Revelation of John 12

Ekɨyiŋí̵ iwí̵ wo inɨŋí̵pɨ tí̵nɨ apɨxí̵ wí inɨŋí̵pɨ tí̵nɨ nánɨrɨnɨ.

1Ekɨyiŋí̵ aŋí̵ pɨrí̵yo ayá sí̵wí̵ ropaxí̵ bɨ ninɨrí̵ná rɨpɨ imónɨŋɨnigɨnɨ. Apɨxí̵ wí —Í sogwo rapɨrapí̵nɨŋí̵ yínɨrɨ xegí̵ sɨkwí̵ emáomɨ ikwiárɨrɨ amɨnaŋwí̵ sɨŋí̵ we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' tí̵ŋí̵ dí̵kínɨrɨ nemáná 2niaíwí̵ agwí̵ eŋírɨnɨ. Í niaíwí̵ xɨrɨmɨnɨrɨ nánɨ sɨŋwí̵ wanarɨŋagɨ rí̵nɨŋí̵ ayɨkwí̵ mɨwinarɨŋagɨ nánɨ “Aŋí̵nɨ oxɨrɨmɨnɨ.” nɨyaiwirɨ “yeyɨ” rɨŋɨnigɨnɨ.

3Ekɨyiŋí̵ ámɨ bɨ aŋí̵ pɨrí̵yo ninɨrí̵ná rɨpɨ imónɨŋɨnigɨnɨ. Iwí̵ ayí̵á rɨŋí̵ xwe' wo —O mɨŋí̵ we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' imorɨ sɨwaŋí̵ we' wu'kau' mɨŋí̵yo dánɨ re'mówapɨrɨ dɨrí̵ mɨxí̵ ináyí̵ dí̵kínarɨgí̵á imónɨŋí̵ we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' mɨŋí̵yo xɨxenɨ nɨdí̵kíga urɨ eŋorɨnɨ. O aŋí̵ pɨrí̵yo e sɨŋánɨ nimónɨrɨ re eŋɨnigɨnɨ. 4Siŋí̵ biau' bɨ egí̵á bimɨ xegí̵ sowí̵ tí̵nɨ aŋí̵namɨ dánɨ aíraírómí̵ e'napáná xwí̵áyo pie'rɨnowiŋɨnigɨnɨ. E nemáná iwí̵ xwe'o “Apɨxí̵ niaíwí̵ xɨrɨmɨnɨrɨ yarɨŋí rɨxa niaíwí̵ xɨráná oroanɨmɨnɨ.” nɨyaiwirɨ ímɨ agwí̵rɨwámɨnɨ uroŋáná 5í niaíwí̵ oxí̵ womɨ —O ainɨxí̵ wá í̵á nɨxɨrɨrɨ ámá gwí̵ bɨ bɨ mónɨgí̵á nɨyonɨ umeŋweaní̵a nánɨ imónɨrɨ xwɨyí̵á xí̵oyápimɨ mɨmu'ropaxí̵ imónɨrɨ ení̵orɨnɨ. Omɨ í xɨrɨŋɨnigɨnɨ. Niaíwí̵ omɨ nɨxɨrɨmáná eŋáná íwo Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ xí̵o íkwiaŋwí̵namɨ ŋweaŋe nánɨ nɨpeyirɨ ŋweaŋáná 6apɨxí ámá dɨŋí̵ meaŋí̵ e nánɨ e'í̵ uŋɨnigɨnɨ. Gorɨxo í e nánɨ e'í̵ nurɨ ŋweáwɨnɨgɨnɨrɨ anɨŋí̵nɨ wimɨxɨyáriŋe nánɨ nurɨ ŋweaŋáná aiwá nɨwiro píránɨŋí̵ mearí̵ná sí̵á 1,260 nóra uŋɨnigɨnɨ.

