Philippians 4

1Ayɨnánɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ seayiŋáyí̵ne', sɨŋwí̵ seanɨmɨnɨrɨ nánɨ íkí̵nɨŋí̵ sɨpí niarɨŋí̵yí̵ne', Jisasomɨ píránɨŋí̵ nɨxí̵dɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ dɨŋí̵ nií̵á nimɨxɨro Gorɨxo e e'wɨnɨgɨnɨrɨ nɨrí̵peááná mɨmɨwiáró eŋápɨ nánɨ sɨwánɨŋí̵ ninɨro yarɨgí̵áyí̵ne'rɨnɨ. Seyí̵ne' irɨwá me' “Ámɨnáo tí̵nɨ ikárɨnɨŋwae'nerí̵anɨ?” nɨyaiwinɨro xaíwí̵ dɨŋí̵ sɨxí̵ nínɨro ŋweáí̵rɨxɨnɨ.

Apɨxí̵ wípau'mɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

2Yuodiaíxɨ tí̵nɨ Sidikíxɨ tí̵nɨ eŋí̵ rɨre'mɨxí̵ bɨ oeaimɨnɨ. Aípagwí Ámɨnáo tí̵nɨ ikárɨnɨgí̵ípagwí eŋagɨ nánɨ nawínɨ nimónɨri ŋweápiyɨ. 3Ai, xwɨyí̵ápɨ wáí̵ uraní̵wi nánɨ rí̵kwínɨŋí̵ nimónɨrɨ gwí̵ nawínɨ mónɨgwí̵íoxɨnɨ, joxɨ apɨxí̵ ípau' dɨŋí̵ ná bɨnɨ xɨrɨpɨsi nánɨ wimɨxɨmɨnɨrɨ e'ɨrɨxɨnɨ. Nionɨ tí̵nɨ xwɨyí̵á yayí̵ neainarɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ wáí̵ urɨmeanɨ nánɨ gwí̵ nɨmónɨgí̵ípau' eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Ípau' Kɨremedo tí̵nɨ wí̵a nionɨ tí̵nɨ wáí̵ urarɨŋwáowa tí̵nɨ enɨ gwí̵ nɨmónɨri nawínɨ egí̵ípau' eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Ayí̵yá yoí̵ íkwí̵ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ meapí̵rí̵ánamɨ ŋwɨrárɨnɨnɨ.

“Awayinɨ e'í̵rɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

4Seyí̵ne' íníná “Ámɨnáo tí̵nɨ ikárɨnɨŋwae'nerí̵anɨ?” nɨyaiwinɨro yayí̵ e'í̵rɨxɨnɨ. Ámɨ axí̵pɨ dirɨrí̵ bɨ oseaimɨnɨ. E nɨyaiwinɨro yayí̵ e'í̵rɨxɨnɨ. 5Ámá ní̵nɨ “Ayí̵ sanɨgí̵áyí̵rí̵anɨ?” seaiaiwipí̵rɨ nánɨ awayinɨ nɨpenií̵ nimónɨro e'í̵rɨxɨnɨ. Ámɨnáo weapɨní̵a nánɨ rɨxa aŋwɨ e eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 6Wí ududí̵ mɨseainɨpanɨ. Pí pí seaímeááná Gorɨxomɨ urí̵í̵rɨxɨnɨ. Omɨ nurɨrí̵ná rɨxɨŋí̵ “Ananɨ e neaiiɨ.” urɨro yayí̵ wiro e'í̵rɨxɨnɨ. 7E nerónáyí̵, seyí̵ne' Kiraisɨ Jisaso tí̵nɨ nawínɨ ikárɨnɨgí̵á eŋagɨ nánɨ nɨwayɨrónɨro kikií̵á ŋweapí̵rɨ nánɨ Gorɨxo ananɨ e seaimɨxɨní̵árɨnɨ. Nɨwayɨrónɨro kikií̵á ŋweapí̵rɨ nánɨ Gorɨxo seaimɨxɨní̵ápɨ, apɨ nánɨ ámá xɨxenɨ nɨjí̵á oimónaneyɨnɨro aiwɨ wí “Ayí̵ apɨrí̵anɨ?” yaiwipaxí̵ mimónɨŋí̵pɨrɨnɨ. Gorɨxo apɨ tí̵nɨ seaimɨxánáyí̵, wí dɨŋí̵ sɨpí seaimɨxɨrɨ ududí̵ seainɨrɨ epaxí̵manɨ.

