Revelation of John 17

Apɨxí̵ iyí̵ ede dánɨ warɨgí̵í nánɨrɨnɨ.

1Aŋí̵nají̵ we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' pɨrerɨxí̵ we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' tí̵gí̵áwa wo nɨbɨrɨ nɨnɨrɨrí̵ná re nɨrɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ beɨ. Apɨxí̵ iyí̵ ede dánɨ warɨgí̵ímɨ —Í nánɨ aŋí̵ nɨmɨnɨ í̵á earoárɨnɨŋírɨnɨ. Iniɨgí̵ wearɨŋí̵ obaxí̵yo seáyɨ e e'í̵ xeŋweaŋírɨnɨ. Mɨxí̵ ináyí̵ xwí̵árímɨ dáŋí̵yí̵ tí̵nɨ í̵wí̵ inɨgí̵írɨnɨ. Ámá xwí̵árímɨ ŋweagí̵áyí̵ í tí̵nɨ í̵wí̵ ninɨróná ayí̵ ámá iniɨgí̵ wainí̵ xwapí̵ nɨnɨróná papɨkí̵ yarɨgí̵ápánɨŋí̵ dɨŋí̵ mamó nero inɨgí̵írɨnɨ. Ímɨ Gorɨxo pɨrí̵ umamoarɨŋí̵pɨ sɨwá osimɨnɨ.” nɨnɨrɨrɨ 3Gorɨxoyá kwíyí̵pɨ nɨxɨxe'róáná ámá dɨŋí̵ meaŋe nánɨ nɨnɨmeámɨ u'áná wenɨŋí̵ e'áyí̵ wɨnɨŋanigɨnɨ. Apɨxí̵ wí naŋwí̵ ayí̵á rɨŋí̵ womɨ —Naŋwo nomɨnɨ yoí̵ Gorɨxomɨ ikayí̵wí̵ umeararɨgí̵ápɨ eánɨrɨ mɨŋí̵ we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' imorɨ sɨwaŋí̵ we' wu'kau' mɨŋí̵yo dánɨ re'mówapɨrɨ eŋorɨnɨ. Omɨ í seáyɨ e e'í̵ xeŋweaŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. 4Í rapɨrapí̵ ayí̵á rɨrɨ mipɨyí̵ morɨ eŋí̵yí̵ yínɨrɨ okiyí̵á nánɨ sí̵ŋá gorí̵ tí̵nɨ imɨxɨnɨŋí̵pɨ tí̵nɨ sí̵ŋá awiaxí̵ tí̵nɨ urí̵pó apí̵á weŋí̵ nɨgwí̵ xwe' roŋí̵pɨ tí̵nɨ okiyí̵á inɨrɨ nemáná kapɨxí̵ sí̵ŋá gorí̵ tí̵nɨ imɨxɨnɨŋí̵ wá í̵á nɨxɨrɨrɨ ŋweaŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. Kapɨxí̵ awámɨ í̵wí̵ í yarɨŋí̵ xwɨrí̵á wianɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ tí̵nɨ í̵wí̵ í ninɨrɨ piaxí̵ weánarɨŋí̵pɨ tí̵nɨ magwí̵ ínɨŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. 5Yoí̵ ímɨ mimáyo eánɨŋí̵pɨ rasí̵ re nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ, “Aŋí̵ xwe' Babironɨyɨ wí̵rɨnɨŋáínɨrɨnɨ. Apɨxí̵ iyí̵ ede dánɨ warɨgí̵á níwamɨ tí̵nɨ ámá xwí̵árímɨ ŋweagí̵á yarɨgí̵á Gorɨxo xwɨrí̵á wianarɨŋí̵ nɨyonɨ tí̵nɨ xɨnáínɨrɨnɨ.” Rasí̵ e nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. 