Revelation of John 13

Naŋwí̵ mɨxí̵ yarɨŋí̵ rawɨrawáyo dánɨ í̵wiapɨŋo nánɨrɨnɨ.

1Nionɨ naŋwí̵ mɨxí̵ yarɨŋí̵ wo rawɨrawáyo dánɨ í̵wiaparɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ o sɨwaŋí̵ we' wu'kau' re'mówapɨrɨ mɨŋí̵ we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' imorɨ eŋo xegí̵ sɨwaŋí̵ we' wu'kau' apimɨ wámɨnɨ wámɨnɨ dɨrí̵ mɨxí̵ ináyí̵ dí̵kínarɨgí̵ápɨ nɨdí̵kíga urɨ xegí̵ mɨŋí̵ we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' apimɨ womɨnɨ womɨnɨ yoí̵ Gorɨxomɨ ikayí̵wí̵ umeararɨgí̵ápɨ rí̵wamɨŋí̵ nɨŋwɨrárɨga urɨ eŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. 2Naŋwí̵ mɨxí̵ yarɨŋí̵ nionɨ sɨŋwí̵ wɨní̵áo pusí̵ sayí̵ papearɨxí̵ imónɨŋí̵ repatí̵yɨ rɨnɨŋí̵yí̵nɨŋí̵ imónɨrɨ xegí̵ sɨkwí̵ ayí̵ naŋwí̵ beyáɨ rɨnɨŋí̵yí̵yápí̵nɨŋí̵ imónɨrɨ xegí̵ maŋí̵ ayí̵ pusí̵ sayí̵ raioní̵yɨ rɨnɨŋí̵yí̵yánɨŋí̵ imónɨrɨ eŋorɨnɨ. Iwí̵ xwe'o naŋwí̵ mɨxí̵ yarɨŋo xí̵o tí̵nɨ xɨxenɨ oimónɨrɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrɨ nánɨ eŋí̵ eánɨŋí̵ xí̵o yarɨŋí̵pɨ sɨxí̵ umímorɨ xí̵o ámáyo seáyɨ e nɨwimónɨrɨ umeŋweaarɨŋí̵pa axí̵pɨ oimónɨrɨ wimɨxɨrɨ xí̵o ne'ní̵ tí̵ŋí̵ seáyɨ e imónɨŋí̵pɨ axí̵pɨ oimónɨrɨ wimɨxɨrɨ eŋorɨnɨ. 3Mɨŋí̵ wɨyimɨ mɨŋí̵ rogí̵á igí ayí̵ nɨpɨkipaxí̵ rogí̵ánɨŋí̵ imónɨŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. Ámá xwí̵á nɨrímɨnɨ ŋweagí̵áyí̵ “Naŋwo arɨge nerɨ sɨŋí̵ eŋí̵rí̵anɨ?” nɨyaiwiro o nánɨ ududí̵ nɨwinɨróná nɨxí̵dɨro 4iwo naŋwomɨ xí̵o ne'ní̵ tí̵ŋí̵ imónɨŋí̵pɨ axí̵pɨ wimɨxí̵í̵ eŋagɨ nánɨ xí̵omɨ seáyɨ e numero naŋwomɨ enɨ axí̵pɨ seáyɨ e numeróná re nɨra ugí̵awixɨnɨ, “Naŋwo tí̵nɨ go xɨxenɨ imónɨnɨ? O tí̵nɨ go mɨxí̵ xɨxe inɨpaxí̵ imónɨnɨ?” nɨra ugí̵awixɨnɨ. 5Gorɨxo naŋwo xegí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ xe maŋí̵ nɨyoámorɨ weyí̵ nɨmenɨrɨ ikayí̵wí̵ nɨnɨmeara u'wɨnɨgɨnɨrɨ sɨŋwí̵ wɨnɨrɨ emá 42 mu'roarí̵ná apɨ ení̵a nánɨ ne'ní̵ tí̵ŋónɨŋí̵ nimónɨrɨ e'wɨnɨgɨnɨrɨ sɨŋwí̵ wɨnɨrɨ e'agɨ 6o re eŋɨnigɨnɨ. Maŋí̵ nɨyoámorɨ Gorɨxo nánɨ ikayí̵wí̵ nɨmearɨrí̵ná oyá yoí̵yo ikayí̵wí̵ mearɨrɨ aŋí̵ ŋwí̵á oyáiwá nánɨ ikayí̵wí̵ mearɨrɨ aŋí̵namɨ ŋweagí̵áyí̵ nánɨ ikayí̵wí̵ mearɨrɨ eŋɨnigɨnɨ. 7Gorɨxo ámá xí̵oyá imónɨgí̵áyo naŋwo xe mɨxí̵ nɨwirɨ xopɨrárí̵ wíwɨnɨgɨnɨrɨ sɨŋwí̵ wɨnɨrɨ xe ne'ní̵ tí̵ŋónɨŋí̵ nimónɨrɨ ámá gwí̵ wɨrí̵ wɨrí nɨyonɨ tí̵nɨ wará xɨxegí̵nɨ írɨgí̵á nɨyonɨ tí̵nɨ pí̵ne' xɨxegí̵nɨ rarɨgí̵á nɨyonɨ tí̵nɨ gwí̵ bɨ bɨ mónɨgí̵á nɨyonɨ tí̵nɨ ayo seáyɨ e wimóní̵wɨnɨgɨnɨrɨ sɨŋwí̵ wɨnɨrɨ eŋɨnigɨnɨ. 8Ayɨnánɨ ámá xwí̵áyo ŋweagí̵áyí̵ ní̵nɨ —Ámá eŋíná Gorɨxo xwí̵árí imɨxɨŋíná dánɨ wigí̵ yoí̵ íkwí̵ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ meapí̵rí̵a nánɨ ŋwɨrárɨnɨŋí̵namɨ —Ana sipɨsipí̵ pɨkigí̵oyánarɨnɨ. Anamɨ yoí̵ ŋwɨrárɨnɨŋí̵yí̵ marí̵áɨ, ámá yoí̵ mɨŋwɨrárɨnɨŋí̵yí̵ naŋwo nene nánɨ yayí̵ owinɨrɨ seáyɨ e umepí̵rí̵árɨnɨ.

