Revelation of John 7

Isɨrerɨyí̵ 144,000 egí̵áyo ipɨrí̵á eagí̵á nánɨrɨnɨ.

1Apɨ e nɨwɨnárɨmáná aŋí̵nají̵ wau' wau' xwí̵á sírí̵wí̵ biau' biau' imoŋí̵ mɨdɨmɨdánɨ e e'í̵ nɨroro imɨŋí̵ xwí̵áyoranɨ, rawɨrawáyoranɨ, íkí̵á wíyoranɨ, mepa oenɨrɨ imɨŋí̵ apiau' apiau' imoŋe barɨŋí̵pɨ nɨpí̵roro roŋagí̵a nɨwɨnɨrɨ 2aŋí̵nají̵ ámɨ wo ipɨrí̵á Ŋwí̵á anɨŋí̵ sɨŋí̵ imónɨŋoyá nánɨ ɨkwí̵roarɨgí̵ápɨ nɨmaxɨrɨmɨ sogwí̵ weaparɨŋí̵mɨ dánɨ nɨpeyirɨ aŋí̵nají̵ Gorɨxo xe xwí̵árí tí̵nɨ rawɨrawá tí̵nɨ xwɨrí̵á ikɨxe'í̵rɨxɨnɨrɨ sɨŋwí̵ wɨnɨŋí̵ wau' wau' awamɨ eŋí̵ tí̵nɨ rí̵aiwá nurɨrí̵ná 3áxe'má nɨwirɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “None negí̵ Gorɨxoyá ámá xegí̵ xewaxomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro nánɨ xɨnáíwánɨŋí̵ nimónɨro omɨŋí̵ wiiarɨgí̵áyo sɨnɨ ipɨrí̵á mimáyo mɨweapa eŋáná xámɨ xwí̵á tí̵nɨ rawɨrawá tí̵nɨ íkí̵á tí̵nɨ xwɨrí̵á mikɨxepa e'poyɨ.” urarɨŋagɨ arí̵á nɨwirɨ 4ayí̵ rɨpɨ enɨ rɨnarɨŋagí̵a arí̵á wiŋanigɨnɨ, “Ámá Gorɨxoyá ipɨrí̵á weáí̵á ní̵nɨ, 144,000 egí̵áyí̵, ayí̵ Isɨrerɨyí̵ gwí̵ rɨrí̵ rɨrí imónɨgí̵á nɨyonɨ dáŋí̵yí̵rɨnɨ. 5Xiáwo írɨŋo Judaoyárímɨ dáŋí̵ 12,000 ipɨrí̵á earo xiáwo írɨŋo Gatoyárímɨ dáŋí̵ 12,000 ipɨrí̵á earo Rubenoyárímɨ dáŋí̵ 12,000 ipɨrí̵á earo 6Asaoyárímɨ dáŋí̵ 12,000 ipɨrí̵á earo Napɨtaraioyárímɨ dáŋí̵ 12,000 ipɨrí̵á earo Manasaoyárímɨ dáŋí̵ 12,000 ipɨrí̵á earo 7Simionoyárímɨ dáŋí̵ 12,000 ipɨrí̵á earo Ripaioyárímɨ dáŋí̵ 12,000 ipɨrí̵á earo Isakaoyárímɨ dáŋí̵ 12,000 ipɨrí̵á earo 8Seburanoyárímɨ dáŋí̵ 12,000 ipɨrí̵á earo Josepoyárímɨ dáŋí̵ 12,000 ipɨrí̵á earo Bejɨmanoyárímɨ dáŋí̵ 12,000 ipɨrí̵á earo egí̵áyí̵ ayí̵ apɨrɨnɨ.” rɨnarɨŋagí̵a arí̵á wiŋanigɨnɨ.

Ámá í̵á mɨropaxí̵ wí Gorɨxomɨ yayí̵ wigí̵á nánɨrɨnɨ.

