Revelation of John 21

Aŋí̵ sɨŋí̵na tí̵nɨ xwí̵á sɨŋí̵rí tí̵nɨ nánɨrɨnɨ.

1Nionɨ wenɨŋí̵ e'áyí̵ wɨnɨŋanigɨnɨ. Aŋí̵ sɨŋí̵ wɨna tí̵nɨ xwí̵á sɨŋí̵ wɨrí tí̵nɨ rɨxa nimónɨŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. Aŋí̵ xámɨŋí̵na tí̵nɨ xwí̵á xámɨŋí̵rí tí̵nɨ rɨxa anɨpá imónɨŋagɨ nánɨ aŋí̵ sɨŋí̵na tí̵nɨ xwí̵á sɨŋí̵rí tí̵nɨ imónɨŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. Rawɨrawá ámɨ mɨrɨwoŋagɨ nɨwɨnɨrɨ 2wenɨŋí̵ yání̵áyí̵ aŋí̵ ŋwí̵á Gorɨxoyápɨ —Apɨ Jerusaremɨ Sɨŋí̵pɨyɨ rɨnɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apɨ apɨxí̵ oxí̵ meánɨmɨnɨrí̵ná okiyí̵á inarɨgí̵ápa axí̵pɨ e'nɨŋí̵ ninɨmáná aŋí̵namɨ Gorɨxo tí̵e dánɨ weaparɨŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. 3Sɨŋwí̵ e nɨwɨnɨrɨ maŋí̵ bá íkwiaŋwí̵namɨ tí̵ŋí̵ e dánɨ nɨrɨnɨrí̵ná eŋí̵ tí̵nɨ re rɨnarɨŋagɨ arí̵á wiŋanigɨnɨ, “Arí̵á e'poyɨ. Gorɨxo ŋweaarɨŋe agwɨ rɨxa ámá tí̵nɨ nawínɨ imónɨnɨ. O ayí̵ tí̵nɨ nawínɨ nɨŋwearóná ámá xí̵oyá xegí̵ imónɨpí̵rí̵árɨnɨ. Xewanɨŋo enɨ wigí̵ Ŋwí̵áo nimónɨrɨ ayí̵ tí̵nɨ nawínɨ nɨŋwearóná 4amɨpí dɨŋí̵ sɨpí wiarɨŋí̵pɨ xórórí̵ nɨwiirɨ nánɨ wigí̵ sɨŋwɨrɨxí̵ weaparɨgí̵ápɨ kwɨkwí̵rɨmí̵ nɨwirí̵nɨŋí̵ wiíagɨ nánɨ ámá pero ámɨxí̵á ero ŋwí̵ earo rí̵nɨŋí̵ winɨro yagí̵ápɨ ámɨ bɨ mepa epí̵rí̵árɨnɨ. Xámɨ e yagí̵á apɨ rɨxa ríná dánɨ anɨŋí̵nɨ xwí̵á iwe'agɨ nánɨ ámɨ axí̵pɨ wí epí̵rí̵ámanɨ.” rarɨŋagɨ arí̵á wiŋanigɨnɨ.

5Íkwiaŋwí̵namɨ e'í̵ ŋweaŋo re rɨŋɨnigɨnɨ, “Arí̵á eɨ. Nionɨ amɨpí nɨpɨnɨ ámɨ sɨŋí̵ imɨxárí̵árɨnɨ.” nɨrɨrɨ re nɨrɨŋɨnigɨnɨ, “Xwɨyí̵á nionɨ rarɨŋápɨ nepaxɨŋí̵ imónɨrɨ ámá dɨŋí̵ wɨkwí̵ropaxí̵ imónɨrɨ eŋagɨ nánɨ joxɨ rí̵wamɨŋí̵ eaɨ.” nɨnɨrɨrɨ 6re nɨrɨŋɨnigɨnɨ, “Amɨpí nionɨ ‘E imóní̵wɨnɨgɨnɨ.’ yaiwiŋápɨ rɨxarɨnɨ. Nionɨ sí̵ŋá pɨrí̵ tɨŋweaŋí̵nɨŋí̵ nerɨ nánɨ iwamí̵ó imónɨrɨ yoparí̵ e nánɨ imónɨrɨ me' anɨŋí̵ imónɨŋɨnɨ. Iniɨgí̵ nánɨ gwí̵ní̵ yeáyí̵ wíí̵ gɨyí̵ gɨyo iniɨgí̵ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ meapí̵rí̵a nánɨ sɨmɨŋí̵ meaarɨŋu'mɨ dánɨ ananɨ niwirɨ mɨnɨ wimí̵árɨnɨ.” nɨnɨrɨrɨ 7re nɨrɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá nionɨ anɨŋí̵ í̵á nɨnɨxɨrɨróná nionɨ tí̵nɨ sí̵mí̵ tí̵nɨ inarɨŋwáyo xopɨrárí̵nɨŋí̵ wíí̵á gɨyí̵ gɨyo nionɨ rí̵á apɨ nɨpɨnɨ nɨwiirí̵ná Ŋwí̵á ayí̵yáonɨ imónɨrɨ ayí̵ enɨ gí̵ niaíwí̵ imónɨro epí̵rí̵árɨnɨ. 