Revelation of John 19

Babironɨ xwɨrí̵á ikɨxení̵agɨ nánɨ aŋí̵namɨ dánɨ yayí̵ egí̵á nánɨrɨnɨ.

1Apɨ arí̵á nɨwimáná maŋí̵ xwe' bɨ ámá ayá wí aŋí̵namɨ epí̵royí̵ egí̵áyí̵nɨŋí̵ meaŋí̵ nɨrɨnɨrɨ eŋí̵ tí̵nɨ re rɨnarɨŋagɨ arí̵á wiŋanigɨnɨ, “Negí̵ Gorɨxomɨ seáyɨ e oumeaneyɨ. Nene e'í̵ neamínɨŋo, ayí̵ orɨnɨ. Eŋí̵ eánɨrɨ seáyɨ e umí̵eyoapaxí̵ imónɨrɨ eŋo, ayí̵ orɨnɨ. 2O neyírorɨ pɨrí̵ numamorí̵ná nepa xɨxenɨ imónɨŋí̵pɨ tí̵nɨ wiarɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ seáyɨ e oumeaneyɨ. Apɨxí̵ iyí̵ ede dánɨ warɨgí̵á aŋí̵ nɨmɨnɨ í̵á earoárɨnɨŋí —Í ámá xwí̵árímɨ ŋweagí̵áyí̵ tí̵nɨ í̵wí̵ ninɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ uyí̵nií̵ oe'poyɨnɨrɨ nɨwíwapɨya nurí̵ná xwɨrí̵á wikɨxeŋírɨnɨ. Ímɨ Gorɨxo neyírorɨ xɨxenɨ pɨrí̵ numamorí̵ná ámá xɨnáíwánɨŋí̵ nimónɨro omɨŋí̵ wiiarɨgí̵á í nɨpɨkirɨ reá roánɨŋí̵yí̵ nánɨ rɨxa xɨxenɨ eŋí̵ meáí̵rɨnɨ.” nɨrɨro 3ámɨ re rɨgí̵awixɨnɨ, “Negí̵ Gorɨxomɨ seáyɨ e oumeaneyɨ. Sɨŋwɨrí̵á aŋí̵ apimɨ rí̵á nɨnɨrɨ peyarɨŋí̵pɨ anɨŋí̵ miní̵ peyiní̵árɨnɨ.” rí̵agí̵a 4ámá ámɨná 24 imónɨgí̵á e nɨŋweaxa pugí̵áwa tí̵nɨ dɨŋí̵ tí̵ŋí̵ imónɨgí̵á wau' wau' awa tí̵nɨ Gorɨxo íkwiaŋwí̵namɨ ŋweaŋe nupí̵kínɨmearo omɨ yayí̵ nɨwiróná re nɨra ugí̵awixɨnɨ, “E imónɨnɨ. Omɨ seáyɨ e oumeaneyɨ.” rí̵agí̵a 5siá íkwiaŋwí̵namɨ dánɨ maŋí̵ bá re rɨnɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá Gorɨxomɨ xɨnáíwayí̵ne'nɨŋí̵ nimónɨro omɨŋí̵ wiiarɨgí̵áyí̵ne', sɨyikwí̵nɨŋí̵ imónɨgí̵ápiayí̵ne'ranɨ, xwe'rɨxayí̵ne'ranɨ, omɨ wáyí̵ wiarɨgí̵áyí̵ne' nɨyí̵ne'nɨ, negí̵ Gorɨxomɨ seáyɨ e ume'poyɨ.” rɨnarɨŋagɨ arí̵á wiŋanigɨnɨ.

“Sipɨsipí̵ miáo apɨxí̵ nɨmeanɨŋoɨ.” rɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

