Revelation of John 1

1Xwɨyí̵á re nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ, ayí̵ amɨpí rí̵wí̵yo aŋwɨ e nimónɨní̵ápɨ nánɨ Jisasɨ Kiraiso sɨŋánɨ nimɨxɨrɨ wí̵á wómɨxɨŋí̵pɨrɨnɨ. Gorɨxo ámá xí̵omɨ xɨnáíwánɨŋí̵ nimónɨro omɨŋí̵ wiiarɨgí̵áyo wí̵á owómɨxɨnɨrɨ wíwapɨyiŋí̵pɨrɨnɨ. Apɨ Jisaso xí̵omɨ omɨŋí̵ wiiarɨŋí̵ Jonoyɨ rɨnɨŋo tí̵ŋí̵ e nánɨ aŋí̵nají̵ xí̵oyáo urowáre'napáná orɨŋá ikaxí̵ urɨŋí̵pɨrɨnɨ. 2Apɨ wɨnɨŋí̵ nɨpɨnɨ xwɨyí̵á Gorɨxo urɨŋí̵pɨranɨ, Jisasɨ Kiraiso woákí̵kí̵ wiŋí̵pɨranɨ, apɨ nɨpɨnɨ Jono áwaŋí̵ xɨxenɨ rowiároŋí̵rɨnɨ. 3Amɨpí apɨ rɨxa aŋwɨ e nimónɨní̵á eŋagɨ nánɨ ámá xwɨyí̵á re wí̵á ómɨxɨnɨŋí̵pɨ í̵á róí̵á gɨyí̵ gɨyí̵ yayí̵ aŋí̵namɨ dáŋí̵ imónɨŋí̵pɨ winɨrɨ ámá rí̵wamɨŋí̵ re nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵ rɨpɨ í̵á roarɨŋagí̵a arí̵á nɨwiro xí̵dí̵á gɨyí̵ gɨyí̵ yayí̵ aŋí̵namɨ dáŋí̵ imónɨŋí̵pɨ winɨrɨ ení̵árɨnɨ.

Jono Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyí̵ we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' nánɨ payí̵ eaŋí̵ nánɨrɨnɨ.

4Jononɨ Jisasoyá sɨyikí̵ we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' Esia pɨropenɨsí̵yo ŋweagí̵áyí̵ne' nánɨ rí̵wamɨŋí̵ rɨpɨ eaarɨŋɨnɨ. Gorɨxo —O anɨŋí̵ íníná ŋweaŋorɨnɨ. Eŋíná dánɨ ŋwearɨ sɨnɨ agwɨ ŋwearɨ ná rí̵wí̵yo anɨŋí̵ ŋwearɨ ení̵orɨnɨ. O wá seawianɨrɨ nɨwayɨrónɨro ŋweapí̵rɨ nánɨ seaiirɨ e'wɨnɨgɨnɨ. Kwíyí̵ we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' íkwiaŋwí̵ seáyɨ e imónɨŋí̵namɨ Gorɨxo e'í̵ ŋweaŋe ŋweagí̵ápɨ enɨ wá seawianɨrɨ nɨwayɨrónɨro ŋweapí̵rɨ nánɨ seaiirɨ e'wɨnɨgɨnɨ. 5Jisasɨ Kiraiso —O Gorɨxo gí̵ íwo ámáyo wíwapɨyíwɨnɨgɨnɨrɨ urowáre'napáná xɨxenɨ nɨpɨnɨ nɨyárɨmɨ mɨŋí̵ winɨŋorɨnɨ. Ámá xwárɨpáyo dánɨ wiápí̵nɨmeapí̵rí̵a nánɨ xámɨ wiápí̵nɨmeaŋorɨnɨ. Mɨxí̵ ináyí̵ xwí̵á rɨrímɨ ŋweagí̵á nɨyonɨ seáyɨ e wimónɨŋorɨnɨ. O enɨ wá seawianɨrɨ nɨwayɨrónɨro ŋweapí̵rɨ nánɨ seaiirɨ e'wɨnɨgɨnɨ. Omɨ —O dɨŋí̵ sɨxí̵ nɨneayirɨ negí̵ í̵wí̵ yarɨŋwápɨ yokwarɨmí̵ neaiimɨnɨrɨ nánɨ nerí̵ná xewanɨŋo nɨperɨŋí̵pimɨ dánɨ gwí̵nɨŋí̵ nearoayíroŋorɨnɨ. 6Ámá oyá xwioxí̵yo ŋweaaní̵wae'ne neaimɨxɨrɨ xano Gorɨxoyá apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵áyí̵ xí̵o tí̵ŋí̵ e ananɨ páwiarɨgí̵ápa nene enɨ ananɨ páwipaxene neaimɨxɨrɨ eŋorɨnɨ. Omɨ anɨŋí̵ miní̵ íníná ní̵nɨ seáyɨ e umero ínɨmɨ wurí̵nɨro e'í̵rɨxɨnɨ. Apɨ e imóní̵wɨnɨgɨnɨ. 7Ai, o agwí̵ tí̵nɨ wepí̵narɨŋagɨ ámá ní̵nɨ sɨŋwí̵ wɨnɨro omɨ pɨkigí̵áyí̵ enɨ sɨŋwí̵ wɨnɨro epí̵rí̵árɨnɨ. Xwí̵á rɨrímɨ ámá gwí̵ wɨrí̵ wɨrí ní̵nɨ omɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨro ŋwí̵ numieáa upí̵rí̵árɨnɨ. Ayí̵ neparɨnɨ. Xɨxenɨ e imóní̵wɨnɨgɨnɨ.

