Philippians 1

1Poronɨ tí̵nɨ Timotio tí̵nɨ —Yawawi xwɨyí̵á Kiraisoyá wáí̵ wurɨmeianɨrai nánɨ xɨnáípawínɨŋí̵ nimónɨrai wiiarɨgwí̵íwawirɨnɨ. Yawawi ámá Piripai ŋweagí̵á Gorɨxoyá imónɨro Kiraisɨ Jisaso tí̵nɨ ikárɨnɨro egí̵áyí̵ne' nɨyí̵ne'nɨ nánɨ —segí̵ seaipeŋweagí̵áwa tí̵nɨ seáyí̵ seaiiarɨgí̵áwa tí̵nɨ aí nɨyí̵ne'nɨ nánɨ payí̵ rɨna nearɨ mónaparɨŋwiɨ. 2“Negí̵ ápo Gorɨxo tí̵nɨ Ámɨná Jisasɨ Kiraiso tí̵nɨ wá seawianɨri seyí̵ne' nɨwayɨrónɨro ŋweapí̵rɨ nánɨ seaiiri e'í̵isixɨnɨ.” nimónarɨnɨ.

“Seyí̵ne' nánɨ Gorɨxomɨ yayí̵ wiarɨŋárɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

3Íníná seyí̵ne' nánɨ dɨŋí̵ nináná Gorɨxomɨ yayí̵ wiarɨŋárɨnɨ. 4Nionɨ sí̵á seyí̵ne' Gorɨxomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵rogí̵áyimɨ dánɨ agwɨ ríná nánɨ xwɨyí̵á Jisaso nánɨ wáí̵ wurɨmeianɨ nánɨ nawínɨ ikárɨnɨŋwáyí̵ne' eŋagɨ nánɨ omɨ gínɨ gíná rɨxɨŋí̵ nɨseaurɨyirí̵ná dɨŋí̵ nií̵ánɨ ninarɨŋagɨ urarɨŋárɨnɨ. 6Nionɨ dɨŋí̵ re yaiwiarɨŋárɨnɨ, “Gorɨxo —O seyí̵ne' xí̵omɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵róáná iwamí̵ó píránɨŋí̵ seaimɨxɨŋorɨnɨ. O sí̵á Jisaso weapɨní̵áyi nánɨ seyí̵ne' yóí̵ ámɨ bɨ tí̵nɨ bɨ tí̵nɨ nimóga upí̵rí̵a nánɨ píránɨŋí̵ nɨseaimɨxa uní̵árɨnɨ.” Dɨŋí̵ e nɨyaiwirɨ nánɨ dɨŋí̵ sí̵ŋá nɨseaeánɨrɨ omɨ yayí̵ e wiarɨŋárɨnɨ. 7Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seyí̵ne' nánɨ yayí̵ nɨninɨrí̵ná “Ayí̵ xɨxenɨ ayo ninarɨŋí̵rɨnɨ.” nimónarɨnɨ. Nionɨ xwɨyí̵á Jisaso yayí̵ neainarɨŋí̵pɨ nánɨ gwí̵ aŋí̵ tí̵yo nɨŋwearí̵náranɨ, xwɨyí̵á nɨmeararɨgí̵ápɨ orakínɨmɨnɨrɨ nɨrɨrí̵náranɨ, apɨ sopɨŋí̵ oomɨnɨrɨ nɨrɨrí̵náranɨ, seyí̵ne' Gorɨxo wá nɨnɨwianɨrɨ e e'wɨnɨgɨnɨrɨ nɨrí̵peaŋonɨ tí̵nɨ nawínɨ ikárɨnɨŋagí̵a nánɨ nionɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ seayiŋɨnɨ. 