6Nionɨ maŋí̵ xwe' bɨ ámá ayá wí epí̵royí̵ egí̵áyí̵ meaŋí̵ nɨrɨrí̵ná rɨnɨrɨ iniɨgí̵ iyakwí̵ nɨdɨrorí̵ná rɨnɨrɨ akɨrɨwí̵ nɨwekirí̵ná rɨnɨrɨ yarɨŋí̵pánɨŋí̵ nerí̵ná re rɨnarɨŋagɨ arí̵á wiŋanigɨnɨ, “Negí̵ Gorɨxomɨ seáyɨ e oumeaneyɨ. Negí̵ Ámɨná Gorɨxo, eŋí̵ eánɨgí̵á nɨyonɨ seáyɨ e wimónɨŋo rɨxa neameŋweanɨ. 7Sipɨsipí̵ miáo apɨxí̵ meanɨ rɨxa rínárɨnɨ. Apɨxí̵ meaní rɨxa we' nɨrónɨrɨ ŋweanɨ. Ayɨnánɨ negí̵ xwioxí̵yo dánɨ dɨŋí̵ nií̵á nɨneainɨrɨ yayí̵ nerane Gorɨxomɨ seáyɨ e umí̵eyoaaneyɨ.” rarɨŋagí̵a arí̵á nɨwirɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. 8Í oyínɨnɨrɨ rapɨrapí̵ awiaxí̵ apí̵á xaíwí̵ werɨ kíyí̵ bɨ mayí̵ erɨ eŋí̵ wu' —U' ayí̵ ámá Gorɨxoyá imónɨgí̵áyí̵ xwí̵áyo nɨŋwearóná we' nɨrónɨro píránɨŋí̵ egí̵á nánɨ imónɨŋu'rɨnɨ. U' mɨnɨ wíagɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrɨ 9aŋí̵najo re nɨrɨŋɨnigɨnɨ, “Re nɨrɨrɨ rí̵wamɨŋí̵ eaɨ, ‘Aiwá sipɨsipí̵ miáo apɨxí̵ meanɨ nánɨ imɨxárɨní̵ápɨ nánɨ wáí̵ urepeárɨnɨŋí̵yí̵ yayí̵ owinɨnɨ.’ nɨrɨrɨ rí̵wamɨŋí̵ eaɨ.” nɨnɨrɨrɨ re nɨrɨŋɨnigɨnɨ, “Xwɨyí̵á apɨ Gorɨxo rɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ nepaxɨŋí̵pɨrɨnɨ.” nɨrí̵agɨ 10aŋí̵najomɨ yayí̵ owimɨnɨrɨ nánɨ oyá sɨkwí̵ tí̵ŋí̵ e upí̵kínɨmeááná o re nɨrɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ yegí̵ axí̵pɨ xɨnáípawínɨŋí̵ nimónɨrai Gorɨxomɨ omɨŋí̵ wiiarɨgwí̵íwawi e mɨnipanɨ. Dɨxí̵ rɨrɨxí̵meá Jisaso seaíwapɨyiŋí̵pɨ í̵á xɨrarɨgí̵áyí̵ yarɨgí̵ápa nionɨ enɨ axí̵pɨ yarɨŋá wonɨ eŋagɨ nánɨ Gorɨxomɨnɨ yayí̵ wiɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Gɨnɨ gɨne wí̵á nɨrókiamorane'náyí̵, sa Jisaso neaíwapɨyiŋí̵pɨ rókiamoanɨrɨ nánɨ imónarɨŋwá eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.” nɨrɨŋɨnigɨnɨ.

Osí̵ apí̵á weŋí̵ womɨ seáyɨ e xeŋweaŋo nánɨrɨnɨ.

11Aŋí̵na oxoání̵agɨ nɨwɨnɨrí̵ná wenɨŋí̵ yání̵áyí̵ wɨnɨŋanigɨnɨ. Osí̵ apí̵á weŋí̵ wo roŋagɨ nɨwɨnɨrɨ osomɨ seáyɨ e xeŋweaŋo —O re rɨgí̵orɨnɨ, “Dɨŋí̵ uŋwɨrárɨpaxorɨnɨ. Nepaxɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨnɨ yarɨŋorɨnɨ.” rɨgí̵orɨnɨ. O osomɨ seáyɨ e xeŋweaŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. O ámáyo nɨwieyírorɨ pɨrí̵ umamorɨ mɨxí̵ wirɨ nerí̵ná we' rónɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨnɨ xɨxenɨ xí̵darɨŋorɨnɨ. 12Xegí̵ sɨŋwí̵ rí̵á ápiáwí̵nɨŋí̵ werɨ mɨŋí̵yo dɨrí̵ mɨxí̵ ináyowa dí̵kínarɨgí̵ápɨ obaxí̵ dí̵kínɨrɨ eŋorɨnɨ. Xegí̵ yoí̵ ámá ní̵nɨ mají̵á nimónɨmáná xewanɨŋonɨ nɨjí̵á imónɨŋí̵pɨ xegí̵ warárímɨ eánɨrɨ 13rapɨrapí̵ ragí̵yo igí̵á eánɨŋí̵ wu' yínɨrɨ eŋorɨnɨ. Yoí̵ oyá re rɨnɨŋorɨnɨ, “Gorɨxoyá Xwɨyí̵áoyɨ” rɨnɨŋorɨnɨ. 14Aŋí̵namɨ dánɨ sɨmɨŋí̵ wínarɨgí̵áyí̵ rapɨrapí̵ awiaxí̵ apí̵á werɨ kíyí̵ bɨ mayí̵ imónɨrɨ eŋí̵yí̵ nɨyínɨmáná osí̵ apí̵á weŋí̵yo nɨxeŋweámáná omɨ nu'mɨ warɨŋagí̵a nɨwɨnɨrɨ 15ámá gwí̵ bɨ bɨ mónɨgí̵á nɨyonɨ xopɨrárí̵ winɨ kirá ŋwá yinɨŋí̵pá oyá maŋí̵yo dánɨ peyeaarɨŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. Ayo ainɨxí̵ wá í̵á nɨxɨrɨrɨ numeŋwearɨ wikí̵ Gorɨxo, eŋí̵ eánɨgí̵á nɨyonɨ seáyɨ e wimónɨŋo ayɨkwí̵ mɨwónɨŋí̵pɨ nɨwíwapɨyirí̵ná uraxí̵ wainí̵ sogwí̵ sí̵ŋá íkwiaŋwí̵ eapɨnɨŋí̵namɨ xoyɨkímí̵ yarɨgí̵ápa axí̵pɨ winí̵árɨnɨ. 16Yoí̵ bɨ rɨpɨ “Mɨxí̵ Ináyí̵ Nɨyonɨ Seáyɨ e Wimónɨrɨ Ámɨná Nɨyonɨ Seáyɨ e Wimónɨrɨ Eŋáonɨyɨ” nɨrɨnɨrɨ xegí̵ rapɨrapí̵yo ŋwɨrárɨnɨrɨ sáí̵yo ŋwɨrárɨnɨrɨ eŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ.

