyá dɨŋí̵yo dánɨ í̵wí̵ inarɨŋiɨ. Go go apɨxí̵ wa nɨmearo emɨ mogí̵ímɨ nɨmearí̵náyí̵ ayí̵ enɨ í tí̵nɨ í̵wí̵ inarɨŋiɨ.’ seararɨŋɨnɨ.

Sí̵ŋá tí̵ŋí̵ e dání̵nɨŋí̵ rarɨgí̵ápɨ nánɨ ure'wapɨyiŋí̵ nánɨrɨnɨ.

33“Eŋíná Moseso segí̵ seárí̵awe'yo ŋwí̵ ikaxí̵ nurɨrí̵ná rí̵wamɨŋí̵ rɨpɨ nearɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Seyí̵ne' woxɨ woxɨ sí̵ŋáyo árɨxá nɨwirɨ “Sí̵ŋá ro ŋweaŋe dánɨ rɨrarɨŋɨnɨ.” nurɨrí̵ná yapí̵ bɨ murɨpanɨ. E nurɨrí̵ná Gorɨxoyá sɨŋwí̵yo dánɨ axí̵pɨ e'ɨrɨxɨnɨ.’ Rí̵wamɨŋí̵ e nurɨrɨ eaŋí̵pɨ seyí̵ne' arí̵á nɨwiro nɨjí̵á nimónɨrɨ aiwɨ 34agwɨ nionɨ ámɨ bɨ nɨpɨkwɨnɨ naŋí̵ seáyɨ e nimɨxɨrɨ re seararɨŋɨnɨ, ‘Xwɨyí̵á bɨ nɨrɨrí̵ná sí̵ŋá tí̵ŋí̵ e dánɨ mɨrɨpa e'í̵rɨxɨnɨ. Aŋí̵na ayí̵ Gorɨxoyá íkwiaŋwí̵ e'í̵ ŋweanɨ nánɨ imónɨŋagɨ nánɨ e dánɨ xwɨyí̵á “E rɨrarɨŋɨnɨ.” mɨrɨpa e'í̵rɨxɨnɨ. Xwí̵árí enɨ ayí̵ Gorɨxoyá sɨkwí̵ tí̵nɨ xwɨrɨŋwí̵ nosaxɨrɨ ŋweaŋí̵rí eŋagɨ nánɨ xwí̵á rɨrí eŋe dánɨ xwɨyí̵á “E rɨrarɨŋɨnɨ.” mɨrɨpa e'í̵rɨxɨnɨ. Jerusaremɨ ayí̵ aŋí̵ mɨxí̵ ináyí̵ Gorɨxoyá eŋagɨ nánɨ aŋí̵ apimɨ dánɨ enɨ murɨpa e'í̵rɨxɨnɨ. 36Dɨxí̵ dɨŋí̵yo dánɨ dí̵á wɨyi pí̵pí̵ó oŋí̵ werɨ apí̵á weŋí̵ werɨ epaxí̵ mimónɨŋagɨ nánɨ “Gí̵ mɨŋí̵ rɨyimɨ dánɨ rɨrarɨŋɨnɨ.” wí murɨpa e'í̵rɨxɨnɨ. 37Pí̵ne' nurɨrí̵ná sa “Oyɨ.” urɨrɨ “Oweoɨ.” urɨrɨ xɨxenɨ e'í̵rɨxɨnɨ. Wínɨ nɨra nurɨ “Sí̵ŋá tí̵ tí̵ŋí̵ e dánɨ rɨrarɨŋɨnɨ.” nurɨrí̵náyí̵, rɨxa Oboyá dɨŋí̵yo dánɨ yarɨŋoɨ.’ seararɨŋɨnɨ.

