Matthew 6

Arɨrá nɨwirí̵ná epaxí̵pɨ nánɨ ure'wapɨyiŋí̵ nánɨrɨnɨ.

“Seyí̵ne' ‘Naŋí̵ owiimɨnɨ.’ nɨyaiwirí̵ná ámá sɨŋwí̵ nɨseanɨro weyí̵ seamepí̵rɨ nánɨ wigí̵ sɨŋwí̵ anɨgí̵e dánɨ mɨwipanɨ. Seyí̵ne' e nerónáyí̵, se'no, aŋí̵namɨ ŋweaŋo rí̵we'ná ayá tí̵ŋí̵ wí seaiapɨní̵ámanɨ. Ayɨnánɨ ‘Uyípeayí̵yo arɨrá nɨwirɨ rɨpɨ mɨnɨ owimɨnɨ.’ nɨyaiwirí̵náyí̵, ámá sɨpí erɨ naŋí̵ erɨ yarɨgí̵áyí̵ ámá sɨŋwí̵ nɨnanɨro weyí̵ onɨme'poyɨnɨrɨ wigí̵ ámá womɨ ‘Pe'kákí̵ nɨra xámɨ nɨmeaɨ.’ nurɨrɨ óí̵ eranɨ, rotu' aŋí̵yoranɨ, yarɨgí̵ápa mepa e'í̵rɨxɨnɨ. Nionɨ nepa seararɨŋɨnɨ. Ámá weyí̵ numerí̵náyí̵ ayí̵ wigí̵ wimónarɨŋí̵pɨ rɨxa meaarɨŋagí̵a nánɨ rí̵we'ná Gorɨxo ayá tí̵ŋí̵ bɨ wimɨnɨrɨ eŋí̵pɨ meapí̵rí̵ámanɨ. ‘Uyípeayí̵yo arɨrá nɨwirɨ rɨpɨ mɨnɨ owimɨnɨ.’ nɨyaiwirí̵náyí̵, we' nu'kau'nɨ tí̵nɨ mɨwipanɨ. Ná wu'nɨ tí̵nɨ ínɨmɨ ɨkwɨsóí̵rɨxɨnɨ. Ínɨmɨ e nɨwirí̵náyí̵, ápo Gorɨxo sɨŋwí̵ nɨseanɨrɨ rí̵we'ná yayí̵ nɨseairɨ amɨpí ayá tí̵ŋí̵pɨ xí̵o seaiapɨmɨnɨrɨ yarɨŋí̵pɨ ananɨ nɨseaiapɨní̵árɨnɨ.

Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ nurɨrí̵ná urɨpaxí̵pɨ nánɨ ure'wapɨyiŋí̵ nánɨrɨnɨ.

