Revelation of John 10

Jono bɨkwí̵ onɨmiá bɨkwɨ nurápɨrɨ nɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Nionɨ wenɨŋí̵ e'áyí̵ wɨnɨŋanigɨnɨ. Aŋí̵nají̵ eŋí̵ sɨxí̵ eánɨŋí̵ ámɨ wo —O agwí̵ xopɨxopí̵ rónɨrɨ xegí̵ mɨŋí̵yo opínagwí̵á dí̵kínɨrɨ nerɨ xegí̵ sí̵mɨmaŋí̵ sogwí̵nɨŋí̵ wí̵á ókirɨ xegí̵ sɨkwí̵yo dánɨ rí̵á ápiáwí̵nɨŋí̵ werɨ nemáná aŋí̵namɨ dánɨ wepí̵narɨŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. 2O bɨkwí̵ onɨmiá parɨnɨŋí̵ bɨkwɨ í̵á nɨxɨrɨrɨ sisɨxɨrí̵ nɨrorí̵ná sɨkwí̵ náu' rawɨrawáyo osaxɨrɨ onamɨŋu' xwí̵áyo osaxɨrɨ nerɨ nɨrómáná 3pusí̵ sayí̵ xwe'rɨxa raioní̵yɨ rɨnɨŋí̵ awí̵ nɨrɨrí̵ná ayá wí yaiwiámí̵ márarɨŋí̵pa eŋí̵ tí̵nɨ nɨrɨmáná eŋáná akɨrɨwí̵ we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' rayigí̵awixɨnɨ. 4Akɨrɨwí̵ we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' apɨ nɨrayimáná eŋáná nionɨ rɨxa rí̵wamɨŋí̵ eámɨnɨrɨ yarí̵ná xwɨyí̵á aŋí̵namɨ dánɨ re rɨne'napí̵agɨ arí̵á wiŋanigɨnɨ, “Xwɨyí̵á akɨrɨwí̵ we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' apɨ nɨrɨrí̵ná rí̵ápɨ rí̵wamɨŋí̵ meapa nerɨ ínɨmɨ áyá eaáreɨ.” rɨne'napí̵agɨ arí̵á nɨwirɨ 5aŋí̵nají̵ sɨkwí̵ sisɨxɨrí̵ nɨrorí̵ná rawɨrawáyo osaxɨrɨ xwí̵áyo osaxɨrɨ eŋagɨ wɨní̵áo we' náu' nɨmí̵eyoarɨ aŋí̵namɨ nimɨxɨrɨ 6sí̵ŋá womɨ dání̵nɨŋí̵ nɨrɨrí̵ná anɨŋí̵ íníná ŋweaŋo tí̵ŋí̵ e dánɨ —O aŋí̵na imɨxɨrɨ amɨpí ní̵nɨ e eŋí̵yí̵ imɨxɨrɨ erɨ xwí̵árí imɨxɨrɨ amɨpí ní̵nɨ e eŋí̵yí̵ imɨxɨrɨ erɨ rawɨrawá imɨxɨrɨ amɨpí ní̵nɨ e eŋí̵yí̵ imɨxɨrɨ erɨ eŋorɨnɨ. O tí̵ŋí̵ e dání̵nɨŋí̵ aŋí̵najo re rarɨŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ, “Gorɨxo ‘E e'ɨmɨgɨnɨ. E e'ɨmɨgɨnɨ.’ yaiwiárɨŋí̵pɨ sɨnɨ yómɨŋí̵ wí nenɨmenɨŋoɨ. 7Aŋí̵nají̵ pe'kákí̵ í̵á xɨrɨgí̵áyí̵ yoparo pe'kákí̵ rɨní̵ápɨ tí̵ŋíná Gorɨxo eŋíná dánɨ dɨŋí̵ neŋwɨperɨ yumí̵í dɨŋí̵ ‘E e'ɨmɨgɨnɨ. E e'ɨmɨgɨnɨ.’ yaiwiárɨŋí̵ xegí̵ wí̵á rókiamoagí̵áwamɨ —Awa xegí̵ xɨnáíwánɨŋí̵ nimónɨro omɨŋí̵ wiiagí̵áwarɨnɨ. Awamɨ áwaŋí̵ urɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ axí̵pɨ není̵árɨnɨ.” Aŋí̵najo e rarɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ 8maŋí̵ aŋí̵namɨ dánɨ rɨne'napí̵agɨ arí̵á wíápɨ ámɨ nɨrɨnɨrí̵ná re rɨne'naparɨŋagɨ arí̵á wiŋanigɨnɨ, “Joxɨ nurɨ aŋí̵nají̵ sisɨxɨrí̵ nɨrorí̵ná rawɨrawáyo osaxɨrɨ xwí̵áyo osaxɨrɨ nerɨ roŋomɨ bɨkwí̵ parɨnɨŋí̵ í̵á xɨrɨŋí̵pɨkwɨ urápeɨ.” rɨne'naparɨŋagɨ arí̵á nɨwirɨ 9nionɨ nurɨ aŋí̵najomɨ “Bɨkwí̵ onɨmiápɨkwɨ niapeɨ.” urí̵agɨ o re nɨrɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ nɨnɨrápɨrɨ neɨ. Nɨnɨrí̵ná maŋí̵yo awí̵í pí̵kí̵ iniɨgí̵nɨŋí̵ nɨsirɨ aiwɨ agwí̵yo dánɨ ayí̵ yíkí̵ rɨdunɨnɨŋoɨ.” nɨrí̵agɨ 10nionɨ bɨkwí̵ onɨmiápɨkwɨ nurápɨrɨ nɨnɨrí̵ná gí̵ maŋí̵yo ayí̵ awí̵í pí̵kí̵ iniɨgí̵nɨŋí̵ níagɨ aiwɨ nɨnowárɨmáná eŋáná gí̵ agwí̵yo dánɨ yíkí̵ nɨduní̵agɨ 11awa re nɨrɨgí̵awixɨnɨ, “Amɨpí ámá gwí̵ wɨrí̵ wɨrí obaxí̵ imónɨgí̵áyo wímearɨ ámá axí̵ e gwí̵ mónɨgí̵á obaxí̵yo wímearɨ xwɨyí̵á mí̵kí̵ xegí̵ bɨ xegí̵ bɨ rarɨgí̵á obaxí̵yo wímearɨ mɨxí̵ ináyí̵ obaxí̵yo wímearɨ ení̵ápɨ nánɨ ámɨ wí̵á rókiamoɨ.” nɨrɨgí̵awixɨnɨ.

Copyright information for `AAK