8Ámɨná Gorɨxo re rarɨnɨ, “Nionɨ anɨŋí̵ pɨrí̵ tɨŋweaŋáonɨrɨnɨ. Eŋíná dánɨ ŋwearɨ sɨnɨ agwɨ ŋwearɨ ná rí̵wí̵yo anɨŋí̵ ŋwearɨ emí̵áonɨrɨnɨ. Wa nionɨ tí̵nɨ xɨxenɨ mimóní̵ eŋí̵ sɨxí̵ eánɨŋáonɨrɨnɨ.” rarɨnɨ.

Jono Kiraisomɨ orɨŋá tewí̵nɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

9Jononɨ —Nionɨ segí̵ se'rɨxí̵meá wonɨrɨnɨ. Jisaso tí̵nɨ nawínɨ nikárɨnɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ rí̵nɨŋí̵ seaímeaarɨŋí̵pa nionɨ enɨ nímearɨ oyá xwioxí̵yo ŋweaarɨgí̵ápa nionɨ enɨ ŋwearɨ xeanɨŋí̵ xwámámí̵ wiarɨgí̵ápa nionɨ enɨ axí̵pɨ e wirɨ yarɨŋáonɨrɨnɨ. Nionɨ Gorɨxoyá xwɨyí̵á wáí̵ urɨrɨ Jisaso Gorɨxo nánɨ neaíwapɨyiŋí̵pɨ áwaŋí̵ urɨrɨ yarɨŋagɨ nánɨ pɨrɨŋwí̵ Patɨmosɨyɨ rarɨgí̵ápimɨ dánɨ gwí̵ nɨyíáná nɨŋweaŋɨsáná 10sí̵á Ámɨnáo nánɨ kikií̵á ŋweaarɨŋwá wɨyimɨ Gorɨxoyá kwíyí̵pɨ nɨxɨxe'roŋáná rí̵aiwá bɨ rí̵wí̵mɨ dánɨ pe'kákí̵ nɨrɨnɨrí̵nɨŋí̵ eŋí̵ tí̵nɨ rɨní̵agɨ arí̵á re wiŋanigɨnɨ, 11“Orɨŋá joxɨ tewí̵nɨrí̵pɨ bɨkwí̵ wɨnamɨ rí̵wamɨŋí̵ nearɨ ámá sɨyikí̵ Jisasoyá imónɨgí̵á we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' imónɨgí̵áyí̵ nánɨ —Wigí̵ aŋí̵yí̵ xegí̵ yoí̵ tɨyí̵rɨnɨ. Epesasɨ tí̵nɨ Sɨmena tí̵nɨ Pegamamɨ tí̵nɨ Taiataira tí̵nɨ Sadisɨ tí̵nɨ Piradepia tí̵nɨ Reodisia tí̵nɨ ayí̵rɨnɨ. Aŋí̵ ayí̵ ayí̵ tí̵ŋí̵ e nánɨ wiowárí̵ɨrɨxɨnɨ.” rɨní̵agɨ arí̵á e nɨwirɨ 12maŋí̵ e nɨrarɨŋí̵pámɨ sɨŋwí̵ owɨnɨmɨnɨrɨ nɨkɨnɨmónɨrɨ wenɨŋí̵ e'áyí̵ wɨnɨŋanigɨnɨ. Sí̵ŋá gorí̵ tí̵nɨ íkwiaŋwí̵ imɨxɨnɨŋí̵ we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' uyí̵wí̵ ŋwɨrárɨpí̵rí̵a nánɨ mɨdɨmɨdánɨ e'í̵ nurárárɨnɨga punɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ 13íkwiaŋwí̵ e'í̵ nurárárɨnɨga punɨŋí̵yo áwɨnɨmɨ ámánɨŋí̵ imónɨŋí̵ wo roŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. O rapɨrapí̵ sepiá sɨkwí̵ ayo tí̵nɨ rɨtí̵ inɨŋí̵ wu' yínɨrɨ irɨkwí̵nɨŋí̵ sí̵ŋá gorí̵ tí̵nɨ imɨxɨnɨŋí̵pɨ xegí̵ u'pikwí̵yo xwɨnamɨyaiwí irónɨrɨ nemáná roŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. 