Revelation of John 11

Gorɨxo imónɨŋí̵pɨ nánɨ mí̵kí̵ imónɨpɨsí̵íwau' nánɨrɨnɨ.

1Iwamí̵ó yarɨgí̵á xoyí̵wánɨŋí̵ imónɨŋí̵ wá nɨniapɨrɨ re nɨrɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ nɨwiápí̵nɨmearɨ aŋí̵ Gorɨxonɨ nánɨ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ xoyí̵wá awá tí̵nɨ iwamí̵ó e e ne'ra urɨ rɨdɨyowá nánɨ íráí̵ onɨŋí̵pimɨ iwamí̵ó erɨ ámá nɨbɨro Gorɨxonɨ yayí̵ nɨmearɨgí̵áyo í̵á rɨrómí̵ erɨ eɨ. 2Rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ wáí̵wámɨ ‘Xe oenɨ.’ nɨyaiwirɨ iwamí̵ó mepanɨ. Ámá gwí̵ xeŋwí̵yí̵ wigí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ xe e'í̵rɨxɨnɨrɨ sɨŋwí̵ wɨní̵á eŋagɨ nánɨ iwamí̵ó mepanɨ. Wigí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ neróná emá 42 pwearí̵ná aŋí̵ ŋwí̵ápimɨ xórórí̵ nero sɨpí wikárɨpí̵rí̵árɨnɨ. 3Sɨpí wikárarí̵ná gí̵ ámá nionɨ imónɨŋápɨ nánɨ mí̵kí̵ imónɨgí̵íwau' xe wí̵á urókiamopaxí̵ oimóní̵piyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ wɨnáná awau' okiyí̵á wí miní̵ bekí̵ wu' nɨkí̵kɨyinɨmáná sí̵á 1,260 imónɨŋí̵yí̵ —Sí̵á ayí̵ emá 42 nánɨ xɨxenɨ imónɨnɨ. Sí̵á ayí̵ pwearí̵ná ámá wigí̵ í̵wí̵ ne'ra warɨgí̵ápɨ rí̵wí̵mɨnɨ omamópoyɨnɨrɨ wí̵á urókiamopɨsí̵írɨnɨ.” nɨrɨŋɨnigɨnɨ. 4Awau' íkí̵á oripí̵yɨ rɨnɨŋí̵ wau' tí̵nɨ íkwiaŋwí̵ uyí̵wí̵ ikwiárɨpí̵rí̵a nánɨ wɨní̵xau' tí̵nɨ sí̵mɨmaŋí̵ Gorɨxoyá —O xwí̵á nɨyonɨ nánɨ Ámɨná imónɨŋorɨnɨ. Oyá sí̵mɨmaŋí̵mɨnɨ roŋí̵pɨ yapɨ imónɨgí̵íwau'rɨnɨ. 5Ámá awau' tí̵nɨ mɨxí̵ inarɨgí̵áyí̵ awau'mɨ sɨpí wikáranɨrɨ nerí̵náyí̵, awau'yá maŋí̵yo dánɨ rí̵á ápiáwí̵ nɨpeyearɨ ayo rí̵á nɨní̵árɨnɨ. “Awau'mɨ sɨpí owikáraneyɨ.” yaiwíí̵á gɨyí̵ gɨyo rí̵á apimɨ dánɨ aga nɨpɨkipɨsí̵írɨnɨ. 6Emá awau' wí̵á urókiamoarɨgí̵íyo iniá meapa oenɨrɨ aŋí̵ pɨrí̵namɨ yeáyí̵ yimɨxárɨpaxí̵ imónɨri iniɨgí̵ ragí̵ imónɨnɨ nánɨ imɨxɨpaxí̵ imónɨri gínɨ gíná “Xwí̵áyo ŋweagí̵áyo e owikáraiyɨ.” wimóní̵íná ananɨ egí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ xeanɨŋí̵ ayí̵ ayí̵ ní̵nɨ wikárɨpaxí̵ imónɨri neri 7xwɨyí̵á Gorɨxo wí̵á rókiamóisixɨnɨrɨ urɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ rɨxa nurárɨmáná eŋáná naŋwí̵ mɨxí̵ yarɨŋí̵ sirɨrɨkí̵ yoparí̵ bɨ mɨmónɨŋí̵yimɨ dánɨ peyeaní̵o awau' tí̵nɨ mɨxí̵ ninɨro awau'mɨ xopɨrárí̵ nɨwirɨ pɨkiní̵árɨnɨ. 