6Apɨxí̵ í ragí̵ ámá Gorɨxoyá imónɨgí̵áyí̵yá tí̵nɨ Jisaso nánɨ wáí̵ nɨrɨmeróná mɨŋí̵ winɨgí̵áyí̵yá tí̵nɨ nɨnɨmáná papɨkí̵ yarɨŋagɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrɨ “Ámá Gorɨxomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵áyí̵ aga onɨmiá rí̵a pɨkiŋoɨ?” nɨyaiwirɨ ududí̵ ikárɨnarí̵ná 7aŋí̵najo re nɨrɨŋɨnigɨnɨ, “Pí nánɨ joxɨ ududí̵ ikárɨnarɨŋɨnɨ? Apɨxí̵ í tí̵nɨ naŋwí̵ mɨŋí̵ we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' imorɨ sɨwaŋí̵ we' wu'kau' mɨŋí̵yo dánɨ re'mówapɨrɨ eŋo, í seáyɨ e e'í̵ xeŋweaŋo tí̵nɨ ípau' nánɨ xwɨyí̵á rasí̵ nɨrɨnɨrɨ ínɨmɨ imónɨŋí̵pɨ nionɨ píránɨŋí̵ áwaŋí̵ orɨrɨmɨnɨ.” nɨnɨrɨrɨ 8re nɨrɨŋɨnigɨnɨ, “Naŋwí̵ joxɨ wɨní̵o xámɨ ŋweaago aí agwɨ mɨŋweanɨnɨ. O sirɨrɨkí̵ yoparí̵pɨ mimónɨŋí̵yimɨ dánɨ rɨxa nɨpeyearɨ sepiápɨ mɨŋweá wiárí̵ mɨdánɨ anɨŋí̵nɨ aní̵nɨní̵árɨnɨ. Ámá xwí̵árímɨ ŋweagí̵áyí̵ —Ayí̵ eŋíná Gorɨxo xwí̵árí imɨxɨŋíná dánɨ íkwí̵ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ meapí̵rí̵a nánɨ ŋwɨrárɨnɨŋí̵namɨ wigí̵ yoí̵ mɨŋwɨrárɨnɨpa egí̵áyí̵ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Ayí̵ naŋwomɨ nɨwɨnɨróná ududí̵ winɨní̵árɨnɨ. O xámɨ ŋweaago agwɨ mɨŋweaŋagɨ aiwɨ rí̵we'ná ámɨ bɨní̵á eŋagɨ nánɨ ámá ayí̵ sɨŋwí̵ e nɨwɨnɨro nánɨ ududí̵ winɨní̵árɨnɨ.” nɨnɨrɨrɨ 9re rɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá dɨŋí̵ píránɨŋí̵ neŋwɨperɨ moarɨgí̵áyí̵ ‘Ayí̵ apɨ nánɨ rí̵a imónɨnɨ?’ yaiwipaxí̵rɨnɨ. Naŋwoyá mɨŋí̵ we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' imónɨŋí̵ apɨxí e'í̵ xeŋweaŋí̵pɨ, ayí̵ dí̵wí̵ mɨŋí̵ we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ biau' nánɨrɨnɨ. 10Ayí̵ mɨxí̵ ináyí̵ we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' enɨ nánɨrɨnɨ. Awa we' wu' rɨxa aní̵á nimóga ugí̵árɨnɨ. Wo sɨnɨ agwɨ ŋweanɨ. Wo sɨnɨ nɨŋweaní̵árɨnɨ. O imónáná Gorɨxo xe bɨ onɨmiápɨ nɨŋwearɨ umeŋweáwɨnɨgɨnɨrɨ sɨŋwí̵ wɨnɨní̵orɨnɨ. 11Naŋwí̵ eŋíná ŋweaagí̵ agwɨ mɨŋweaŋo enɨ mɨxí̵ ináyí̵ ámɨ worɨnɨ. Xí̵o mɨxí̵ ináyí̵ we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' awayá wo aí awamɨ rí̵wí̵yo mɨxí̵ ináyí̵ imónɨní̵orɨnɨ. O mɨxí̵ ináyí̵ nimónɨrí̵ná sepiápɨ mɨŋweá wiárí̵ mɨdánɨ anɨŋí̵nɨ aní̵nɨní̵árɨnɨ. 