Revelation of John 18

Aŋí̵ Babironɨ xwɨrí̵á ikɨxe'nɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Apɨ nɨwɨnárɨmáná aŋí̵nají̵ ámɨ wo aŋí̵namɨ dánɨ weaparɨŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. O ne'ní̵ tí̵ŋí̵ seáyɨ e imónɨŋí̵ worɨnɨ. Aŋí̵namɨ dánɨ nɨweapɨrí̵ná xegí̵ ikí̵nɨŋí̵pɨ xwɨní̵á nearɨ xwí̵árímɨ wí̵á nókiárɨrí̵ná 2eŋí̵ tí̵nɨ rí̵aiwá nɨrɨrí̵ná rɨpɨ rarɨŋagɨ arí̵á wiŋanigɨnɨ, “Babironɨ, aŋí̵ xwe' mamadí̵ ikwí̵rónɨŋí̵pɨ rɨxa xwɨrí̵á ikɨxenárɨnɨnɨ. Rɨxa xwɨrí̵á nikɨxenárɨnɨrɨ yí̵wí̵ imónɨŋagɨ nánɨ imí̵ó yárɨŋerɨnɨ. Rɨxa kwíyí̵ sɨpíyí̵ enɨ awí eánárɨŋerɨnɨ. Rɨxa iŋí̵ sɨpí ‘Ayí̵ obí̵ dɨŋí̵ rí̵a rarɨnɨ?’ rarɨgí̵ápɨ xwapí̵ yárɨŋerɨnɨ. 3Ayí̵ rɨpɨ nánɨ xwɨrí̵á ikɨxenárɨnɨnɨ. Ámá gwí̵ bɨ bɨ mónɨgí̵áyí̵ ní̵nɨ apɨxí̵ ‘Niínɨ tí̵nɨ í̵wí̵ ninɨróná mí̵re'nɨŋí̵ oaní̵poyɨ.’ yaiwiarɨŋí tí̵nɨ í̵wí̵ ninɨróná iniɨgí̵ wainí̵ nɨnɨrí̵nɨŋí̵ nero papɨkí̵ ero wigí̵ mɨxí̵ ináyí̵ xwí̵árímɨ dáŋí̵yí̵ í tí̵nɨ í̵wí̵ inayiro egí̵á eŋagɨ nánɨ xwɨrí̵á ikɨxenárɨnɨnɨ. Nɨgwí̵ omeaaneyɨnɨro yu'bí̵ sábí̵nɨŋí̵ inarɨgí̵áyí̵ apɨxí̵ í ‘Amɨpí xwe' tí̵ŋáínɨ nimónɨrɨ sɨrí̵ muní̵ oŋweámɨnɨ.’ yaiwiarɨŋagɨ nánɨ ímɨ amɨpí wí mɨnɨ wiayiro nɨgwí̵ urápayiro nerɨŋí̵pimɨ dánɨ nɨgwí̵ xwe' tí̵gí̵á imónɨgí̵á eŋagɨ nánɨ enɨ xwɨrí̵á ikɨxenárɨnɨnɨ.” rarɨŋagɨ arí̵á wiŋanigɨnɨ.

