Romans 1

1Poronɨ payí̵ rɨna nearɨ mónaparɨŋɨnɨ. Nionɨ Kiraisɨ Jisasoyá xɨnáíní̵nɨŋí̵ nimónɨrɨ yarɨŋá wonɨrɨnɨ. Gorɨxo wáí̵ nurɨmeiarɨŋí̵ wo imóní̵wɨnɨgɨnɨrɨ we'yo í̵á numɨrɨrɨ oyá xwɨyí̵á yayí̵ neainarɨŋí̵pɨ nurɨmeíwɨnɨgɨnɨrɨ nɨrí̵pearɨ niŋonɨrɨnɨ. 2Xwɨyí̵á apɨ o eŋíná xegí̵ wí̵á rókiamoagí̵áwa nɨrɨro rí̵wamɨŋí̵ ŋwí̵áɨ rɨnɨŋí̵yo eagí̵ápimɨ dánɨ nɨnearɨrɨ sí̵mí̵ e tɨnɨŋí̵pɨrɨnɨ. 3Xwɨyí̵á yayí̵ neainarɨŋí̵ apɨ xegí̵ xewaxo nánɨ rɨnɨŋí̵pɨrɨnɨ. O aga ámá nimónɨrí̵ná imónɨŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨmorane'ná re yaiwiarɨŋwárɨnɨ, “Mɨxí̵ ináyí̵ Depitoyá iyí̵ axí̵pá imónɨŋí̵yí̵ worí̵anɨ?” yaiwiarɨŋwárɨnɨ. 4Kwíyí̵ xegí̵ bɨ o imónɨŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨmorane'ná re yaiwiarɨŋwárɨnɨ, “Gorɨxo eŋí̵ sɨxí̵ eánɨŋí̵ xí̵o imónɨŋí̵pɨ ayá wí sɨwá neairɨ xwárɨpáyo dánɨ owiápí̵nɨmeanɨrɨ ámɨ sɨŋí̵ wimɨxɨrɨ nerɨŋí̵pimɨ dánɨ re'nɨŋí̵ nearɨŋí̵rí̵anɨ, ‘Gí̵ niiwaxorɨnɨ.’ nearɨŋí̵rí̵anɨ?” yaiwiarɨŋwárɨnɨ. O Jisasɨ Kiraiso negí̵ Ámɨnáo nánɨ rarɨŋɨnɨ. 5Omɨ dánɨnɨ Gorɨxo wá nɨneawianɨrɨ xegí̵ wáí̵ wurɨmeiarɨgí̵áwa oimóní̵poyɨnɨrɨ nearí̵peaŋí̵rɨnɨ. None wáí̵ wurɨmeiarí̵ná e'máyí̵ xɨxegí̵nɨ ní̵nɨ wí wí dɨŋí̵ “Xwɨyí̵á apɨ neparɨnɨ.” yaiwiro sɨnɨ pí̵rí̵ mɨwiaíkí arí̵á yí̵mɨgí̵ wiro e'í̵rɨxɨnɨrɨ nearí̵peaŋí̵rɨnɨ. Kiraisomɨ e wiíí̵rɨxɨnɨrɨ nearí̵peaŋí̵rɨnɨ. 6Seyí̵ne' enɨ ayí̵ wiyí̵ne'rɨnɨ. Jisasɨ Kiraiso xí̵oyá imónɨpí̵rɨ nánɨ we'yo í̵á seaumɨrɨŋí̵ wiyí̵ne'rɨnɨ. 7Aŋí̵ Romɨyo ŋweagí̵áyí̵ne' —Ámá Gorɨxo dɨŋí̵ sɨxí̵ seayirɨ nionɨyá oimóní̵poyɨnɨrɨ we'yo í̵á seaumɨrɨrɨ eŋí̵yí̵ne'rɨnɨ. Seyí̵ne' nánɨ nionɨ payí̵ rɨna nearɨ mónaparɨŋɨnɨ. “Negí̵ ápo Gorɨxo tí̵nɨ Ámɨná Jisasɨ Kiraiso tí̵nɨ awau' wá seawianɨri seyí̵ne' nɨwayɨrónɨro ŋweapí̵rɨ nánɨ seaiiri e'isixɨnɨ.” nimónarɨnɨ.