8Pɨkíáná pɨyowau' aŋí̵ xwe' apimɨ —Aŋí̵ egí̵ Ámɨnáomɨ enɨ yekwɨroárɨgí̵ápɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Aŋí̵ apɨ nánɨ nɨrɨrí̵ná rasí̵ nɨrɨro Sodomɨyɨ rɨro Isipɨyɨ rɨro yarɨgí̵ápɨrɨnɨ. Aŋí̵ xwe' apimɨ awau' óí̵ e pɨyí̵ opɨsí̵írɨnɨ. 9E pɨyí̵ weŋáná sí̵á wɨyau' wɨyi nórɨrɨ ámɨ wɨyi órɨmɨnɨrɨ yarí̵ná ámá wará xɨxegí̵nɨ írɨro egí̵áyo dáŋí̵ tí̵nɨ gwí̵ wɨrí̵ wɨrí imónɨgí̵áyo dáŋí̵ tí̵nɨ pí̵ne' xɨxegí̵nɨ rarɨgí̵áyo dáŋí̵ tí̵nɨ gwí̵ bɨ bɨ mónɨgí̵áyo dáŋí̵ tí̵nɨ nɨbɨmiro xe pɨyowau'mɨ xwí̵á oweyárí̵poyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ mɨwɨnɨpa nero sɨŋwí̵ nɨwɨnayiro wí̵á rókiamóí̵íwau', ámá xwí̵áyo ŋweagí̵áyo rí̵nɨŋí̵ ayɨkwí̵ nɨwia mu'í̵íwau' rɨxa pe'agí̵i nánɨ ayí̵ yayí̵ seáyɨmɨ dánɨ ne'ra upí̵rí̵árɨnɨ. E neróná aiwá xwe' nimɨxɨro nɨga uro wigí̵ ámáyí̵ yayí̵ owinɨrɨ amɨpí naŋí̵yí̵ aní̵á yaŋí̵ inɨro ne'ra warí̵ná 11rɨxa sí̵á wɨyau' wɨyi nórɨmáná wɨyí̵jimɨ áwɨnɨ e dánɨ re eŋɨnigɨnɨ. Gorɨxo xí̵omɨ dánɨ ámɨ awau'mɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ uyáráná awau' ámɨ sɨŋí̵ neri e'í̵ rogí̵isixɨnɨ. E'í̵ róáná ámá awau'mɨ sɨŋwí̵ wɨnayarɨgí̵áyí̵ dɨŋí̵ nɨyága nuro wáyí̵ ayɨkwí̵ mɨwinarí̵ná 12awau' xwɨyí̵á bɨ aŋí̵namɨ dánɨ eŋí̵ tí̵nɨ re rɨne'napí̵agɨ arí̵á wigí̵isixɨnɨ, “Awagwí re nánɨ yapí̵piyɨ.” Arí̵á e nɨwiri agwí̵ tí̵nɨ aŋí̵namɨ nánɨ peyarɨŋagí̵i awau' tí̵nɨ mɨxí̵ inɨgí̵áyí̵ sɨŋwí̵ wɨnowáráná 13axíná re eŋɨnigɨnɨ. Poboní̵ xwí̵á yaiwiámí̵ eŋɨnigɨnɨ. Xwí̵á yaiwiámí̵ e'áná aŋí̵ aŋí̵ apimɨ mɨrɨnɨŋí̵ we' wu'kau' imónɨŋí̵pɨ bɨ nɨpɨnɨ pɨnanowirɨ ámá e ŋweagí̵á enɨ 7,000 penowiro e'agí̵a aŋí̵ apimɨ ŋweagí̵á mɨpe'í̵áyí̵ eŋí̵ óí̵ nikárɨnɨro Ŋwí̵á aŋí̵namɨ ŋweaŋomɨ seáyɨ e numeróná “Eŋí̵ eánɨŋoxɨ, ayí̵ joxɨrɨnɨ.” urarɨŋagí̵a wɨnɨŋanigɨnɨ. Nionɨ orɨŋá nɨwɨnɨrí̵ná e wɨnɨŋanigɨnɨ.

