Revelation of John 9

Aŋí̵nají̵ awau' awau' pe'kákí̵ nɨrɨmáná eŋáná ámɨ wo rɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Aŋí̵nají̵ pe'kákí̵ xɨrɨgí̵áyí̵ yoparí̵ wau' wo awayá wo pe'kákí̵ ráná nionɨ siŋí̵ aŋí̵namɨ dánɨ pie'roŋí̵ wo xwí̵ámɨ weŋagɨ nɨwɨnɨrɨ siŋomɨ sirɨrɨkí̵ yoparí̵ bɨ mimónɨŋí̵yi nánɨ kípɨ wíagɨ 2o nurɨ sirɨrɨkí̵ yoparí̵ bɨ mimónɨŋí̵yi í̵kwíáná re e'agɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. Sɨŋwɨrí̵á rí̵á xwe' bimɨ roŋí̵pimɨ dánɨ awímɨŋí̵nɨŋí̵ nɨtɨrí̵ná sirɨrɨkí̵ ayimɨ dánɨ peyíagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. Peyíáná sogwí̵ íkwapiŋí̵ mearɨ agwí̵nɨŋí̵ tárɨŋagɨ nánɨ aŋí̵ pɨrí̵ sɨŋánɨ mepa erɨ yarí̵ná wɨnɨŋanigɨnɨ. 3Áxwaxí̵ sɨŋwɨrí̵á apimɨ dánɨ peyeamiarɨŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. Wáre' xwí̵áyo eŋí̵pɨ sidɨŋí̵ warɨŋí̵pa áxwaxí̵ apɨ enɨ xe wáre'nɨŋí̵ sidɨŋí̵ opaxí̵ imóní̵wɨnɨgɨnɨrɨ Gorɨxo sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrɨ 4áxwaxí̵ apimɨ ŋwí̵ ikaxí̵ re urɨní̵agɨ wɨnɨŋanigɨnɨ, “Ará tí̵nɨ íkí̵á tí̵nɨ amɨpí sowinɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ tí̵nɨ nɨnɨrɨ kɨrɨŋí̵ mɨpímɨxɨpanɨ. E nerɨ aí ámá Gorɨxoyá mimónɨpa nero nánɨ xegí̵ ipɨrí̵á meánɨgí̵áyo ananɨ xwɨrí̵á ikɨxe'í̵rɨxɨnɨ.” urɨní̵agɨ nɨwɨnɨrɨ 5ámá ayo xwɨrí̵á nikɨxerí̵ná xe pɨkíí̵rɨxɨnɨrɨ sɨŋwí̵ mɨwɨní̵ nerɨ rí̵nɨŋí̵ bɨ —Rí̵nɨŋí̵ áxwaxí̵ ayí̵ wiarɨŋí̵pɨ wáre' ámáyo sidɨŋí̵ óáná rí̵nɨŋí̵ winarɨŋí̵pɨ, ayí̵ axí̵pí̵nɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨrɨnɨ. Rí̵nɨŋí̵ apɨnɨ nɨwia warí̵ná xe emá we' wu' nu'nɨ pwe'wɨnɨgɨnɨrɨ sɨŋwí̵ wɨní̵agɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. 