Revelation of John 6

Sipɨsipí̵ miáo bɨkwí̵namɨ tamɨxɨnɨŋí̵pɨ ararí̵kímí̵ eŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Nionɨ sipɨsipí̵ miáo bɨkwí̵namɨ tamɨxɨnɨŋí̵ we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' eŋí̵pɨ bɨ arí̵kíagɨ nɨwɨnɨrí̵ná dɨŋí̵ tí̵ŋí̵ imónɨgí̵á wau' wau' awa wo akɨrɨwí̵nɨŋí̵ nɨrɨrí̵ná “Eɨnɨ.” rarɨŋagɨ arí̵á nɨwirɨ 2wenɨŋí̵ e'áyí̵ wɨnɨŋanigɨnɨ. Osí̵ apí̵á weŋí̵ wo wɨnɨŋanigɨnɨ. Osomɨ seáyɨ e xeŋweaŋo e'waikí̵ bá í̵á nɨxɨrɨrɨ ŋweaŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. Amɨnaŋwí̵ ámá mɨxí̵ ninɨrí̵ná xopɨrárí̵ wíomɨ wiarɨgí̵áyí̵ wɨna omɨ mɨnɨ wíáná o xopɨrárí̵ winí̵o yapɨ nimónɨrɨ ámáyo xopɨrárí̵ wíamɨgɨnɨrɨ u'agɨ wɨnɨŋanigɨnɨ.

3Bɨkwí̵namɨ tamɨxɨnɨŋí̵ ámɨ bɨ sipɨsipí̵ miáo arí̵kíáná dɨŋí̵ tí̵ŋí̵ imónɨgí̵á wau' wau' awa ámɨ wo “Eɨnɨ.” rarɨŋagɨ arí̵á nɨwirí̵ná wɨnɨŋanigɨnɨ. 4Osí̵ ámɨ wo, ayí̵á rɨŋo u'agɨ nɨwɨnɨrɨ Gorɨxo xe osomɨ xeŋweaŋo ámá xwí̵árímɨ nɨwayɨrónɨro awayinɨ ŋweagí̵áyí̵ mɨxí̵ níkwí̵naroro wiwɨnɨ pɨpɨkímí̵ iní̵í̵rɨxɨnɨrɨ owíwapɨyinɨrɨ sɨŋwí̵ wɨnarɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ e emɨnɨrɨ warí̵ná kirá mɨxí̵ nánɨ sepiá bá mɨnɨ wiowárí̵agɨ wɨnɨŋanigɨnɨ.

5Bɨkwí̵namɨ tamɨxɨnɨŋí̵ ámɨ bɨ arí̵kíáná dɨŋí̵ tí̵ŋí̵ imónɨgí̵á wau' wau' awa ámɨ wo “Eɨnɨ.” rarɨŋagɨ arí̵á nɨwirí̵ná wenɨŋí̵ e'áyí̵ wɨnɨŋanigɨnɨ. Osí̵ u'rapí pí̵pí̵ó oŋí̵ wo wɨnɨŋanigɨnɨ. Osomɨ seáyɨ e xeŋweaŋo ámáyo aiwá onɨmiápia nɨwiayirɨ aí nɨgwí̵ xwe' urɨrápɨmí̵ winí̵a nánɨ sɨkerí̵á bɨ í̵á nɨxɨrɨmáná xeŋweaŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. 6Maŋí̵pí̵nɨŋí̵ imónɨŋí̵ bɨ dɨŋí̵ tí̵ŋí̵ imónɨgí̵á wau' wau' awamɨ áwɨnɨmɨ dánɨ re rarɨŋagɨ arí̵á wiŋanigɨnɨ, “Wití̵ aiwá sɨxí̵ aga onɨmiáwá nánɨ xegí̵ nɨgwí̵ rɨpɨ roŋí̵wárɨnɨ. Ámá sí̵á wɨyimɨ omɨŋí̵ rí̵á tí̵ŋí̵ nerí̵ná nɨgwí̵ meaarɨgí̵ápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ imónɨŋí̵wárɨnɨ. Barí aiwá sɨxí̵ aga onɨmiá wí̵xau' wá nánɨ xegí̵ nɨgwí̵ axí̵pɨ wenɨ. Joxɨ wití̵ aiwá tí̵nɨ barí aiwá tí̵nɨ xwɨrí̵á ikɨxe'áná xegí̵ nɨgwí̵pɨ seáyɨ e imónɨní̵a eŋagɨ aiwɨ wainí̵ uraxí̵ tí̵nɨ íkí̵á sogwí̵ gɨrisí̵ imɨxarɨgí̵ápɨ tí̵nɨ nánɨ nɨgwí̵ seáyɨ e ronɨgɨnɨrɨ xwɨrí̵á mikɨxepanɨ.” rarɨŋagɨ arí̵á wiŋanigɨnɨ.