4Xwɨyí̵á ámɨ bɨ aŋí̵namɨ dánɨ re rɨne'naparɨŋagɨ arí̵á wiŋanigɨnɨ, “Ámá nionɨ gí̵ imónɨgí̵áyí̵ne', seyí̵ne' í̵wí̵ apɨxí̵ í yarɨŋí̵pa axí̵pɨ nero xeanɨŋí̵ ímɨ wímeaní̵ápɨ seyí̵ne' enɨ seaímeanɨgɨnɨrɨ ímɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ wí e nánɨ u'poyɨ. 5Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Í í̵wí̵ arí̵kí nɨyayirí̵ná xegí̵ í̵wí̵ yarɨŋí̵pɨ rɨxa nɨramóga nearí̵ná aŋí̵na tí̵nɨ xɨxenɨ rónɨŋagɨ nánɨ í̵wí̵ í yarɨŋí̵pɨ nánɨ Gorɨxo dɨŋí̵ peá mɨmó enɨ.” 6Ámɨ rɨpɨ rarɨŋagɨ arí̵á wiŋanigɨnɨ, “Ímɨ pɨrí̵ numamorí̵ná í wikárɨŋí̵pa axí̵pɨ wikárɨrɨ sɨpí í eŋí̵pɨ biau' kɨkɨrí̵ wirɨ iniɨgí̵ wainí̵ í kapɨxí̵yo niwirɨ wiŋí̵pa wainí̵ pɨŋí̵ biau' kɨkɨrí̵ opaxí̵ imónɨŋí̵pɨ niwirɨ wirɨ e'ɨrɨxɨnɨ. 7Í xewanɨŋí seáyɨ e mí̵eyoánɨrɨ sɨrí̵ muní̵ ŋwearɨ eŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ mɨmenɨŋwí̵ urɨrɨ ámɨxí̵á erɨ oenɨrɨ pɨrí̵ umamóɨrɨxɨnɨ. Í xegí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ re yaiwinarɨŋírɨnɨ, ‘Niínɨ mɨxí̵ ináyí̵ nimónɨrɨ meŋweaŋáínɨ menɨranɨ? Niínɨ apɨxí̵ aní̵ imónɨŋáínɨranɨ? Gíná dánɨ dɨŋí̵ sɨpí níagɨ ŋwí̵ eapaxí̵ imónɨmí̵árí̵anɨ?’ yaiwinarɨŋí eŋagɨ nánɨ 8xeanɨŋí̵ sí̵á axí̵yimɨnɨ re wímeaní̵árɨnɨ. Sɨmiárí̵ wímearɨ pɨyí̵ epaxí̵pɨ wímearɨ ámɨxí̵á epaxí̵ imónɨŋí̵pɨ wímearɨ aiwá nánɨ dí̵wí̵ ikeamónɨpaxí̵pɨ wímearɨ nemáná nímɨnɨ rí̵á unɨní̵árɨnɨ. Ámɨná Gorɨxo, ímɨ pɨrí̵ umamoní̵o eŋí̵ sɨxí̵ eánɨŋo eŋagɨ nánɨ apɨ nɨpɨnɨ wímeaní̵árɨnɨ.

9“Mɨxí̵ ináyí̵ xwí̵árímɨ dáŋí̵ í tí̵nɨ í̵wí̵ inɨro í tí̵nɨ nawínɨ nɨŋwearóná sɨrí̵ muní̵ ŋwearo egí̵áyí̵ ímɨ rí̵á nɨnɨrɨ sɨŋwɨrí̵á peyarɨŋagɨ nɨwɨnɨróná re epí̵rí̵árɨnɨ. Ámɨxí̵á ero ŋwí̵ miearo nero 10rí̵nɨŋí̵ ímɨ wímeáí̵pɨ none enɨ neaímeanɨgɨnɨrɨ wáyí̵ nero ná jí̵amɨ nɨrómáná re rɨpí̵rí̵árɨnɨ, ‘Ine! Babironɨ aŋí̵ xwe' mamadí̵ ikwí̵rónɨŋí̵pɨxɨ, aŋí̵ wí tí̵nɨ xɨxenɨ mimónɨŋí̵pɨxɨ, axínánɨ pɨrí̵ rɨmamóí̵pɨ rɨxa símeáí̵ eŋagɨ nánɨ ine!’ rɨpí̵rí̵árɨnɨ.