9Ámá arí̵á tí̵gí̵áyí̵ne' eŋánáyí̵, arí̵á ókiarí̵ móní̵poyɨ. 10Ámá Gorɨxo “Xe gwí̵ uyíí̵rɨxɨnɨ.” wiaiwiŋí̵ go go apimɨ wí mu'ropaxí̵ imónɨní̵ámanɨ. Ámá “Kirá tí̵nɨ xe pɨkíí̵rɨxɨnɨ.” wiaiwiŋí̵ go go apimɨ wí mu'ropaxí̵ imónɨní̵ámanɨ. Apɨ imónánáyí̵, Gorɨxoyá imónɨgí̵áyí̵ne' segí̵ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵ápɨ pí̵nɨ mɨwiárí̵ anɨŋí̵ miní̵ xwámámí̵ nɨwia u'í̵rɨxɨnɨ.

Naŋwí̵ xwí̵áyo dánɨ í̵wiapɨŋo nánɨrɨnɨ.

11Nionɨ naŋwí̵ ámɨ wo xwí̵áyo dánɨ í̵wiaparɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ o sipɨsipí̵ miá mɨŋí̵yo dánɨ sɨwaŋí̵ wɨyau' re'moarɨŋí̵pa re'morɨ xegí̵ xwɨyí̵á nɨrɨrí̵ná iwí̵ xwɨyí̵á rarɨŋí̵pa rɨrɨ yarɨŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. 12O naŋwí̵ xámɨ í̵wiapɨŋoyá ne'ní̵ imónɨŋí̵ nɨpimɨnɨ dánɨ nɨwiirí̵ná ámá xwí̵áyo ŋweagí̵á ní̵nɨ naŋwí̵ xámɨ í̵wiapɨŋo, igí nɨpɨkipaxí̵ weŋomɨ nupí̵kínɨmearo seáyɨ e ume'poyɨnɨrɨ mí̵rákwí̵kwí̵ wiaxí̵dɨrɨ 13emɨmí̵ ayá rɨwamónɨpaxí̵ xɨxegí̵nɨ bɨ erɨ nerí̵ná ámá sɨŋwí̵ anɨgí̵e dánɨ oyá dɨŋí̵ tí̵nɨ rí̵á wearɨŋí̵ bɨ aí aŋí̵namɨ dánɨ xwí̵áyo pie'rónapayarɨŋí̵pɨ tí̵nɨ yapí̵ wíwapɨyarɨŋí̵rɨnɨ. 14E nerí̵ná emɨmí̵ Gorɨxo naŋwí̵ wí̵oyá ne'ní̵ tí̵ŋí̵ imónɨŋí̵pimɨ dánɨ xe wíwapɨyipaxí̵ oimónɨrɨ sɨŋwí̵ wɨní̵í̵pimɨ dánɨ ámá xwí̵áyo ŋweagí̵áyo yapí̵ nɨwíwapɨyirɨ re urarɨŋí̵rɨnɨ, “Xwí̵áyo ŋweagí̵áyí̵ne' xopaikɨgí̵ naŋwí̵ mɨŋí̵ rogí̵á ámɨ sɨŋí̵ imónɨŋónɨŋí̵ imónɨŋí̵ bɨ nimɨxɨro e'í̵ urárárí̵poyɨ.” urarɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ 