Matthew 8

Peyɨyí̵ imónɨŋí̵ womɨ naŋí̵ imɨxɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

Jisaso nure'wapɨyíɨsáná dí̵wí̵ mɨŋí̵yo dánɨ weaparí̵ná oxí̵ apɨxí̵ niaíwí̵ obaxí̵ nu'mɨ weaparí̵ná re eŋɨnigɨnɨ. Ámá peyɨyí̵ imónɨŋí̵ wo nɨbɨrɨ nɨwímearɨ mɨŋí̵ xwí̵áyo nɨkwí̵rorɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, joxɨ nionɨ nánɨ ‘Naŋí̵ owimɨxɨmɨnɨ.’ nɨyaiwirí̵ná ananɨ naŋí̵ nimɨxɨpaxoxɨrɨnɨ.” urí̵agɨ Jisaso we' í̵eapá nɨwirɨ seáyɨ e nɨwikwiárɨrɨ “‘Joxɨ naŋí̵ oimónɨnɨ.’ nimónarɨnɨ. Rɨxa naŋí̵ imóneɨ.” uráná re eŋɨnigɨnɨ. Peyɨyí̵ imónɨŋo naŋí̵ imóní̵agɨ Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ nionɨ naŋí̵ simɨxí̵áyí̵ nánɨ amíná nurɨ ámáyo áwaŋí̵ murɨpanɨ.” nurɨrɨ ámá o Moseso eŋíná ŋwí̵ ikaxí̵ ragí̵pɨ me' ámáyo xewanɨŋo áwaŋí̵ nura emenɨgɨnɨrɨ e nurɨrɨ ámɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Amíná apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵áwa tí̵ŋí̵ e nánɨ nurɨ womɨ sɨwá nɨwinɨrɨ naŋwí̵ rɨdɨyowá nánɨ negí̵ arí̵o Moseso eŋíná sekaxí̵ nearagí̵yí̵ bɨ mɨnɨ wíɨrɨxɨnɨ. Gorɨxo nánɨ rɨdɨyowá siárirɨ joxɨ naŋí̵ imóní̵í̵pɨ nánɨ áwaŋí̵ rɨrɨ oenɨrɨ mɨnɨ wíɨrɨxɨnɨ.” urowárɨŋɨnigɨnɨ.

Porisí̵ woyáyí̵ womɨ naŋí̵ imɨxɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