8Kiraisɨ Jisaso seayarɨŋí̵pa nionɨ enɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ nɨseayirɨ nánɨ sɨŋwí̵ oseanɨmɨnɨrɨ íkí̵nɨŋí̵ sɨpí niarɨnɨ. “Poro nepa nene sɨŋwí̵ neanɨmɨnɨrɨ nánɨ íkí̵nɨŋí̵ sɨpí rí̵a wiarɨnɨ?” nɨseaimónɨrí̵ná Gorɨxo nionɨ e yarɨŋagɨ sɨŋwí̵ nanɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 9Seyí̵ne' nánɨ Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ nɨseaurɨyirí̵ná rɨpɨ urarɨŋárɨnɨ, “Wigí̵ wínɨyí̵ nánɨ dɨŋí̵ sɨpí nɨwiro arɨrá inarɨgí̵ápɨ sayá nimɨxa u'í̵rɨxɨnɨ. U'rapí ne'ra mu' aga xɨxenɨ nɨjí̵á nimónɨro ‘Gorɨxo ámá e e'í̵rɨxɨnɨrɨ wimónarɨŋí̵pɨ, ayí̵ apɨrí̵anɨ?’ yaiwiro dɨŋí̵ nɨyaikiroro ‘Sɨpí imónɨŋí̵pɨ, ayí̵ apɨrí̵anɨ? Naŋí̵ imónɨŋí̵pɨ, ayí̵ apɨrí̵anɨ?’ yaiwiro neróná dɨŋí̵ sɨpí ninɨro arɨrá inarɨgí̵ápɨ sayá nimɨxa u'í̵rɨxɨnɨ.” Gorɨxomɨ seyí̵ne' nánɨ rɨxɨŋí̵ nɨseaurɨyirí̵ná apɨnɨ urarɨŋárɨnɨ. 10Ayí̵ rɨpɨ nánɨ apɨ seaurɨyarɨŋárɨnɨ. Seyí̵ne' agwɨ ríná dánɨ sí̵á Kiraiso weapɨní̵áyi nánɨ mimóní̵ yarɨgí̵áyí̵ yapɨ mimónɨpa ero xwɨyí̵á seaxekwí̵mopaxí̵ mimónɨpa ero epí̵rí̵a nánɨ dɨŋí̵ nɨyaikiroro “Sɨwí̵ we' rónɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ, ayí̵ apɨrí̵anɨ?” oyaiwípoyɨnɨrɨ rɨxɨŋí̵ seaurɨyarɨŋárɨnɨ. 11Apɨ seyí̵ne' nerí̵ná Jisasɨ Kiraiso seaimɨxarɨŋí̵pimɨ dánɨ íkí̵á sogwí̵ naŋí̵ nɨwerí̵ná yarɨŋí̵pa seyí̵ne' sɨwí̵ we' rónɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ ayá wí e'í̵rɨxɨnɨrɨ rɨxɨŋí̵ e seaurɨyarɨŋárɨnɨ. Ámá wí seyí̵ne' e yarɨŋagí̵a sɨŋwí̵ nɨseanɨróná “We' rónɨŋí̵ ayí̵ yarɨgí̵ápɨ mí̵kí̵ ikiŋo, ayí̵ Gorɨxorí̵anɨ?” nɨyaiwiro omɨ yayí̵ umero seáyɨ e umí̵eyoaro epí̵rí̵a nánɨ rɨxɨŋí̵ e seaurɨyarɨŋárɨnɨ.

“Nionɨ gwí̵ ŋweaŋagɨ nánɨ xwɨyí̵á Jisaso nánɨpɨ yaní̵ niwe'a warɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