7Bɨkwí̵namɨ tamɨxɨnɨŋí̵ ámɨ bɨ arí̵kíáná dɨŋí̵ tí̵ŋí̵ imónɨgí̵á yoparo “Eɨnɨ.” rarɨŋagɨ arí̵á nɨwirí̵ná 8wenɨŋí̵ e'áyí̵ wɨnɨŋanigɨnɨ. Osí̵ siyó rɨŋí̵ wo wɨnɨŋanigɨnɨ. Osomɨ xeŋweaŋo —O xegí̵ yoí̵ Pɨyoyɨ wí̵rɨnɨŋorɨnɨ. O xeŋweaŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. Pɨyɨŋí̵ Siwí Aŋí̵yo Wárarɨŋoyɨ rɨnɨŋo nawínɨ rí̵wí̵mɨnɨ nɨxeŋweámáná warɨŋagí̵i wɨnɨŋanigɨnɨ. Gorɨxo awau' ámá xwí̵á rɨrí nɨrímɨnɨ biau' biau' imónɨgí̵á bimɨ nɨpɨkiríná xe mɨxí̵ nánɨ nɨwíwapɨyiri pɨpɨkímí̵ eri aiwá nánɨ dí̵wí̵ nɨwimɨxɨri pɨpɨkímí̵ eri sɨmiárí̵ nɨwiri pɨpɨkímí̵ eri sí̵wí sayí̵ oroaní̵poyɨnɨrɨ nɨwimɨxɨri pɨpɨkímí̵ eri e'isixɨnɨrɨ sɨŋwí̵ wɨnowárí̵agɨ wɨnɨŋanigɨnɨ.

9Bɨkwí̵namɨ tamɨxɨnɨŋí̵ ámɨ bɨ arí̵kíáná nionɨ wenɨŋí̵ e'áyí̵ wɨnɨŋanigɨnɨ. Rɨdɨyowá nánɨ íráí̵ noa peyinɨŋí̵yo ínɨmɨ ámá xwɨyí̵á Gorɨxoyá wáí̵ urɨmero Jisaso ure'wapɨyiŋí̵pɨ anɨŋí̵ miní̵ xí̵dɨro yarɨŋagí̵a nánɨ pɨkigí̵áyí̵yá dɨŋí̵yí̵ ínɨmɨ e yarɨŋagí̵a wɨnɨŋanigɨnɨ. 10Ayí̵ eŋí̵ tí̵nɨ re urarɨŋagí̵a arí̵á wiŋanigɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, aga xegí̵ bɨ imónɨrɨ nepaxɨŋí̵ imónɨrɨ eŋoxɨnɨ, sí̵á araríná sɨpí neaikárí̵á xwí̵áyo ŋweagí̵áyo pɨrí̵ mumamó nerɨ nene neapɨkigí̵á nánɨ eŋí̵ mɨmeá nerɨ kikií̵á erí̵árɨnɨ?” urarɨŋagí̵a arí̵á nɨwirɨ 11nɨyonɨ womɨnɨ womɨnɨ rapɨrapí̵ apí̵á weŋí̵ sepiá wu' yínɨpí̵rɨ nánɨ mɨnɨ nɨwirɨ re urarɨŋagɨ arí̵á wiŋanigɨnɨ, “Seyí̵ne' bɨ onɨmiápɨ sɨnɨ wenɨŋí̵ nero kikií̵á ŋweáí̵rɨxɨnɨ. Seyí̵ne' seapɨkíí̵ápa ámá ápo Gorɨxoyá xɨnáíwánɨŋí̵ imónɨro segí̵ se'rɨxí̵meá imónɨro egí̵á wínɨyo enɨ xe pɨkíí̵rɨxɨnɨrɨ yaiwiŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ pɨkipí̵rí̵e nánɨ wenɨŋí̵ nerɨ ŋweáí̵rɨxɨnɨ.” urarɨŋagɨ arí̵á wiŋanigɨnɨ.