11“Ámá xwí̵árímɨ dáŋí̵ nɨgwí̵nɨ omeaaneyɨnɨro yu'bí̵ sábí̵nɨŋí̵ yarɨgí̵áyí̵ wigí̵ saŋí̵yí̵ nɨgwí̵ nánɨ ámá ámɨ wí bí̵ wipaxí̵ meŋagɨ nánɨ í nánɨ enɨ ámɨxí̵á ero ŋwí̵ earo epí̵rí̵árɨnɨ. 12Wigí̵ saŋí̵yí̵, ayí̵ tí̵rɨnɨ. Sí̵ŋá gorí̵ tí̵nɨ sí̵ŋá sirɨpá tí̵nɨ sí̵ŋá awiaxí̵ xɨxegí̵nɨ imónɨŋí̵ tí̵nɨ urí̵pó apí̵á weŋí̵ nɨgwí̵ xwe' roŋí̵ tí̵nɨ rapɨrapí̵ awiaxí̵ apí̵á weŋí̵ tí̵nɨ rapɨrapí̵ mipɨyí̵ moŋí̵ tí̵nɨ rapɨrapí̵ sirɨkáyɨ rɨnɨŋí̵ tí̵nɨ rapɨrapí̵ ayí̵á rɨŋí̵ tí̵nɨ íkí̵á xaíwí̵ xegí̵ yoí̵ sitɨroní̵yɨ rɨnɨŋí̵ tí̵nɨ amɨpí bɨ naŋwí̵ erepaní̵yɨ rɨnɨŋí̵yí̵yá sɨwaŋí̵pimɨ dánɨ imɨxɨnɨŋí̵ tí̵nɨ amɨpí bɨ íkí̵á nɨgwí̵ xwe' roŋí̵pimɨ dánɨ imɨxɨnɨŋí̵ tí̵nɨ amɨpí bɨ kapáyo dánɨ imɨxɨnɨŋí̵ tí̵nɨ amɨpí bɨ ainɨxí̵yo dánɨ imɨxɨnɨŋí̵ tí̵nɨ amɨpí bɨ sí̵ŋá wárí̵ wárí̵ó mónɨŋí̵pimɨ dánɨ imɨxɨnɨŋí̵ tí̵nɨ 13werɨxí̵ sinamoní̵yɨ rɨnɨŋí̵pɨ tí̵nɨ karínɨŋí̵ imónɨŋí̵ amomí̵yɨ rɨnɨŋí̵ tí̵nɨ íkí̵á dí̵á rí̵á ikeaáráná sɨŋwɨrí̵á dɨŋí̵ naŋí̵ eaarɨŋí̵pɨ tí̵nɨ iniɨgí̵ waráyo xópe' inɨpí̵rí̵a nánɨ dɨŋí̵ naŋí̵ eaarɨŋí̵pɨ tí̵nɨ íkí̵á dí̵á pɨrakenɨsaní̵yɨ rɨnɨŋí̵pɨ tí̵nɨ iniɨgí̵ wainí̵ tí̵nɨ werɨxí̵ oripí̵ tí̵nɨ pɨrawá awiaxí̵ tí̵nɨ wití̵ aiwá tí̵nɨ burɨmákau' tí̵nɨ sipɨsipí̵ tí̵nɨ osí̵ tí̵nɨ karí̵ osí̵ íropearɨŋí̵ tí̵nɨ ámá enɨ xɨnáíwánɨŋí̵ nimónɨro omɨŋí̵ wiiarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ wigí̵ saŋí̵ bí̵ epí̵rí̵a nánɨ imónɨŋí̵yí̵, ayí̵ apɨrɨnɨ. 14Amɨpí jíxɨ ‘Omeámɨnɨ.’ simónarɨŋí̵pɨ rɨxa pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ ruŋoɨ. Amɨpí jíxɨ mɨrɨmu'rónɨŋí̵pɨ tí̵nɨ amɨpí jíxɨ nɨmearí̵ná sɨrí̵ muní̵ ŋweaarɨŋí̵pɨ tí̵nɨ rɨxa anɨpá imóní̵agɨ nánɨ ámɨ sɨŋwí̵ wɨnɨpaxí̵ mimónɨnɨ.