12Gí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne', seyí̵ne' rɨpɨ nánɨ “Nɨjí̵á oimóní̵poyɨ.” nimónarɨnɨ. Amɨpí sɨpí nionɨ nímeáí̵ rɨpɨ xwɨyí̵á yayí̵ neainarɨŋí̵pimɨ pí̵rí̵ rakínɨpaxí̵ mimóní̵ nionɨ nímeáí̵pimɨ dánɨ ámɨ bɨ tí̵nɨ yaní̵ niwe'a unɨ. 13Ayí̵ rɨpɨ seararɨŋɨnɨ, “Mɨxí̵ ináyoyá sɨmɨŋí̵ wínarɨgí̵á aŋí̵ riwámɨ awí rogí̵áyí̵ tí̵nɨ wí re ŋweagí̵á ní̵nɨ enɨ ‘Poro Kiraisomɨ xí̵darɨŋagɨ nánɨ gwí̵ rí̵a ŋweanɨ?’ nɨrɨro nɨjí̵á e imónɨŋoɨ.” seararɨŋɨnɨ. 14Ayí̵ rɨpɨ enɨ seararɨŋɨnɨ, “Negí̵ nɨrɨxí̵meá aŋí̵ rɨpimɨ ŋweagí̵áyí̵ nápɨ nionɨ gwí̵ ŋweaŋáná Gorɨxo arɨrá niarɨŋagɨ sɨŋwí̵ nɨnanɨro nánɨ omɨ ámɨ bɨ tí̵nɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro wáyí̵ mɨwiní̵ eŋí̵ sɨxí̵ nínɨro Gorɨxoyá xwɨyí̵á nánɨ ananɨ wáí̵ rarɨŋoɨ.” seararɨŋɨnɨ. 15Ayí̵ neparɨnɨ. Wínɨyí̵ Poronɨ sɨpí dɨŋí̵ niaiwiro xwɨyí̵á rɨrowiágí̵ ero yarɨgí̵áyí̵ eŋagɨ nánɨ Kiraiso nánɨ wáí̵ rarɨŋagí̵a aiwɨ wínɨyí̵ nepa nionɨ nánɨ dɨŋí̵ naŋí̵ nɨniaiwiro wáí̵ rarɨŋoɨ. 16Dɨŋí̵ naŋí̵ e nɨniaiwiro yarɨgí̵áyí̵, ayí̵ nionɨ nánɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ nɨnɨyiro nánɨ re yaiwiarɨgí̵árɨnɨ, “Xwɨyí̵á yayí̵ neainarɨŋí̵pɨ xí̵darɨŋagwɨ nánɨ xwɨyí̵á neameáranɨro yarɨgí̵ápɨ pí̵rí̵ urakíwɨnɨgɨnɨrɨ Gorɨxo rí̵peaŋo, ayí̵ Pororí̵anɨ?” E nɨyaiwiro wáí̵ urarɨgí̵árɨnɨ. 17E nerɨŋí̵ aiwɨ sɨpí dɨŋí̵ niaiwiarɨgí̵áyí̵, ayí̵ nepa “We' rónɨŋí̵ oyaneyɨ.” nɨyaiwiro me' nionɨ gwí̵ ŋweaŋáná xwɨyí̵á ámɨ bɨ tí̵nɨ umeáraneyɨnɨrɨ yarɨŋoɨ. “Poromɨ nɨmu'rorane seáyɨ e owimónaneyɨ.” nɨyaiwirɨŋí̵pimɨ dánɨ wáí̵ urarɨgí̵árɨnɨ. 18Apiau' xɨxegí̵nɨ e yarɨgí̵ápɨ nánɨ píoɨ rɨmí̵ɨnɨ? Wínɨyí̵ nepa mimónɨpa nemáná maŋí̵pánɨ wáí̵ urarɨŋagí̵a nɨwɨnɨrí̵náranɨ, wínɨyí̵ nepa nimónɨmáná wáí̵ urarɨŋagí̵a nɨwɨnɨrí̵náranɨ, nɨpiau'nɨ Kiraiso nánɨ nɨrɨro wáí̵ rarɨŋagí̵a nánɨ nionɨ yayí̵ yarɨŋɨnɨ.

“Nionɨ sɨnɨ mɨpe' nɨŋwearí̵ná Kiraisomɨ seáyɨ e umepí̵rí̵a imónɨŋí̵pɨ e'ɨmɨgɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

