Revelation of John 20

Seteno xwiogwí̵ 1,000 apimɨ gwí̵ ŋweaŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Nionɨ wenɨŋí̵ yání̵áyí̵ wɨnɨŋanigɨnɨ. Aŋí̵nají̵ wo xegí̵ we'yo sirɨrɨkí̵ yoparí̵ bɨ mimónɨŋí̵yi nánɨ kípɨ í̵á xɨrɨrɨ sení̵á wɨrí í̵á xɨrɨrɨ nemáná aŋí̵namɨ dánɨ weaparɨŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. 2Aŋí̵najo iwí̵ xwe'omɨ —O sidɨrí̵ eŋíná ŋweaagí̵ axorɨnɨ. Obo axo Setenorɨnɨ. Omɨ í̵á nɨxerɨ xwiogwí̵ 1,000 mu'roní̵a nánɨ gwí̵ nɨyárɨrɨ sirɨrɨkí̵ yoparí̵ bɨ mimónɨŋí̵yimɨ nɨmoaimáná maŋí̵ e'de ówaŋí̵ nɨyárɨmáná sikí̵ bɨ sí̵mɨmají̵ó nánɨ ikwiárárí̵agɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. Xwiogwí̵ 1,000 apɨ pwearí̵ná ámá gwí̵ bɨ bɨ mónɨgí̵áyo yapí̵ mɨwíwapɨyipa e'wɨnɨgɨnɨrɨ óí̵ ayimɨ ŋwɨrárí̵agɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. E nerɨ aí xwiogwí̵ apɨ rɨxa mu'róáná axíná onɨmiápɨ e'wɨnɨgɨnɨrɨ óí̵ ayimɨ dánɨ wí̵kwiowárɨní̵árɨnɨ.

4Nionɨ wenɨŋí̵ yání̵áyí̵ wɨnɨŋanigɨnɨ. Mɨxí̵ ináyí̵yá siá íkwiaŋwí̵ wí sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrɨ ayo wa ámáyo wieyíropí̵rí̵a nánɨ rí̵peaárɨnɨŋowa e'í̵ ŋweaŋagí̵a nɨwɨnɨrɨ ámá xwɨyí̵á Gorɨxoyá í̵á xɨrɨro Jisaso nánɨ anɨŋí̵ miní̵ áwaŋí̵ urɨro neróná wiwanɨŋí̵yí̵ mɨŋí̵ wináná siŋwí̵ mɨŋí̵ wákwigí̵áyí̵ —Ayí̵ sɨnɨ xwí̵árímɨ nɨŋwearóná naŋwomɨ tí̵nɨ xegí̵ xopaikɨgí̵ imɨxɨnɨŋí̵pimɨ tí̵nɨ yayí̵ mɨwipa ero naŋwo nánɨ ipɨrí̵á wigí̵ mimáyoranɨ, we'yoranɨ, meánɨpa ero egí̵áyí̵rɨnɨ. Ayí̵yá dɨŋí̵yo sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrí̵ná rɨpɨ e'agí̵a wɨnɨŋanigɨnɨ. Ámɨ sɨŋí̵ nero xwiogwí̵ 1,000 apimɨ ámáyo Kiraiso tí̵nɨ nawínɨ umeŋweaŋagí̵a wɨnɨŋanigɨnɨ. 5Iwamí̵ó ámá ámɨ sɨŋí̵ nero wiápí̵nɨmeapí̵rí̵ápɨ, ayí̵ apɨrɨnɨ. Pegí̵á wínɨyí̵ ayí̵ íná mɨwiápí̵nɨmeáagí̵a wɨnɨŋanigɨnɨ. Xwiogwí̵ 1,000 apɨ rɨxa nɨpwe'máná eŋáná wiápí̵nɨmeáagí̵a wɨnɨŋanigɨnɨ. 6Ámá pegí̵á iwamí̵ó sɨŋí̵ nero wiápí̵nɨmeáí̵áyí̵ tí̵nɨ anɨ nawínɨ wiápí̵nɨmeapí̵rí̵á gɨyí̵ gɨyí̵ yayí̵ owinɨnɨ. Ayí̵ ámá Gorɨxoyá imónɨgí̵áyí̵ eŋagí̵a nánɨ oyá dɨŋí̵ tí̵nɨ yayí̵ winɨpaxí̵yí̵rɨnɨ. Ayí̵ Gorɨxo ámá sɨpíyí̵ rí̵á xwe'rímɨ ikáráná ayí̵ tí̵nɨ nawínɨ rí̵nɨŋí̵ Ámɨ bɨ Pepí̵rí̵ápɨyɨ rɨnɨŋí̵pɨ mɨmeá Gorɨxo tí̵nɨ Kiraiso tí̵nɨ awau'yá apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵áwa yarɨgí̵ápa nero awau' ŋweagí̵íe ananɨ nɨpáwiro Kiraiso tí̵nɨ nawínɨ nɨŋwearo xwiogwí̵ 1,000 apɨ mu'roarí̵ná ámáyo umeŋweapí̵rí̵á eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.