Xɨxe eánarɨgí̵ápɨ nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

38“Eŋíná Moseso segí̵ seárí̵awe'yo ŋwí̵ ikaxí̵ nurɨrí̵ná rí̵wamɨŋí̵ nearɨ re urɨŋí̵pɨ, ‘Ámá wa seyí̵ne'yá womɨ sɨŋwí̵ pí̵rí̵ seauyɨkíáná seyí̵ne' enɨ wayá womɨ sɨŋwí̵ pí̵rí̵ uyɨkirí̵ɨnɨ. Wa seyí̵ne'yá womɨ maŋí̵ pí̵rí̵ seayíreááná seyí̵ne' enɨ wayá womɨ pí̵rí̵ uyírearí̵ɨnɨ.’ nurɨrɨ eaŋí̵pɨ seyí̵ne' arí̵á nɨwiro nɨjí̵á imónɨŋoɨ. 39Ayí̵ naŋí̵ nerɨ aiwɨ agwɨ nionɨ ámɨ bɨ nɨpɨkwɨnɨ naŋí̵ seáyɨ e nimɨxɨrɨ re seararɨŋɨnɨ, ‘Mɨxí̵ seyí̵ne' seaíáná seyí̵ne' xɨxe mɨwipanɨ. Ámá wo marɨpɨŋwí̵yo iwaŋí̵ reááná xí̵omɨ enɨ meá ámɨ bɨ tí̵nɨ reámɨnɨrɨ yarí̵ná xe oneanɨrɨ marɨpɨŋwí̵ mɨdánɨ wimɨxɨrí̵ɨnɨ. 40Ámá wo xwɨrɨxí̵ nɨrɨmerɨ dɨxí̵ sorí̵á rɨrápɨmɨnɨrɨ yarí̵ná xí̵o xe onɨrápɨnɨrɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrɨ iyí̵á nɨpánɨ me'u' enɨ mɨnɨ wirí̵ɨnɨ. 41Porisí̵ woranɨ, gapɨmaní̵ woranɨ, “Nɨgwí̵ nánɨ marí̵á, joxɨ saŋí̵ nɨnɨrápɨrɨ nɨgí̵ saŋí̵ rɨpɨ nɨmeámɨ aŋí̵ apimɨ nánɨ nuiɨ.” rɨráná “Nɨgwí̵ meámɨ imorɨ nɨmeámɨ umɨnɨre'ɨnɨ?” mɨyaiwipanɨ. Aŋí̵ xí̵o rɨrí̵í̵pimɨ nɨre'morɨ aiwɨ “Ámɨ aŋí̵ bimɨ nánɨ ananɨ nɨmeámɨ oruimɨnɨ.” urɨrí̵ɨnɨ. 42Ámá wo amɨpí nánɨ xegí̵ dɨŋí̵ nɨyaiwirɨ rɨxɨŋí̵ rɨrí̵í̵pɨyí̵ sa mɨnɨ wirí̵ɨnɨ. Ámá wo “Amɨpí wí nionɨyá rí̵we'ná siapɨmí̵a nánɨ joxɨyá niapeɨ.” rɨránáyí̵ “Menɨnɨ.” murɨpanɨ. Sa mɨnɨ wirí̵ɨnɨ.’ seararɨŋɨnɨ.

“Xeŋwí̵ imónɨgí̵áyí̵ nánɨ dɨŋí̵ sɨpí seaíwɨnɨgɨnɨ.” ure'wapɨyiŋí̵ nánɨrɨnɨ.

