Revelation of John 22

1Aŋí̵najo iniɨgí̵ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨpí̵rɨ nánɨ wearɨŋu' sɨwá níáná nionɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrí̵ná u' gɨrasí̵ rɨrɨmá ónarɨŋí̵pa nónɨmáná siá íkwiaŋwí̵ Gorɨxo tí̵nɨ sipɨsipí̵ miáo tí̵nɨ awau'yánamɨ dánɨ sɨmɨŋí̵ nɨmearɨ 2aŋí̵ apimɨ nánɨ xegí̵ óí̵yo ayá áwɨnɨmɨ wearɨŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. Iniɨgí̵ u'mɨ ororí̵wámɨ dánɨ íkí̵á dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨpí̵rí̵a nánɨyí̵ roŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. Íkí̵á ayí̵ emá ayí̵ ayo sogwí̵ nɨwerí̵ná sogwí̵ xɨxegí̵nɨ we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' wearɨŋí̵yí̵rɨnɨ. Íkí̵á ayí̵ ɨwí̵pɨ Gorɨxo ámá gwí̵ bɨ bɨ mónɨgí̵á nɨyonɨ we' roŋwɨrárɨnɨ imónɨŋí̵pɨ eŋagɨ nánɨ 3xí̵o eŋíná ramɨxɨŋí̵pɨ e dánɨ axí̵pɨ sɨnɨ wí imónɨní̵ámanɨ. Siá íkwiaŋwí̵ Gorɨxo tí̵nɨ sipɨsipí̵ miáo tí̵nɨ awau'yána aŋí̵ apimɨ imónɨní̵á eŋagɨ nánɨ ámá xí̵omɨ nɨxí̵dɨro nánɨ xɨnáíwánɨŋí̵ nimónɨro omɨŋí̵ wiiarɨgí̵áyí̵ aŋí̵ apimɨ dánɨ xómɨŋí̵ nɨyɨkwiro yayí̵ seáyɨ e numero 4oyá sí̵mɨmaŋí̵pɨ enɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨro xegí̵ yoí̵ wigí̵ mimáyo eánɨgí̵áyí̵ imónɨpí̵rí̵árɨnɨ. 5Aŋí̵ apimɨ dánɨ sí̵á ámɨ bɨ yinɨní̵ámanɨ. Ámɨná Gorɨxo ámá apimɨ ŋweagí̵áyo wí̵á wókímɨxɨní̵á eŋagɨ nánɨ uyí̵wí̵ tí̵nɨ sogwí̵ tí̵nɨ wí̵á ómɨxɨní̵a nánɨ mí̵kí̵ mayí̵ nimónɨro xí̵o tí̵nɨ nawínɨ nɨŋwearo nánɨ mɨxí̵ ináyí̵nɨŋí̵ nimónɨro anɨŋí̵ miní̵ meŋweapí̵rí̵árɨnɨ.

“Jisaso ámɨ weapɨní̵a nánɨ aŋwɨ ayorɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

6Aŋí̵najo re nɨrɨŋɨnigɨnɨ, “Xwɨyí̵á apɨ aga nepaxɨŋí̵pɨrɨnɨ. Dɨŋí̵ uŋwɨrárɨpaxí̵pɨrɨnɨ. Ámɨná Gorɨxo —O xegí̵ wí̵á rókiamoarɨgí̵áwamɨ xegí̵ kwíyí̵ tí̵nɨ eŋí̵ sɨxí̵ wírómɨxowárarɨŋorɨnɨ. O xegí̵ aŋí̵najonɨ ámá xí̵omɨ nuxí̵dɨro nánɨ xɨnáíwánɨŋí̵ nimónɨro omɨŋí̵ wiiarɨgí̵áyo amɨpí rí̵wí̵yo aŋí̵nɨ nimónɨní̵ápɨ nánɨ sɨwá wimɨ nánɨ nɨrowáre'napí̵í̵rɨnɨ.” nɨrɨŋɨnigɨnɨ.

7“Arí̵á e'poyɨ. Nionɨ seaímeámí̵a nánɨ aŋwɨ ayorɨnɨ. Xwɨyí̵á bɨkwí̵ rɨpimɨ wí̵á nɨrókiamónɨrɨ eánɨŋí̵yo xí̵darɨgí̵á gɨyí̵ gɨyí̵ Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ yayí̵ winɨpaxí̵ imónɨŋoɨ.” Jisaso e rɨŋɨnigɨnɨ.

