Matthew 9

Ámá eŋí̵ ní̵nɨ sɨwímí̵ eŋomɨ naŋí̵ imɨxɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Jisaso ewe'pámɨ nɨpɨxemoánɨrɨ nɨŋwearɨ nɨmeámɨ orɨwámɨ dánɨ nɨxemoaurɨ xegí̵ aŋí̵ ŋweaarɨŋí̵pimɨ nɨre'morɨ ŋweaŋáná 2re eŋɨnigɨnɨ. Ámá wa ámá eŋí̵ ní̵nɨ sɨwímí̵ eŋí̵ wo íkwiaŋwí̵yo nɨtɨmáná nɨmeámɨ báná Jisaso awa “O ananɨ naŋí̵ neaimɨxɨyipaxí̵rɨnɨ.” nɨyaiwiro xí̵omɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨŋagí̵a nɨwɨnɨrɨ eŋí̵ sɨwímí̵ eŋomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá roxɨnɨ, joxɨ ayá sí̵wí̵ mɨrɨropanɨ. Í̵wí̵ joxɨ yarɨŋí̵pɨ rɨxa yokwarɨmí̵ siíárɨnɨ.” uráná re eŋɨnigɨnɨ. 3Ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵áwa wigí̵ xwioxí̵yo dánɨ dɨŋí̵ re nɨpɨkíga ugí̵awixɨnɨ, “Ámá ro ‘Gorɨxo yarɨŋí̵pɨ epaxonɨrɨnɨ.’ nɨyaiwirɨ nɨrɨrí̵ná Gorɨxomɨ rɨperɨrí̵ umearɨnɨ.” Ínɨmɨ dánɨ dɨŋí̵ e yaiwiarɨŋagí̵a nánɨ 4Jisaso dɨŋí̵ adadí̵ nɨwirɨ nɨjí̵á nimónɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Pí nánɨ segí̵ dɨŋí̵yo dánɨ ‘O Gorɨxomɨ rɨperɨrí̵ numerɨ yarɨnɨ.’ niaiwiarɨŋoɨ? 5Nionɨ eŋí̵ sɨwímí̵ eŋomɨ ‘Dɨxí̵ í̵wí̵ yarɨŋí̵pɨ rɨxa yokwarɨmí̵ siíárɨnɨ.’ uráná soyí̵ne' ‘O ne'ní̵ tí̵ŋorí̵anɨ?’ niaiwipí̵rɨre'oɨ? Omɨ ‘Naŋí̵ nimónɨrɨ nɨwiápí̵nɨmeámɨ aŋí̵ uɨ.’ uráná soyí̵ne' ‘O ne'ní̵ tí̵ŋorí̵anɨ?’ niaiwipí̵rɨre'oɨ? Í̵wí̵ yarɨŋí̵pɨ yokwarɨmí̵ nɨwiirí̵ná ínɨmɨ imónɨŋagɨ nánɨ e yaiwipaxí̵ mimónɨnɨ. E nerɨ aiwɨ ámá imónɨŋáonɨ nánɨ ‘O xwí̵á tí̵yo nɨŋwearí̵ná enɨ í̵wí̵ yarɨgí̵ápɨ yokwarɨmí̵ wiinɨ nánɨ ne'ní̵ tí̵ŋorí̵anɨ?’ niaiwipí̵rɨ nánɨ sɨŋwí̵ naní̵poyɨ.” nurɨrɨ ámá eŋí̵ ní̵nɨ sɨwímí̵ eŋomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ nɨwiápí̵nɨmearɨ dɨxí̵ íkwiaŋwí̵ nɨxopemɨxɨrɨ nɨmeámɨ uɨ.” uráná 7o nɨwiápí̵nɨmeámɨ xegí̵ aŋí̵ e nánɨ uŋɨnigɨnɨ. 8Xegí̵ aŋí̵ e nánɨ u'agɨ oxí̵ apɨxí̵ e epí̵royí̵ egí̵áyí̵ sɨŋwí̵ e nɨwɨnɨro nánɨ dɨŋí̵ nɨyeawárɨro “Gorɨxo ámá ro ne'ní̵ tí̵ŋónɨŋí̵ wimɨxɨŋí̵rí̵anɨ?” nɨyaiwiro xí̵omɨ yayí̵ seáyɨmɨ dánɨ umegí̵awixɨnɨ.