“Seyí̵ne' rɨpɨ enɨ Gorɨxomɨ xwɨyí̵á rɨrɨmí̵ nɨwirí̵ná ámá sɨpí rɨrɨ naŋí̵ rɨrɨ yarɨgí̵áyí̵ ámá sɨŋwí̵ nɨnanɨro weyí̵ onɨme'poyɨnɨrɨ ge ge ámá obaxí̵ tí̵ŋí̵ e rotu' aŋí̵yoranɨ, óí̵ osɨsagwí̵yoranɨ, e'í̵ nɨroro Gorɨxomɨ xwɨyí̵á rɨrɨmí̵ wiarɨgí̵ápa mepa e'í̵rɨxɨnɨ. Nionɨ nepa seararɨŋɨnɨ. E yarí̵ná ámá sɨŋwí̵ nɨwɨnɨro weyí̵ numerí̵náyí̵ ayí̵ wigí̵ wimónarɨŋí̵pɨ rɨxa meaarɨŋagí̵a nánɨ rí̵we'ná Gorɨxo ayá tí̵ŋí̵ bɨ wimɨnɨrɨ eŋí̵pɨ meapí̵rí̵ámanɨ. Seyí̵ne' Gorɨxomɨ xwɨyí̵á rɨrɨmí̵ nɨwirí̵ná re e'í̵rɨxɨnɨ. Dɨxí̵ aŋí̵yo ínɨmɨ nɨpáwirɨ ówaŋí̵ nɨyárɨmáná dɨxí̵ ápomɨ ínɨmɨ dánɨ rɨrɨmí̵ wirí̵ɨnɨ. Seyí̵ne' ínɨmɨ dánɨ nerí̵náyí̵, Gorɨxo sɨŋwí̵ nɨseanɨrɨ rí̵we'ná amɨpí ayá tí̵ŋí̵ xí̵o seaiapɨní̵ápɨ ananɨ nɨseaiapɨní̵árɨnɨ. Gorɨxomɨ xwɨyí̵á rɨrɨmí̵ nɨwirí̵ná ámá Gorɨxo nánɨ mají̵áyí̵ omɨ xwɨyí̵á rɨrɨmí̵ nɨwirí̵ná ayá wí nɨra nuro ‘Nene e nerí̵náyí̵, Gorɨxo arí̵á neainɨŋoɨ.’ nɨyaiwiro yarɨgí̵ápa mepa e'í̵rɨxɨnɨ. Seyí̵ne' amɨpí wí nánɨ dí̵wí̵ nikeamónɨro sɨnɨ segí̵ se'no Gorɨxomɨ yarɨŋí̵ mɨwipa eŋáná o rɨxa xámɨ nɨjí̵á imónɨŋagɨ nánɨ Gorɨxo nánɨ mají̵áyí̵ yarɨŋí̵ ayá wí nɨwia nuróná yarɨgí̵ápa mepa e'í̵rɨxɨnɨ. Gorɨxomɨ xwɨyí̵á rɨrɨmí̵ nɨwirí̵ná re urí̵í̵rɨxɨnɨ, ‘Negí̵ ápoxɨnɨ, aŋí̵namɨ ŋweaŋoxɨnɨ, “Ámá ní̵nɨ joxɨnɨ ŋwí̵áoxɨ eŋagɨ nánɨ we'yo orɨme'poyɨ.” neaimónarɨnɨ. 10 “Joxɨ xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nɨneairɨ neameŋwearí̵a nánɨ oimónɨnɨ.” neaimónarɨnɨ. Aŋí̵namɨ amɨpí joxɨ “E oe'poyɨ.” simónarɨŋí̵pɨ nánɨ yarɨgí̵ápa nene “Xwí̵á rɨrímɨ enɨ axí̵pɨ e oyaneyɨ.” neaimónarɨnɨ. 11 Agwɨ sí̵á rɨyi aiwá nanɨ nánɨ neaiapeɨ. 12 Ámá nene í̵wí̵ neaíí̵áyo yokwarɨmí̵ wiiarɨŋwápa joxɨ enɨ nene yokwarɨmí̵ neaiiɨ. 13 Ámá wí eŋí̵ eánɨgí̵árí̵anɨrɨ iwamí̵ó owíwapɨyípoyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ mɨneanɨpanɨ. Obo mɨmɨwiaíkí̵ neainɨgɨnɨrɨ awí neameŋweáɨrɨxɨnɨ. [Xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nɨneairɨ píránɨŋí̵ neameŋweapaxoxɨ imónɨrɨ eŋí̵ sɨxí̵ eánɨpaxoxɨ imónɨrɨ ikí̵nɨpaxoxɨ imónɨrɨ eŋoxɨ, íníná ayí̵ joxɨnɨ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. “E e imóní̵wɨnɨgɨnɨ.” neaimónarɨnɨ.] Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ nurɨrí̵ná e urí̵í̵rɨxɨnɨ. 14 Seyí̵ne' ámá wí í̵wí̵ seaíí̵áyo yokwarɨmí̵ wiíánáyí̵, se'no Gorɨxo, aŋí̵namɨ ŋweaŋo seyí̵ne'yá enɨ yokwarɨmí̵ nɨseaiinɨŋoɨ. 15 E nerɨ aí í̵wí̵ seaíí̵áyo yokwarɨmí̵ mɨwipa e'ánáyí̵, segí̵ se'no enɨ seyí̵ne'yá yokwarɨmí̵ seaiinɨmenɨŋoɨ.