7Aŋí̵namɨ dánɨ mɨxí̵ ninowiápí̵nɨróná aŋí̵nají̵ Maikoroyɨ rɨnɨŋo tí̵nɨ xegí̵ aŋí̵najowa tí̵nɨ mɨdánɨ nɨrómáná iwí̵ xwe'o tí̵nɨ mɨxí̵ ninɨróná iwo enɨ aŋí̵nají̵ xí̵omɨ xí̵darɨgí̵áwa tí̵nɨ mɨdánɨ nɨrómáná mɨxí̵ ninɨro aí 8iwowa eŋí̵ mɨweánɨpa nero nánɨ sɨnɨ aŋí̵namɨ ŋweapaxí̵ mimónɨŋagí̵a nánɨ 9Maikorowa iwomɨ mamówáre'napɨgí̵awixɨnɨ. Sidɨro eŋíná dánɨ oboyɨ rɨro Setenoyɨ rɨro egí̵o, ayí̵ orɨnɨ. Ámá xwí̵áyo ŋweagí̵á ní̵nɨ í̵wí̵ oe'poyɨnɨrɨ yapí̵ nɨwíwapɨya warɨŋo, ayí̵ orɨnɨ. Omɨ xwí̵áyo nánɨ mamówáre'napɨro aŋí̵nají̵ omɨ nɨxí̵dɨro yarɨgí̵áwamɨ mamówáre'napɨro e'agí̵a 10nionɨ arí̵á wíáyí̵ aŋí̵namɨ dánɨ xwɨyí̵á bɨ eŋí̵ tí̵nɨ re rɨne'naparɨŋagɨ arí̵á wiŋanigɨnɨ, “Gorɨxo eŋí̵ eánɨŋí̵ xí̵o imónɨŋí̵pɨ tí̵nɨ erɨ ámá xí̵oyá imónɨŋí̵yo yeáyí̵ uyimɨxemearɨ mɨxí̵ ináyí̵ yapɨ nimónɨrɨ xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ umeŋwearɨ enɨ rɨxa agwɨrɨnɨ. Yeáyí̵ uyimɨxemeaní̵a nánɨ oyá dɨŋí̵ tí̵nɨ arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroŋo, o xegí̵ ne'ní̵ tí̵ŋo nimónɨrɨŋí̵yo dánɨ ámá xwí̵áyo ŋweagí̵áyo wíwapɨyinɨ rɨxa agwɨrɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro nánɨ xexí̵xexɨrí̵meá imónɨgí̵áyo xwɨyí̵á uxekwí̵moayarɨŋomɨ —O negí̵ Gorɨxoyá sɨŋwí̵yo dánɨ ikwáwɨyiranɨ, árí̵wɨyiranɨ, xwɨyí̵á uxekwí̵moayarɨŋorɨnɨ. Omɨ rɨxa xwí̵áyo mamówárí̵árɨnɨ. 11Negí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ ‘Sipɨsipí̵ miáo nene yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵a nánɨ neapeiŋí̵rí̵anɨ?’ nɨyaiwiro ragí̵ oyáyo igí̵ánɨŋí̵ eánɨro o nánɨ xwɨyí̵á wáí̵ urɨyiro nerɨŋí̵yo dánɨ obomɨ xopɨrárí̵ wíí̵árɨnɨ. Ayí̵ omɨ xopɨrárí̵ nɨwirí̵ná wiwanɨŋí̵yí̵ wá mumɨxɨní̵ ‘Wa nene Jisasomɨ xí̵darɨŋagwɨ nánɨ nɨneapɨkiróná ayí̵ anɨnɨ xe oneapɨkípoyɨ.’ nɨyaiwiro xí̵dɨgí̵áyí̵rɨnɨ. 12Ayɨnánɨ aŋí̵ rɨnaxɨ tí̵nɨ re ŋweagí̵áyí̵ne' tí̵nɨ dɨŋí̵ nií̵á oseainɨnɨ. E nerɨ aí xwí̵áríxɨ tí̵nɨ rawɨrawáwáxɨ tí̵nɨ ine! Obo xwí̵árímɨ seyí̵ne' tí̵ŋí̵ e nánɨ rɨxa we'í̵ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. O ‘Anɨŋí̵ xwí̵árímɨ nɨŋweámáná epaxonɨmanɨ. Re enɨ pí̵rí̵ nɨrakipí̵rɨ aŋwɨ ayorí̵anɨ?’ nɨyaiwirɨ nánɨ xegí̵ wikí̵ nónɨrɨ seainí̵pɨ rí̵á ápiáwí̵nɨŋí̵ imónɨŋagɨ nánɨ ine!” Xwɨyí̵á aŋí̵namɨ dánɨ e rɨne'naparɨŋagɨ arí̵á wiŋanigɨnɨ.

13Iwí̵ xwe'o “Rɨxa xwí̵árímɨ rɨnɨmamówáre'napáoɨ?” nɨyaiwirɨ apɨxí̵ niaíwí̵ oxo xɨrí̵ímɨ mɨxí̵ eaaxí̵dɨŋɨnigɨnɨ. 14Mɨxí̵ eaaxí̵dí̵agɨ aí apɨxí ámá dɨŋí̵ meaŋí̵yo xí̵í nánɨ wimɨxɨyáriŋe nánɨ nɨpɨpɨka ounɨrɨ nabíkɨnáo ɨwí̵ wɨní̵xau' ímɨ uŋwɨráráná í sidɨro tí̵ŋí̵ e pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nɨpɨpɨka nurɨ e ŋweaŋáná xwiogwí̵ wau' wo nɨmu'rorɨ ámɨ wo áwɨnɨ e imóní̵e nánɨ aiwá nɨwiro píránɨŋí̵ umegí̵awixɨnɨ. 15Sidɨro iniɨgí̵ xegí̵ maŋí̵yo dánɨ peyeáu' iniɨgí̵ waxí̵nɨŋí̵ nu'mɨ nurɨ ímɨ nɨxemɨ nɨwerɨ opɨkinɨrɨ imɨxowárí̵agɨ aí 16xwí̵árí apɨxímɨ arɨrá nɨwirí̵ná re eŋɨnigɨnɨ. Iniɨgí̵ waxí̵ iwí̵ xwe'o apɨxímɨ opɨkinɨrɨ xwɨrí̵á dowárí̵u' xwí̵árí xegí̵ maŋí̵ nexoarɨ nɨŋɨnigɨnɨ. 17Iwo sɨŋwí̵ e nɨwɨnɨrɨ apɨxí nánɨ wikí̵ rí̵á ápiáwí̵nɨŋí̵ nɨwónɨrɨ nánɨ niaíwí̵ apɨxí̵ í xɨrɨŋí̵ wínɨyo mɨxí̵ wimɨnɨrɨ uŋɨnigɨnɨ. Ayí̵ ámá sekaxí̵ Gorɨxo urɨŋí̵pɨ xí̵dɨro xwɨyí̵á Jisaso nánɨ rɨŋí̵pɨ dɨŋí̵ í̵á xɨrɨro yarɨgí̵áyí̵ eŋagɨ nánɨ ayo mɨxí̵ wimɨnɨrɨ nánɨ nurɨ rawɨrawáyo imaŋí̵ e e'í̵ roárɨŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for `AAK