Oyɨ, nepa yayí̵ emí̵ɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ.
19Nionɨ re nɨrɨrɨ ipɨmónɨŋɨnɨ, “Rɨxɨŋí̵ seyí̵ne' nionɨ nánɨ Gorɨxomɨ nurɨyiro kwíyí̵ Jisasɨ Kiraiso neawí̵re'napɨyiŋí̵pɨ arɨrá nirɨ yarɨŋí̵pimɨ dánɨ gwí̵ nionɨ ŋweaŋáná rɨpɨ rɨxa nɨnɨwárɨpí̵rí̵árɨnɨ.” nɨrɨrɨ ipɨmónɨŋɨnɨ. 20Nionɨ dɨŋí̵ nikwí̵morɨ “Nepa e e'ɨmɨgɨnɨ.” yaiwiarɨŋápɨ nánɨ ámá wí aí ayá nimopí̵rí̵á menɨnɨ. Ámá sɨŋwí̵ nɨnanɨróná “Kiraiso nɨxí̵dɨrɨ nánɨ seáyɨ e imónɨŋí̵ apɨ rí̵a yarɨnɨ?” nɨniaiwiro omɨ yayí̵ umepí̵rí̵a nánɨ nionɨ wáí̵ nɨrɨmerí̵ná íníná ayá igigí̵ me' eŋí̵ sɨxí̵ neámɨxɨnɨrɨ yarɨŋápa agwɨ enɨ sɨnɨ axí̵pɨ e e'ɨmɨgɨnɨ. “Xe sɨŋí̵ ounɨrɨ nɨnɨwárɨrónáranɨ, nɨnɨpɨkirónáranɨ, Kiraisomɨ yayí̵ umepaxí̵ imónɨŋí̵pɨnɨ e'ɨmɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ. 21Nionɨyá dɨŋí̵ ayí̵ rɨpɨrɨnɨ. Sɨnɨ xwí̵á tí̵yo nɨŋwearí̵ná Kiraisomɨ yayí̵ umepaxí̵ imónɨŋí̵pɨ emí̵árɨnɨ. E nerɨ aí rɨxa nɨperí̵ná xwí̵á tí̵yo nɨŋwearí̵ná nímeáí̵pimɨ seáyɨ e imónɨŋí̵pɨ nímeaní̵árɨnɨ. 22Nionɨ sɨnɨ mɨpe' nɨŋwearí̵náyí̵ xwɨyí̵á yayí̵ neainarɨŋí̵pɨ wáí̵ nurɨmerí̵ná íkí̵á sogwí̵ wearɨŋí̵yí̵ yapɨ wepaxí̵ aiwɨ gí̵mɨnɨ gɨpɨ e'ɨmɨgɨnɨrɨ imónɨmí̵árí̵anɨ? Sɨnɨ ŋweáɨmɨgɨnɨrɨ imónɨmí̵árí̵anɨ? Rɨxa pe'ɨmɨgɨnɨrɨ imónɨmí̵árí̵anɨ? Nionɨ mají̵árɨnɨ. 23Nɨpiau'nɨ ananɨ imóní̵ɨmɨgɨnɨrɨ nánɨ rɨxa ayagwí̵ imɨxárárɨnɨŋɨnɨ. Nionɨ nɨpe'máná nurɨ Kiraiso tí̵nɨ nɨŋwearí̵ná dɨŋí̵ nionɨyá “Ayí̵ awiaxí̵rɨnɨ.” nɨyaiwirɨ aiwɨ “Nionɨ e nerí̵náyí̵, sɨnɨ seyí̵ne' arɨrá seaipaxí̵manɨ.” yaiwiarɨŋɨnɨ. 24Ayɨnánɨ nionɨ seyí̵ne' arɨrá seaimí̵a nánɨ mɨpe' xwí̵á tí̵yo ŋweámí̵a nánɨ “Ayí̵ aŋɨpaxí̵rɨnɨ.” nimónarɨnɨ. 25Nionɨ apɨ nánɨ “Neparɨnɨ.” nɨyaiwirɨ nɨnipɨmónɨrɨ nánɨ seyí̵ne' Gorɨxomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorí̵ná none seare'wapɨyiŋwápɨ xaíwí̵ í̵á nɨxɨra uro dɨŋí̵ nií̵á seainɨrɨ ení̵a nánɨ re nɨyaiwirɨ nɨjí̵á imónɨŋɨnɨ, “Nionɨ agwɨ ríná mɨpe' sɨnɨ nɨŋwearɨ seyí̵ne' arɨrá seaimɨ nánɨ emí̵árɨnɨ.” nɨyaiwirɨ nɨjí̵á imónɨŋɨnɨ. 26Nionɨ ámɨ seyí̵ne' tí̵ámɨnɨ bɨmí̵ápimɨ dánɨ seyí̵ne' Kiraisɨ Jisaso tí̵nɨ ikárɨnɨŋagí̵a nánɨ yayí̵ seáyɨmɨ dánɨ epí̵rí̵a nánɨ “Nionɨ sɨnɨ mɨpe' nɨŋwearí̵ná ámɨ bɨ arɨrá seaimí̵a nánɨ imónɨŋɨnɨ.” nimónarɨnɨ.