12Bɨkwí̵namɨ tamɨxɨnɨŋí̵ ámɨ bɨ arí̵kíáná wenɨŋí̵ e'áyí̵ wɨnɨŋanigɨnɨ. Poboní̵ ayɨkwí̵ me' erɨ sogwí̵ maní̵ pí̵pí̵ó wárɨrɨ emá xí̵á ayí̵á nɨrɨrí̵ná ragí̵ pwarɨŋí̵pánɨŋí̵ rɨrɨ 13siŋí̵ aŋí̵ pɨrí̵yo dánɨ nɨrɨwómioarí̵ná íkí̵á pikí̵ sogwí̵ sɨnɨ yóí̵ meŋáná rí̵wɨpí kɨkɨdɨmí̵ e'áná pie'roarɨŋí̵pa axí̵pɨ e pie'rorɨ 14aŋí̵ pɨrí̵ íkwí̵ wɨnánɨŋí̵ áwɨnɨ e naxɨnowárɨnɨmáná mɨdɨmɨdánɨ nɨxope'ga urɨ dí̵wí̵ ní̵nɨ tí̵nɨ pɨrɨŋwí̵ ní̵nɨ tí̵nɨ xámɨ imónɨŋe dánɨ nɨxoyí̵píga nurɨ ámɨ wí e imónɨrɨ yarɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ 15xwí̵áyo dáŋí̵ mɨxí̵ ináyí̵ tí̵nɨ ámá wíyo seáyɨ e wimónɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ porisí̵yo seáyɨ e wimónɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ ámá amɨpí wí mɨmu'rónɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ ámá xwe'rɨxa imónɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ ámá kodɨreakí̵ nero xɨnáíwánɨŋí̵ nimónɨrɨ omɨŋí̵ wiiarɨgí̵á ní̵nɨyí̵ tí̵nɨ ámá wigí̵ omɨŋí̵nɨ yarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ wiwanɨŋí̵yí̵ sí̵ŋá óí̵yo pí̵nɨ ŋwearo dí̵wí̵ sí̵ŋá tí̵nɨ eŋe yimároŋí̵mɨ pí̵nɨ ŋwearo yarɨŋagí̵a wɨnɨŋanigɨnɨ. 16E nero dí̵wí̵yo tí̵nɨ sí̵ŋáyo tí̵nɨ re urarɨŋagí̵a wɨnɨŋanigɨnɨ, “Sí̵ŋá tɨyí̵ne', dí̵wí̵ tɨyí̵ne', ananɨ seáyɨ e neaɨkwarɨmoɨ. Íkwiaŋwí̵namɨ e'í̵ ŋweaŋo sɨŋwí̵ neanɨrɨ sipɨsipí̵ miáo wikí̵ neaónɨŋí̵pɨ pɨrí̵ neamamorɨ enɨgɨnɨrɨ rɨtí̵ neateɨ. 17Sí̵á sɨpíyí̵, sí̵á awau' wikí̵ neaónɨgí̵í eŋagɨ nánɨ pɨrí̵ neamamopɨsí̵íyí̵ rɨxa nimónɨnɨ eŋagɨ nánɨ rarɨŋwɨnɨ. Apimɨ gone mu'ropaxí̵ imónɨŋwɨnɨ? Oweoɨ.” rarɨŋagí̵a arí̵á wiŋanigɨnɨ.

Copyright information for `AAK