15ayí̵ e e'áná naŋwí̵ rí̵wí̵yo í̵wiapɨŋo xopaikɨgí̵ imónɨŋí̵pɨ nɨmearɨ sɨŋí̵ oenɨrɨ sí̵mí̵ óí̵yo dánɨ pí̵rámí̵ wíáná sɨŋí̵ imónɨŋɨnigɨnɨ. Gorɨxo naŋwí̵ xwí̵áyo dánɨ í̵wiapɨŋo xegí̵ wónɨŋí̵ xopaikɨgí̵ imónɨŋí̵pimɨ sí̵mí̵ óí̵yo dánɨ pí̵rámí̵ wíí̵pimɨ dánɨ xe sɨŋí̵ nimónɨrɨ xwɨyí̵á rɨrɨ ámá xe'bimɨ xómɨŋí̵ nɨyɨkwiro seáyɨ e mumearɨgí̵áyo opɨkípoyɨnɨrɨ rɨrɨ epaxí̵ imóní̵wɨnɨgɨnɨrɨ sɨŋwí̵ wɨnɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ e imónɨŋɨnigɨnɨ. 16Naŋwí̵ xwí̵áyo dánɨ í̵wiapɨŋo e nemáná xí̵oyá maŋí̵yo dánɨ ámá nɨyonɨ sɨyikwí̵nɨŋí̵ imónɨgí̵ápiamɨranɨ, mamadí̵rɨxamɨranɨ, ámá amɨpí wí mɨmu'rónɨgí̵áyoranɨ, uyípeayí̵ imónɨgí̵áyoranɨ, ámá xɨnáíwánɨŋí̵ nimónɨro omɨŋí̵ wiiarɨgí̵áyoranɨ, wiwɨnɨ meŋweánɨgí̵áyoranɨ, ayo nɨyonɨ ipɨrí̵á nearí̵ná wíyo we' náu'mɨ earo wíyo mimáyo earo egí̵awixɨnɨ. 17E nerɨŋí̵yo dánɨ ámá ipɨrí̵á naŋwoyá yoí̵ tí̵nɨranɨ, nabá xí̵oyá yoí̵pɨranɨ, xɨxenɨ imónɨŋí̵pɨranɨ, meánɨgí̵áyí̵ aiwá nɨpí̵rɨ nánɨ bí̵ ero aiwá nɨgwí̵ meapí̵rɨ nánɨ bí̵ ero epaxí̵ mimónɨpa egí̵awixɨnɨ. Ipɨrí̵á eánɨgí̵áyí̵nɨ ananɨ bí̵ epaxí̵ imónɨgí̵awixɨnɨ. 18Í̵á roarɨgí̵áyí̵ne', seyí̵ne' píránɨŋí̵ dɨŋí̵ neŋwɨperí̵náyí̵, re e'í̵rɨxɨnɨ. Nabá naŋwí̵ oyá yoí̵ tí̵nɨ xɨxenɨ imónɨŋí̵pɨ, ayí̵ ámá wo nánɨ rɨnɨŋagɨ nánɨ ámá dɨŋí̵ í̵á xɨrɨgí̵á gɨyí̵ gɨyí̵ne', nabá oyá yoí̵ nánɨpɨ píránɨŋí̵ í̵á róí̵rɨxɨnɨ. Nabá oyá yoí̵ nánɨ rɨnɨŋí̵pɨ, ayí̵ 666 apɨrɨnɨ.

Copyright information for `AAK