“Axí̵yí̵nɨŋí̵ nimónɨro xwɨyí̵ápɨ xaíwí̵ í̵á xɨrí̵í̵rɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

27Pí pí nɨnimónɨrí̵náyí̵, u'rapí me' ámá xwɨyí̵á Kiraiso nánɨ yayí̵ neainarɨŋí̵pɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵áyí̵ epaxí̵pɨnɨ xí̵dí̵í̵rɨxɨnɨ. Nionɨ ámɨ nɨbɨrɨ sɨŋwí̵ nɨseanɨrí̵náranɨ, ámɨ mɨbí̵ seyí̵ne' yarɨgí̵ápɨ nánɨ sa arí̵ánɨ nɨwirí̵náranɨ, re rarɨŋagí̵a arí̵á wimí̵a nánɨ, “Axí̵yí̵nɨŋí̵ nimónɨro xwɨyí̵á yayí̵ neainarɨŋí̵pɨ xaíwí̵ í̵á xɨrarɨŋoɨ.” rarɨŋagí̵a arí̵á wirɨ “Ámá apɨ pí̵rɨpí̵rí̵ yanɨro yarɨgí̵áyo wákwianɨro nánɨ píránɨŋí̵ nɨkumɨxɨnɨro dɨŋí̵ ná bɨnɨ í̵á nɨxɨrɨro yarɨŋoɨ.” rarɨŋagí̵a arí̵á wirɨ emí̵a nánɨ “Píránɨŋí̵ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵áyí̵ epaxí̵pɨnɨ xí̵dí̵í̵rɨxɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ. 28“Ámá pí̵rí̵ urakianɨrɨ yarɨgí̵áyo Piripai ŋweáyí̵ wáyí̵ mɨwí yarɨŋoɨ.” rarɨŋagí̵a arí̵á wíɨmɨgɨnɨ. Ayí̵ seyí̵ne' wáyí̵ mɨyarɨŋagí̵a sɨŋwí̵ nɨseanɨrónáyí̵, “Nene aní̵naní̵wá nánɨ imónɨŋwae'ne eŋagɨ nánɨ rí̵a neaíwapɨyarɨŋoɨ?” yaiwinɨpí̵rɨ nánɨ seyí̵ne' sɨwánɨŋí̵ winarɨŋoɨ. E neróná sewanɨŋí̵yí̵ne' enɨ “Gorɨxo yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵ápimɨ dánɨ ayo mu'roaní̵wárí̵anɨ?” yaiwinɨpí̵rɨ nánɨ sɨwánɨŋí̵ inarɨŋoɨ. 29Gorɨxo Kiraisomɨ dɨŋí̵ owɨkwí̵rópoyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ seanɨŋí̵manɨ. Omɨ nuxí̵dɨrí̵ná rí̵nɨŋí̵ bɨ enɨ wímeáwɨnɨgɨnɨrɨ sɨŋwí̵ seanɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ ámá wí pí̵rí̵ searakianɨro yarí̵ná xwɨyí̵á yayí̵ neainarɨŋí̵pɨ xaíwí̵ í̵á xɨrí̵í̵rɨxɨnɨ. 30Eŋíná nionɨ seyí̵ne' tí̵ŋí̵mɨnɨ wáí̵ emearí̵ná ámá wí nɨpɨkwɨnɨ mɨnikárɨpa yarí̵ná sɨŋwí̵ nanɨgí̵ápɨ tí̵nɨ agwɨ ríná enɨ “Poromɨ ámɨ sɨpí wikárarɨŋoɨ.” rarɨŋagí̵a seyí̵ne' arí̵á e wiarɨgí̵ápɨ tí̵nɨ axí̵pɨ seyí̵ne' enɨ seaímeaarɨŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ.

Copyright information for `AAK