“Naŋí̵ imónɨŋí̵pɨ nánɨnɨ dɨŋí̵ nɨmoro e'í̵rɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

8Nɨrɨxí̵meáyí̵ne', yoparí̵ bɨ rɨpɨ osearɨmɨnɨ. Pí pí nepa imónɨŋí̵pɨ tí̵nɨ pí pí seáyɨ e umepaxí̵ imónɨŋí̵pɨ tí̵nɨ pí pí we' rónɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ tí̵nɨ pí pí sɨyikwí̵ mínɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ tí̵nɨ pí pí awiaxí̵ imónɨŋí̵pɨ tí̵nɨ pí pí weyí̵ umearɨgí̵á imónɨŋí̵pɨ tí̵nɨ —pí pí sɨwí̵ yadɨmɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨranɨ, pí pí sɨwí̵ yayí̵ umepaxí̵ imónɨŋí̵pɨranɨ, apɨ nɨpɨnɨ nánɨ dɨŋí̵ pɨkíní̵í̵rɨxɨnɨ. 9Amɨpí nionɨ seaíwapɨyíáná seyí̵ne' “Neparɨnɨ.” nɨyaiwiro umímɨnɨgí̵ápɨ —Apɨ arí̵á niro sɨŋwí̵ nanaxí̵dɨro egí̵ápɨrɨnɨ. Apɨ ne'ra u'í̵rɨxɨnɨ. E ne'ra nurónáyí̵, Gorɨxo —O xí̵oyá dɨŋí̵ tí̵nɨ ámá nɨwayɨrónɨro kikií̵á ŋweapí̵rɨ nánɨ wimɨxarɨŋorɨnɨ. O xegí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ seakɨkayoní̵árɨnɨ.

“Seyí̵ne' nionɨ nánɨ dɨŋí̵ nimoarɨgí̵ápɨ nánɨ yayí̵ ninarɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

