Philippians 2

“Dɨŋí̵ axí̵pɨnɨ í̵á nɨxɨrɨrɨ e'í̵rɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Kiraiso seaiiŋí̵pimɨ dánɨ dɨŋí̵ wí̵á bɨ mɨseaónɨpaxí̵ranɨ? O wá seawianɨŋí̵pimɨ dánɨ mɨŋí̵ ikɨŋwí̵ mɨseamɨrɨpaxí̵ranɨ? Seyí̵ne' kwíyí̵ Gorɨxoyápɨ tí̵nɨ mɨkumɨxɨnɨpa reŋoɨ? Segí̵ imónɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ dɨŋí̵ sɨpí inɨro wá wianenɨro minɨpaxí̵ranɨ? 2Apɨ nɨpɨnɨ nepa imónɨŋagɨ nánɨ “Poro dɨŋí̵ nií̵á onɨmiápɨ mɨwiní̵ ayá wí owinɨnɨ.” nɨseaimónɨrí̵ná rɨpɨ e'í̵rɨxɨnɨ. Dɨŋí̵ ná bɨnɨ axí̵pɨnɨ í̵á nɨxɨrɨrɨ e'í̵rɨxɨnɨ. Dɨŋí̵ sɨpí inarɨgí̵á axí̵pɨnɨ í̵á nɨxɨra u'í̵rɨxɨnɨ. Axí̵yí̵nɨŋí̵ imóní̵í̵rɨxɨnɨ. Apɨ oyaneyɨnɨróná dɨŋí̵ ná bɨnɨ tí̵nɨnɨ nɨmoro rɨní̵í̵rɨxɨnɨ. 3Seyí̵ne' sɨpí̵í nimónɨmáná mepa ero wárɨxayí̵ne' nimónɨmáná mepa ero e'í̵rɨxɨnɨ. Woxɨnɨ woxɨnɨ re yaiwiní̵ɨrɨxɨnɨ, “Nionɨ sɨyikwí̵pí̵nɨŋí̵ imónɨŋáná gí̵ wí seáyɨ e rɨnimónɨŋoɨ?” yaiwiní̵ɨrɨxɨnɨ. 4Seyí̵ne' re mɨyaiwí, “Nionɨ gí̵ dɨŋí̵ e nimónarɨŋí̵pɨnɨ nɨxí̵dɨrane'ná ayí̵ apánɨrɨnɨ.” mɨyaiwí ámá wí wimónarɨŋí̵pɨ enɨ “Ananɨ oyaneyɨ.” yaiwíí̵rɨxɨnɨ.

“Kiraiso sɨyikwí̵pí̵nɨŋí̵ nimónɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ Gorɨxomɨ seáyɨ e umí̵eyoaŋí̵rɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

5Seyí̵ne' Kiraisɨ Jisaso yapɨ pákíní̵ nimónɨro o xwí̵á tí̵yo nánɨ nɨbɨrí̵ná dɨŋí̵ moŋí̵pa seyí̵ne' enɨ axí̵pɨ móí̵rɨxɨnɨ. 6O Gorɨxo imónɨŋí̵pa aga nepa nimónɨrɨ aiwɨ wí re mɨyaiwiŋɨnigɨnɨ, “Gorɨxo tí̵nɨ xɨxenɨ imónɨŋápɨ wí mɨwáramopaxí̵ imónɨŋɨnɨ.” mɨyaiwí nerɨ 7e imónɨŋí̵pɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ aga ámá wónɨŋí̵ nimónɨrí̵ná omɨŋí̵ wiiní̵a nánɨ Gorɨxoyá xɨnáí wínɨŋí̵ imónɨŋɨnigɨnɨ. 8Ámá imónɨŋí̵pa nimónɨmáná xewanɨŋo sɨyikwí̵pí̵nɨŋí̵ nimónɨrɨ Gorɨxo urí̵í̵pɨ arí̵á nɨwirɨ xɨxenɨ xí̵dɨŋɨnigɨnɨ. Ayí̵ nɨpení̵a nánɨnɨ marí̵áɨ, yoxáí̵pámɨ yekwɨroáráná pení̵a nánɨ aí Gorɨxo urí̵í̵pɨ arí̵á nɨwirɨ xɨxenɨ xí̵dɨŋɨnigɨnɨ. 9Jisaso e e'í̵ eŋagɨ nánɨ Gorɨxo seáyɨ e numí̵eyoarɨ yoí̵ wíyo nɨyonɨ seáyɨ e mu'rónɨŋí̵pɨ wí̵rɨŋɨnigɨnɨ. 10Ayí̵ rɨpɨ nánɨ e eŋɨnigɨnɨ. Aŋí̵namɨ ŋweáyí̵ranɨ, xwí̵áyo ŋweáyí̵ranɨ, xwí̵árímɨ ínɨmɨ ŋweáyí̵ranɨ, ní̵nɨ yoí̵ Jisasoyá arí̵á nɨwiróná xómɨŋí̵ nɨyɨkwiro yayí̵ umero 11woákí̵kí̵ nɨwiróná “Nɨyonɨ nánɨ Ámɨnáo, ayí̵ Jisasɨ Kiraisorɨnɨ.” rɨro epí̵rí̵a nánɨ Gorɨxo omɨ numí̵eyoarɨ yoí̵ seáyɨ e imónɨŋí̵pɨ wí̵rɨŋɨnigɨnɨ. Kiraisomɨ ámá seáyɨ e ume'í̵ápimɨ dánɨ ápo Gorɨxomɨ enɨ seáyɨ e umepí̵rí̵árɨnɨ.

