Philippians 3

Iyí̵ sí̵mí̵ sí̵ó wákwínarɨgí̵ápimɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵áyí̵ nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Gí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne', xwɨyí̵á yoparí̵ bɨ rɨpɨ osearɨmɨnɨ. “Ámɨnáo tí̵nɨ ikárɨnɨŋwae'nerí̵anɨ?” nɨyaiwinɨro dɨŋí̵ nií̵á seainí̵wɨnɨgɨnɨ.

Xámɨ rí̵wamɨŋí̵ nearɨ seaiapowárie'napɨŋápɨ ámɨ axí̵pɨ nearí̵ná animɨmí̵ mɨniarɨŋagɨ eaarɨŋɨnɨ. Nionɨ e nerí̵ná ámá wí yapí̵ seaíwapɨyipí̵rɨxɨnɨrɨ sɨŋwí̵ rɨrɨmɨxí̵ seaimí̵ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.
2Ámá sí̵wí uyí̵nií̵ yarɨŋí̵yí̵ yapɨ imónɨgí̵áyí̵ —Ayí̵ sɨpí imónɨŋí̵pɨ yarɨgí̵áyí̵rɨnɨ. Dɨŋí̵ xeŋwí̵ re moarɨgí̵áyí̵rɨnɨ, “Iyí̵ sí̵mí̵ sí̵ó wákwínɨgí̵ápimɨ dánɨ Gorɨxoyá sɨŋwí̵yo dánɨ ámá we' rónɨŋí̵ imónarɨgí̵árɨnɨ.” Xeŋwí̵ e nɨyaiwiro sí̵ó rónɨgí̵áyí̵rɨnɨ. Ámá ayí̵ seyí̵ne' yapí̵ seaíwapɨyipí̵rɨxɨnɨrɨ sɨŋwí̵ tí̵nɨ e'í̵rɨxɨnɨ. 3Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Nene Gorɨxo kwíyí̵ neaiapɨŋí̵pimɨ dánɨ omɨ yayí̵ umerane Kiraisɨ Jisaso neaiiŋí̵pɨ nánɨ seáyɨ e umerane yarɨŋwae'nerɨnɨ. Negí̵ imónɨŋwápimɨranɨ, newanɨŋene yarɨŋwápimɨranɨ, dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorane dɨŋí̵ re mɨyaiwiarɨŋwae'nerɨnɨ, “Apiau'mɨ dánɨ ananɨ Gorɨxoyá sɨŋwí̵yo dánɨ we' rónɨpaxí̵ imónɨŋwɨnɨ.” nɨyaiwirane dɨŋí̵ sí̵ŋá neaeánarɨŋí̵manɨ. Sí̵ó wákwínɨŋwae'neranɨ, mɨwákwínɨŋwae'neranɨ, Gorɨxoyá sɨŋwí̵yo dánɨ nepa sí̵ó wákwínɨŋí̵ imónɨgí̵áyí̵, ayí̵ nene Kiraisomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorɨŋí̵pimɨ dánɨ e imónɨŋwɨnɨ. 4Nionɨ gí̵ imónɨŋápɨranɨ, niɨwanɨŋonɨ yagápɨranɨ, apiau' nánɨ dɨŋí̵ nɨmorí̵ná “Apánɨrí̵anɨ?” nɨyaiwirɨ dɨŋí̵ sí̵ŋá neánɨpaxí̵ aiwɨ apiau'mɨ dánɨ we' rónɨŋí̵ imónɨpaxí̵ meŋagɨ nánɨ dɨŋí̵ wí e nɨyaiwirɨ dɨŋí̵ sí̵ŋá neánarɨŋí̵manɨ.

“Xámɨ dɨŋí̵ sí̵ŋá nɨneága wagí̵pɨ paimɨmí̵ wiarɨŋɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

Ámá wí “Newanɨŋene apánɨ imónɨŋwɨnɨ.” nɨyaiwiro dɨŋí̵ sí̵ŋá weánarɨŋagɨ aí nionɨ aŋɨpaxí̵ imónɨŋɨnɨ.
5Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Sí̵á inókí nɨxɨrɨŋe dánɨ sí̵á we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' wo óráná iyí̵ sí̵mí̵ sí̵ó nɨwákwigí̵onɨrɨnɨ. Isɨrerɨyí̵ wonɨrɨnɨ. Sɨyikí̵ Bejɨmanoyápimɨ dáŋonɨrɨnɨ. Gí̵ nieárí̵awe' Xibɨruyí̵ wonɨrɨnɨ. Ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pimɨ nionɨ Parisi imónɨŋá wonɨ eŋagɨ nánɨ xɨxenɨ xí̵darɨŋá wonɨrɨnɨ. 6Gí̵ nieárí̵awe' e'rowiápí̵nɨgí̵ápɨ xɨxenɨ oxí̵dɨmɨnɨrɨ e'áyí̵ sí̵mí̵ nɨxeadí̵pe'nɨrɨ nerí̵ná Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyo xeanɨŋí̵ wikárɨmeagáonɨrɨnɨ. Ámá ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pimɨ nɨxí̵dɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ we' rónɨŋí̵ yarɨgí̵ápa nionɨ enɨ e xɨxenɨ yarɨŋá eŋagɨ nánɨ ámá ayairɨrí̵ wí nipaxí̵ mimónɨŋáonɨrɨnɨ. 7E nerɨ aiwɨ Kiraisomɨnɨ anɨŋí̵ dɨŋí̵ wɨkwí̵rómí̵a nánɨ xámɨ pí pí dɨŋí̵ sí̵ŋá nɨneága wagí̵pɨ agwɨ ríná rɨxa paimɨmí̵ wiarɨŋárɨnɨ.