6Áxwaxí̵ apɨ ámá rí̵nɨŋí̵ ayɨkwí̵ mɨwinɨpa yarí̵ná rɨxa “Ope'mɨnɨ.” nɨwimónɨro íkí̵nɨŋí̵ sɨpí nɨwinɨro “Arɨge nerí̵ná pe'mɨnɨre'ɨnɨ?” nɨyaiwiro aiwɨ íná wí nɨpepaxí̵ imónɨpí̵rí̵ámanɨ. 7Áxwaxí̵ ayí̵ osí̵ ámá mɨxí̵ nánɨ nɨmeámɨ nurí̵ná nikí̵nɨŋí̵nɨŋí̵ yimároarɨgí̵ápa imónɨŋagí̵a nɨwɨnɨrɨ wigí̵ mɨŋí̵yo amɨnaŋwí̵ sí̵ŋá gorí̵ tí̵nɨ imɨxɨnɨŋí̵nánɨŋí̵ dí̵kínɨro sí̵mɨmaŋí̵ ámá sí̵mɨmaŋí̵nɨŋí̵ inɨro 8wigí̵ dí̵á sepiá apɨxí̵ wíwayánɨŋí̵ wero wigí̵ sɨwaŋí̵ pusí̵ sayí̵ raioní̵yɨ rɨnɨŋí̵yí̵yá sɨwaŋí̵nɨŋí̵ wero 9agwí̵rɨwámɨnɨ nikí̵nɨŋí̵ kapá tí̵nɨ imɨxɨnɨŋí̵nánɨŋí̵ ŋwɨrárɨnɨro eŋagí̵a wɨnɨŋanigɨnɨ. Ɨwí̵ wigí̵ nɨpɨpɨka nuróná rarɨŋí̵pɨ, ayí̵ osí̵ obaxí̵ mɨxí̵ nánɨ nɨmeámɨ nurí̵ná rarɨŋí̵pa rɨrɨ osí̵ karí̵ obaxí̵ mɨxí̵ nánɨ nírope'mɨ nurí̵ná rarɨŋí̵pa rɨrɨ yarɨŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. 10Wigí̵ íkwe'mɨŋí̵yi wáre' sidɨŋí̵ warɨŋí̵yínɨŋí̵ imónɨŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. Ámáyo emá we' wu'mɨ rí̵nɨŋí̵ wipaxí̵ imónɨpí̵rí̵áyi ayí̵ wigí̵ íkwe'mɨŋí̵yo dánɨ sidɨŋí̵ warɨgí̵áyirɨnɨ. 11Mɨxí̵ ináyí̵ áxwaxí̵ ayo seáyɨ e nɨwimónɨrɨ umeŋweaŋo, ayí̵ aŋí̵nají̵ sirɨrɨkí̵ yoparí̵ bɨ mimónɨŋí̵yimɨ meŋweaŋorɨnɨ. O xegí̵ yoí̵ Xibɨruyí̵ pí̵ne' tí̵nɨ nɨrɨrí̵ná Abadonoyɨ rarɨgí̵orɨnɨ. Gɨrikɨyí̵ pí̵ne' tí̵nɨ nɨrɨrí̵ná Aporiyonoyɨ rarɨgí̵orɨnɨ. Yoí̵ nɨpiau'nɨ mí̵kí̵ ayí̵ o irɨkiarɨŋo eŋagɨ nánɨrɨnɨ.