“E e'í̵rɨxɨnɨrɨ yeáyí̵ seayimɨxemeaŋí̵yí̵ne' xɨxenɨ apɨ e'í̵rɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

12Gí̵ dɨŋí̵ sɨxí̵ seayiŋáyí̵ne', Jisaso “Gí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ bɨ oemɨnɨ.” mɨyaiwí Gorɨxo urí̵í̵pɨ arí̵á nɨwirɨ xɨxenɨ nɨxí̵dɨrí̵ná sɨŋwepɨgí̵ neaiŋí̵ eŋagɨ nánɨ seyí̵ne' xámɨ Gorɨxo rɨŋí̵pɨ arí̵á yí̵mɨgí̵ nɨwiro xɨxenɨ yagí̵ápa nionɨ seyí̵ne' tí̵nɨ ŋweaŋánánɨ marí̵áɨ, agwɨ ríná nionɨ tí̵nɨ mɨŋweá segí̵pɨ nɨŋwearí̵ná aí axí̵pɨ e arí̵á yí̵mɨgí̵ nɨwiro píránɨŋí̵ xɨdí̵í̵rɨxɨnɨ. Xɨxenɨ píránɨŋí̵ nɨxí̵dɨróná omɨ wáyí̵ wiro óí̵ wiro nero naŋí̵ e e'í̵rɨxɨnɨrɨ yeáyí̵ seayimɨxemeaŋí̵yí̵ne' xɨxenɨ axí̵pɨ e'í̵rɨxɨnɨ. 13Xí̵o wimónarɨŋí̵pɨ “E oyaneyɨ.” seaimónɨro xɨxenɨ e ero epí̵rɨ nánɨ sí̵kí̵kí̵ seaomɨxarɨŋo, ayí̵ xí̵o eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.

“Seaímeáí̵pɨ nánɨ anɨŋu'mí̵ ikaxí̵ mɨrí̵ yayí̵nɨ e'í̵rɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