“We' rónɨŋí̵ Kiraiso neaiiŋí̵pimɨ dánɨ imónɨpaxí̵pɨnɨ oimónɨmɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

8Apɨnɨ marí̵áɨ, gí̵ Ámɨná Kiraisɨ Jisaso nánɨ nɨjí̵á xɨxenɨ nimónɨrí̵ná imónɨŋápɨ, ayí̵ nionɨ Judayí̵ wo nimónɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ imónagápɨranɨ, niɨwanɨŋonɨ yagápɨranɨ, nɨmu'rónɨrɨ seáyɨ e imónɨŋagɨ nánɨ “Xámɨ yagápɨ rɨxa sɨpí imónɨnɨ.” yaiwiŋɨnɨ. Ai, o niiŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨmorí̵ná “Xámɨ dɨŋí̵ sí̵ŋá neánagí̵pɨ, ayí̵ sikí̵piánɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨrí̵anɨ?” yaiwiŋɨnɨ. Anɨŋí̵ Kiraiso tí̵nɨ kumɨxɨnɨrai o tí̵nɨ nawínɨ ikárɨnɨrɨ emí̵a nánɨ e yaiwiŋɨnɨ. “We' rónɨŋí̵ xewanɨŋonɨ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ xí̵darɨŋápimɨ dánɨ imónɨpaxí̵ eŋí̵pɨ oimónɨmɨnɨ.” mɨnimóní̵ we' rónɨŋí̵ Kiraisomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵róáná imónɨpaxí̵ eŋí̵pɨ —Apɨ Gorɨxo ámá xewaxomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨŋagí̵a nɨwɨnɨrí̵ná “We' rónɨgí̵áyí̵rɨnɨ.” rárarɨŋí̵pɨrɨnɨ. “Apɨnɨ oimónɨmɨnɨ.” nimónarɨŋagɨ nánɨ “Xámɨ dɨŋí̵ sí̵ŋá neánagí̵pɨ, ayí̵ sikí̵piánɨŋí̵ rimónɨnɨ?” yaiwiŋɨnɨ. 10Eŋí̵ eánɨŋí̵ Kiraiso nɨperɨ ámɨ wiápí̵nɨmeaŋí̵pɨ nionɨ enɨ axí̵pɨ nímearɨ rí̵nɨŋí̵ o meaŋí̵pɨ axí̵pɨ mearɨ dɨŋí̵ o nɨyaiwirɨ peŋí̵pɨ axí̵pɨ yaiwirɨ emí̵a nánɨ o tí̵nɨ erɨmeánɨgwí̵íonɨ imóní̵ɨmɨgɨnɨrɨ “Sɨyikwí̵piánɨŋí̵ imónɨŋí̵pia rí̵a imónaganigɨnɨ?” yaiwiŋɨnɨ. 11Pegí̵áyí̵ nɨwiápí̵nɨmearí̵ná nionɨ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ tí̵ŋáonɨ imónɨmí̵a nánɨ re nimónarɨnɨ, “Kiraiso tí̵nɨ erɨmeánɨgwí̵íonɨ imóní̵ɨmɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ.

“Ámá yamɨyamu'rónɨgí̵ ninɨróná yarɨgí̵ápa yarɨŋáonɨrɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

12“Nionɨ Gorɨxo dɨŋí̵ ‘Poro e imóní̵wɨnɨgɨnɨ.’ niaiwiŋí̵pɨ tí̵nɨ rɨxa xɨxenɨ imónɨŋɨnɨ.” mɨseararɨŋɨnɨ. “Rɨxa yóí̵ imónɨŋɨnɨ.” mɨseararɨŋɨnɨ. E mɨsearɨpa nerɨ aí Kiraisɨ Jisaso Poro e imóní̵wɨnɨgɨnɨrɨ í̵á nɨyamɨxɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ imóní̵ɨmɨgɨnɨrɨ sí̵mí̵ nɨxeadí̵pe'nɨrɨ ne'ra warɨŋɨnɨ. 13Nɨrɨxí̵meáyí̵ne', “Nionɨ apɨ tí̵nɨ rɨxa xɨxenɨ imónɨŋɨnɨ.” mɨyaiwí rɨpɨnɨ í̵á nɨxɨrɨrɨ yarɨŋɨnɨ. Xámɨ imónagápɨ nánɨ arí̵á nikeamorɨ sɨnɨ mimónɨpa eŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨmorɨ yarɨŋɨnɨ. 14E nerí̵ná ámá yamɨyamu'rónɨgí̵ ninɨróná ipɨmoárɨnɨŋí̵pɨ omeaaneyɨnɨro íkí̵á oraŋiárɨnɨŋe nánɨ irí̵nií̵ warɨgí̵ápa nionɨ enɨ Gorɨxo nene nánɨ ipɨmoárɨŋí̵pɨ —Apɨ Kiraisɨ Jisaso neaiiŋí̵pimɨ dánɨ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ aŋí̵namɨ dánɨ imónaní̵wá nánɨ Gorɨxo wáí̵ nearepeárɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apɨ meáɨmɨgɨnɨrɨ axí̵pɨ e'nɨŋí̵ nerɨ irí̵nií̵ warɨŋɨnɨ.

