Revelation of John 15

Aŋí̵nají̵ we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau'mɨ pɨrerɨxí̵ xɨxenɨ wiŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Nionɨ ekɨyiŋí̵ aŋí̵namɨ dánɨ ámɨ bɨ iní̵agɨ sɨŋwí̵ wɨnɨŋanigɨnɨ. Apɨ seáyɨ e imónɨrɨ dɨŋí̵ nɨyága upaxí̵ imónɨrɨ eŋí̵pɨrɨnɨ. Aŋí̵nají̵ we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' ámáyo xeanɨŋí̵ aga rí̵á tí̵ŋí̵ wikárɨpí̵rí̵pɨrɨnɨ. Apɨ wikárarí̵ná Gorɨxo xegí̵ wikí̵ ónɨŋí̵pɨ nɨyopɨyárɨní̵á eŋagɨ nánɨ ayí̵ xeanɨŋí̵ yoparí̵pɨrɨnɨ. Apɨ aŋí̵nají̵ we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' tí̵gí̵áwamɨ nɨwɨnɨrí̵ná wenɨŋí̵ e'áyí̵ wɨnɨŋanigɨnɨ. 2Rawɨrawánɨŋí̵ imónɨŋí̵ gɨrasí̵nɨŋí̵ rɨrɨmá ónɨŋí̵pɨ rí̵á tí̵nɨ gwiaumí̵ ninɨrɨ rɨwoŋagɨ nɨwɨnɨrɨ ámá naŋwoyá xopaikɨgí̵ imɨxɨnɨŋí̵pimɨ seáyɨ e mumepa ero oyá ipɨrí̵á xe oneaeanɨrɨ mɨwɨnɨpa ero nerɨŋí̵pimɨ dánɨ xopɨrárí̵ egí̵áyí̵ kitá Gorɨxo wiŋí̵yí̵ í̵á nɨxɨrɨmáná rɨrɨmá ónɨŋí̵pimɨ seáyɨ e roŋagí̵a wɨnɨŋanigɨnɨ. 3Ayí̵ soŋí̵ nɨrɨro Moseso, Gorɨxomɨ xɨnáínɨŋí̵ nimónɨrɨ omɨŋí̵ wiiago re'peŋí̵pɨ rɨro sipɨsipí̵ miáoyápɨ rɨro neróná soŋí̵ re rɨgí̵awixɨnɨ, “Ámɨná Gorɨxoxɨnɨ, eŋí̵ eánɨgí̵á nɨyonɨ seáyɨ e wimónɨŋoxɨnɨ, amɨpí joxɨ yarɨŋí̵pɨ seáyɨ e erɨ ámáyo ududí̵ winɨpaxí̵pɨ erɨ yarɨŋagɨ ranarɨŋwárɨnɨ. Gwí̵ wɨrí̵ wirímɨ dáŋí̵ nɨyonɨ mɨxí̵ ináyoxɨnɨ, pí pí joxɨ nerí̵ná we' rónɨŋí̵ erɨ nepánɨ erɨ yarɨŋagɨ ranarɨŋwárɨnɨ. 4Ámɨnáoxɨnɨ, joxɨ ná woxɨnɨ sɨyikwí̵ mínɨŋoxɨ eŋagɨ nánɨ ámá gɨyí̵ wáyí̵ mɨsipa ero seáyɨ e mɨrɨmí̵eyoapa ero epí̵rí̵árɨnɨ? Dɨxí̵ nánɨ pɨrí̵ numamorí̵ná xɨxenɨ imónɨŋí̵pɨ tí̵nɨ yarɨŋí̵pɨ rɨxa sɨŋánɨ imónɨŋagɨ nánɨ ámá gwí̵ wɨrí̵ wɨrí ní̵nɨ nɨbɨro dɨxí̵ sí̵mɨmaŋí̵mɨ dánɨ wauní̵ nikárɨnɨro seáyɨ e rɨmepí̵rí̵árɨnɨ.” Soŋí̵ nɨrɨro e rarɨŋagí̵a wɨnɨŋanigɨnɨ.

5Apɨ nɨwɨnɨmáná wenɨŋí̵ e'áyí̵ wɨnɨŋanigɨnɨ. Aŋí̵namɨ aŋí̵ ŋwí̵áiwámɨ ínɨmɨ aŋí̵ pákínɨŋí̵wá —Awá Gorɨxoyá aŋí̵ awawá ayá rí̵á weŋí̵wárɨnɨ. Awá í̵kwínɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ 6aŋí̵nají̵ xeanɨŋí̵ aga rí̵á tí̵ŋí̵ wikárɨpí̵rɨ nánɨ tí̵gí̵á we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' awa rapɨrapí̵ awiaxí̵ apí̵á werɨ xwɨní̵á earɨ eŋí̵ yínɨro irɨkwí̵nɨŋí̵ sí̵ŋá gorí̵ tí̵nɨ imɨxɨnɨŋí̵pɨ xwɨnamɨyaiwí yirónɨro nemáná aŋí̵ ŋwí̵áiwámɨ dánɨ í̵wiaparɨŋagí̵a nɨwɨnɨrɨ 7dɨŋí̵ tí̵ŋí̵ imónɨgí̵á wau' wau' awa wo nɨwiápí̵nɨmearɨ aŋí̵nají̵ we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' awamɨ pɨrerɨxí̵ sí̵ŋá gorí̵ tí̵nɨ imɨxɨnɨŋí̵ we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' mɨnɨ wiŋɨnigɨnɨ. Pɨrerɨxí̵ apimɨ wikí̵ ónɨŋí̵ Gorɨxo, anɨŋí̵ íníná ŋweaŋoyá magwí̵ eŋí̵pɨrɨnɨ. 8Mɨnɨ wíáná eŋí̵ eánɨŋí̵ Gorɨxoyá imónɨrɨ seáyɨ e oyá imónɨrɨ eŋí̵pimɨ dánɨ sɨŋwɨrí̵á xegí̵ aŋí̵ ŋwí̵áiwámɨ árí̵ó inárɨní̵agɨ nánɨ aŋí̵nají̵ we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' awa xeanɨŋí̵ rí̵á tí̵ŋí̵ we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' apɨ wikárɨpí̵rí̵e nánɨ páwipaxí̵ wí mimónɨŋagɨ sɨŋwí̵ e wɨnɨŋanigɨnɨ.

Copyright information for `AAK