8E nerɨ aí íkwí̵kwí̵á imónɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ nionɨ dɨŋí̵ nɨnɨkwí̵roro aí ámɨ peá nɨmogí̵áyí̵ tí̵nɨ ámá xwɨrí̵á wianɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ yarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ pɨkíxwɨrí̵ó yarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ í̵wí̵ inarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ ayáí̵ yarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ wigí̵ ŋwí̵ápimɨ í̵á nɨxɨrɨro dɨŋí̵ nɨkwí̵roro píránɨŋí̵ mearɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ yapí̵ rarɨgí̵á ní̵nɨyí̵ tí̵nɨ wigí̵ pɨrí̵ mamónɨpí̵rí̵e —E ipí rí̵rómɨxɨŋí̵ sí̵ŋá sarɨpáyo dánɨ rí̵á ápiáwí̵ anɨŋí̵ wearɨŋerɨnɨ. Ayí̵ e anɨŋí̵ wepí̵rí̵á eŋagɨ nánɨ rí̵nɨŋí̵ Ámɨ bɨ Pepí̵rí̵ápɨyɨ rɨnɨŋí̵pɨ xɨxenɨ meapí̵rí̵árɨnɨ.” nɨrɨŋɨnigɨnɨ.

Aŋí̵ Jerusaremɨ sɨŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.

9Aŋí̵nají̵ we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' awa pɨrerɨxí̵ we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' ayo xeanɨŋí̵ yoparí̵ we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' ínɨŋáná xɨrɨgí̵áwa wo nɨbɨrɨ re nɨrɨŋɨnigɨnɨ, “Eɨnɨ. Apɨxí̵ sipɨsipí̵ miáo meaní sɨwá osimɨnɨ.” nɨnɨrɨrɨ 10Gorɨxoyá kwíyí̵pɨ nɨxɨxe'róáná aŋí̵najo dí̵wí̵ mɨŋí̵ sepiá roŋí̵ bimɨ nánɨ nɨmeámɨ nɨnɨyirɨ aŋí̵ ŋwí̵á xí̵oyápɨ, Jerusaremɨyɨ rɨnɨŋí̵pɨ aŋí̵namɨ Gorɨxo tí̵e dánɨ xɨxí̵eá xí̵o inarɨŋí̵pɨ tí̵nɨ nawínɨ weaparí̵ná sɨwá níagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. Xwɨní̵á aŋí̵ apɨ eaŋí̵pɨ sí̵ŋá awiaxí̵ nɨgwí̵ xwe' roŋí̵pɨ xwɨní̵á eaarɨŋí̵pa eaŋagɨ nɨwɨnɨrɨ sí̵ŋá awiaxí̵ jasɨpáɨ rɨnɨŋí̵pɨ rɨrɨmá ónɨŋí̵pa ónarɨŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. 12Aŋí̵ apimɨ nɨpimɨnɨ sí̵ŋá tí̵nɨ ákɨŋá aga seáyɨ e'mɨ eánɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ ákɨŋá apimɨ í̵wí we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' inɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ ákɨŋá sogwí̵ xemónaparɨŋí̵mɨnɨ imɨxɨnɨŋí̵pimɨ dánɨ í̵wí wɨyau' wɨyi inɨŋagɨ wɨnɨrɨ ákɨŋá sogwí̵ wearɨŋí̵mɨnɨ imɨxɨnɨŋí̵pimɨ dánɨ enɨ í̵wí wɨyau' wɨyi inɨŋagɨ wɨnɨrɨ mɨdánɨ mɨdánɨ enɨ í̵wí wɨyau' wɨyi inɨŋagɨ wɨnɨrɨ nerɨ ayo bimɨ bimɨ aŋí̵nají̵ xɨxenɨ awí mearoŋagí̵a nɨwɨnɨrɨ Isɨrerɨyí̵yá xiáwo írɨŋowa we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' imónɨgí̵áwayá yoí̵ í̵wí bimɨ bimɨ nɨyonɨ wo woyá yoí̵ eánɨŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. 