Revelation of John 14

Ámá 144,000 imónɨgí̵ápɨ nánɨrɨnɨ.

1Nionɨ wenɨŋí̵ e'áyí̵ wɨnɨŋanigɨnɨ. Sipɨsipí̵ miáo dí̵wí̵ mɨŋí̵ Saionɨyɨ rɨnɨŋí̵pimɨ e'í̵ roŋagɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrɨ ámá 144,000 imónɨgí̵áyí̵ —Ayí̵ yoí̵ xí̵oyá tí̵nɨ xanoyá tí̵nɨ rí̵wamɨŋí̵ mimáyo eánɨgí̵áyí̵rɨnɨ. Ayí̵ o tí̵nɨ nawínɨ e'í̵ roŋagí̵a nɨwɨnɨrɨ 2arí̵á wíáyí̵ wiŋanigɨnɨ. Aŋí̵namɨ dánɨ ikaxí̵ bɨ nɨrɨnɨrí̵ná ikaxí̵ iniɨgí̵ iyakwí̵ obaxí̵ nɨdɨrorí̵ná rarɨŋí̵pa rɨrɨ akɨrɨwí̵ eŋí̵ tí̵nɨ nɨrɨrí̵ná rarɨŋí̵pa rɨrɨ ikaxí̵ ámá kitá eaarɨgí̵áyí̵ kitá eaarí̵ná rarɨŋí̵pa rɨrɨ yarɨŋagɨ arí̵á wiŋanigɨnɨ. 3Gorɨxoyá íkwiaŋwí̵na tí̵nɨ dɨŋí̵ tí̵ŋí̵ imónɨgí̵á wau' wau' awa tí̵nɨ ámɨná 24 e nɨŋweaxa pugí̵áwa tí̵nɨ wigí̵ sí̵mɨmaŋí̵rɨwámɨnɨ ámá 144,000 ayí̵ e'í̵ nɨrómáná soŋí̵ sɨŋí̵ bɨ rarɨŋagí̵a arí̵á wiŋanigɨnɨ. Soŋí̵ rarɨgí̵á apɨ ámá xwí̵áyo dáŋí̵ wí nɨjí̵á imónɨpaxí̵ menɨnɨ. E dáŋí̵ 144,000 imónɨgí̵á xí̵o nupeirɨŋí̵pimɨ dánɨ gwí̵nɨŋí̵ uroayíroŋí̵yí̵nɨ ananɨ nɨjí̵á nimónɨrɨ rɨpaxí̵rɨnɨ. 4Ámá apɨxí̵ tí̵nɨ í̵wí̵ minɨpa nero piaxí̵ mɨweánarɨgí̵ápa ayí̵ enɨ ŋwí̵ápɨ sɨnɨ í̵á mɨxɨrarɨgí̵á eŋagɨ nánɨ Gorɨxoyá sɨŋwí̵yo dánɨ piaxí̵ mɨweánarɨgí̵áyí̵rɨnɨ. Sɨnɨ apɨxí̵ tí̵nɨ memegí̵áyí̵rɨnɨ. Sipɨsipí̵ miáo gɨmɨ gɨmɨ u'í̵mɨ ananɨ nu'mɨ xí̵darɨgí̵áyí̵rɨnɨ. Ámá nɨyonɨ dánɨ gwí̵nɨŋí̵ Gorɨxo roayíroŋí̵yí̵ xí̵o nánɨ tí̵nɨ sipɨsipí̵ miáo nánɨ tí̵nɨ aiwá nɨwákwíní̵nɨŋí̵ imónɨŋí̵yí̵rɨnɨ. 5Yapí̵ nɨrɨro xwɨyí̵á óí̵ e rarɨgí̵áyí̵manɨ. Ramɨnɨgí̵áyí̵rɨnɨ. Xwɨyí̵á bɨ xí̵meapaxí̵yí̵manɨ.