Matɨyuomɨ “Nɨxí̵deɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

9Jisaso e pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nurí̵ná ámá wo xegí̵ yoí̵ Matɨyuoyɨ rɨnɨŋo takisí̵ nánɨ nɨgwí̵ uráparɨgí̵á opisí̵ aŋí̵yo riwo ŋweaŋagɨ nɨwɨnɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ nɨxí̵dɨme'ɨrɨxɨnɨ.” urí̵agɨ o nɨwiápí̵nɨmearɨ nu'mɨ uxí̵dɨŋɨnigɨnɨ. 10Jisaso xegí̵ wiepɨsarɨŋowa tí̵nɨ aŋí̵ Matɨyuoyá nánɨ nuro aiwá narí̵ná ámá takisí̵ nánɨ nɨgwí̵ uráparɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ í̵wí̵ arí̵kí yarɨgí̵á wínɨyí̵ tí̵nɨ omɨ nɨwímearo nawínɨ aiwá narɨŋagí̵a 11Parisiowa sɨŋwí̵ e nɨwɨnɨro xegí̵ wiepɨsarɨŋowamɨ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Segí̵ seare'wapɨyarɨŋí̵ ro pí nánɨ ámá takisí̵ nánɨ nɨgwí̵ nearáparɨgí̵á tɨyí̵ tí̵nɨ í̵wí̵ arí̵kí yarɨgí̵á tɨyí̵ tí̵nɨ nawínɨ nɨŋwearo aiwá narɨŋoɨ?” urí̵agí̵a 12Jisaso arí̵á e nɨwirɨ xewanɨŋo nánɨ “Ámá í̵wí̵ yarɨgí̵áyo arɨrá wimɨnɨrɨ nánɨ weapɨŋorí̵anɨ?” oyaiwípoyɨnɨrɨ ewayí̵ ikaxí̵ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá sɨmɨxí̵ mɨyarɨgí̵áyí̵ xwɨrí̵ tí̵ŋí̵ e nánɨ warɨgí̵áranɨ? Oweoɨ, sɨmɨxí̵ yarɨgí̵áyí̵nɨ xwɨrí̵ tí̵ŋí̵ e nánɨ warɨgí̵árɨnɨ. 13E nerɨ aí soyí̵ne' nuro xwɨyí̵á eŋíná wí̵á rókiamoagí̵ Xoseao nɨrɨrɨ eaŋí̵ rɨpɨ, ‘ “Rɨdɨyowánɨ Gorɨxonɨ nánɨ níí̵rɨxɨnɨ.” mɨnimónarɨnɨnɨ. “Ámá wíyo nánɨ ayá nurɨmɨxɨro arɨrá wíí̵rɨxɨnɨ.” nimónarɨnɨ.’ nɨrɨrɨ rí̵wamɨŋí̵ eaŋí̵ apimɨ í̵á nɨroro nɨjí̵á imóní̵poyɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Ámá ‘We' rónɨŋí̵ yarɨŋwae'nexɨnɨ.’ yaiwinarɨgí̵áyo ‘Nionɨ tí̵ámɨnɨ bí̵poyɨ.’ urɨmɨnɨrɨ nánɨ weapɨŋámanɨ. ‘Í̵wí̵ yarɨŋwae'nexɨnɨ.’ yaiwinarɨgí̵áyo nánɨ weapɨŋárɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

“Dɨxí̵ wiepɨsarɨŋí̵yí̵ aiwá ŋwí̵á mɨŋwɨrárɨnayarɨŋoɨ.” urɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