8Amɨpí apɨ nánɨ arí̵á wirɨ sɨŋwí̵ wɨnɨrɨ yarɨŋáonɨ, ayí̵ nionɨ Jononɨrɨnɨ. Arí̵á wirɨ sɨŋwí̵ wɨnɨrɨ nerí̵ná aŋí̵nají̵ amɨpí apɨ sɨŋwí̵ owɨnɨnɨrɨ sɨwá níomɨ yayí̵ oumemɨnɨrɨ xegí̵ sɨkwí̵ tí̵ŋí̵ e upí̵kínɨmeáagɨ aí 9o re nɨrɨŋɨnigɨnɨ, “E mɨnipanɨ. Joxɨ Gorɨxomɨ nuxí̵dɨrɨ nánɨ xɨnáíxí̵nɨŋí̵ nimónɨrɨ omɨŋí̵ wiiarɨŋí̵pa nionɨ enɨ axí̵pɨ nimónɨrɨ yarɨgwí̵íwawirɨnɨ. Dɨxí̵ rɨrɨxí̵meá imónɨgí̵áyí̵, wí̵á rókiamoarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ xwɨyí̵á bɨkwí̵ rɨpimɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ arí̵á wiarɨgí̵á ní̵nɨyí̵ tí̵nɨ ayí̵nɨŋí̵ imónɨŋá wonɨ eŋagɨ nánɨ e mɨnipanɨ. Gorɨxo ná womɨnɨ upí̵kínɨmeaɨ.” nɨnɨrɨrɨ 10re nɨrɨŋɨnigɨnɨ, “Xwɨyí̵á bɨkwí̵ rɨpimɨ wí̵á nɨrókiamónɨrɨ eánɨŋí̵pɨ rɨxa nimónɨní̵a aŋwɨ ayo eŋagɨ nánɨ joxɨ sí̵á órɨpí̵ní̵ nerɨ rɨtí̵ mɨyárɨpanɨ. 11Ámá sɨpínɨ imɨxarɨgí̵áyí̵ xe axí̵pɨ sɨpínɨ nimɨxa uro ámá sɨpí neróná sí̵wí yapɨ yarɨgí̵áyí̵ xe axí̵pɨ sɨpí ne'ra uro ámá we' rónɨŋí̵ yarɨgí̵áyí̵ xe axí̵pɨ we' rónɨŋí̵ ne'ra uro ‘Gorɨxo wimónarɨŋí̵pɨ e'ɨmɨgɨnɨ.’ yaiwiarɨgí̵áyí̵ xe axí̵pɨ ne'ra uro e'í̵rɨxɨnɨ.” nɨrɨŋɨnigɨnɨ.

12Jisaso “Arí̵á eɨ.” nɨnɨrɨrɨ re nɨrɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ seaímeámí̵a nánɨ aŋwɨ ayorɨnɨ. Nionɨ nɨbɨrɨ nɨseaímearí̵ná ámá wigí̵ yarɨgí̵ápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ pɨrí̵ umamómɨ nánɨ í̵á nɨxɨrɨmɨ bɨmí̵árɨnɨ. 13Nionɨ sí̵ŋá pɨrí̵ tɨŋweaŋí̵nɨŋí̵ nimónɨrɨ anɨŋí̵ miní̵ ŋweaŋáonɨ rarɨŋɨnɨ. Iwamí̵ó wí e dánɨ imónɨrɨ yoparí̵ wí e nánɨ imónɨrɨ eŋáonɨmanɨ. Iwamí̵ó imónɨŋe dánɨ anɨŋí̵ sɨnɨ ŋwearɨ yoparí̵ imónɨní̵e anɨŋí̵ sɨnɨ ŋwearɨ emí̵áonɨrɨnɨ.” nɨrɨŋɨnigɨnɨ.

