Revelation of John 5

Jono bɨkwí̵ wɨna nɨtamɨnɨmáná weŋagɨ wɨnɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Íkwiaŋwí̵namɨ e'í̵ ŋweaŋo we' náu' tí̵nɨ bɨkwí̵ xopemɨxɨnɨŋí̵ wɨna —Anamɨ xegí̵ rí̵wamɨŋí̵ neánɨrí̵ná ínɨrɨwámɨnɨ eánɨrɨ seáyɨ rɨwámɨnɨ eánɨrɨ eŋí̵narɨnɨ. Mɨxí̵ nɨrɨnɨmáná tamɨxarɨŋí̵ we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ biau' tí̵nɨ ikɨyiŋí̵nɨŋí̵ yárɨnɨŋí̵narɨnɨ. Ana íkwiaŋwí̵namɨ e'í̵ ŋweaŋo í̵á xɨrɨŋagɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrɨ 2ámɨ sɨŋwí̵ wɨní̵áyí̵ wɨnɨŋanigɨnɨ. Aŋí̵nají̵ wo rí̵aiwá eŋí̵ tí̵nɨ re rarɨŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ, “We' rónɨŋí̵ imónɨŋí̵ go ananɨ bɨkwí̵ ana tamɨxɨnɨŋí̵pɨ ararí̵kímí̵ nerɨ parɨpaxí̵ imónɨnɨ?” rarɨŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. 3O rí̵aiwá e rarɨŋagɨ aí aŋí̵namɨ ŋweagí̵áyí̵ranɨ, xwí̵árímɨ ŋweagí̵áyí̵ranɨ, xwí̵árímɨ ínɨmɨ ŋweagí̵áyí̵ranɨ, wo bɨkwí̵ xopemɨxɨnɨŋí̵ ana parɨpaxí̵ranɨ, ínɨmɨ sɨŋwí̵ wɨnɨpaxí̵ranɨ, wo mimónɨnɨ. 4Nionɨ ámá we' rónɨŋí̵ imónɨŋí̵ wo bɨkwí̵ ana nɨparɨrɨ ínɨmɨ sɨŋwí̵ wɨnɨpaxí̵ imónɨŋí̵ wo nánɨ pí̵á megɨnárí̵agí̵a sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrɨ nánɨ nionɨ ŋwí̵ pɨyí̵ wí̵rɨnarí̵ná 5ámɨná e ŋweagí̵áyí̵ wo re nɨrɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ ŋwí̵ meapanɨ. Arí̵á eɨ. Raioní̵nɨŋí̵ imónɨŋo —O xiáwo írɨŋo Judaoyá gwí̵ axí̵rímɨ dánɨ eweaŋorɨnɨ. Mɨxí̵ ináyí̵ Depitoyá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroŋorɨnɨ. O Gorɨxo tí̵nɨ xepɨxepá nɨrónɨro mɨxí̵ inɨgí̵áyo rɨxa xopɨrárí̵ wiŋo eŋagɨ nánɨ bɨkwí̵ anamɨ tamɨxɨnɨŋí̵pɨ ananɨ ararí̵kímí̵ nerɨ parɨpaxí̵rɨnɨ.” nɨrɨŋɨnigɨnɨ.

Jono sipɨsipí̵ miá womɨ wɨnɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

6Nionɨ wenɨŋí̵ e'áyí̵ wɨnɨŋanigɨnɨ. Sipɨsipí̵ miá wo —O ámá pɨkigí̵ónɨŋí̵ imónɨŋorɨnɨ. Sɨwaŋí̵ we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' erɨ sɨŋwí̵ we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' —Sɨŋwí̵ apɨ Gorɨxoyá kwíyí̵ we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' xí̵o xwí̵á nɨrímɨnɨ wárɨŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ. Sɨŋwí̵ apɨ anɨrɨ eŋorɨnɨ. O ámɨnáyí̵ ákɨŋá pánauŋáná dɨŋí̵ tí̵ŋí̵ imónɨgí̵á wau' wau' íkwiaŋwí̵na tí̵ŋí̵ e mɨdɨmɨdánɨ ŋweaŋáná xewanɨŋo íkwiaŋwí̵na tí̵ŋí̵ e e'í̵ roŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. 7O nurɨ bɨkwí̵ íkwiaŋwí̵namɨ ŋweaŋoyá we' náu'mɨnɨ xɨrɨŋí̵na urápáná re eŋɨnigɨnɨ. 8Dɨŋí̵ tí̵ŋí̵ imónɨgí̵á wau' wau' awa tí̵nɨ ámɨná 24 e nɨŋweaxa pugí̵áwa —Awa wonɨ wonɨ kitá í̵á xɨrɨro íkí̵á dí̵á rí̵á yeááná dɨŋí̵ naŋí̵ eaarɨŋí̵ bɨ pɨrerɨxí̵ sí̵ŋá gorí̵ tí̵nɨ imɨxɨŋí̵yo magwí̵ xeárɨnɨŋí̵pɨ —Apɨ ámá Gorɨxoyá imónɨgí̵áyí̵ xwɨyí̵á xí̵omɨ rɨrɨmí̵ wiarɨgí̵ápɨrɨnɨ. Apɨ í̵á xɨrɨro yarɨgí̵áwa tí̵nɨ sipɨsipí̵ miaó tí̵ŋí̵ e nupí̵kínɨmearo 9soŋí̵ sɨŋí̵ bɨ nɨrɨróná re urɨgí̵awixɨnɨ, “Joxɨ rɨpɨkíáná dɨxí̵ nupeirɨŋí̵pimɨ dánɨ ámá í̵wí̵ nánɨ gwí̵nɨŋí̵ ŋweagí̵áyí̵ Gorɨxoyá imónɨpí̵rí̵a nánɨ roayíroŋí̵rɨnɨ. E nerí̵ná ámá gwí̵ wɨrí̵ wɨrí nɨyonɨ dánɨ wíyo roayírorɨ pí̵ne' mí̵kí̵ xɨxegí̵nɨ rarɨgí̵á nɨyonɨ dáŋí̵yí̵ wíyo roayírorɨ wará xɨxegí̵nɨ írɨgí̵á nɨyonɨ dánɨ wíyo roayírorɨ wí e wí e gwí̵ mónɨgí̵á nɨyonɨ dánɨ wíyo roayírorɨ eŋí̵ eŋagɨ nánɨ bɨkwí̵ mɨxí̵ rɨnɨŋí̵na ananɨ nurápɨrɨ tamɨxɨnɨŋí̵pɨ ararí̵kímí̵ epaxoxɨrɨnɨ. 10Ámá joxɨ roayíroŋí̵yí̵ negí̵ Ŋwí̵áoyá xwioxí̵yo ŋweapí̵rí̵a nánɨ wimɨxɨrɨ xí̵oyá apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵áyí̵ o tí̵ŋí̵ e ananɨ páwiarɨgí̵ápa ayí̵ enɨ páwipaxí̵ imónɨpí̵rí̵a nánɨ wimɨxɨrɨ e'í̵ eŋagɨ nánɨ ayí̵ seáyɨ e nimónɨro xwí̵á tí̵yo umeŋweapí̵rí̵árɨnɨ.” Soŋí̵ sɨŋí̵ nɨrɨrí̵ná e rɨgí̵awixɨnɨ.