Aiwá ŋwí̵á nɨŋwɨrárɨnɨrí̵ná epaxí̵pɨ nánɨ ure'wapɨyiŋí̵ nánɨrɨnɨ.

16 “Seyí̵ne' aiwá ŋwí̵á nɨŋwɨrárɨnɨrí̵ná ámá sɨpí ero naŋí̵ ero yarɨgí̵áyí̵ sí̵mí̵ nɨyɨmiro yarɨgí̵ápa mepa e'í̵rɨxɨnɨ. Ayí̵ ámá sɨŋwí̵ nɨranɨro sí̵mɨmaŋí̵ siyó xeŋáná ayí̵ re yaiwipí̵rɨ ‘O aiwá ŋwí̵á ŋwɨrárɨnɨŋorí̵anɨ?’ oyaiwípoyɨnɨrɨ emearɨgí̵ápa mepa e'í̵rɨxɨnɨ. Nionɨ nepa re seararɨŋɨnɨ, ‘Ayí̵ ámá weyí̵ onɨme'poyɨnɨrɨ e nero wigí̵ wimónarɨŋí̵pɨ rɨxa ámá weyí̵ ume'agí̵a nánɨ ayá tí̵ŋí̵ rí̵we'ná wimɨnɨrɨ eŋí̵pɨ wí meapí̵rí̵ámanɨ.’ seararɨŋɨnɨ. 17 Seyí̵ne' aiwá ŋwí̵á nɨŋwɨrárɨnɨrí̵ná ámá ‘O aiwá ŋwí̵á mɨŋweaŋorɨnɨ.’ yaiwipí̵rɨ nánɨ dí̵á komɨxí̵ ninɨro sí̵mɨmaŋí̵yo wayí̵ nɨrónɨro e'í̵rɨxɨnɨ. Seyí̵ne' yumí̵í e nerí̵náyí̵, segí̵ se'no Gorɨxo sɨŋwí̵ nɨseanɨrɨ rí̵we'ná yayí̵ nɨseairɨ ayá tí̵ŋí̵pɨ bɨ mɨnɨ nɨseaiapɨní̵árɨnɨ.

Amɨpí ayá tí̵ŋí̵pɨ aŋí̵namɨ otí̵poyɨnɨrɨ ure'wapɨyiŋí̵ nánɨrɨnɨ.

19 “Xwí̵á tí̵yo amɨpí ayá rɨmɨxarɨŋí̵pɨ wí ípɨkwɨyí̵ xwɨrí̵á ikɨxerɨ wí nɨgiyí̵ kirɨ wí rɨweaxwí̵ imónɨro ní̵kwirɨ nɨpáwiro í̵wí̵ mearo epaxí̵ eŋagɨ nánɨ wínɨ wínɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨmoro nɨmeaayiro mɨtɨpa e'í̵rɨxɨnɨ. 20 Seyí̵ne' Gorɨxoyá sɨŋwí̵yo dánɨ we' rónɨŋí̵ nimónɨro yumí̵í ámáyo arɨrá nɨwirí̵náyí̵ ayí̵ seyí̵ne' amɨpí ayá tí̵ŋí̵pɨ aŋí̵namɨ awí eámeámí̵nɨŋí̵ yárarɨŋoɨ. E ípɨkwɨyí̵ wí xwɨrí̵á ikɨxerɨ nɨgiyí̵ kirɨ rɨweaxwí̵ imónɨro ní̵kwiro nɨpáwiro í̵wí̵ mearo epaxí̵ mimónɨnɨ. 21 Segí̵ amɨpí naŋí̵ ayá rɨmɨxarɨgí̵ápɨ xwí̵á tí̵yo weŋánáyí̵ ayí̵ xwí̵á tí̵yo nánɨ dɨŋí̵ mopí̵rí̵árɨnɨ. Aŋí̵namɨ weŋánáyí̵ ayí̵ e nánɨ dɨŋí̵ mopí̵rí̵árɨnɨ.