10Emá ayá wí rɨxa nɨpwe'máná eŋáná seyí̵ne' ámɨ nionɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨmoro amɨpí wí wiowáre'napí̵agɨ nánɨ “Ámɨnáo tí̵nɨ nawínɨ ikárɨnɨŋáonɨrí̵anɨ?” nɨyaiwirɨ yayí̵ ayá wí yarɨŋɨnɨ. Xámɨ íná nionɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨnɨmoro aiwɨ nionɨ aŋwɨ e meŋagɨ nánɨ saŋí̵ nɨrápɨpaxí̵ mimónɨŋagɨ nánɨ nionɨ nɨjí̵árɨnɨ. 11Nionɨ amɨpí wí nánɨ dí̵wí̵ nikeamónɨrɨ nánɨ mɨseararɨŋɨnɨ. Nionɨ rɨxa re nɨyaiwirɨ e'wapí̵nɨŋárɨnɨ, “Pí pí nimónɨrí̵náyí̵, ayí̵ ananɨ xe oimónɨmɨnɨ.” nɨyaiwirɨ e'wapí̵nɨŋárɨnɨ. 12Nionɨ wireŋí̵ meánɨŋáonɨ nimónɨrɨ nɨŋwearí̵náranɨ, sɨrí̵ muní̵ nimónɨrɨ nɨŋwearí̵náranɨ, “Ayí̵ ananɨrɨnɨ.” nɨyaiwirɨ kikií̵á ŋweámí̵a nánɨ rɨxa ne'wapí̵nɨrɨ nɨjí̵á imónɨŋɨnɨ. Pí pí wí nímeáánáranɨ, agwí̵ ímí̵ nɨnɨyirí̵náranɨ, agwí̵ nɨnirí̵náranɨ, “Ayí̵ ananɨrɨnɨ.” nɨyaiwirɨ kikií̵á emí̵a nánɨ ínɨmɨ imónɨŋí̵pɨ nánɨ rɨxa ne'wapí̵nɨrɨ nɨjí̵á imónɨŋɨnɨ. 13Apɨ, ayí̵ rɨpɨrɨnɨ. Kiraiso eŋí̵ sɨxí̵ neámɨxɨŋí̵pimɨ dánɨ pí pí nímeááná “Ananɨrɨnɨ.” nɨyaiwirɨ kikií̵á ŋweapaxí̵rɨnɨ. 14E nerɨŋí̵ aiwɨ xeanɨŋí̵ rɨpɨ nímeááná seyí̵ne' arɨrá owianeyɨnɨrɨ nigí̵ápɨ weyí̵ seamearɨpaxí̵ nigí̵árɨnɨ. 15Piripai ŋweáyí̵ne', nionɨnɨ marí̵áɨ, sewanɨŋí̵yí̵ne' enɨ rɨpɨ nánɨ nɨjí̵árɨnɨ. Iwamí̵ó nionɨ xwɨyí̵á yayí̵ neainarɨŋí̵pɨ wáí̵ nɨrɨrí̵ná Masedonia pɨropenɨsí̵yo pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ uŋáíná Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵á aŋí̵ bimɨ ŋweagí̵ápɨ marí̵áɨ, seyí̵ne'nɨ nionɨ saŋí̵ nɨrápanɨro nánɨ wiowáre'napayigí̵awixɨnɨ. 16Nionɨ pí̵nɨ nɨseawiárɨmɨ nurɨ sɨnɨ ná jí̵amɨ mu' aŋí̵ Tesaronaikayo e ŋweaŋáná ná bɨnɨ mɨwiowáre'napɨgí̵awixɨnɨ. Biau' wiowáre'napɨgí̵árɨnɨ. 17Ámɨ bɨ wiowáre'napí̵í̵rɨxɨnɨrɨ mɨseararɨŋɨnɨ. Seyí̵ne' nionɨ nánɨ wiowáre'naparɨŋagí̵á eŋagɨ nánɨ Gorɨxo naŋí̵ seaiíwɨnɨgɨnɨrɨ seararɨŋɨnɨ. 18Amɨpí ní̵nɨ seyí̵ne' wiowáre'napí̵í̵pɨ nɨmearí̵ná xɨxenɨ nɨmearɨ aí ámɨ surí̵má wí epákwí̵nowíɨnigɨnɨ. Wiowáre'napáná Epapɨrodaitaso nɨmeámɨ bí̵í̵pɨ rɨxa meáá eŋagɨ nánɨ nionɨ rɨxa apánɨrɨnɨ. Seyí̵ne' saŋí̵ nɨrápanɨro wiowáre'napí̵ápɨ, ayí̵ Gorɨxo nánɨ rɨdɨyowá sinadɨŋí̵ naŋí̵ eaarɨŋí̵pí̵nɨŋí̵ imónɨnɨ. Apɨ sinadɨŋí̵ weááná dɨŋí̵ yayí̵ winɨpaxí̵nɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨrɨnɨ.

19Ŋwí̵á nionɨ xí̵darɨŋáo, o seyí̵ne' Kiraisɨ Jisaso tí̵nɨ nawínɨ ikárɨnɨgí̵áyí̵ne' eŋagɨ nánɨ amɨpí seyí̵ne' dí̵wí̵ ikeamónɨgí̵ápɨ nɨseaiapɨrí̵ná “Amɨpí ní̵nɨ naŋí̵pɨ nánɨ mɨmu'rónɨŋáonɨrí̵anɨ?” nɨyaiwirɨ seáyɨ e imónɨŋí̵pɨ seaiapɨní̵árɨnɨ. 20Negí̵ ápo Gorɨxomɨ ámá ní̵nɨ anɨŋí̵ miní̵ seáyɨ e umí̵eyoáwanɨgɨnɨ. “Apɨ e e'wanɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ.

Yayí̵ wiowárɨŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.

21Nionɨ “Ámá Jisasɨ Kiraiso tí̵nɨ ikárɨnɨgí̵á nɨyonɨ yayí̵ nɨwiíí̵rɨxɨnɨ.” nimónarɨnɨ. Nɨrɨxí̵meá nionɨ tí̵nɨ re ŋweagí̵áyí̵ enɨ yayí̵ seaiwárarɨŋoɨ. 22Ámá Gorɨxoyá re ŋweagí̵á ní̵nɨ yayí̵ nɨseaiwárɨro aí ámá Gorɨxoyá mɨxí̵ ináyí̵ Sisaoyá aŋí̵yo omɨŋí̵ wiiarɨgí̵áyí̵ aŋɨpaxí̵rɨnɨ. 23Ámɨná Jisasɨ Kiraiso wá nɨseawianɨrɨ dɨŋí̵ seakɨkayówɨnɨgɨnɨ.

Copyright information for `AAK