14Jono wayí̵ numeaia warɨŋoyá wiepɨsarɨŋowa Jisaso tí̵ŋí̵ e nánɨ nɨbɨro re urɨgí̵awixɨnɨ, “None tí̵nɨ Parisiowa tí̵nɨ Gorɨxo none nánɨ yayí̵ owinɨnɨrɨ aiwá ŋwí̵á ŋwɨrárɨnayarɨŋagwɨ aiwɨ dɨxí̵ wiepɨsarɨŋowa pí nánɨ aiwá ŋwí̵á mɨŋwɨrárɨní̵ yarɨŋoɨ?” urí̵agí̵a 15Jisaso xewanɨŋo nánɨ “Omɨ wa nɨpɨkímáná eŋáná wiepɨsarɨŋí̵yí̵ dɨŋí̵ sɨpí nɨwirí̵ná aiwá ŋwí̵á ŋwɨrárɨnɨpí̵rí̵árɨnɨ.” oyaiwípoyɨnɨrɨ ewayí̵ xwɨyí̵á re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá apɨxí̵ sɨŋí̵ meáo xegí̵ ámá imónɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ ŋweaŋáná o nánɨ dɨŋí̵ sɨpí wipaxí̵ menɨnɨ. E nero aí ámá wa omɨ aní̵nɨmɨxáná íná aiwá ŋwí̵á ŋwɨrárɨnɨpí̵rí̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 16“Xwɨyí̵á Parisiowa neare'wapɨyarɨgí̵ápɨ tí̵nɨ Jisaso sɨŋí̵ neare'wapɨyarɨŋí̵pɨ tí̵nɨ kumɨxɨpaxí̵ mimónɨnɨ.” oyaiwípoyɨnɨrɨ ámɨ ewayí̵ ikaxí̵ nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá wigí̵ sorí̵á axenɨŋagɨ nɨwɨnɨróná rapɨrapí̵ sɨnɨ mɨkɨkarínɨŋí̵ bɨ nɨmearo urí̵ óí̵ inɨŋu'mɨ nɨpí̵roro gwí̵ kiwearɨgí̵ámanɨ. E nerí̵náyí̵, igí̵á eánáná rapɨrapí̵ sɨŋí̵ pí̵róí̵ápɨ nɨkɨkarínɨrí̵ná uru' xwe' naxega uní̵árɨnɨ. 17Rɨpɨ enɨ ámá iniɨgí̵ wainí̵ sɨŋí̵ meme' wará sɨxí̵ urí̵wámɨ iwají̵á yarɨgí̵ámanɨ. E nerí̵náyí̵, meme' wará sɨxí̵wá nu'pɨyinɨrí̵ná iniɨgí̵ wainí̵ purɨ sɨxí̵wá xwɨrí̵á ikɨxe'nɨrɨ e enɨgɨnɨ. Wainí̵ sɨŋí̵yí̵ meme' wará sɨxí̵ sɨŋí̵wámɨ yíánáyí̵, wará tí̵nɨ iniɨgí̵ tí̵nɨ nɨpiau'nɨ naŋí̵ enɨŋoɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Apɨxí̵ ragí̵ anɨŋí̵ pwarɨŋí̵ wímɨ naŋí̵ imɨxɨrɨ miáí peŋí̵ wímɨ naŋí̵ imɨxɨrɨ eŋí̵ nánɨrɨnɨ.