15“Ámá nɨgwí̵nɨ omeaaneyɨnɨro wigí̵ amɨpí ní̵nɨ yoí̵ rɨnɨŋí̵ apɨ ímɨ bí̵ egí̵áyo dánɨ nɨgwí̵ xwe' tí̵gí̵á imónɨgí̵áyí̵ rí̵nɨŋí̵ axí̵ ímɨ winarɨŋí̵pɨ none enɨ neainɨnɨgɨnɨrɨ wáyí̵ nero ná jí̵amɨ nɨrómáná ámɨxí̵á ero ŋwí̵ miearo nero 16re rɨpí̵rí̵árɨnɨ, ‘Ine! Aŋí̵ xwe' mamadí̵ ikwí̵rónɨŋí̵pɨxɨ, ine! Apɨxí̵ rapɨrapí̵ awiaxí̵ apí̵á weŋí̵ tí̵nɨ mipɨyí̵ moŋí̵ tí̵nɨ ayí̵á rɨŋí̵ tí̵nɨ yínɨrɨ sí̵ŋá gorí̵ tí̵nɨ imɨxɨnɨŋí̵pɨ tí̵nɨ sí̵ŋá awiaxí̵ imónɨŋí̵ xɨxegí̵nɨ tí̵nɨ urí̵pó apí̵á weŋí̵ nɨgwí̵ xwe' roŋí̵pɨ tí̵nɨ okiyí̵á inɨrɨ eŋíxɨnɨ, 17axínánɨ jíxɨyá amɨpí ayá tí̵ŋí̵ apɨ nɨpɨnɨ rɨxa xwɨrí̵á ikɨxenárí̵agɨ nɨranɨrane nánɨ ine!’ rɨpí̵rí̵árɨnɨ.

“Sɨpɨxí̵ o omɨ xiáwowa tí̵nɨ ámá wí e nánɨ owaneyɨnɨro sɨpɨxí̵ o omɨ bí̵ nero ŋweaarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ sɨpɨxí̵ o omɨ omɨŋí̵ mearɨgí̵áwa tí̵nɨ ámá sɨpɨxí̵yo nɨŋwearo wigí̵ nɨgwí̵ omɨŋí̵ yarɨgí̵á ní̵nɨyí̵ tí̵nɨ ayí̵ aŋí̵ apimɨ ná jí̵amɨ nɨrómáná
18aŋí̵ apɨ rí̵á nɨnɨrɨ sɨŋwɨrí̵á peyarɨŋagɨ nɨwɨnɨróná eŋí̵ tí̵nɨ ‘Ine!’ nɨrɨro re rɨgí̵awixɨnɨ, ‘Aŋí̵ xwe' mamadí̵ ikwí̵rónɨŋí̵ apɨ tí̵nɨ xɨxenɨ ámɨ bɨ gɨpɨ rí̵a ikwí̵rónɨnɨ?’ nɨrɨro re egí̵awixɨnɨ. 19Isikí̵ nɨmeaayiro mɨŋí̵yo mɨmeámí̵ ninɨro ‘Ine!’ rɨro ámɨxí̵á ero ŋwí̵ miearo neróná re nɨra ugí̵awixɨnɨ, ‘Ine! Aŋí̵ xwe' mamadí̵ ikwí̵rónɨŋí̵pɨ —Aŋí̵ apɨ sɨpɨxí̵ xiáwowa amɨpí wí nɨgwí̵ meapí̵rɨ nánɨ rawɨrawáyo nɨxero nɨre'mómáná bí̵ egí̵ápɨrɨnɨ. E nerɨŋí̵yo dánɨ nɨgwí̵ xwe' tí̵gí̵áyí̵ imónɨgí̵ápɨrɨnɨ. Aŋí̵ apɨ axínánɨ sɨnɨ me' xwɨrí̵á ikɨxenárí̵agɨ nánɨ ine!’ nɨra ugí̵awixɨnɨ.