14Ámá sipɨsipí̵ miáomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorɨŋí̵pimɨ dánɨ wigí̵ rapɨrapí̵ oyá ragí̵yo igí̵ánɨŋí̵ eagí̵áyí̵, ayí̵ íkí̵á dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨpí̵rí̵ána danɨpaxí̵ imónɨro aŋí̵pimɨ í̵wíyo páwipaxí̵ imónɨro eŋagí̵a nánɨ yayí̵ Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ winɨpaxí̵yí̵rɨnɨ. 15E nerɨ aí apimɨ bí̵arɨwámɨ ŋweagí̵áyí̵ tɨyí̵ yarɨgí̵áyí̵rɨnɨ. Sí̵wínɨŋí̵ nimónɨrɨ ero ayáí̵ ero í̵wí̵ inɨro pɨkíxwɨrí̵ó ero wigí̵ ŋwí̵ápimɨ í̵á nɨxɨrɨro meŋwearo “Yapí̵ oraneyɨ.” nɨwimónɨro yapɨsɨxí̵ rɨro yarɨgí̵áyí̵rɨnɨ.

16“Nionɨ, Jisasonɨ sɨyikí̵ nionɨyá aŋí̵ apɨ apimɨ dáŋí̵ imónɨgí̵áyí̵ amɨpí apɨ nɨpɨnɨ nánɨ nɨjí̵á imónɨpí̵rɨ nánɨ gí̵ aŋí̵najo áwaŋí̵ osearɨnɨrɨ urowáre'napí̵árɨnɨ. Mɨxí̵ ináyí̵ Depitoyá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroŋáonɨ, ayí̵ nionɨrɨnɨ. Siŋí̵ ímiáonɨ, ayí̵ nionɨrɨnɨ.” rɨŋɨnigɨnɨ.

17Kwíyí̵pɨ tí̵nɨ sipɨsipí̵ miáo apɨxí̵ meaní̵ápɨ tí̵nɨ “Beɨ.” rarɨŋiɨ. Xwɨyí̵á rɨpɨ í̵á roarí̵ná arí̵á wíí̵á gɨyí̵ gɨyí̵ enɨ “Beɨ.” rí̵í̵rɨxɨnɨ. Ámá iniɨgí̵ nánɨ gwí̵ní̵ yeáyí̵ nɨwiro “Iniɨgí̵ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨpí̵rɨ nánɨ imónɨŋu'mɨ dánɨ niwirɨ onɨmɨnɨ.” yaiwíí̵á gɨyí̵ gɨyí̵ ananɨ nɨbɨro oní̵poyɨ. 18Xwɨyí̵á bɨkwí̵ rɨpimɨ wí̵á nɨrókiamónɨrɨ eánɨŋí̵pɨ í̵á roarí̵ná arí̵á wíí̵á gɨyí̵ gɨyí̵ne' arí̵á jɨyikí̵ nɨseaorɨ re osearɨmɨnɨ, “Ámá wiyí̵ne' xwɨyí̵á rɨpimɨ ámɨ bɨ tí̵nɨ gwí̵ nɨmorɨ nɨrɨrí̵náyí̵, xeanɨŋí̵ bɨkwí̵ rɨpimɨ eánɨŋí̵pɨ Gorɨxo e e'í̵áyí̵ne' seaikárɨní̵árɨnɨ. 19Wiyí̵ne' xwɨyí̵á bɨkwí̵ rɨpimɨ wí̵á nɨrókiamónɨrɨ eánɨŋí̵pɨ rɨtí̵ nerí̵náyí̵, e e'í̵áyí̵ne' Gorɨxo íkí̵á dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨpí̵rɨ dananɨro e'í̵ánamɨ mɨdanɨpa oe'poyɨnɨrɨ pí̵rí̵ searakirɨ aŋí̵ ŋwí̵ápimɨ ŋweanɨro e'í̵ápimɨ mɨpáwipa oe'poyɨnɨrɨ pí̵rí̵ searakirɨ nerɨ seawárɨní̵árɨnɨ.” osearɨmɨnɨ.

20Xwɨyí̵á rɨpɨ áwaŋí̵ rarɨŋo “Nepa nɨbɨmí̵a nánɨ aŋwɨ e imónɨnɨ.” rarɨnɨ. “Oyɨ, e imóní̵wɨnɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ. Ámɨná Jisasoxɨ rɨxa bí̵ɨrɨxɨnɨ.

21Ámá nɨyí̵ne'nɨ Ámɨná Jisaso ayá osearɨmɨxɨnɨ. Apɨrɨnɨ.

Copyright information for `AAK