15Dɨŋí̵ yóí̵ imónɨŋwae'ne dɨŋí̵ xegí̵ bɨ mɨmó nionɨ seararɨŋápɨnɨ mówanɨgɨnɨ. Seyí̵ne' dɨŋí̵ nionɨ nɨmorɨ seararɨŋápɨ marí̵áɨ, dɨŋí̵ xegí̵ bɨ í̵á nɨxɨrɨrónáyí̵, Gorɨxo apɨ nánɨ enɨ wí̵á seaókímɨxɨní̵árɨnɨ. 16E nerɨ aí dɨŋí̵ naŋí̵ nene rɨxa nɨmorane xɨrɨŋwápɨ xaíwí̵ wakɨrí̵mɨxí̵wanɨgɨnɨ.

“Nionɨ ikanɨŋí̵ niaxí̵dí̵poyɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

17Nɨrɨxí̵meáyí̵ne', sɨŋwepɨgí̵ nionɨ eŋápimɨ niaxí̵dí̵poyɨ. Sɨŋwepɨgí̵ none yarɨŋwápa yarɨgí̵áyo enɨ sɨŋwí̵ mí ómɨxaxí̵dí̵poyɨ. 18Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Ámá obaxí̵ wigí̵ dɨŋí̵yo nɨxí̵dɨróná yarɨgí̵ápimɨ dánɨ re'nɨŋí̵ nɨrɨro sɨwá neainarɨŋoɨ, “Xwɨyí̵á Kiraiso yoxáí̵pámɨ yekwɨroáráná neaiiŋí̵pɨ nánɨ rɨnɨŋí̵pɨ nánɨ mɨneaimóní̵ o tí̵nɨ xepɨxepá rónɨŋwɨnɨ.” E'nɨŋí̵ nɨrɨro sɨwá neainarɨŋoɨ. Ámá e yarɨgí̵áyí̵ nánɨ rɨxa ámɨ ámɨ searayiŋanigɨnɨ. Agwɨ enɨ sɨŋwɨrɨxí̵ tí̵nɨ seararɨŋɨnɨ. 19Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Ámá ayo Gorɨxo aní̵nɨmɨxɨní̵árɨnɨ. Wigí̵ agwí̵ wiarɨŋí̵pɨ nánɨnɨ mɨŋí̵ inarɨgí̵ápɨ, ayí̵ ŋwí̵ánɨŋí̵ xɨrarɨgí̵áyí̵rɨnɨ. Wigí̵ yarɨgí̵ápɨ ayá wimopaxí̵ imónɨŋagɨ aiwɨ weyí̵ menarɨgí̵árɨnɨ. Amɨpí xwí̵á tí̵yo weŋí̵pɨ nánɨnɨ sí̵mí̵ sí̵mí̵ e nɨtɨnɨro yarɨgí̵árɨnɨ. 20Ámá ayí̵ e yarɨŋagí̵a aí ayí̵ rɨpɨ nánɨ “Sɨŋwepɨgí̵ nionɨ eŋápimɨ ikanɨŋí̵ niaxí̵dí̵poyɨ.” seararɨŋɨnɨ. Nene aŋí̵namɨ ŋweaní̵wae'nerɨnɨ. Ámɨná Jisasɨ Kiraiso e dánɨ nɨweapɨrɨ yeáyí̵ neayimɨxemeáwɨnɨgɨnɨrɨ wenɨŋí̵ nerɨ ŋweaŋwae'nerɨnɨ. 21O nɨweapɨrɨ negí̵ wará urí̵ epaxí̵ imónɨŋí̵ tɨyí̵ xí̵oyánɨŋí̵ oimóní̵poyɨnɨrɨ neaimɨxáná awiaxí̵ oyá imónɨŋí̵pa axí̵pɨ e imónaní̵wárɨnɨ. Ayí̵ xegí̵ eŋí̵ eánɨŋí̵ amɨpí ní̵nɨ ínɨmɨ onurí̵ní̵poyɨnɨrɨ wimɨxɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ tí̵nɨ negí̵ warápɨ oyánɨŋí̵ neaimɨxɨyiní̵á eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ.

Copyright information for `AAK