Aŋí̵nají̵ wau' wo xwɨyí̵á rɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

6Aŋí̵nají̵ ámɨ wo aŋí̵ pɨrí̵yo ayá áwɨnɨmɨ nɨpɨpɨka warɨŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. O ámá xwí̵áyo ŋweagí̵áyo gwí̵ wɨrí̵ wɨrí imónɨgí̵á nɨyonɨ tí̵nɨ pí̵ne' xɨxegí̵nɨ rarɨgí̵á nɨyonɨ tí̵nɨ wará xɨxegí̵nɨ inɨgí̵á nɨyonɨ tí̵nɨ ayo nɨyonɨ xwɨyí̵á arí̵á nɨwirí̵ná yayí̵ winɨpaxí̵pɨ —Apɨ anɨŋí̵ rɨnárɨní̵ápɨrɨnɨ. Apɨ wáí̵ urɨnɨ nánɨ tí̵ŋorɨnɨ. 7O eŋí̵ tí̵nɨ re rɨŋɨnigɨnɨ, “Gorɨxo, aŋí̵na imɨxɨrɨ xwí̵árí imɨxɨrɨ rawɨrawá imɨxɨrɨ iniɨgí̵ sɨmɨŋí̵yí̵ imɨxɨrɨ eŋo ámá nɨyonɨ eyeyírómí̵ eníná rɨxa ríná eŋagɨ nánɨ omɨ wáyí̵ wiro seáyɨ e umí̵eyoaro o nene nánɨ yayí̵ owinɨrɨ seáyɨ e umero e'í̵rɨxɨnɨ.” Aŋí̵najo nɨpɨpɨka nɨpurí̵ná e rarɨŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ.

8Aŋí̵nají̵ ámɨ wo rí̵wí̵yo aŋí̵ pɨrí̵yo áwɨnɨmɨ nɨpɨpɨka nɨpurí̵ná re nɨra puŋɨnigɨnɨ, “Aŋí̵ xwe' Babironɨyɨ rɨnɨŋí̵pɨ rɨxa xwɨrí̵á ikɨxenárɨnɨnɨ. Oyɨ, rɨxa xwɨrí̵á ikɨxenárɨnɨnɨ. Ámá wí wíyo papɨkí̵ oe'poyɨnɨrɨ iniɨgí̵ wainí̵ mɨnɨ nɨwiro wíwapɨyarɨgí̵ápa aŋí̵ apɨ enɨ í̵wí̵ xe'bɨ inarɨŋí̵pa gwí̵ bɨ bɨ mónɨgí̵á ní̵nɨ enɨ í̵wí̵ axí̵pɨ oiní̵poyɨnɨrɨ wíwapɨyiŋí̵pɨrɨnɨ.” nɨra pwarɨŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ.