“Sɨŋwí̵ uyí̵wí̵nɨŋí̵ imónɨnɨ.” ure'wapɨyiŋí̵ nánɨrɨnɨ.

22 “Segí̵ sɨŋwí̵ ayí̵ uyí̵wí̵nɨŋí̵ imónɨnɨ. Sɨŋwí̵ tí̵nɨ píránɨŋí̵ nanɨro we' rónɨŋí̵ nerónáyí̵ dɨŋí̵ naŋí̵nɨ aumau'mí̵ ninɨro segí̵ xwioxí̵yo wí̵ánɨŋí̵ seaókiarɨnɨ. 23 E nerɨ aí segí̵ sɨŋwí̵yo dánɨ í̵wí̵ nánɨ nanɨrónáyí̵ segí̵ dɨŋí̵ xwioxí̵yo sí̵ánɨŋí̵ yimɨxárɨnarɨŋoɨ. Dɨxí̵ xwioxí̵yo wí̵ánɨŋí̵ ónɨŋí̵pɨ sí̵á nɨyimɨxɨrí̵náyí̵ ayí̵ aga sí̵á xaíwí̵nɨŋí̵ yimɨxárɨnarɨŋoɨ.

Aiwá tí̵nɨ aikí̵ tí̵nɨ nánɨ ududí̵ winarɨŋí̵ nánɨ ure'wapɨyiŋí̵ nánɨrɨnɨ.