14Rí̵wí̵yo wímeaní̵pɨ nánɨ “Ine” biau' bɨ rí̵í̵pɨ áwɨnɨ e eŋí̵pɨ rɨxa apɨ imónɨgoɨ. Apimɨ rí̵wí̵yo imónɨní̵pɨ aŋí̵nɨ imónɨnɨŋoɨ.

Aŋí̵nají̵ pe'kákí̵ xɨrɨgí̵á yoparo pe'kákí̵ rɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

15Aŋí̵nají̵ pe'kákí̵ xɨrɨgí̵á we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' imónɨgí̵áwa yoparo pe'kákí̵ ráná aŋí̵namɨ dánɨ maŋí̵ obaxí̵ eŋí̵ tí̵nɨ re nɨrɨga warɨŋagɨ arí̵á wiŋanigɨnɨ, “Xwí̵árímɨ meŋweapaxí̵ nánɨ imónɨŋí̵pɨ sɨnɨ wíyí̵yá marí̵áɨ, rɨxa negí̵ Ámɨnáo tí̵nɨ xegí̵ ámá nene yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵a nánɨ oyá dɨŋí̵ tí̵nɨ arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵oyɨ rarɨŋwáo tí̵nɨ awau'yápɨnɨrɨnɨ. O wí aní̵á mimóní̵ anɨŋí̵ íníná nɨŋwearɨ meŋweaní̵árɨnɨ.” nɨrɨga warɨŋagɨ arí̵á nɨwirɨ 16ámá ámɨná 24 Gorɨxo tí̵ŋí̵ e íkwiaŋwí̵yo e'í̵ nɨŋwearo xapɨxapí̵ nɨŋweaxa pugí̵áwa wigí̵ sí̵mɨmaŋí̵mɨnɨ nɨpí̵kínɨmearo Gorɨxomɨ yayí̵ numeróná 17re urarɨŋagí̵a arí̵á wiŋanigɨnɨ, “Ámɨná Gorɨxoxɨnɨ, eŋí̵ sɨxí̵ eánɨgí̵á nɨyonɨ seáyɨ e wimónɨŋoxɨnɨ, ríná ŋwearɨ eŋíná dánɨ anɨŋí̵ ŋwearɨ eŋoxɨnɨ, joxɨ eŋíná dánɨ eŋí̵ sɨxí̵ eánɨŋí̵ ne'ra bagí̵pɨ tí̵nɨ rɨxa xɨxenɨ nerɨ xwí̵árímɨ iwamí̵ó meŋweaŋagɨ nánɨ none yayí̵ siarɨŋwɨnɨ. 18Ámá gwí̵ bɨ bɨ mónɨgí̵á ní̵nɨ joxɨ nánɨ wikí̵ nɨrónɨro ‘Omɨ ínɨmɨ wí wurí̵nanɨme'wɨnɨ.’ yaiwíagí̵a aiwɨ joxɨ ayo wikí̵ wónɨŋí̵pɨ wíwapɨyiríná rɨxa nimónɨnɨŋoɨ. Ríná ámá pegí̵áyo xwɨrɨxí̵ numerɨ eyeyírómí̵ wirínárɨnɨ. Ríná wí̵á rókiamoarɨgí̵á, dɨxí̵ rɨnáíwánɨŋí̵ nimónɨro omɨŋí̵ siiarɨgí̵áyo yayí̵ nɨwimorɨ ‘Apɨ wíɨmɨgɨnɨ.’ yaiwiŋí̵pɨ mɨnɨ wirɨ ámá dɨxí̵ imónɨgí̵á joxɨ nánɨ wáyí̵ nɨsiro píránɨŋí̵ xí̵darɨgí̵á, sɨyikwí̵nɨŋí̵ imónɨgí̵áyoranɨ, xwe'nɨŋí̵ imónɨgí̵áyoranɨ, ayo enɨ yayí̵ nɨwimorɨ ‘Apɨ wíɨmɨgɨnɨ.’ yaiwiŋí̵pɨ mɨnɨ wirɨ ámá xwí̵árímɨ xwɨrí̵á ikɨxearɨgí̵áyo xwɨrí̵á wikɨxerɨ eríná, ayí̵ rɨxa rínárɨnɨ.” rarɨŋagí̵a arí̵á nɨwirɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. 19Gorɨxoyá aŋí̵ ŋwí̵á aŋí̵namɨ eŋiwá í̵kwínɨrɨ bokisí̵ xwɨyí̵á Gorɨxo eŋíná re'roárɨŋí̵pɨ nánɨ imɨxɨnɨŋí̵wá aŋí̵ iwámɨ dánɨ sɨŋánɨ imónɨrɨ e'áná re eŋɨnigɨnɨ. Ápiaŋwí̵ ókímɨxayirɨ ikaxí̵ rayirɨ akɨrɨwí̵ rayirɨ poboní̵ erɨ aŋí̵naíkí̵ ayá wí erɨ e'agɨ wɨnɨŋanigɨnɨ.

Copyright information for `AAK