O aŋí̵ yoí̵ Kapaneamɨyo re'móáná wauyí̵ porisí̵ ámɨná imónɨŋí̵ wo nɨwímearɨ wauní̵ rɨxɨŋí̵ nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, gí̵ inókínɨŋí̵ nimónɨrɨ omɨŋí̵ niiarɨŋo eŋí̵ ní̵nɨ sɨwímí̵ nerɨ nɨwerɨ rí̵nɨŋí̵ xwe' winarɨnɨ. Ananɨ naŋí̵ imɨxɨre'ɨnɨ?” urí̵agɨ Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ananɨrɨnɨ. Nionɨ nurɨ naŋí̵ imɨxɨmí̵ɨnɨ.” urí̵agɨ aí porisí̵ ámɨná imónɨŋo re nɨyaiwirɨ “Porisí̵ wa nionɨ ínɨmɨ nurí̵nɨŋí̵pa sɨmɨxí̵yí̵ enɨ Jisasomɨ ínɨmɨ wurí̵nɨnɨ.” nɨyaiwirɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, nionɨ ámá we' rónɨŋí̵ joxɨ tí̵nɨ xɨxenɨ mimónɨŋagɨ nánɨ joxɨ gí̵ aŋí̵yo í̵wiapɨpaxí̵ mimónɨnɨ. E nerɨ aí joxɨ re dánɨ ‘O naŋí̵ oimónɨnɨ.’ ráná gí̵ omɨŋí̵ niiarɨŋo naŋí̵ imónɨnɨŋoɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Nionɨ enɨ ámá omɨŋí̵ ‘Ayí̵ ayí̵ eɨ.’ nɨrarɨgí̵áwamɨ ínɨmɨ wurí̵nɨŋɨnɨ. Nionɨ enɨ porisí̵ wa ínɨmɨ nurí̵nɨŋoɨ. Womɨ ‘Joxɨ aŋí̵ uɨ.’ uráná sa ananɨ arí̵á nɨnirɨ warɨŋí̵rɨnɨ. Womɨ ‘Beɨ.’ uráná sa xɨxenɨ barɨŋí̵rɨnɨ. Gí̵ inókínɨŋí̵ niiarɨŋí̵ womɨ ‘E eɨ.’ uráná xɨxenɨ yarɨŋí̵rɨnɨ.” urí̵agɨ 10 Jisaso arí̵á e nɨwirɨ nánɨ ududí̵ nerɨ ámá xí̵omɨ nu'mɨ warɨgí̵áyo nɨkɨnɨmónɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Isɨrerɨyí̵ne' woxɨ ámá ro dɨŋí̵ seáyɨ e nɨnɨkwí̵rorɨ yarɨŋí̵pa xɨxenɨ e dɨŋí̵ mɨnɨkwí̵roarɨŋagɨ sɨŋwí̵ ranɨŋárɨnɨ. 11 Nionɨ re seararɨŋɨnɨ, ‘Ámá Gorɨxo xegí̵yí̵ xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ píránɨŋí̵ umeŋweaŋáná e'má obaxí̵ sogwí̵ í̵wiaparɨŋí̵mɨnɨ ŋweagí̵áyí̵ tí̵nɨ sogwí̵ wearɨŋí̵mɨnɨ ŋweagí̵áyí̵ tí̵nɨ nɨbɨro segí̵ arí̵owa Ebɨrí̵amo tí̵nɨ Aisako tí̵nɨ Jekopo tí̵nɨ nawínɨ anɨ nɨŋwearo aiwá nɨpí̵rí̵árɨnɨ. 12 E nerɨ aí Isɨrerɨyí̵ne', Gorɨxo aŋɨpaxí̵ xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nɨseairɨ seameŋweapaxí̵yí̵ne' Gorɨxo meŋweaní̵e dánɨ sí̵á yinɨŋí̵mɨ seamoaíáná e dánɨ mɨmenɨŋwí̵ ayɨkwí̵ mɨsearɨní̵á eŋagɨ nánɨ ŋwí̵ earo maŋí̵ sí̵wí̵ rí̵kwínɨro epí̵rí̵árɨnɨ.’ seararɨŋɨnɨ.” nurɨrɨ 13 wauyí̵ porisí̵ ámɨná imónɨŋomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Dɨxí̵ aŋí̵ uɨ. Joxɨ ‘O e epaxorɨnɨ.’ nɨniaiwirɨ dɨŋí̵ nɨkwí̵roarɨŋí̵pɨ xɨxenɨ rɨxa oimónɨnɨ.” urowáráná axíná xegí̵ omɨŋí̵ wiiarɨŋo rɨxa naŋí̵ imónɨŋɨnigɨnɨ.

Pitaomɨ xɨneagwímɨ naŋí̵ imɨxɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