“ ‘Romɨyí̵ne' sɨŋwí̵ seaní̵ɨmɨgɨnɨ.’ nimónarɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

8Payí̵ rɨna nearí̵ná xámɨ rɨpɨ osearɨmɨnɨ. Aŋí̵ nɨmɨnɨ xwɨyí̵á rɨpɨ í̵á menárarɨŋagí̵a nánɨ gí̵ Gorɨxomɨ yayí̵ wiarɨŋɨnɨ, “Romɨyo ŋweagí̵á Jisasomɨ xí̵darɨgí̵áyí̵ píránɨŋí̵ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨŋoɨ.” Xwɨyí̵á apɨ aŋí̵ nɨmɨnɨ í̵á menárarɨŋagí̵a nánɨ seyí̵ne' nɨyí̵ne'nɨ nánɨ yayí̵ wiarɨŋɨnɨ. Jisaso neaiiŋí̵pimɨ dánɨ seyí̵ne' e yarɨŋagí̵a nánɨ Gorɨxomɨ yayí̵ wiarɨŋɨnɨ. 9Xewanɨŋo —O e e'wɨnɨgɨnɨrɨ nɨrɨŋí̵pɨ anɨŋí̵ miní̵ nɨwiirí̵ná xwɨyí̵á xegí̵ xewaxo nánɨ yayí̵ neainarɨŋí̵pɨ wáí̵ urɨmɨnɨrɨ nánɨ yarɨŋáorɨnɨ. Xewanɨŋo nionɨ xí̵omɨ rɨxɨŋí̵ nurɨrí̵ná sá bɨ mɨŋweá íníná seyí̵ne' nánɨ yarɨŋí̵ seawiiarɨŋápɨ nánɨ ananɨ sopɨŋí̵ opaxí̵rɨnɨ. 10Omɨ rɨxɨŋí̵ nurɨrí̵ná seyí̵ne' tí̵ŋí̵ e nánɨ mɨbɨpaxí̵ imónayiŋá eŋagɨ aiwɨ agwɨ ananɨ oyá dɨŋí̵ tí̵nɨ bɨpaxí̵ imóní̵ɨmɨgɨnɨrɨ aŋɨpaxí̵ yarɨŋí̵ wiarɨŋárɨnɨ. 11Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Nionɨ seyí̵ne' tí̵ŋí̵ e nɨseaímearɨ seare'wapɨyarí̵ná seyí̵ne' kwíyí̵pimɨ dánɨ ámɨ bɨ tí̵nɨ yóí̵ imónɨro sí̵kí̵kí̵ ámɨ bɨ tí̵nɨ nomɨxɨga upí̵rɨ nánɨ nionɨ aga nɨbɨrɨ sɨŋwí̵ seanɨmɨ nánɨ nimónarɨnɨ. 12Nionɨ seyí̵ne' nɨseaímearí̵ná nionɨnɨ eŋí̵ sɨxí̵ seaímɨxɨmɨ nánɨ marí̵áɨ, seyí̵ne' enɨ Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro píránɨŋí̵ xí̵darɨŋagí̵a seanɨrɨ nionɨ enɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorɨ píránɨŋí̵ xí̵darɨŋagɨ nanɨro nerɨŋí̵pimɨ dánɨ xɨxe eŋí̵ sɨxí̵ ímɨxɨnanɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.

13Gí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne', seyí̵ne' rɨpɨ nánɨ mají̵á epí̵rɨxɨnɨrɨ nánɨ áwaŋí̵ osearɨmɨnɨ. Ayá wí seyí̵ne' tí̵ŋí̵ e nánɨ bí̵ɨmɨgɨnɨrɨ nerɨ aí amɨpí bɨ pí̵rí̵ nɨrakiayíagɨ nánɨ seyí̵ne' bɨ sɨnɨ sɨŋwí̵ mɨseanɨŋárɨnɨ. “Nionɨ e'má amɨ gɨmɨ ŋweagí̵áyí̵ tí̵ŋí̵ e nemerɨ wáí̵ urarí̵ná wí arí̵á nɨniro Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵rogí̵ápa segí̵ wí enɨ nionɨ urarí̵ná axí̵pɨ wɨkwí̵róí̵rɨxɨnɨrɨ segí̵ tí̵ámɨnɨ bí̵ɨmɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ. 14Nionɨ ámá nɨyonɨ kɨnɨxí̵ imónɨgí̵áyoranɨ, wauyí̵ imónɨgí̵áyoranɨ, dɨŋí̵ e'mí̵ saímí̵ mogí̵áyoranɨ, mají̵á imónɨgí̵áyoranɨ, ámá ayo nɨyonɨ xwɨyí̵á yayí̵ neainarɨŋí̵pɨ urɨmí̵a nánɨ yoxáí̵nɨŋí̵ inárɨnɨŋɨnɨ. 15Ayɨnánɨ nionɨ ámá Romɨ ŋweagí̵áyí̵ne' enɨ xwɨyí̵á yayí̵ seainɨpaxí̵pɨ wáí̵ searɨmí̵a nánɨ sí̵mí̵ dí̵pe'narɨŋɨnɨ.