14Pí pí seyí̵ne' yarɨgí̵ápɨ nerí̵ná anɨŋu'mí̵ ikaxí̵ mɨrɨpa ero xwɨyí̵á xɨmɨxɨmí̵ ninɨrɨ mɨrɨpa ero e'í̵rɨxɨnɨ. 15Segí̵ yarɨgí̵ápimɨ dánɨ ámá wí xwɨyí̵á seaxekwí̵mopaxí̵ mimónɨpa ero sɨyikwí̵ mínɨgí̵áyí̵ne' imónɨro oe'poyɨnɨrɨ “Anɨŋu'mí̵ ikaxí̵ mɨrɨpa ero xwɨyí̵á xɨmɨxɨmí̵ ninɨrɨ mɨrɨpa ero e'í̵rɨxɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ. Niaíwí̵ Gorɨxoyánɨŋí̵ imónɨgí̵áyí̵ne' sɨnɨ xwí̵á tí̵yo nɨŋwearóná ámá xarɨxarí̵ ero uyí̵nií̵ ero yarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ nɨŋwearo aí xwɨyí̵á mɨseaxekwí̵mopaxí̵yí̵ne' oimóní̵poyɨnɨrɨ e seararɨŋɨnɨ. Seyí̵ne' ámá sɨpí ayí̵ tí̵nɨ nɨŋwearo xwɨyí̵á dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ meapí̵rí̵a nánɨ rɨnɨŋí̵pɨ nurɨróná wí̵ánɨŋí̵ wómɨxarɨŋoɨ. Seyí̵ne' anɨŋí̵ e ne'ra nurónáyí̵, sí̵á Kiraiso weapɨní̵áyimɨ nionɨ dɨŋí̵ re seaiaiwimí̵árɨnɨ, “Nionɨ nɨyunɨmáná anɨŋí̵ miní̵ wíwapɨyiŋápɨ surí̵má mimóní̵ rɨxa xɨxenɨ rí ripɨmónɨgoɨ?” nɨseaiaiwirɨ mɨxí̵ seameakí̵nɨmí̵árɨnɨ. 17Seyí̵ne' Gorɨxomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro xí̵darɨgí̵ápɨ, ayí̵ naŋwí̵ o nánɨ rɨdɨyowá yarɨgí̵ápí̵nɨŋí̵ imónɨnɨ. Nionɨ seyí̵ne' omɨ píránɨŋí̵ oxí̵dí̵poyɨnɨrɨ nɨyunɨmáná seaíwapɨyarí̵ná ámá wí nɨpɨkíáná ragí̵ nionɨyá pu'í̵pɨ, ayí̵ iniɨgí̵ wainí̵ rɨdɨyowá seyí̵ne' yarɨgí̵ápɨ rí̵á ápiáwí̵ xwe' owenɨrɨ seáyɨ e iwayɨmóí̵ápí̵nɨŋí̵ imónɨní̵árɨnɨ. Nionɨ nɨnɨpɨkíáná aí seyí̵ne' Gorɨxomɨ píránɨŋí̵ oxí̵dí̵poyɨnɨrɨ rɨxa seaíwapɨyiŋámɨ nɨpɨkíí̵á eŋagɨ nánɨ ananɨ nionɨ nɨgí̵ nímeáí̵pɨ nánɨ yayí̵ erɨ seyí̵ne' nánɨ yayí̵ erɨ emí̵árɨnɨ. 18Seyí̵ne' enɨ axí̵pɨ nionɨ yayí̵ yarɨŋápa segí̵ seaímeáí̵pɨ nánɨ yayí̵ ero nionɨ nímeáí̵pɨ nánɨ yayí̵ ero e'í̵rɨxɨnɨ.

Timotio nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

19“Ámɨná Jisaso ‘Ananɨrɨnɨ.’ nɨwimónɨrí̵náyí̵, nionɨ sí̵á árí̵ní̵ wí nɨpwe'máná eŋáná Timotio seyí̵ne' tí̵ŋí̵ e yaxwí̵ ne'napɨrɨ seyí̵ne' imónɨgí̵ápɨ nánɨ áwaŋí̵ nɨráná dɨŋí̵ wí̵á nónɨní̵a nánɨ urowárí̵ɨmɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ. 20Ámá nionɨ tí̵nɨ re ŋweagí̵áyí̵ wo seyí̵ne' nánɨ dɨŋí̵ nɨmorí̵ná Timotio moarɨŋí̵pa mɨmoarɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ “Omɨ urowárí̵ɨmɨgɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ. O nepa seyí̵ne' nánɨ “Arɨge rí̵a imónɨŋoɨ?” nɨyaiwirɨ mimáyo tɨnɨŋorɨnɨ. Ámá re ŋweagí̵áyí̵ wí axí̵pɨ mimónɨŋoɨ. 21Ayí̵ Kiraisɨ Jisaso apɨ nánɨ dɨŋí̵ omópoyɨnɨrɨ wimónarɨŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ mamó wigí̵ wimónarɨŋí̵pɨ nánɨnɨ moarɨgí̵á eŋagɨ nánɨ omɨ seyí̵ne' tí̵ŋí̵ e nánɨ urowárí̵ɨmɨgɨnɨ. 22O mɨmɨwiáró Kiraisomɨ píránɨŋí̵ xí̵darɨŋo eŋagɨ nánɨ seyí̵ne' nɨjí̵árɨnɨ. Xámɨ nionɨ xwɨyí̵ápɨ wáí̵ urɨmearí̵ná niaíwí̵ xanomɨ saŋí̵ uráparɨŋí̵pa nerɨ saŋí̵ nɨrápɨŋorɨnɨ. 23Ayɨnánɨ “Amɨpí nionɨ nipí̵rí̵ápɨ nánɨ rɨxa anɨŋí̵nɨ nɨjí̵á nimónárɨmáná urowárí̵ɨmɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ. 24E nerɨ aí nionɨ dɨŋí̵ re nɨyaiwirɨ ipɨmónɨŋɨnɨ, “Timotionɨ marí̵áɨ, niɨwanɨŋonɨ enɨ Ámɨnáoyá dɨŋí̵yo dánɨ sɨnɨ me' seyí̵ne' tí̵ámɨnɨ bɨmí̵árɨnɨ.” nɨyaiwirɨ ipɨmónɨŋɨnɨ.