9Aŋí̵nají̵ awau'mɨ ámɨ rí̵wí̵yo wo nɨpurí̵ná eŋí̵ tí̵nɨ re nɨra puŋɨnigɨnɨ, “Ámá naŋwo tí̵nɨ ónɨŋí̵ xopaikɨgí̵ imɨxɨnɨŋí̵pɨ tí̵nɨ awau' nene nánɨ yayí̵ owinɨnɨrɨ xómɨŋí̵ nɨyɨkwiro seáyɨ e umero ipɨrí̵á oyá mimáyoranɨ, we'yoranɨ, eánɨro yarɨgí̵á gɨyí̵ gɨyí̵ 10wikí̵ Gorɨxo aga ayɨkwí̵ mɨwónɨŋí̵pɨ wí mu'ropí̵rí̵ámanɨ. Iniɨgí̵ wainí̵ mɨxí̵ yarɨŋí̵pí̵nɨŋí̵ nɨpí̵rí̵árɨnɨ. Wainí̵ oyápɨ, ayí̵ mɨxí̵ bɨ onɨmiápɨ e'wɨnɨgɨnɨrɨ aga iniɨgí̵ tí̵nɨ gwiaumí̵ nerɨ yinɨŋí̵pɨ marí̵áɨ, wainí̵ apɨ mɨxí̵ ayɨkwí̵ mepa e'wɨnɨgɨnɨrɨ iniɨgí̵ tí̵nɨ gwiaumí̵ me' wainí̵ aínɨnɨ sɨxí̵ oyá wikí̵ ónɨŋí̵nɨŋí̵ imónɨŋí̵wámɨ ínɨŋí̵pɨrɨnɨ. Ámá ayí̵ wainí̵ apɨ nɨnɨrí̵nɨŋí̵ neróná re epí̵rí̵árɨnɨ. Aŋí̵nají̵ Gorɨxoyáowa tí̵nɨ sipɨsipí̵ miáo tí̵nɨ awa sɨŋwí̵ wɨnɨŋáná rí̵nɨŋí̵ sí̵ŋá sarɨpáɨ rɨnɨŋí̵pimɨ dánɨ tí̵nɨ rí̵á ápiáwí̵ wearɨŋí̵pimɨ dánɨ tí̵nɨ xaíwí̵ nɨwinɨrɨ mɨmenɨŋwí̵ nura uní̵árɨnɨ. 11Rí̵á mɨmenɨŋwí̵ urarɨŋí̵pimɨ dánɨ sɨŋwɨrí̵á peyarɨŋí̵pɨ aga ná rí̵wí̵yo dánɨ aí pí̵nɨ bɨ mɨwiárí̵ anɨŋí̵ miní̵ peyarí̵ná ámá ayí̵ ikwáwɨyiranɨ, árí̵wɨyiranɨ, bɨ kikií̵á ŋweapí̵rí̵á menɨnɨ. Ámá naŋwo tí̵nɨ ónɨŋí̵ xopaikɨgí̵ imɨxɨnɨŋí̵pɨ tí̵nɨ awau' nene nánɨ yayí̵ owinɨnɨrɨ xómɨŋí̵ nɨyɨkwiro seáyɨ e umero ipɨrí̵á xegí̵ yoí̵ nánɨ eánɨro yarɨgí̵áyí̵ e epí̵rí̵árɨnɨ.” Aŋí̵najo apɨ e nɨra pwarɨŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ.

12Ámá Gorɨxoyá imónɨgí̵á xwámámí̵ nɨwia warɨgí̵áyí̵ re epí̵rí̵árɨnɨ. Sekaxí̵ o rɨŋí̵pɨ xaíwí̵ í̵á xɨrɨro Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵ápɨ xaíwí̵ í̵á xɨrɨro epí̵rí̵árɨnɨ.

13Nionɨ aŋí̵namɨ dánɨ xwɨyí̵á bɨ re rɨne'naparɨŋagɨ arí̵á wiŋanigɨnɨ, “Joxɨ re nɨrɨrɨ rí̵wamɨŋí̵ eaɨ, ‘Ámá Gorɨxo tí̵nɨ ikárɨnɨgí̵á ríná dánɨ nɨpe'a upí̵rí̵áyí̵ oyápimɨ dánɨ yayí̵ winɨpaxí̵rɨnɨ. Kwíyí̵pɨ enɨ re rarɨnɨ, “Oyɨ, yayí̵ owinɨnɨ. Nɨperí̵ná Jisasomɨ nɨxí̵dɨro nánɨ rí̵wí̵ nɨrí̵kwínɨrɨ nerɨŋí̵pimɨ dánɨ wará saŋí̵ wunarɨŋí̵pimɨ dánɨ gwí̵nɨŋí̵ níkweánɨrɨ kikií̵á epí̵rí̵á eŋagɨ nánɨ yayí̵ owinɨnɨ. Nɨperí̵ná we' rónɨŋí̵ imónɨŋí̵ wiwanɨŋí̵yí̵ ne'ra ugí̵á aní̵á wí mimóní̵ Gorɨxo yayí̵ wimoní̵a nánɨ sɨnɨ nimónɨní̵á eŋagɨ nánɨ ananɨ kikií̵á epaxí̵rɨnɨ.” Kwíyí̵pɨ enɨ e rarɨnɨ.’ nɨrɨrɨ rí̵wamɨŋí̵ eaɨ.” rɨne'naparɨŋagɨ arí̵á wiŋanigɨnɨ.

Xwí̵árímɨ aiwánɨŋí̵ mipí̵rí̵íná nánɨrɨnɨ.