14Sí̵ŋá tí̵nɨ ákɨŋá nearí̵ná iwamí̵ó nɨtɨwayɨrorɨ tɨnɨŋí̵yo —Ayí̵ sí̵ŋá we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' xámɨ weŋí̵yí̵rɨnɨ. Ayo sipɨsipí̵ miáoyá wáí̵ wurɨmeiagí̵á we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' imónɨgí̵áwayá yoí̵ sí̵ŋá ayí̵ ayimɨ xɨxenɨ eánɨŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. 15Aŋí̵nají̵ nionɨ xwɨyí̵á nɨrí̵o xoyí̵wá iwamí̵ó yarɨgí̵á sí̵ŋá gorí̵ tí̵nɨ imɨxɨnɨŋí̵yi aŋí̵ apimɨ tí̵nɨ ákɨŋáyo tí̵nɨ í̵wíyo tí̵nɨ iwamí̵ó ne'ra unɨ nánɨ í̵á xɨrɨŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. 16Aŋí̵ apiyá miwí̵ imónɨŋí̵ biau' biau' nɨpɨnɨ xɨxenɨ imónɨŋí̵pɨrɨnɨ. Sepiá miwí̵ mɨdɨmɨdánɨ imónɨŋí̵pɨ axí̵pɨ imónɨŋí̵pɨrɨnɨ. Aŋí̵najo rɨxá iwamí̵ó yarɨgí̵áyi tí̵nɨ iwamí̵ó yarí̵ná aŋí̵ apɨ xegí̵ sepiá e'í̵pɨ 12,000 imónɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ sepiá eŋí̵ ákɨŋá xwápɨyi nimɨxɨga puŋí̵pɨ tí̵nɨ sepiá eŋí̵ yegí̵ nimɨxɨga nɨpeyirɨ pí̵nɨ wiárɨnɨŋí̵pɨ tí̵nɨ nɨpɨnɨ axí̵pɨ 12,000 imónɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ 17aŋí̵najo aŋí̵ apiyá ákɨŋá iwamí̵ó nerí̵ná xegí̵ sepiá nɨróga nɨpeyirɨ pí̵nɨ wiárɨnɨŋe imónɨŋí̵pɨ 144 mita eŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. Aŋí̵najo iwamí̵ó nerí̵ná ámá iwamí̵ó yarɨgí̵áyi tí̵nɨ eŋɨnigɨnɨ. 18Ákɨŋá sí̵ŋá awiaxí̵ jasɨpáɨ rɨnɨŋí̵pɨ tí̵nɨ nɨkɨkíróga nɨpeyirɨ eánɨrɨ aŋí̵ nápɨ sí̵ŋá gorí̵ tí̵nɨ mɨrɨnɨŋagɨ nánɨ gɨrasí̵nɨŋí̵ rɨrɨmá ókiárɨnɨrɨ eŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. 19Sí̵ŋá ákɨŋá nearí̵ná iwamí̵ó nɨtɨwayɨrorɨ tɨnɨŋí̵ we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' xámɨ weŋí̵pɨ sí̵ŋá awiaxí̵ nɨgwí̵ xwe' roŋí̵ wíyí̵ wíyo dáŋí̵ tí̵nɨ naŋí̵ oimónɨrɨ dɨdairí̵ inɨŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. Sí̵ŋá iwamí̵ó nɨtɨwayɨrorɨ tɨnɨŋí̵yí̵ wɨyi sí̵ŋá jasɨpáɨ rɨnɨŋí̵yirɨnɨ. Ámɨ wɨyi onagwá weŋí̵ sapaíyɨ rɨnɨŋí̵yirɨnɨ. Ámɨ wɨyi apí̵á weŋí̵ agetáɨ rɨnɨŋí̵yirɨnɨ. Ámɨ wɨyi sowí inɨŋí̵ emeráɨ rɨnɨŋí̵yirɨnɨ. 