“Xwɨyí̵á yayí̵ neainarɨŋí̵pimɨ dánɨ Gorɨxo yeáyí̵ neayimɨxemeaarɨŋí̵rɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

16Xwɨyí̵á yayí̵ neainarɨŋí̵pimɨ dánɨ Gorɨxo dɨŋí̵ wɨkwí̵róí̵áyo nɨyonɨ —Xámɨ Judayo yeáyí̵ uyimɨxemearɨ e'máyo enɨ yeáyí̵ uyimɨxemearɨ epaxí̵ eŋagɨ nánɨ xwɨyí̵á apɨ nánɨ nionɨ ayá bɨ me' ananɨ wáí̵ rɨmearɨŋárɨnɨ. 17Ayɨnánɨ nene “Gorɨxo arɨge nerɨ ámá ámɨ we' rónɨŋí̵ xí̵o imónɨŋí̵pɨ wimɨxɨní̵árí̵anɨ?” nɨyaiwirane ududí̵ neainɨpaxí̵manɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Xwɨyí̵á yayí̵ neainarɨŋí̵pimɨ dánɨ Gorɨxo wí̵á re'nɨŋí̵ neaókímɨxárɨŋí̵rɨnɨ. Ámá Jisasomɨ iwamí̵ó dánɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵róa numáná ámɨ xegí̵ bɨ me' sa anɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵áyí̵, ayí̵ we' rónɨgí̵áyí̵ wimɨxarɨŋí̵rɨnɨ. Bɨkwí̵yo dánɨ re nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ, “Ámá Gorɨxonɨ dɨŋí̵ nɨkwí̵róagí̵a nánɨ ‘We' rónɨgí̵árɨnɨ.’ rárɨŋáyí̵ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ tí̵gí̵áyí̵ imónɨpí̵rí̵árɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ nionɨ seararɨŋápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ imónɨŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ.

Ámá Gorɨxomɨ rí̵wí̵ umogí̵á nánɨrɨnɨ.