Epapɨrodaitaso nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

25E nerɨ aí nionɨ dɨŋí̵ re yaiwiárí̵ɨnɨ, “Epapɨrodaitaso —O gí̵ nɨrɨxí̵meáónɨŋí̵ imónɨŋí̵ worɨnɨ. Jisaso nánɨ wáí̵ urarɨŋwápɨ nánɨ gwí̵ mónɨŋwáyí̵ worɨnɨ. Xwɨrɨxí̵ nɨmearɨgí̵á rɨpɨ nánɨ enɨ gwí̵ nɨmónɨŋí̵yí̵ worɨnɨ. Seyí̵ne' nionɨ tí̵ŋí̵ e nánɨ urowáre'napáná saŋí̵ nɨrónaroŋí̵yí̵ worɨnɨ. ‘O nionɨ tí̵nɨ re sɨnɨ ámɨ bɨ tí̵nɨ oŋweanɨ.’ nɨyaiwirí̵ná naŋí̵manɨ. Ámɨ seyí̵ne' tí̵ŋí̵ e nánɨ ourowáre'napɨmɨnɨ.” yaiwiárí̵ɨnɨ. 26O seyí̵ne' nánɨ íkí̵nɨŋí̵ sɨpí wirɨ seyí̵ne' xwɨyí̵á “O Romɨyo nɨre'mómáná sɨmɨxí̵ wenɨ.” rɨnarɨgí̵ápɨ arí̵á wíí̵á eŋagɨ nánɨ dɨŋí̵ rí̵á uxerɨ yarɨŋagɨ nánɨ seyí̵ne' tí̵ŋí̵mɨnɨ ourowáre'napɨmí̵ɨnɨ. 27Xámɨ o nepa sɨmɨxí̵ xwe' nerɨ rɨxa nɨpe'mɨnɨrɨ e'í̵ aiwɨ Gorɨxo wá wianí̵í̵pimɨ dánɨ ámɨ naŋí̵ eŋɨnigɨnɨ. Omɨnɨ wá mɨwianí̵ nionɨ enɨ wá nɨwianɨŋɨnigɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Epapɨrodaitaso nɨperí̵náyí̵, Poro dɨŋí̵ sɨpí ayá wí winɨgɨnɨrɨ wá nɨwianɨrɨ naŋí̵ imɨxɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ “Nionɨ enɨ wá nɨwianɨŋɨnigɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ. 28Ayɨnánɨ seyí̵ne' omɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨróná dɨŋí̵ nií̵á seainɨrɨ nionɨ “Piripai ŋweáyí̵ sɨnɨ Epapɨrodaitaso nánɨ ‘Sɨmɨxí̵ xwe' yarɨnɨ.’ rí̵a yaiwiarɨŋoɨ?” nɨyaiwirɨ ududí̵ ninarɨŋí̵pɨ enɨ pí̵nɨ wiárɨrɨ oninɨrɨ aga ayá wí “Seyí̵ne' tí̵ámɨnɨ ourowárɨmɨnɨ.” nimónarɨnɨ. 29Ayɨnánɨ o ámɨ seaímeááná “Negí̵ Ámɨnáo tí̵nɨ ikárɨnɨŋwáyí̵ worí̵anɨ?” nɨyaiwiro yayí̵ tí̵nɨ numímɨnɨro yayí̵ umero ámá ónɨŋí̵ imónɨgí̵áyí̵ nánɨ “Seáyɨ e imónɨgí̵áyí̵rí̵anɨ?” yaiwiro e'í̵rɨxɨnɨ. 30O “Kiraiso wimónarɨŋí̵pɨ owiimɨnɨ.” nɨyaiwirɨ nerí̵ná rɨxa nɨpe'mɨnɨrɨ eŋí̵ eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. O seyí̵ne' aŋwɨ e meŋagɨ nánɨ arɨrá mɨnipaxí̵ imónɨŋí̵pɨ xewanɨŋo Poromɨ owimɨnɨrɨ nɨnirí̵ná yoí̵ mayí̵ nimónɨrɨ rɨxa nɨpe'mɨnɨrɨ eŋí̵ eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ.

Copyright information for `AAK