14 Jisaso Pitaoyá aŋí̵yo nɨpáwirí̵ná wenɨŋí̵ e'í̵yí̵ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. Pitaomɨ xɨneagwí wará rí̵á pɨrí̵ wiarɨŋagɨ íkwiaŋwí̵yo sá riyí weŋagɨ nɨwɨnɨrɨ 15 we' seáyɨ e ikwiáráná re eŋɨnigɨnɨ. Rí̵á pɨrí̵ pí̵nɨ wiáráná nɨwiápí̵nɨmearɨ Jisasomɨ aiwá nɨxerɨ wiŋɨnigɨnɨ. 16 Rɨxa sogwí̵ we'áná ámá e dáŋí̵yí̵ wigí̵ ámá imí̵ó dɨŋí̵ xɨxe'roarɨŋí̵yí̵ obaxí̵ o tí̵ŋí̵ e nɨme'ra nɨbɨro wáráná oyá xwɨyí̵á tí̵nɨ mɨxí̵ umáɨnowárayirɨ sɨmɨxí̵yí̵ ní̵nɨ enɨ píránɨŋí̵ imɨmɨxɨmí̵ erɨ eŋɨnigɨnɨ. 17 Gorɨxoyá xwɨyí̵á wí̵á rókiamoagí̵ Aisaiaoyɨ rɨnɨŋo ámá xegí̵ xiáwowayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵o nánɨ xwɨyí̵á nɨrɨrɨ eaŋí̵ rɨpɨ, “Xewanɨŋo negí̵ sɨmɨxí̵yí̵ tí̵nɨ uraní̵ tí̵gí̵áyí̵ tí̵nɨ naŋí̵ imɨmɨxɨmí̵ ení̵árɨnɨ.” rɨŋí̵pɨ rɨxa xɨxenɨ imónɨnɨ nánɨ Jisaso e eŋɨnigɨnɨ.

Ámá “Orɨxí̵daneyɨ.” urɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

18 Jisaso ámá oxí̵ apɨxí̵ obaxí̵ omɨ ɨkwɨkwierí̵ wiarɨŋagí̵a nɨwɨnɨrɨ xegí̵ wiepɨsarɨŋowamɨ sekaxí̵ re urɨŋɨnigɨnɨ, “None ipíwámɨ jí̵arɨwámɨ dánɨ xemoanɨ nánɨ ewe'yo pɨxemoání̵poyɨ.” urarí̵ná 19 ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵áyí̵ wo nɨbɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Neare'wapɨyarɨŋoxɨnɨ, aŋí̵ amɨ gɨmɨ gɨmɨ nánɨ u'áná nionɨ nu'mɨ rɨxí̵dɨmemí̵árɨnɨ.” urí̵agɨ 20 o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Sí̵wí sayí̵ sá wení̵a nánɨ sí̵ŋá sirɨrɨkí̵ tí̵ŋí̵rɨnɨ. Iŋí̵ enɨ sá wení̵a nánɨ nɨyiní̵ tí̵ŋí̵rɨnɨ. E nerɨ aí ámá imónɨŋáonɨ sá we'mí̵a nánɨ aŋí̵ wí menɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 21 Xegí̵ wiepɨsarɨŋí̵yí̵ ámɨ wo re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, gí̵ ápo tí̵nɨ nɨŋweaŋɨsáná o rɨxa pe'áná xwí̵á nɨweyárɨmonɨ nu'mɨ rɨxí̵dɨmemí̵a nánɨ ananɨranɨ?” urí̵agɨ aí 22 Jisaso ámá xí̵omɨ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵roarɨgí̵áyí̵ nánɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Xegí̵ pɨyí̵ wí̵a xwí̵á weyárí̵í̵rɨxɨnɨrɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrɨ nionɨ nu'mɨ nɨxí̵deɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Ipí imeamí̵kwí̵ yarɨŋí̵pɨ samɨŋí̵ imɨxɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

23 E nurɨmɨ ewe'yo pɨxemoánáná xegí̵ wiepɨsarɨŋowa enɨ nɨpɨxemoánɨro ipíyo orɨwámɨ dánɨ nánɨ nɨmeámɨ warí̵ná re eŋɨnigɨnɨ. 24 Rí̵wɨpí xwe' nerɨ iniɨgí̵ imeamí̵kwí̵ nerí̵ná rɨxa ewe'pá mɨwiárómɨnɨrɨ yarɨŋagɨ aiwɨ Jisaso sá maiwí weŋagɨ 25 wiepɨsarɨŋowa nuro saiwiárí̵ nɨwiro re urɨgí̵awixɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, rɨxa nɨneamɨwiáropaxí̵rɨnɨ. Arɨrá neaiɨ.” urí̵agí̵a 26 o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Dɨŋí̵ onɨmiápɨ nɨkwí̵roarɨgí̵oyí̵ne' pí nánɨ wáyí̵ seainarɨnɨ?” nurɨmɨ nɨwiápí̵nɨmearɨ re rɨŋɨnigɨnɨ, “Imɨŋí̵ tí̵nɨ iniɨgí̵ tí̵nɨ samɨŋí̵ oweárɨnɨ.” ráná re eŋɨnigɨnɨ. Imɨŋí̵ pí̵nɨ wiárɨrɨ iniɨgí̵ wiŋwí̵ me' rɨwoárɨrɨ nerɨ ŋɨŋií̵á imónárɨŋɨnigɨnɨ. 27 Ŋɨŋií̵á imónárí̵agɨ nɨwɨnɨro re rɨnɨgí̵awixɨnɨ, “Pí ámáorí̵anɨ? Imɨŋí̵ tí̵nɨ iniɨgí̵ tí̵nɨ arí̵á nɨwirɨ samɨŋí̵ weárí̵áyoɨ.” rɨnɨgí̵awixɨnɨ.