24 “Ámá wo ámá wau'yá xɨnáínɨŋí̵ nimónɨrɨ omɨŋí̵ wiipaxí̵ menɨnɨ. E nerí̵náyí̵ wí̵omɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ nuyirɨ wí̵omɨ dɨŋí̵ peá nɨmorɨ nerɨ wí̵omɨ píránɨŋí̵ ayá tí̵nɨ nɨxí̵dɨrɨ wí̵omɨ peayí̵ nɨwianɨrɨ enɨŋoɨ. Seyí̵ne' nɨgwí̵yí̵yá omɨŋí̵ wiiarɨŋí̵nɨŋí̵ nimónɨro ‘Nɨgwí̵ wí mɨnɨmu'ropa oenɨ.’ nɨyaiwirí̵náyí̵, Gorɨxoyá omɨŋí̵ wiiarɨŋí̵ woxí̵nɨŋí̵ imónɨpaxí̵ menɨnɨ. 25 Nionɨ re seararɨŋɨnɨ, ‘ “Arɨge píránɨŋí̵ ŋweanɨre'wɨnɨ?” mɨrɨpa nero aiwá tí̵nɨ iniɨgí̵ tí̵nɨ nɨpí̵rɨ nánɨ ududí̵ mepa ero iyí̵á aikí̵ amɨpí waráyo yínɨpí̵rɨ nánɨ ududí̵ mepa ero e'í̵rɨxɨnɨ.’ seararɨŋɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Segí̵ dɨŋí̵ jí̵ayí̵ aiwá nánɨ moarɨgí̵áyo seáyɨ e imónɨrɨ wará jí̵ayí̵ enɨ aikí̵ yínarɨgí̵áyo seáyɨ e imónɨrɨ eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 26 Seyí̵ne' iŋí̵ nánɨ dɨŋí̵ mópoyɨ. Iŋí̵ aiwá ɨwí̵á urɨrɨ aiwá mirɨ aŋí̵yo awí eámeámí̵ yárɨrɨ mepa yarɨgí̵á aiwɨ segí̵ se'no Gorɨxo, aŋí̵namɨ ŋweaŋo nɨmerɨ aiwá mɨnɨ wiarɨŋí̵rɨnɨ. Seyí̵ne' ‘Iŋowa neamu'roŋoɨ.’ rɨyaiwiarɨŋoɨ? Oweoɨ. 27 Seyí̵ne' woxɨ, ‘Sepiá ámɨ bɨ oimónɨmɨnɨ.’ nɨyaiwirɨ ududí̵ e'oxɨ sepiá ámɨ bɨ imónarɨŋí̵ranɨ? Oweoɨ. 28 Seyí̵ne' apɨ aí wí mepaxí̵ imónɨŋagí̵a nánɨ aikí̵ nánɨ pí nánɨ ududí̵ yarɨŋoɨ? Ará adowayí̵ amí̵yo eŋí̵náɨna nánɨ dɨŋí̵ mópoyɨ. Anɨŋí̵ miní̵ iyí̵á óí̵ earɨ aikí̵ yirɨ yarɨŋí̵ranɨ? Oweoɨ. 29 E nerɨ aí nionɨ re seararɨŋɨnɨ, ‘Eŋíná negí̵ mɨxí̵ ináyí̵ Soromono nikí̵nɨrɨ okiyí̵á niní̵ɨsáná adowayí̵ apɨ tí̵nɨ xɨxenɨ mimónɨŋɨnigɨnɨ.’ seararɨŋɨnɨ. 30 Gorɨxo adowayí̵ tí̵nɨ aráyo —Ará agwɨ eŋí̵yo ananɨ nɨyoaro sí̵á wɨyimɨ rí̵á ikeaárɨpí̵rí̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. Wiepɨsarɨŋí̵yí̵ “Gorɨxo ará nánɨ ayá sí̵wí̵ muroarɨnɨ.” oyaiwípoyɨnɨrɨ Jisaso e nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Oxí̵ apɨxí̵yí̵ne', Gorɨxomɨ dɨŋí̵ onɨmiápɨ ɨkwí̵roarɨgí̵áyí̵ne' Gorɨxo adowayí̵ tí̵nɨ aráyo okiyí̵ánɨŋí̵ yarɨŋagɨ nánɨ soyí̵ne' enɨ aŋɨpaxí̵ aikí̵ e seayírɨní̵árɨnɨ. 31 Aiwá tí̵nɨ iniɨgí̵ tí̵nɨ pí nanɨre'wɨnɨrɨ ududí̵ mepanɨ. Aikí̵ enɨ pí yínanɨre'wɨnɨrɨ ududí̵ mepanɨ. 32 E'máyí̵, ámá Gorɨxo nánɨ mají̵áyí̵ apɨ nɨpɨnɨ nánɨ anɨŋí̵ miní̵ nero meaanɨro yarɨgí̵árɨnɨ. E nerɨ aí segí̵ se'no, aŋí̵namɨ ŋweaŋo seyí̵ne' apɨ nɨpɨnɨ nánɨ seainarí̵ná o rɨxa nɨjí̵á imónɨŋagɨ nánɨ seyí̵ne' axí̵pɨ e mepa e'í̵rɨxɨnɨ. 33 Amɨpí apɨ meámɨnɨrɨ nánɨ mepa erɨ ‘We' rónɨŋí̵ Gorɨxo yarɨŋí̵pɨ nionɨ oimónɨmɨnɨ.’ nɨyaiwirɨ erɨ Gorɨxo xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nɨneairɨ neameŋweaní̵e páwirɨ nánɨ amɨpí xí̵o wimónarɨŋí̵pɨ erɨ nerí̵náyí̵, Gorɨxo ananɨ apɨ nɨpɨnɨ nɨsiiní̵árɨnɨ. 34 Ayɨnánɨ ‘Wí̵áríná aikí̵ pí yínɨrane aiwá pí nɨrane yaní̵wárí̵anɨ?’ nɨyaiwiro ududí̵ mepanɨ. E nerí̵ná ududí̵ sí̵á wɨyimɨ epí̵rí̵áyí̵ tí̵nɨ nawínɨ axínánɨ nɨkumɨxɨro ayá wí ududí̵ yarɨŋoɨ.

Copyright information for AAK