18Jisaso xwɨyí̵á apɨ sɨnɨ e urarí̵ná re eŋɨnigɨnɨ. Judayí̵yá rotu' aŋí̵ meweŋí̵ wo nɨbɨrɨ Jisaso sɨkwí̵ tí̵ŋí̵ e mɨŋí̵ xwí̵áyo nɨkwí̵rorɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Gí̵ miaí rɨxa pearɨnɨ. E nerɨ aí joxɨ nɨbɨrɨ we' seáyɨ e wikwiáráná naŋí̵ oenɨ.” urí̵agɨ 19o nɨwiápí̵nɨmearɨ nu'mɨ nurɨ wiepɨsarɨŋowa enɨ nawínɨ warí̵ná 20re eŋɨnigɨnɨ. Apɨxí̵ wí —Í xegí̵ ragí̵ anɨŋí̵ pwarí̵ná xwiogwí̵ we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' mu'roŋírɨnɨ. Í “Niínɨ oyá iyí̵áyonɨ amáí̵ nɨrónɨrí̵ná naŋí̵ imónɨmɨnɨyí̵rí̵anɨ?” nɨyaiwia nɨbɨrɨ rí̵wí̵yo nɨrónapɨmáná Jisasoyá iyí̵áyo sírí̵wí̵ jí̵e amáí̵ rónɨŋɨnigɨnɨ. 22Amáí̵ róní̵agɨ Jisaso nɨkɨnɨmónɨrɨ ímɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Gí̵ ineyɨ, ayá sí̵wí̵ mɨrɨropanɨ. Jíxɨ dɨŋí̵ nɨnɨkwí̵rorɨŋí̵pimɨ dánɨ erí̵kiemeání̵ɨnɨ.” uráná í rɨxa naŋí̵ imónɨŋɨnigɨnɨ. 23Jisaso e dánɨ nurɨ rotu' aŋí̵ meweŋoyá aŋí̵ e nɨre'morɨ oxí̵ apɨxí̵ epí̵royí̵ nɨyárɨmáná ŋwape' rɨro webí̵í rɨro nero yaiwínɨŋí̵ yarɨŋagí̵a nɨwɨnɨrɨ 24re urɨŋɨnigɨnɨ, “Rɨxa peyeápoyɨ. Miáí pɨyí̵ menɨnɨ. Sa sá wenɨ.” urí̵agɨ ayí̵ rɨpí̵á nurɨro yarɨŋagí̵a aí 25ní̵nɨ miáí tí̵ŋí̵ e pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ rɨxa nɨpeyeámáná eŋáná o nɨpáwirɨ miáímɨ we'yo í̵á nɨmaxɨrɨrɨ mí̵eyoááná re eŋɨnigɨnɨ. Miáí wiápí̵nɨmeaŋɨnigɨnɨ. 26Í wiápí̵nɨmeágɨ xwɨyí̵á o e'í̵pɨ nánɨ xwɨyí̵á aŋí̵ nɨyonɨ rɨnárɨmeŋɨnigɨnɨ.

Sɨŋwí̵ supárɨgí̵í wau'mɨ naŋí̵ wimɨxɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

27Jisaso e dánɨ warí̵ná ámá sɨŋwí̵ supárɨgí̵íwau' nu'mɨ nuxí̵dɨri rí̵aiwá re urɨgí̵isixɨnɨ, “Negí̵ mɨxí̵ ináyí̵ Depitomɨ xiáwoxɨnɨ, yawawi ananɨ wá yeawianɨre'ɨnɨ?” nurɨri 28o rɨxa aŋí̵yo nɨpáwirɨ ŋweaŋagɨ awau' enɨ nɨpáwiri wímeááná Jisaso yarɨŋí̵ re wiŋɨnigɨnɨ, “Awagwí dɨŋí̵ nɨnɨkwí̵rori ‘O ananɨ sɨŋwí̵ supárɨgwí̵íyí̵ naŋí̵ yeaimɨxɨpaxorɨnɨ.’ rɨniaiwiarɨŋiɨ?” urí̵agɨ awau' “Oyɨ, Ámɨnáoxɨnɨ, joxɨ e epaxoxɨrɨnɨ.” urí̵agí̵i 29o egí̵ sɨŋwí̵yo we' í̵á nuxɨrɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Awagwí dɨŋí̵ nɨkwí̵roarɨgí̵ípa xɨxenɨ oimónɨnɨ.” uráná re eŋɨnigɨnɨ. 30Awau' sɨŋwí̵ noxoari anɨgí̵isixɨnɨ. Sɨŋwí̵ noxoari aní̵agí̵i Jisaso arí̵á jɨyikí̵ norɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Awagwí nionɨ eaíápɨ ámá wíyo áwaŋí̵ murɨmepa e'isixɨnɨ.” urí̵agɨ aí 31awau' o tí̵ŋí̵ e dánɨ nuríná xí̵o wíí̵pɨ nánɨ amɨ amɨ repɨyí̵ nɨwia emegí̵isixɨnɨ.