43“Eŋíná Moseso segí̵ seárí̵awe'yo ŋwí̵ ikaxí̵ nurɨrí̵ná rí̵wamɨŋí̵ nearɨ re urɨŋí̵pɨ, ‘Ámá dɨxí̵yoyí̵ dɨŋí̵ sɨpí síwɨnɨgɨnɨ.’ nurɨrɨ eaŋí̵pɨ seyí̵ne' arí̵á nɨwiro nɨjí̵á imónɨŋoɨ. Xwɨyí̵á rɨpɨ, segí̵ ámɨnáowa rɨgí̵ápɨ ‘Xepɨxepá rónɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ wikí̵ tí̵nɨ inɨrí̵ɨnɨ.’ rɨgí̵ápɨ enɨ seyí̵ne' rɨxa nɨjí̵á imónɨŋoɨ. 44Ayí̵ e nerɨ aiwɨ nionɨ ámɨ bɨ nɨpɨkwɨnɨ naŋí̵ seáyɨ e nimɨxɨrɨ re seararɨŋɨnɨ, ‘Dɨxí̵ xepɨxepá rónɨgí̵áyí̵ nánɨ dɨŋí̵ sɨpí síwɨnɨgɨnɨ. Ámá xeanɨŋí̵ seaikárarɨgí̵áyo naŋí̵ wí owímeanɨrɨ Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ urɨrí̵ɨnɨ. 45Seyí̵ne' e nerí̵náyí̵, nepa niaíwí̵ segí̵ ápo Gorɨxoyá niaíwí̵yí̵ne'nɨŋí̵ imónɨŋoɨ.’ seararɨŋɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Xewanɨŋoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ ámá sɨpí ayo tí̵nɨ naŋí̵ ayo tí̵nɨ sogwí̵ wanarɨŋí̵rɨnɨ. Iniá enɨ oyá dɨŋí̵ tí̵nɨ we' rónɨgí̵á ayo tí̵nɨ we' mɨrónɨgí̵á ayo tí̵nɨ eaarɨŋí̵rɨnɨ. O ‘Ámá sɨpí ayo aiwɨ iniá wearɨ sogwí̵ wanɨrɨ mepa oenɨ.’ yaiwiarɨŋí̵manɨ. Seyí̵ne' o xegí̵ niaíwí̵yí̵ne' eŋagɨ nánɨ ámá segí̵yo tí̵nɨ xepɨxepá rónɨgí̵áyo tí̵nɨ aiwɨ Gorɨxo yarɨŋí̵pa axí̵pɨ we'yo merí̵ɨnɨ. 46Seyí̵ne' ámá dɨŋí̵ sɨxí̵ seayigí̵áyonɨ dɨŋí̵ sɨpí nɨwirónáyí̵, ‘Nene e yarɨŋagwɨ nánɨ Gorɨxo yayí̵ nɨneairɨ amɨpí ayá tí̵ŋí̵ bɨ neaiapɨní̵árɨnɨ.’ rɨyaiwiarɨŋoɨ? Oweoɨ! Ámá takisí̵ nánɨ nɨgwí̵ nɨnearápɨrí̵ná xɨxenɨ mɨnearápí̵ bɨ í̵wí̵ nearáparɨgí̵áwa axí̵pɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ uyigí̵áyonɨ dɨŋí̵ sɨpí nɨwiro nánɨ ‘Gorɨxo amɨpí ayá tí̵ŋí̵ bɨ mɨnɨ winí̵árɨnɨ.’ yaiwiarɨŋwáranɨ? Oweoɨ! 47Ámá dɨxí̵yonɨ óí̵ e sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrɨ yayí̵ nɨwirí̵náyí̵, ‘Ámá wí yarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ xɨxenɨ mimóní̵ mu'roarɨŋwɨnɨ.’ rɨyaiwinarɨŋoɨ? Oweoɨ! Ámá Gorɨxomɨ mɨxí̵dɨpa yarɨgí̵áyí̵ aí axí̵pɨ seyí̵ne' yarɨgí̵ápa enɨ e yarɨŋagí̵a nánɨ e mɨyaiwipanɨ. 48Ayɨnánɨ segí̵ se'no, aŋí̵namɨ ŋweaŋo we' rónɨŋí̵ nimónɨrɨ ámá naŋí̵ ayo tí̵nɨ sɨpí ayo tí̵nɨ aí dɨŋí̵ sɨpí nɨwirɨ naŋí̵ wiarɨŋí̵pa seyí̵ne' enɨ axí̵pɨ e wirí̵ɨnɨ.

Copyright information for `AAK