Ámá imí̵ó xɨxe'roarɨgí̵íwau'mɨ mɨxí̵ umáɨnɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

28 O tí̵nɨ xegí̵ wiepɨsarɨŋowa tí̵nɨ orɨwámɨ dánɨ ámá yoí̵ Gadarayí̵ aŋí̵yí̵ tí̵ŋí̵ e niwie'kí̵nɨmearo ewe'yo dánɨ ayoááná ámá imí̵ó dɨŋí̵ xɨxe'roarɨŋí̵ wau' —Awau' imí̵ó nimónɨri sayí̵ e roŋagí̵i nánɨ ámá óí̵ ayimɨ mɨpwarɨgí̵árɨnɨ. Awau' xwárɨpá ámá tayarɨgí̵á tí̵ŋí̵ aŋwɨ e dánɨ nɨbɨri nawínɨ órórí̵ ninɨro 29 xwamiání̵ re urɨgí̵isixɨnɨ, “Niaíwí̵ Gorɨxoyáoxɨnɨ, joxɨ pí neaimɨnɨrɨ barɨŋɨnɨ? Gorɨxo rí̵we'ná rí̵nɨŋí̵ neaiapɨní̵á sɨnɨ eŋáná joxɨ rí̵nɨŋí̵ neaiapɨmɨnɨrɨ rɨbarɨŋɨnɨ?” nurɨro 30 odɨpí obaxí̵ bɨ ná jí̵amɨ nɨrómáná aiwá narɨŋagí̵a nɨwɨnɨro 31 rɨxɨŋí̵ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Joxɨ mɨxí̵ nɨneamáɨnɨrí̵náyí̵, odɨpíyo oxɨxe'rópoyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ neaneɨ.” urí̵agí̵a 32 o “Emanɨ!” urí̵agɨ ámá awau'mɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ odɨpípimɨ xɨxe'róáná re eŋɨnigɨnɨ. Pɨmaŋí̵ mɨwiároŋí̵mɨ aŋí̵nɨ imegí̵nɨ we'í̵áyí̵ ipíyo igwí̵á nuyíroro iniɨgí̵ nɨnamiro pɨyí̵ egí̵awixɨnɨ. 33 Pɨyí̵ e'agí̵a odɨpí awí mearoarɨgí̵áwa sɨŋwí̵ e nɨwɨnɨmɨ wigí̵ aŋí̵ apimɨ nánɨ mí̵rí̵ nuro odɨpí iniɨgí̵ namíí̵ápɨ tí̵nɨ ámá imí̵ó xɨxe'roarɨgí̵íwau' enɨ naŋí̵ imónɨri e'í̵pɨ tí̵nɨ nánɨ repɨyí̵ wíáná 34 ámá oxí̵ apɨxí̵ ní̵nɨ aŋí̵ apimɨ dáŋí̵yí̵ Jisasomɨ wímeanɨro nánɨ nuro omɨ nɨwɨnɨro rɨxɨŋí̵ “Joxɨ neneyá xwí̵á re pí̵nɨ nɨneawiárɨmɨ wí e nánɨ uɨ.” urɨgí̵awixɨnɨ.

Copyright information for AAK