18Gorɨxo ámá we' rónɨŋí̵ xí̵o wimónarɨŋí̵pɨ me' rɨkɨkɨrí̵ó yarɨgí̵áyí̵ —Ayí̵ wigí̵ rɨkɨkɨrí̵ó yarɨgí̵ápɨ neróná Gorɨxo nánɨ nɨjí̵á imónɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ rí̵wí̵mɨnɨ mamoarɨgí̵áyí̵rɨnɨ. Ámá ayí̵ nánɨ Gorɨxo aŋí̵namɨ dánɨ wikí̵ wóní̵agɨ nánɨ pɨrí̵ umamoŋí̵pɨ rɨxa sɨŋánɨ piaumɨmí̵ inɨnɨ. 19Ayí̵ rɨpɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Gorɨxo ámá xí̵o nánɨ re yaiwipaxí̵pɨ, “O imónɨŋí̵pɨ, ayí̵ apɨ rí̵a imónɨnɨ?” yaiwipaxí̵pɨ yumí̵í mɨwimóní̵ sɨŋánɨ imónɨnɨ. Gorɨxo xewanɨŋo imónɨŋí̵pɨ nánɨ sɨwá winɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 20Xewanɨŋo imónɨŋí̵pɨ —Apɨ sɨŋwí̵ tí̵nɨ sɨŋwí̵ wɨnɨpaxí̵ mimónɨŋagɨ aí eŋíná aŋí̵na imɨxɨrɨ xwí̵árí imɨxɨrɨ eŋe dánɨ ámá apimɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrí̵ná “Xí̵o imónɨŋí̵pɨ, ayí̵ apɨrí̵anɨ?” yaiwipaxí̵rɨnɨ. “Eŋí̵ amɨpí apɨ imɨxɨŋo eánɨŋí̵pɨ ná rí̵wí̵yo aí wí samɨŋí̵ wení̵ámanɨ.” yaiwirɨ “Xí̵o imɨxɨŋí̵pimɨ xegí̵ bɨ nɨwimónɨrɨ nánɨ aga seáyɨ e rí̵a wimónɨnɨ?” yaiwirɨ epaxí̵rɨnɨ. Ayɨnánɨ ámá Gorɨxomɨ wí yapí̵ re ure'wapɨyipaxí̵ menɨnɨ. “Nionɨ joxɨ imónɨŋí̵pɨ nánɨ mají̵á nimónɨrɨ nánɨ nɨpɨkwɨnɨ mimónɨŋí̵ eŋáonɨrɨnɨ.” urɨpaxí̵ menɨnɨ. 21Eŋíná ámá ayí̵ sɨnɨ xɨxenɨ “Gorɨxo apɨ rí̵a imónɨnɨ?” nɨyaiwiro aiwɨ re egí̵awixɨnɨ. O Ŋwí̵áo eŋagɨ nánɨ we' íkwiaŋwí̵yo tɨpaxí̵pa mɨtɨpa ero amɨpí xí̵o imɨxɨŋí̵pɨ nánɨ yayí̵ mɨwipa ero wigí̵ dɨŋí̵ nɨmorí̵ná majɨmají̵á ikárɨnɨro dɨŋí̵ xeŋwí̵nɨ nɨmóa nu'í̵asáná dɨŋí̵ rí̵á xeyánɨgí̵áyí̵ imónɨro egí̵awixɨnɨ. 22“Dɨŋí̵ e'mí̵ saímí̵ moŋwae'nerɨnɨ.” nɨrɨro aiwɨ majɨmají̵á ikárɨnɨgí̵áyí̵ nimónɨro 23Ŋwí̵á mɨpe' anɨŋí̵ imónɨŋomɨ mumímɨní̵ rí̵wí̵ numoro mimóní̵ ŋwí̵á bɨ í̵á oxɨraneyɨnɨro ámáranɨ, iŋí̵ranɨ, odɨpíranɨ, naŋwí̵ onɨmiápiaranɨ, xopaikɨgí̵ bɨ nimɨxɨro “Negí̵ ŋwí̵á imónɨŋí̵pɨ, ayí̵ rɨpɨrɨnɨ.” rɨgí̵awixɨnɨ.

Ámá Gorɨxomɨ rí̵wí̵ numorí̵ná egí̵ápɨ nánɨrɨnɨ.

24Gorɨxo ámá e majɨmají̵á nikárɨnɨro yarɨŋagí̵a nɨwɨnɨrí̵ná wigí̵ í̵eapá winarɨŋí̵pimɨ dánɨ sɨpí imónɨŋí̵pimɨ xe oikɨrɨpeání̵poyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. Sɨŋwí̵ e wɨní̵agɨ wiwanɨŋí̵yí̵ piaxí̵ eámɨxɨnɨgí̵awixɨnɨ. 25Ayí̵ rɨpɨ nánɨ Gorɨxo e eŋí̵rɨnɨ. Ámá ayí̵ nepa imónɨŋí̵ Gorɨxo nánɨpɨ rí̵wí̵ umoro yapí̵ imónɨŋí̵pɨ í̵á xɨrɨro nemáná amɨpí ní̵nɨ imɨxɨŋomɨ —O anɨŋí̵ miní̵ yayí̵ umepaxorɨnɨ. “Ámá ní̵nɨ e e'í̵rɨxɨnɨ.” nimónarɨŋorɨnɨ. Omɨ yayí̵ numero í̵á mɨxɨrí̵ xí̵o imɨxɨŋí̵pimɨnɨ í̵á xɨrɨro we'yo umero yarɨŋagí̵a nánɨ Gorɨxo e eŋí̵rɨnɨ. 26Ayɨnánɨ Gorɨxo wigí̵ í̵eapá winarɨŋí̵pimɨ dánɨ piaxí̵ weánɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ xe oikɨrɨpeání̵poyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ wɨní̵agɨ apɨxíwa oxí̵ nɨmeánɨrí̵ná xɨrɨní̵í̵rɨxɨnɨrɨ imónɨŋí̵pɨ pí̵nɨ nɨwiárɨro apɨxí̵ wí tí̵nɨ nɨpɨkwɨnɨ mimónɨŋí̵pɨ niga ugí̵awixɨnɨ. 27Oxowa enɨ apɨxí̵ nɨmearo xɨrí̵í̵rɨxɨnɨrɨ imónɨŋí̵pɨ pí̵nɨ nɨwiárɨro “Oxí̵ wí̵a tí̵nɨ í̵wí̵ oinaneyɨ.” nɨyaiwiro aga sí̵mí̵ nɨxeadí̵pe'nɨróná oxí̵ wí̵a wí̵a tí̵nɨ í̵wí̵ ninɨro piaxí̵ weánɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ inɨgí̵awixɨnɨ. Ayɨnánɨ “Wigí̵ ne'ra ugí̵ápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ pɨrí̵ Gorɨxo umamoŋí̵pɨ rɨxa wímeaŋí̵rɨnɨ.” rarɨŋɨnɨ.