9Arí̵á e nɨwiárɨmáná wenɨŋí̵ e'áyí̵ wɨnɨŋanigɨnɨ. Ámá ayá wí mɨrónárɨŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. Dɨŋí̵ nɨmorɨ í̵á ropaxí̵ mimónɨŋí̵yí̵rɨnɨ. Ayí̵ ámá gwí̵ xɨxegí̵nɨ imónɨgí̵á nɨyonɨ dáŋí̵yí̵rɨnɨ. Gwí̵ wɨrí̵ wɨrí xɨxegí̵nɨ imónɨgí̵áyoranɨ, wará xɨxegí̵nɨ írɨŋí̵yoranɨ, pí̵ne' xɨxegí̵nɨ rarɨgí̵áyoranɨ, ayo nɨyonɨ dáŋí̵yí̵ wí axí̵ e nɨmɨrónárɨro rapɨrapí̵ apí̵á weŋí̵ nɨyínɨmáná íkwiaŋwí̵na tí̵nɨ sipɨsipí̵ miáo tí̵nɨ agwí̵rɨwámɨnɨ tí̵ŋí̵ e yayí̵ nɨwinɨro nánɨ soná ɨwí̵ í̵á nɨxɨrɨro 10meaŋí̵ nɨrɨróná eŋí̵ tí̵nɨ re rarɨŋagí̵a wɨnɨŋanigɨnɨ, “Gorɨxo, íkwiaŋwí̵namɨ e'í̵ ŋweaŋí̵ ro tí̵nɨ sipɨsipí̵ miá ro tí̵nɨ yeáyí̵ neayimɨxemeáí̵íwau'rɨnɨ.” ráná 11íkwiaŋwí̵na tí̵nɨ ámɨná 24 e nɨŋweaxa pugí̵áwa tí̵nɨ dɨŋí̵ tí̵ŋí̵ imónɨgí̵á awau' awau' tí̵nɨ áwɨnɨ e eŋáná aŋí̵nají̵ mɨdɨmɨdánɨ xapɨxapí̵ nɨmudí̵moro rogí̵áyí̵ íkwiaŋwí̵namɨ sí̵mɨmaŋí̵rɨwámɨnɨ nɨpí̵kínɨmearo Gorɨxomɨ yayí̵ numeróná 12re rarɨŋagí̵a arí̵á wiŋanigɨnɨ, “Rɨpɨ aga nepa imónɨnɨ. Negí̵ Gorɨxo yayí̵ umepaxo imónɨrɨ seáyɨ e'mɨ umepaxo imónɨrɨ ní̵nɨ nánɨ dɨŋí̵ aumau'mí̵ inɨpaxo imónɨrɨ yayí̵ wipaxo imónɨrɨ weyí̵ umearɨpaxo imónɨrɨ seáyɨ e nɨneaimónɨrɨ neameŋweapaxo imónɨrɨ eŋí̵ sɨxí̵ eánɨpaxo imónɨrɨ eŋo eŋagɨ nánɨ anɨŋí̵ miní̵ íníná e e ne'ra u'wanɨgɨnɨ. Nepa xɨxenɨ e imóní̵wɨnɨgɨnɨ.” rarɨŋagí̵a wɨnɨŋanigɨnɨ.

Rapɨrapí̵ ragí̵ sipɨsipí̵ miáoyáyo igí̵á eáí̵áyí̵ nánɨrɨnɨ.

13Sɨŋwí̵ e wɨnarí̵ná ámɨná e nɨŋweaxa pugí̵áwa wo re nɨrɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá rapɨrapí̵ apí̵á weŋí̵ nɨyínɨmáná re rogí̵á tɨyí̵ gɨyí̵rɨnɨ? Gɨmɨ dánɨ bí̵áyí̵rɨnɨ? Joxɨ nɨjí̵áranɨ?” nɨrí̵agɨ 14nionɨ re urɨŋanigɨnɨ, “Oweoɨ, ápoxɨnɨ nɨjí̵árɨnɨ.” urí̵agɨ o re nɨrɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá tɨyí̵ xeanɨŋí̵ xwí̵árímɨ bɨ tí̵nɨ xɨxenɨ mimóní̵ seáyɨ e imónɨŋí̵ wímeaŋí̵pimɨ dánɨ bí̵áyí̵rɨnɨ. Wigí̵ rapɨrapí̵ ragí̵ sipɨsipí̵ miáoyáyo igí̵á eááná apí̵á weŋí̵ imónɨŋí̵rɨnɨ. 15Ayɨnánɨ Gorɨxoyá íkwiaŋwí̵namɨ sí̵mɨmaŋí̵mɨ dánɨ e'í̵ nɨroro xegí̵ aŋí̵ ŋwí̵á riwámɨ dánɨ ikwáwɨyiranɨ, árí̵wɨyiranɨ, Gorɨxoyá apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵áyí̵ wiiarɨgí̵ápa axí̵pɨ wiiarɨgí̵árɨnɨ. Íkwiaŋwí̵namɨ e'í̵ ŋweaŋo anɨŋí̵ sɨmaŋwí̵nɨŋí̵ yeáyí̵ wimɨxɨní̵árɨnɨ. 16Ámá tɨyí̵ ámɨ bɨ agwí̵ nánɨ mepa ero iniɨgí̵ nánɨ mɨwinɨpa ero sogwí̵ xaíwí̵ mɨwanɨpa erɨ amɨpí wí wigí̵ waráyo rí̵mɨmenɨŋwí̵nɨŋí̵ mɨweánɨpa erɨ ení̵árɨnɨ. 17Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Sipɨsipí̵ miáo, íkwiaŋwí̵namɨ áwɨnɨ e e'í̵ roŋo sipɨsipí̵yo xiáwo píránɨŋí̵ mearɨŋí̵pa ámá tí̵yo axí̵pɨ nɨmerí̵ná iniɨgí̵ sɨmɨŋí̵ ayí̵ nɨnɨrí̵ná dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨpí̵rɨ nánɨ tí̵ŋí̵ e nipemeámɨ uní̵árɨnɨ. Xeanɨŋí̵ wímeaarí̵ná ŋwí̵ eaarɨgí̵ápɨ enɨ Gorɨxo sɨŋwɨrɨxí̵ ní̵nɨ kwɨkwí̵rɨmí̵ winí̵árɨnɨ.” nɨrɨŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for `AAK