Setenomɨ mɨgí̵ nɨwimɨxɨrɨ xopɨrárí̵ wiárɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

7Xwiogwí̵ 1,000 apɨ rɨxa nɨpwe'máná eŋáná sirɨrɨkí̵ Seteno gwí̵ ŋweaŋí̵yimɨ dánɨ wí̵kwiowáráná 8o nɨpeyearɨ ámá gwí̵ bɨ bɨ mónɨgí̵á xwí̵á rɨrí nɨrímɨnɨ amɨ gɨmɨ ŋweagí̵áyo —Ayí̵ ámá Gokɨyɨ rɨnɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ Megokɨyɨ rɨnɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ ayí̵rɨnɨ. Ayo Seteno yapí̵ owíwapɨyimɨnɨrɨ nemerɨ ámá Gorɨxoyá imónɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ mɨxí̵ inanɨro nánɨ ayo awí neaemerí̵ná ámá o awí eaeme'í̵yí̵ rawɨrawá imaŋí̵ e inɨkí e weŋí̵yí̵ yapɨ xɨxenɨ imónɨpí̵rí̵árɨnɨ. 9Mɨxí̵ obaxí̵ ayí̵ xwí̵árímɨ ayoxí̵ xwe' íkwiaŋwí̵nɨŋí̵ eapɨnɨŋe nánɨ nɨyiro ayí̵ tí̵nɨ mɨxí̵ oinaneyɨnɨro aŋí̵ Gorɨxo dɨŋí̵ sɨxí̵ uyiŋí̵pimɨ —E xegí̵ ámá imónɨgí̵áyí̵ ŋweagí̵erɨnɨ. E awí mudí̵móáná re e'agɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. Rí̵á aŋí̵namɨ dánɨ nɨpie'rónapɨrɨ ayo rí̵á nowárí̵agɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. 10Ayo rɨxa rí̵á náná obo, ayo yapí̵ wíwapɨyarɨŋomɨ í̵á nɨxero ipí rí̵rómɨxɨŋí̵ rí̵á ápiáwí̵ sí̵ŋá sarɨpáɨ rɨnɨŋí̵pɨ tí̵nɨ wearɨŋí̵wámɨ —E naŋwo tí̵nɨ mimóní̵ wí̵á rókiamoago tí̵nɨ awau' xámɨ moaigí̵e omɨ enɨ axí̵ e nawínɨ ŋweáí̵rɨxɨnɨrɨ moaíagí̵a wɨnɨŋanigɨnɨ. E ikwáwɨyiranɨ, árí̵wɨyiranɨ, kikií̵á bɨ mepa nero rí̵nɨŋí̵ anɨŋí̵ winɨní̵árɨnɨ.

Gorɨxo ámáyo eyeyírómí̵ eŋí̵ nánɨrɨnɨ.

11Nionɨ wenɨŋí̵ yání̵áyí̵ mɨxí̵ ináyí̵yá siá íkwiaŋwí̵ apí̵á weŋí̵ xwe' wɨna nɨwɨnɨrɨ anamɨ e'í̵ ŋweaŋoyá sí̵mɨmaŋe dánɨ xwí̵árí tí̵nɨ aŋí̵na tí̵nɨ ní̵nɨ peá unárí̵agɨ nánɨ ámɨ sɨŋwí̵ bɨ mɨwɨnɨpaxí̵ imónɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ 12wenɨŋí̵ e'áyí̵ wɨnɨŋanigɨnɨ. Ámá pegí̵áyí̵ sɨyikwí̵nɨŋí̵ imónɨgí̵ápiaranɨ, mamadí̵rɨxaranɨ, íkwiaŋwí̵namɨ agwí̵rɨwámɨnɨ roŋagí̵a wɨnarí̵ná bɨkwí̵yí̵ nɨparɨro íkwí̵ ámɨ wɨna, ámá dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ meapí̵rí̵a nánɨ yoí̵ ŋwɨrárɨnɨŋí̵na enɨ nɨparɨro pegí̵á ayí̵ sɨnɨ sɨŋí̵ neróná yagí̵ápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ xwɨyí̵á umeárɨmɨnɨrɨ nánɨ apɨ nánɨ bɨkwí̵yo ŋwɨrárɨnɨŋí̵yo dánɨ í̵á rɨrómí̵ nerɨ xɨxenɨ xwɨyí̵á umeárí̵agɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. 13Ámá pegí̵á rawɨrawáyo nɨnamiro wegí̵áyí̵ranɨ, pegí̵á pɨyɨŋí̵ siwí aŋí̵ e —E pepí̵rí̵a nánɨ Pɨyoyɨ rɨnɨŋí̵pɨ tí̵ŋí̵ erɨnɨ. E ugí̵áyí̵ranɨ, ní̵nɨ íkwiaŋwí̵ Gorɨxo e'í̵ ŋweaŋí̵na tí̵ŋí̵ e báná wigí̵ yagí̵ápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ xwɨyí̵á umeárí̵agɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. 14Pepí̵rí̵a nánɨ Pɨyoyɨ rɨnɨŋí̵pɨ, pɨyɨŋí̵ siwí aŋí̵yo ŋweagí̵áyo nɨmearɨ ipí rí̵rómɨxɨŋí̵ rí̵á wearɨŋe —E Gorɨxo xwɨyí̵á umeárí̵í̵pimɨ dánɨ rí̵nɨŋí̵ winɨní̵erɨnɨ. E moaíagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. 15Xwɨyí̵á numeárɨrí̵ná íkwí̵ ámá dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ meapí̵rí̵a nánɨ yoí̵ ŋwɨrárɨŋí̵namɨ gɨyí̵ gɨyí̵ anamɨ yoí̵ mɨŋwɨrárɨnɨŋagɨ nɨwɨnɨrí̵ná ayo í̵á nɨxero ipí rí̵rómɨxɨnɨŋí̵ rí̵á wearɨŋí̵wámɨ moaíagí̵a wɨnɨŋanigɨnɨ.

Copyright information for `AAK