12Rí̵wí̵yo wímeaní̵pɨ nánɨ “Ine” biau' bɨ rí̵í̵pɨ bɨ rɨxa apɨ wímeaŋoɨ. Biau' apimɨ rí̵wí̵yo imónɨní̵piau' sɨnɨrɨnɨ.

Aŋí̵nají̵ awa yoparo tí̵ŋo pe'kákí̵ rɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

13Aŋí̵nají̵ pe'kákí̵ xɨrɨgí̵á awa yoparo tí̵ŋo pe'kákí̵ ráná íráí̵ sí̵ŋá gorí̵ tí̵nɨ imɨxɨnɨŋí̵ Gorɨxoyá sí̵mɨmaŋí̵mɨnɨ onɨŋí̵piyá sɨwaŋí̵ biau' biau' tí̵ŋí̵ e dánɨ maŋí̵ bɨ nɨrɨnɨrí̵ná 14aŋí̵nají̵ pe'kákí̵ í̵á xɨrɨgí̵á yoparo tí̵ŋomɨ re urarɨŋagɨ arí̵á wiŋanigɨnɨ, “Aŋí̵nají̵ wau' wau' iniɨgí̵ Yupɨretisɨ rapáu' tí̵ŋí̵ e gwí̵ ŋweagí̵áwamɨ wíkweawáreɨ.” urarɨŋagɨ arí̵á nɨwirɨ 15aŋí̵nají̵ awau' awau' —Awa rɨxa xwiogwí̵ o imónɨrɨ emá o imónɨrɨ sí̵á ayi imónɨrɨ e'áná e e'í̵rɨxɨnɨrɨ wimɨxárɨŋowarɨnɨ. Awa nuro ámá xwí̵á nɨrímɨnɨ ŋweagí̵áyí̵ biau' bɨ imónɨgí̵á bimɨ pɨpɨkímí̵ epí̵rí̵a nánɨ wíkweawárí̵agɨ nɨwɨnɨrɨ 16“Ámá mɨxí̵ nánɨ osí̵yo xeŋweagí̵áwa dɨŋí̵ nɨmorɨ í̵á mɨropaxí̵ imónɨŋoɨ. Ní̵nɨ 200,000,000 imónɨgí̵áwarɨnɨ.” rarɨŋagí̵a arí̵á wiŋanigɨnɨ. 17Osí̵ tí̵nɨ seáyɨ e xeŋweagí̵áyí̵ tí̵nɨ nionɨ orɨŋá nɨwɨnɨrí̵ná rɨpí̵nɨŋí̵ imónɨŋagí̵a wɨnɨŋanigɨnɨ. Seáyɨ e xeŋweagí̵áyí̵ nikí̵nɨŋí̵ rí̵ánɨŋí̵ ayí̵á rɨrɨ onagwá werɨ siyó rɨrɨ eŋí̵yí̵ imanɨro osí̵ mɨŋí̵ pusí̵ sayí̵ raioní̵yɨ rɨnɨŋí̵yí̵yá mɨŋí̵nɨŋí̵ imónɨrɨ osí̵ maŋí̵yo dánɨ rí̵á ápiáwí̵ tí̵nɨ sɨŋwɨrí̵á tí̵nɨ sí̵ŋá xegí̵ yoí̵ sarɨpáɨ rɨnɨŋí̵ rí̵á siŋí̵ inɨŋí̵pɨ tí̵nɨ kwíyí̵ orɨ yarɨŋagɨ sɨŋwí̵ wɨnɨŋanigɨnɨ. 18Rí̵á ápiáwí̵ tí̵nɨ sɨŋwɨrí̵á tí̵nɨ sí̵ŋá rí̵á siŋí̵ inɨŋí̵pɨ tí̵nɨ osí̵yí̵yá maŋí̵yo dánɨ kwíyí̵ omomí̵ nerí̵ná xeanɨŋí̵ apiau' apɨ imónɨŋí̵pimɨ dánɨ ámá ní̵nɨ biau' bɨ imónɨgí̵á bimɨ pɨkiárí̵agí̵a wɨnɨŋanigɨnɨ. 19Osí̵yí̵yá sowí̵ sidɨrí̵nɨŋí̵ nimónɨmáná sí̵rí̵wí̵ sidɨrí̵ mɨŋí̵ imónɨŋagɨ nánɨ apimɨ dánɨ ámáyo pɨkiarɨgí̵á eŋagɨ nánɨ ayí̵ wigí̵ eŋí̵ eánɨŋí̵ ámá pɨkipaxí̵ imónɨŋí̵pɨ maŋí̵yo dánɨ imónɨrɨ sowí̵yo dánɨ imónɨrɨ eŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. 20Ámá ní̵nɨ biau' bɨ imónɨgí̵áyo xeanɨŋí̵ apiau' apɨ nɨwikárɨrí̵ná bí̵biau' mɨpɨkíí̵ápiau' re egí̵awixɨnɨ. Wigí̵ ŋwí̵á we' tí̵nɨ imɨxɨgí̵ápɨ peá mɨmopa nero imí̵ó dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵ápɨ pí̵nɨ mɨwiárɨpa ero wigí̵ ŋwí̵á sí̵ŋá gorí̵ tí̵nɨ imɨxɨro sirɨpá tí̵nɨ imɨxɨro kapá tí̵nɨ imɨxɨro aga sí̵ŋá tí̵nɨ imɨxɨro íkí̵á tí̵nɨ imɨxɨro yarɨgí̵ápɨ —Apɨ wí sɨŋwí̵ anɨrɨ arí̵á wirɨ aŋí̵ erɨ mɨyarɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apɨ anɨŋí̵ miní̵ í̵á nɨxɨrɨro sí̵mí̵ sí̵mí̵ e mearɨgí̵ápɨ pí̵nɨ mɨwiárɨpa egí̵awixɨnɨ. 21Wigí̵ pɨkíxwɨrí̵ó ne'ra warɨgí̵ápɨ tí̵nɨ ayáí̵ ne'ra warɨgí̵ápɨ tí̵nɨ í̵wí̵ niga warɨgí̵ápɨ tí̵nɨ í̵wí̵ meaamearɨgí̵ápɨ tí̵nɨ apɨ nɨpɨnɨ enɨ rí̵wí̵mɨnɨ mɨmamogí̵awixɨnɨ.

Copyright information for `AAK