17Nionɨ wenɨŋí̵ yání̵áyí̵ aŋí̵nají̵ wo sogwí̵ ŋweaŋe nɨrómáná apurí̵ aŋí̵ pɨrí̵yo nɨpɨpɨka emearɨŋí̵yo eŋí̵ tí̵nɨ rí̵aiwá re urarɨŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ, “Gorɨxo aiwá xwe' imɨxɨní̵pɨ nánɨ nɨbɨro awí eání̵poyɨ. 18Mɨxí̵ ináyí̵yá gí̵wí̵ yɨyóní̵ ero sɨmɨŋí̵ wínarɨgí̵áyo seáyɨ e wimónɨgí̵áyí̵yá gí̵wí̵ yɨyóní̵ ero ámá eŋí̵ eánɨgí̵áyí̵yá gí̵wí̵ yɨyóní̵ ero osí̵yí̵yá gí̵wí̵ yɨyóní̵ ero osí̵yo seáyɨ e xeŋweáí̵áyí̵yá gí̵wí̵ yɨyóní̵ ero ámá xɨnáíwánɨŋí̵ nimónɨro omɨŋí̵ wiiarɨgí̵áyí̵ranɨ, wigí̵ omɨŋí̵nɨ yarɨgí̵áyí̵ranɨ, ámá sɨyikwí̵nɨŋí̵ imónɨgí̵áyí̵ranɨ, ámá xwe'rɨxa imónɨgí̵áyí̵ranɨ, ní̵nɨyí̵yá gí̵wí̵ yɨyóní̵ ero epí̵rɨ nánɨ awí eání̵poyɨ.” Iŋí̵yo rí̵aiwá e urarɨŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ.

19Wenɨŋí̵ e'áyí̵ wɨnɨŋanigɨnɨ. Naŋwo tí̵nɨ mɨxí̵ ináyí̵ xwí̵árímɨ ŋweagí̵áyí̵ tí̵nɨ wigí̵ sɨmɨŋí̵ wínarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ nawínɨ awí neánɨro osí̵ apí̵á weŋomɨ seáyɨ e xeŋweaŋomɨ tí̵nɨ o xegí̵ sɨmɨŋí̵ wínarɨgí̵áyo tí̵nɨ mɨxí̵ wianɨro nánɨ awí eánárɨnɨŋagí̵a nɨwɨnɨrɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. 20Naŋwomɨ í̵á nɨxɨrárɨro mimóní̵ wí̵á rókiamoarɨŋomɨ —O naŋwoyá ne'ní̵ tí̵ŋí̵ imónɨŋí̵pimɨ dánɨ emɨmí̵ nerí̵ná ámá naŋwoyá ipɨrí̵á eánɨrɨ naŋwoyá xopaikɨgí̵ imónɨŋí̵pɨ yayí̵ nɨwiro egí̵áyo yapí̵ wíwapɨyiŋorɨnɨ. Omɨ enɨ í̵á nɨxɨrárɨro awau' sɨnɨ sɨŋí̵ eŋáná ipí rí̵rómɨxɨŋí̵ rí̵á ápiáwí̵ sí̵ŋá sarɨpáɨ rɨnɨŋí̵pɨ tí̵nɨ wearɨŋí̵wámɨ mamówárí̵agí̵a wɨnɨŋanigɨnɨ. 21Wínɨyo enɨ osomɨ seáyɨ e xeŋweaŋo kirá xegí̵ maŋí̵yo dánɨ peyeaarɨŋí̵pá tí̵nɨ pɨpɨkímí̵ yáráná iŋí̵ ní̵nɨ nɨbɨmiro wigí̵ gí̵wí̵ yɨyóní̵ nerí̵ná agwí̵ ímí̵ uyárí̵agɨ wɨnɨŋanigɨnɨ.

Copyright information for `AAK