28Ámá “Gorɨxo apɨ imónɨŋorí̵anɨ?” nɨwiaiwiro sí̵mí̵ e mɨtɨnɨpa yarɨŋagí̵a nánɨ o wigí̵ “Sɨpí e e oyaneyɨ.” yaiwiarɨgí̵ápɨ nánɨ xe mɨŋí̵ niga u'í̵rɨxɨnɨrɨ sɨŋwí̵ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. Sɨŋwí̵ e wɨnɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ ayí̵ amɨpí nɨpɨkwɨnɨ mimónɨŋí̵ ámá mepaxí̵ imónɨŋí̵pɨ ne'ra nuro re yarɨgí̵árɨnɨ. 29Nɨpɨkwɨnɨ mimónɨŋí̵ ní̵nɨ nánɨ mɨŋí̵ inɨro rɨkɨkɨrí̵ó epaxí̵ imónɨŋí̵ ní̵nɨ nánɨ mɨŋí̵ inɨro anɨmí̵ yarí̵á epaxí̵ imónɨŋí̵ ní̵nɨ nánɨ mɨŋí̵ inɨro “Ámá wí rí̵á omeárɨní̵poyɨ.” yaiwiarɨgí̵ápɨ nánɨ mɨŋí̵ inɨro yarɨgí̵árɨnɨ. Apɨnɨ yarɨgí̵ámanɨ. Rɨpɨ enɨ ayá wí yarɨgí̵árɨnɨ. Sɨŋwí̵ í̵wí̵ wɨnɨro “Amɨpí apɨ nionɨ meapaxí̵pɨrɨnɨ.” bɨ onɨmiápɨ mɨyaiwí ayá wí yaiwiro nɨwiápí̵nɨmearo ámá pɨkiro sí̵mí̵ráxwɨró ero yapí̵ wíwapɨyiro ámá wí nánɨ nurɨrí̵ná sɨpí owímeanɨrɨ urɨro u'nu'nɨŋí̵ wikárɨro mɨmayí̵ó wiro 30xwɨyí̵ápai uŋwɨrárɨro Gorɨxo nánɨ sí̵mí̵ tí̵nɨ ero ámáyo xɨxewiámí̵ rɨnɨro mɨxí̵ kí̵nɨro mɨxí̵ meakí̵nɨro sɨpí imónɨŋí̵ ámá sɨnɨ nɨjí̵á mimónɨgí̵ápɨ e'wapí̵nɨro xɨnáíxaneyo maŋí̵ wiaíkiro yarɨgí̵árɨnɨ. 31Rɨpɨ enɨ yarɨgí̵árɨnɨ. Mají̵á ikárɨnɨro dɨŋí̵ uŋwɨrárɨpaxí̵ mimónɨpa ero wíyo dɨŋí̵ sɨpí mɨwipa ero wá mɨwianɨpa ero yarɨgí̵árɨnɨ. 32E yarɨgí̵áyí̵ Gorɨxo re rárɨŋí̵pɨ nánɨ nɨjí̵á nimónɨro aiwɨ, “Ámá sɨpí apɨ yarɨgí̵áyí̵ wí sɨŋí̵ upaxí̵manɨ. Pepaxí̵rɨnɨ.” rárɨŋí̵pɨ nánɨ nɨjí̵á nimónɨro aiwɨ sɨpí apɨ imónɨŋí̵pimɨ nɨxí̵da nuro apɨnɨ me' sɨpí seáyɨ e imónɨŋí̵ rɨpɨ enɨ nero í̵wí̵ apɨ ne'ra warɨgí̵áyo weyí̵ ayá wí meararɨgí̵árɨnɨ.

Copyright information for `AAK