Maŋí̵ pí̵rónárɨŋí̵ womɨ naŋí̵ wimɨxɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

32Jisaso e dánɨ warí̵ná ámá wí wigí̵ ámá imí̵ó dɨŋí̵ xɨxe'roŋagɨ nánɨ maŋí̵ pí̵rónárɨŋí̵ wo Jisaso pwarɨŋe nánɨ nɨmeámɨ nɨbɨro wáráná 33o imí̵óyo mɨxí̵ umáɨnowáráná maŋí̵ pí̵rónárago rɨxa xwɨyí̵á rarɨŋagɨ oxí̵ apɨxí̵ e epí̵royí̵ egí̵áyí̵ sɨŋwí̵ e e'agɨ nɨwɨnɨro ududí̵ nero re nɨra ugí̵awixɨnɨ, “Aga eŋíná eŋíná aiwɨ Isɨrerene ámá wo e yarɨŋagɨ wɨnagwámanɨ.” nɨra u'agí̵a aiwɨ 34Parisiowa re rɨgí̵awixɨnɨ, “Obo, imí̵óyo umeŋweaŋoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ mɨxí̵ umáɨnowárarɨŋí̵rɨnɨ.” rɨgí̵awixɨnɨ.

Jisaso ámá nánɨ wá wianɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

35Jisaso Judayí̵yá aŋí̵ xwe'yo tí̵nɨ onɨmiáyo tí̵nɨ nemerí̵ná wigí̵ rotu' aŋí̵yo nɨpáwirɨ ure'wapɨyemerɨ xwɨyí̵á yayí̵ winɨpaxí̵pɨ —Apɨ Gorɨxo ámá xí̵o xegí̵ xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ píránɨŋí̵ umeŋweaní̵ápɨ nánɨ rɨnɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apɨ nánɨ wáí̵ urɨmerɨ ámá sɨmɨxí̵ xɨxegí̵nɨ yarɨgí̵áyo tí̵nɨ uraní̵ xɨxegí̵nɨ imónɨgí̵áyo tí̵nɨ naŋí̵ imɨmɨxɨmí̵ wiemerɨ nerí̵ná 36ámá oxí̵ apɨxí̵ epí̵royí̵ egí̵áyí̵ sipɨsipí̵ xiáwo mayí̵ nerí̵ná u'rapí nero dɨŋí̵ sɨmɨgwí̵á nɨyinɨrónɨŋí̵ wiároárɨnarɨgí̵ápa yarɨŋagí̵a nɨwɨnɨrɨ wá nɨwianɨrɨ 37ámá xwɨyí̵á Gorɨxoyá wáí̵ urɨmepí̵rí̵a nánɨ obaxí̵ mimónɨŋagɨ nánɨ xegí̵ wiepɨsarɨŋí̵yo re urɨŋɨnigɨnɨ, “Aiwá omɨŋí̵yo pí̵rɨpí̵rí̵ inárɨŋagɨ aiwɨ ámá nɨmipí̵rí̵a nánɨ obaxí̵ menɨnɨ. 38Ayɨnánɨ Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ re urí̵poyɨ, ‘Ámá aiwá apɨ rɨmiipí̵rɨ nánɨ dɨxí̵ omɨŋí̵ tí̵ŋí̵ e nánɨ urowárí̵ɨrɨxɨnɨ.’ urí̵poyɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for `AAK