14Nionɨ wenɨŋí̵ e'áyí̵ wɨnɨŋanigɨnɨ. Agwí̵ apí̵á weŋí̵pimɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrɨ ámánɨŋí̵ imónɨŋí̵ wo apimɨ seáyɨ e e'í̵ xeŋweaŋagɨ nɨwɨnɨrɨ o amɨnaŋwí̵ sí̵ŋá gorí̵ tí̵nɨ imɨxɨnɨŋí̵ wɨna mɨŋí̵yo dí̵kínɨrɨ kirá wití̵ aiwá wákwiarɨgí̵á ŋwá xaíwí̵ yinɨŋí̵ bá í̵á xɨrɨrɨ nemáná ŋweaŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. 15Ámɨ aŋí̵nají̵ wo aŋí̵ ŋwí̵áiwámɨ dánɨ ní̵wiapɨrɨ agwí̵pimɨ e'í̵ xeŋweaŋomɨ rí̵aiwá eŋí̵ tí̵nɨ re urí̵agɨ wɨnɨŋanigɨnɨ, “Aiwá xwí̵árímɨ dáŋí̵ ní̵nɨ rɨxa yóí̵rɨnɨ. Rɨxa nɨmipaxíná ríná eŋagɨ nánɨ dɨxí̵ kirápá tí̵nɨ mɨŋí̵ nɨwákwirɨ miɨ.” urí̵agɨ 16agwí̵pimɨ e'í̵ xeŋweaŋo xegí̵ kirá xwí̵árímɨ seáyɨ e puwiárau'í̵yí̵ ní̵nɨ wiárí̵ wákwímoŋɨnigɨnɨ.

17Ámɨ aŋí̵nají̵ wo aŋí̵ ŋwí̵á aŋí̵namɨ eŋiwámɨ dánɨ í̵wiaparɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ o enɨ kirá ŋwá yinɨŋí̵ bá í̵á nɨmaxɨrɨmɨ í̵wiaparɨŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. 18Ámɨ aŋí̵nají̵ wo —O rí̵á wearɨŋí̵pimɨ xiáworɨnɨ. O rɨdɨyowá yarɨgí̵á nánɨ íráí̵ onɨŋí̵pɨ tí̵ŋí̵ e dánɨ ní̵wiapɨrɨ aŋí̵nají̵ kirá ŋwá yinɨŋí̵pá í̵á xɨrɨŋomɨ rí̵aiwá eŋí̵ tí̵nɨ nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Xwí̵árímɨ wainí̵ uraxí̵ sogwí̵ rɨxa niáí̵ eŋagɨ nánɨ dɨxí̵ kirá ŋwá yinɨŋí̵pá tí̵nɨ wɨwákwímí̵ nerɨ awí eámeámí̵ eɨ.” urí̵agɨ 19aŋí̵najo xegí̵ kirápá tí̵nɨ wainí̵ uraxí̵ xwí̵áyo eŋí̵yí̵ wɨwákwímí̵ nerɨ awí neaárɨmáná xoyɨkímí̵ epí̵rɨ nánɨ sí̵ŋá íkwiaŋwí̵ xwe' eapɨnárɨŋí̵namɨ —Ana, ayí̵ pɨrí̵ Gorɨxo aga wikí̵ nɨwónɨrɨ nánɨ umamoní̵ápɨ nánɨ imónɨŋí̵narɨnɨ. Anamɨ xoyɨkímí̵ epí̵rɨ nánɨ mɨmeámí̵ yáráná 20aŋí̵pimɨ bí̵arɨwámɨnɨ sí̵ŋá íkwiaŋwí̵namɨ xoyɨkímí̵ yarí̵ná ragí̵ anamɨ dánɨ nɨpurí̵ná waxí̵nɨŋí̵ nɨwerɨ nɨróga nɨwiápí̵nɨmearɨ osí̵yí̵yá maŋí̵ tí̵nɨ xɨxenɨ rónɨrɨ ná mí̵mɨ waxí̵ nɨwerɨ 300 kiromita wiárí̵ mu'rorɨ eŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for `AAK