Sipɨsipí̵ miáomɨ seáyɨ e umegí̵á nánɨrɨnɨ.

11Nionɨ ámɨ wenɨŋí̵ e'áyí̵ wɨnɨŋanigɨnɨ. Íkwiaŋwí̵na tí̵nɨ dɨŋí̵ tí̵ŋí̵ imónɨgí̵á awau' awau' tí̵nɨ ámɨná 24 e nɨŋweaxa pugí̵áwa tí̵nɨ áwɨnɨ e ŋweaŋáná aŋí̵nají̵ dɨŋí̵ nɨmorɨ í̵á ropaxí̵ marí̵áɨ, aga ayá wí dɨŋí̵ mɨmopaxí̵yí̵ mɨdɨmɨdánɨ xapɨxapí̵ nɨmudí̵moro aga mɨrónárɨŋagí̵a nɨwɨnɨrɨ wigí̵ maŋí̵ tí̵nɨ soŋí̵ rarɨŋagí̵a arí̵á wiŋanigɨnɨ. 12Soŋí̵ nɨrɨróná eŋí̵ tí̵nɨ re rarɨŋagí̵a arí̵á wiŋanigɨnɨ, “Sipɨsipí̵ miá pɨkigí̵o, ámá ní̵nɨ ‘Seáyɨ e nimónɨrɨ neameŋweapaxoxɨ, ayí̵ joxɨrɨnɨ.’ urɨro ‘Amɨpí wí mɨmu'ropaxoxɨ, ayí̵ joxɨrɨnɨ.’ urɨro ‘Pí pí nɨjí̵á eŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ aumau'mí̵ inɨpaxoxɨ, ayí̵ joxɨrɨnɨ.’ urɨro ‘Eŋí̵ wiárí̵ nɨmu'rorɨ eánɨŋoxɨ, ayí̵ joxɨrɨnɨ.’ urɨro we' íkwiaŋwí̵yo uŋwɨrárɨro seáyɨ e'mɨ umero yayí̵ umero epaxorɨnɨ.” E rarɨŋagí̵a arí̵á nɨwirɨ 13ámɨ amɨpí dɨŋí̵ tí̵ŋí̵ xí̵o imɨxɨŋí̵, aŋí̵namɨ ŋweagí̵áyí̵ranɨ, xwí̵árímɨ ŋweagí̵áyí̵ranɨ, xwí̵árímɨ ínɨmɨ ŋweagí̵áyí̵ranɨ, rawɨrawáyo ŋweaŋí̵yí̵ranɨ, pí pí ayo eŋí̵pɨranɨ, ní̵nɨ soŋí̵ nɨrɨróná re rarɨŋagí̵a arí̵á wiŋanigɨnɨ, “Íkwiaŋwí̵namɨ e'í̵ ŋweaŋo tí̵nɨ sipɨsipí̵ miaó tí̵nɨ seáyɨ e'mɨ umepaxí̵ imónɨri we' íkwiaŋwí̵yo uŋwɨrárɨpaxí̵ imónɨri seáyɨ e umí̵eyoapaxí̵ imónɨri seáyɨ e nɨneaimónɨri neameŋweapaxí̵ imónɨri egí̵íwau' eŋagɨ nánɨ anɨŋí̵ miní̵ e e ne'ra u'wanɨgɨnɨ.” rarɨŋagí̵a arí̵á nɨwirɨ 14dɨŋí̵ tí̵ŋí̵ imónɨgí̵á awau' awau' “Nepa e imóní̵wɨnɨgɨnɨ.” rayarɨŋagí̵a arí̵á nɨwirɨ ámɨná 24 imónɨgí̵áyí̵ awau'mɨ nupí̵kínɨmearo seáyɨ e umearɨŋagí̵a wɨnɨŋanigɨnɨ.

Copyright information for `AAK