12Sɨwaŋí̵ naŋwoyá mɨŋí̵yo dánɨ we' wu'kau' re'mówapɨŋagɨ sɨŋwí̵ wɨní̵í̵yí̵, ayí̵ mɨxí̵ ináyí̵ we' wu'kau' ámáyo umeŋweapí̵rí̵a nánɨ sɨnɨ mimónɨgí̵áwa nánɨrɨnɨ. Awa eŋí̵ eánɨŋí̵ mɨxí̵ ináyí̵ imónɨpí̵rɨ nánɨ nimónɨro naŋwo tí̵nɨ ámáyo numeŋwearóná anɨŋí̵ mumeŋweá sí̵á ná wɨyiní̵nɨŋí̵ umeŋweapí̵rí̵árɨnɨ. 13Awa dɨŋí̵ axí̵pɨnɨ tí̵gí̵áwarɨnɨ. Wigí̵ eŋí̵ eánɨgí̵á imónɨŋí̵pɨ tí̵nɨ ne'ní̵ tí̵gí̵á imónɨgí̵ápɨ tí̵nɨ enɨ nawínɨ naŋwomɨ ínɨmɨ nɨwurí̵nɨro 14sipɨsipí̵ miáo tí̵nɨ mɨxí̵ ninɨróná sipɨsipí̵ miáo xopɨrárí̵ winí̵árɨnɨ. O ámɨná nɨyonɨ ámɨná seáyɨ e imónɨŋo wimónɨrɨ mɨxí̵ ináyí̵ nɨyonɨ mɨxí̵ ináyí̵ seáyɨ e imónɨŋo wimónɨrɨ nerɨ nánɨ ámá o tí̵nɨ nawínɨ imónɨgí̵áyí̵ —Ayí̵ xí̵o xegí̵ imónɨpí̵rí̵a nánɨ parɨrɨ we'yo í̵á umɨrɨrɨ eŋí̵yí̵rɨnɨ. O nánɨ peá mɨmó dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro í̵á xɨrarɨgí̵áyí̵rɨnɨ. Ayí̵ o tí̵nɨ nawínɨ xopɨrárí̵ wipí̵rí̵árɨnɨ.” Aŋí̵najo e nɨnɨrɨmáná 15re nɨrɨŋɨnigɨnɨ, “Iniɨgí̵ wearɨŋí̵ apɨxí̵ iyí̵ ede dánɨ warɨgí̵í seáyɨ e xeŋweaŋí̵ joxɨ sɨŋwí̵ wɨní̵í̵yí̵, ayí̵ ámá ní̵nɨ nánɨrɨnɨ. Ámá wará xɨxegí̵nɨ írɨgí̵áranɨ, gwí̵ wɨrí̵ wɨríranɨ, gwí̵ mónɨgí̵á bɨ bɨranɨ, pí̵ne' xɨxegí̵nɨ rarɨgí̵áranɨ, ayí̵ ní̵nɨ nánɨrɨnɨ. 16Sɨwaŋí̵ we' wu'kau' re'mówapɨŋagɨ sɨŋwí̵ wɨní̵í̵yí̵ tí̵nɨ naŋwo tí̵nɨ awa apɨxí̵ iyí̵ ede dánɨ warɨgí̵ímɨ sí̵mí̵ tí̵nɨ nɨwiro xwɨrí̵á wikɨxero xegí̵ amɨpí urápekɨxero nero sí̵wí sayí̵ naŋwí̵ roanarɨŋí̵pánɨŋí̵ nɨwiro nímɨnɨ árí̵á yipí̵rí̵árɨnɨ. 17Ayí̵ rɨpɨ nánɨ e epí̵rí̵árɨnɨ. Gorɨxo awa dɨŋí̵ ná bɨnɨ tí̵nɨ nero wigí̵ umeŋweagí̵áyí̵ tí̵nɨ nawínɨ naŋwomɨ ínɨmɨ nɨwurí̵nɨróná ímɨ e wíí̵rɨxɨnɨrɨ dɨŋí̵ utɨní̵á eŋagɨ nánɨ awa apɨ e nɨwikára nuróná xwɨyí̵á Gorɨxo rɨŋí̵pɨ xɨxenɨ imónɨní̵e nánɨ nɨwikára upí̵rí̵árɨnɨ.” nɨnɨrɨrɨ 18re nɨrɨŋɨnigɨnɨ, “Apɨxí̵ joxɨ sɨŋwí̵ wɨní̵í, í aŋí̵ xwe' mamadí̵ ikwí̵rónɨŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ. Apɨ mɨxí̵ ináyí̵ xwí̵á nɨrímɨnɨ ŋweagí̵áyo seáyɨ e nɨwimónɨrɨ meŋweaŋí̵pɨrɨnɨ.” nɨrɨŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for `AAK