14Xegí̵ mɨŋí̵ tí̵nɨ dí̵á tí̵nɨ apí̵á nɨwerí̵ná sipɨsipí̵ í̵ánɨŋí̵ apí̵á xaíwí̵ weárɨrɨ xegí̵ sɨŋwí̵ enɨ rí̵á ápiáwí̵nɨŋí̵ werɨ 15xegí̵ sɨkwí̵ kapá awiaxí̵ rí̵á xaíwí̵ ninɨrí̵ná siŋí̵ inɨŋí̵yí̵ xɨxí̵eá inarɨŋí̵pa axí̵pɨ e imónɨrɨ maŋí̵ oyáyo dánɨ nɨrɨrí̵ná iniɨgí̵ iyakwí̵ nɨdɨrorí̵ná rurɨwí̵ rarɨŋí̵pa axí̵pɨ rɨrɨ yarɨŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. 16O siŋí̵ we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' we' náu' tí̵nɨ árí̵wí̵ xɨrɨrɨ kirá mɨxí̵ nánɨ mɨdɨmɨdánɨ ŋwá yinɨŋí̵ bá xegí̵ maŋí̵yo dánɨ peyearɨ xegí̵ sí̵mɨmaŋí̵ sogwí̵ xaíwí̵ nanɨrí̵ná anarɨŋí̵pa axí̵pɨ e anɨrɨ yarɨŋagɨ enɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. 17Nionɨ omɨ sɨŋwí̵ e nɨwɨnɨrí̵ná xegí̵ sɨkwí̵ tí̵ŋí̵ e nɨperí̵nɨŋí̵ we'agɨ aiwɨ o we' náu' seáyɨ e nɨnikwiárɨrɨ re nɨrɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ wáyí̵ mɨsinɨpanɨ. Nionɨ pɨrí̵ tɨŋweaŋáonɨ 18anɨŋí̵ sɨŋí̵ ŋweaŋáonɨrɨnɨ. Nionɨ rɨxa peŋáonɨ aí sɨnɨ pɨyí̵ mimóní̵ rɨxa anɨŋí̵ íníná ŋweámí̵a nánɨ sɨŋí̵ imónɨŋɨnɨ. Nionɨ kí ámá aní̵nɨpí̵rí̵a nánɨpɨ xɨrɨrɨ pɨyɨŋí̵ siwí aŋí̵yo ŋweagí̵áyo u'kwiowárɨmí̵ápɨ nánɨ xɨrɨrɨ eŋɨnɨ. 19Ayɨnánɨ joxɨ sɨŋwí̵ naní̵í̵pɨ nánɨ rí̵wamɨŋí̵ earɨ amɨpí agwɨ ríná imónɨŋí̵pɨ nánɨ rí̵wamɨŋí̵ earɨ amɨpí agwɨ ríná imónɨŋí̵pimɨ rí̵wí̵yo imónɨní̵ápɨ nánɨ rí̵wamɨŋí̵ earɨ eɨ. 20Siŋí̵ we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' we' náu' tí̵nɨ xɨrɨŋagɨ nanɨrɨ uyí̵wí̵ ikwiárɨpí̵rí̵a nánɨ íkwiaŋwí̵ sí̵ŋá gorí̵ tí̵nɨ imɨxɨnɨŋí̵ we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' weŋagɨ wɨnɨrɨ e'í̵pɨ, ínɨmɨ simóní̵í̵pɨ mí̵kí̵pɨ rɨpɨrɨnɨ. Siŋí̵ we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' ayí̵ Jisasoyá sɨyikí̵ we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' imónɨgí̵áyí̵yá aŋí̵najowa nánɨrɨnɨ. Uyí̵wí̵ nánɨ íkwiaŋwí̵ imɨxɨnɨŋí̵ we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' ayí̵ Jisasoyá sɨyikí̵ we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' imónɨgí̵áyí̵ apɨ nánɨrɨnɨ.

Copyright information for `AAK