20“Aŋí̵naxɨnɨ, apɨxí̵ í rɨxa xwɨrí̵á ikɨxenárí̵agɨ nánɨ dɨŋí̵ nií̵á osinɨnɨ. Gorɨxoyá imónɨgí̵áyí̵ne' tí̵nɨ wáí̵ wurɨmeiagí̵áyí̵ne' tí̵nɨ wí̵á rókiamoagí̵áyí̵ne' tí̵nɨ nɨyí̵ne'nɨ dɨŋí̵ nií̵á oseainɨnɨ. Gorɨxo aŋí̵ apɨ seyí̵ne' seaikárɨŋí̵pɨ nánɨ pɨrí̵ mamóí̵ eŋagɨ nánɨ dɨŋí̵ nií̵á oseainɨnɨ.” Xwɨyí̵á bɨ aŋí̵namɨ dánɨ e rɨne'napí̵agɨ arí̵á wiŋanigɨnɨ.

21Aŋí̵nají̵ eŋí̵ sɨxí̵ eánɨŋí̵ wo sí̵ŋá xwe' wití̵ siyí̵ yuní̵ ikɨxearɨŋí̵yí̵ sɨpaxí̵ wo nɨmí̵eyoarɨ rawɨrawáyo nɨmoairɨ re rɨŋɨnigɨnɨ, “Babironɨ, aŋí̵ xwe' mamadí̵ ikwí̵rónɨŋí̵pɨ nionɨ sí̵ŋá ro moaíápa aŋí̵ apɨ enɨ pie'roní̵árɨnɨ. Aŋí̵ apɨ ámá wará sɨnɨ ninɨmáná pearɨgí̵áyí̵nɨŋí̵ anɨpá imónáná ámɨ sɨŋwí̵ wɨnɨpaxí̵ imónɨní̵á menɨnɨ. 22Aŋí̵ apixɨ dánɨ ámɨ kitá eánɨrɨ soŋí̵ rɨnɨrɨ webí̵í rɨnɨrɨ pe'kákí̵ rɨnɨrɨ yarɨŋagɨ arí̵á ámɨ bɨ wipí̵rí̵á menɨnɨ. Ámá amɨpí imɨxanɨro e'wapí̵nɨgí̵áyí̵ wí aŋí̵ apixɨ dánɨ wigí̵ yarɨgí̵ápɨ ámɨ yarɨŋagí̵a wɨnɨpí̵rí̵ámanɨ. Sí̵ŋá wití̵ siyí̵ yuní̵ ikɨxearɨŋí̵yí̵ apixɨ dánɨ ámɨ nerí̵ná ikaxí̵ rɨnarɨŋagɨ arí̵á wipí̵rí̵á menɨnɨ. 23Apixɨ dánɨ uyí̵wí̵ wí̵á ónarɨŋí̵pɨ ámɨ ónɨní̵á menɨnɨ. Íwí̵ sɨkɨŋí̵ tí̵nɨ apɨyá tí̵nɨ apixɨ dánɨ ámɨ bɨ nɨmeánɨro xwɨyí̵á nawínɨ rɨnarɨgí̵i arí̵á wipí̵rí̵á menɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨ rɨrarɨŋɨnɨ. Apixɨyá ámá nɨgwí̵nɨ omeaaneyɨnɨro amɨpí bí̵ yarɨgí̵áyí̵ dɨxí̵ ayáí̵ tí̵nɨ nerɨŋí̵pimɨ dánɨ ámá xwí̵árímɨ ŋweagí̵áyo nɨyonɨ yapí̵ nɨwíwapɨriróná seáyɨ e mu'rónɨgí̵á eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.

24“Í Gorɨxoyá wí̵á rókiamoarɨgí̵áyo tí̵nɨ ámá xegí̵ imónɨgí̵áyo tí̵nɨ ámá amɨ gɨmɨ ŋweagí̵á pɨpɨkímí̵ inɨŋí̵yo tí̵nɨ nɨpɨkirɨ reá roánɨŋírɨnɨ.” Aŋí̵najo e rarɨŋagɨ arí̵á wiŋanigɨnɨ.

Copyright information for `AAK