20Ámɨ wɨyi sadonikɨsí̵yɨ rɨnɨŋí̵yirɨnɨ. Ámɨ wɨyi ayí̵á rɨŋí̵ konirianí̵yɨ rɨnɨŋí̵yirɨnɨ. Ámɨ wɨyi siyó rɨŋí̵ kɨrisoraití̵yí̵ rɨnɨŋí̵yirɨnɨ. Ámɨ wɨyi sowí xegí̵ bɨ inɨŋí̵ berirí̵yɨ rɨnɨŋí̵yirɨnɨ. Ámɨ wɨyi siyó xegí̵ bɨ rɨŋí̵ topasí̵yɨ rɨnɨŋí̵yirɨnɨ. Ámɨ wɨyi kɨrisopɨrasí̵yɨ rɨnɨŋí̵yirɨnɨ. Ámɨ wɨyi onagwá weŋí̵ jaiasiní̵yɨ rɨnɨŋí̵yirɨnɨ. Yoparí̵yi mipɨyí̵ moŋí̵ ametisí̵yɨ rɨnɨŋí̵yirɨnɨ. 21Ákɨŋá ówaŋí̵ we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' eŋí̵yí̵ ayí̵ urí̵pó apí̵á weŋí̵ nɨgwí̵ xwe' roŋí̵ we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' ayí̵rɨnɨ. Wɨnanɨ wɨnanɨ urí̵pó ná wonɨ tí̵nɨ imɨxɨnɨŋí̵yí̵rɨnɨ. Aŋí̵ apiyá óí̵yi sí̵ŋá gorí̵ tí̵nɨ imɨxɨnɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ gɨrasí̵nɨŋí̵ rɨrɨmá ókiŋí̵yirɨnɨ. 22Aŋí̵ apimɨ dánɨ aŋí̵ Gorɨxo nánɨ rɨdɨyowá nero seáyɨ e umearɨgí̵á wiwá mɨrɨnɨŋagɨ mɨwɨnɨŋanigɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Ámɨná Gorɨxo, eŋí̵ eánɨgí̵á nɨyonɨ seáyɨ e wimónɨŋo tí̵nɨ sipɨsipí̵ miáo tí̵nɨ aiwanɨŋowau' anɨŋí̵ e nɨŋweari aŋí̵ iwánɨŋí̵ mɨrɨnɨŋagí̵i nánɨ wiwá nɨmɨrɨrí̵náyí̵, ná mayí̵ imónɨpaxí̵ eŋagɨ nánɨ mɨmɨrɨnɨŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. 23Gorɨxo xewanɨŋo xɨxí̵eá inarɨŋí̵pɨ wí̵á aŋí̵ apimɨ ókímɨxɨrɨ sipɨsipí̵ miáo apimɨ uyí̵wí̵nɨŋí̵ yamorɨ eŋagɨ nánɨ sogwí̵ranɨ, emáranɨ, apimɨ wí̵á ómɨxɨní̵a nánɨ ná mayí̵rɨnɨ. 24Wí̵á aŋí̵ apimɨ dánɨ ónɨní̵ápɨ aŋí̵ apimɨnɨ wónɨní̵ámanɨ. Ámá gwí̵ bɨ bɨ mónɨgí̵á wí̵á apɨ ónɨŋe nɨŋwearo wigí̵ yarɨgí̵ápɨ epí̵rí̵árɨnɨ. Mɨxí̵ ináyí̵ xwí̵árímɨ ŋweagí̵áyí̵ wigí̵ amɨpí ayá tí̵ŋí̵pɨ nɨmeámɨ nuro aŋí̵ apimɨ páwipí̵rí̵árɨnɨ. 25Ikwáwɨyíná ákɨŋá í̵wí ówaŋí̵yí̵ yárɨnɨní̵á menɨnɨ. Aŋí̵ apimɨ ámɨ árí̵wɨyi wí imónɨní̵á meŋagɨ nánɨrɨnɨ. 26Ámá gwí̵ bɨ bɨ mónɨgí̵áyo dánɨ amɨpí ayá tí̵ŋí̵pɨ tí̵nɨ amɨpí ámá sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrí̵ná “Seáyɨ e imónɨŋí̵pɨrí̵anɨ?” yaiwiarɨgí̵ápɨ tí̵nɨ aŋí̵ apimɨ nánɨ nɨmeámɨ nuro páwipí̵rí̵a aiwɨ 27ámá piaxí̵ weánɨpaxí̵pɨ yarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ xwɨrí̵á winɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ yarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ yapí̵ rarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ ayí̵ wí aŋí̵ apimɨ aga ná rí̵wí̵yo aí wí páwipí̵rí̵á menɨnɨ. Ámá wigí̵ yoí̵ íkwí̵ sipɨsipí̵ miáoyá dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ meapí̵rí̵ánamɨ ŋwɨrárɨnɨgí̵áyí̵nɨ aŋí̵ apimɨ páwipí̵rí̵árɨnɨ.

Copyright information for `AAK