Romans 10

“Judayí̵ nápɨ Kiraisomɨ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵rogí̵á eŋagɨ nánɨ Gorɨxo yeáyí̵ uyimɨxemeaŋí̵manɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Gí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne', Gorɨxo gí̵ Isɨrerɨyo yeáyí̵ uyimɨxemeáwɨnɨgɨnɨrɨ íkí̵nɨŋí̵ sɨpí niarɨŋagɨ nánɨ omɨ rɨxɨŋí̵ anɨŋí̵ miní̵ wurɨyarɨŋárɨnɨ. 2E nerɨ aí ayí̵ yeáyí̵ mɨyimɨxemeánɨŋoɨ. Nionɨ ayí̵ yarɨgí̵ápɨ nánɨ píránɨŋí̵ dɨŋí̵ í̵á nɨxɨrɨrɨ nánɨ áwaŋí̵ rarɨŋɨnɨ. Ayí̵ Gorɨxomɨ oxí̵daneyɨnɨro sí̵mí̵ nɨxeadí̵pe'nɨro nero aí píránɨŋí̵ dɨŋí̵ neŋwɨpe'máná mɨyarɨŋoɨ. 3Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Ayí̵ “Ámá e yarɨgí̵ápimɨ dánɨ Gorɨxo ‘We' rónɨgí̵áyí̵ne'rɨnɨ.’ urarárɨŋí̵rí̵anɨ?” nɨyaiwirí̵ná xeŋwí̵ yaiwiarɨgí̵árɨnɨ. Xeŋwí̵ dɨŋí̵ re nɨyaiwiro, “Negí̵ píránɨŋí̵ yarɨŋwápimɨ dánɨ Gorɨxo ‘We' rónɨgí̵áyí̵ne'rɨnɨ.’ nearɨní̵árɨnɨ.” nɨyaiwiro apɨnɨ nɨxí̵dɨro nánɨ Gorɨxomɨ yeáyí̵ sɨmaŋwí̵yónɨŋí̵ mɨwurí̵nɨpa ero “Apɨ neróná we' rónɨgí̵áyí̵ne' imónɨpí̵rí̵árɨnɨ.” rárɨnɨŋí̵pimɨ mɨxí̵dɨpa ero egí̵á eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 4Gí̵ Judayí̵ dɨŋí̵ re moarɨgí̵ápɨ, “Ŋwí̵ ikaxí̵ rɨnɨŋí̵pimɨ nɨxí̵dɨrɨŋí̵yo dánɨ we' rónɨŋwae'ne imónaní̵wárɨnɨ.” Dɨŋí̵ e moarɨgí̵ápimɨ Kiraiso pí̵rí̵ wiaíkímoŋí̵rɨnɨ. E eŋí̵ eŋagɨ nánɨ omɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵róí̵á gɨyí̵ gɨyí̵ nánɨ Gorɨxo “We' rónɨgí̵áyí̵rɨnɨ.” rárɨní̵árɨnɨ. 5Moseso ámá we' rónɨgí̵á imónɨpí̵rɨ nánɨ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pimɨ xí̵darɨgí̵áyí̵ nánɨ nɨrɨrɨ rí̵wamɨŋí̵ nearí̵ná re'nɨŋí̵ rɨŋí̵rɨnɨ, “Ámá we' rónɨgí̵á imónɨpí̵rɨ nánɨ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵ rɨpɨ nɨpɨnɨ yarɨgí̵áyí̵ xɨxenɨ e nerɨŋí̵pimɨ dánɨ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ tí̵gí̵á imónɨpí̵rí̵árɨnɨ.” 6We' rónɨŋí̵ ámá ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pimɨ xí̵darɨgí̵ápimɨ dánɨ imónɨŋí̵pɨ nánɨ Moseso e rɨŋí̵ eŋagɨ aiwɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵rówápimɨ dánɨ “Ámá we' rónɨgí̵áyí̵rɨnɨ.” rárɨnɨŋene Kiraiso yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵a nánɨ rɨxa nɨweapɨrɨ nɨpe'máná ámɨ wiápí̵nɨmeaŋí̵ eŋagɨ nánɨ Bɨkwí̵yo dánɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pa re rarɨŋwárɨnɨ, “Re mɨyaiwinɨpanɨ, ‘Aŋí̵namɨ nánɨ gene peyaní̵wárí̵anɨ?’ mɨyaiwinɨpanɨ. Ayí̵ xwɨyí̵á ‘Apimɨ dánɨ Gorɨxo ámáyo yeáyí̵ uyimɨxemeaní̵árɨnɨ.’ rɨnɨŋí̵pɨ arí̵á wianí̵wá nánɨ Kiraisomɨ aŋí̵namɨ dánɨ gene nɨpeyirane nipemeámɨ weapaní̵wá nánɨ rarɨŋɨnɨ. 7Rɨpɨ enɨ mɨyaiwinɨpanɨ, ‘Sirɨrɨkí̵ sí̵rí̵wí̵ mayí̵ imónɨŋí̵mɨ nánɨ gene weaní̵wárí̵anɨ?’ mɨyaiwinɨpanɨ. Ayí̵ Kiraisomɨ amɨ dánɨ gene nɨwepí̵nɨrane nipemeámɨ yapaní̵wá nánɨ rarɨŋɨnɨ.” 8Bɨkwí̵yo xwɨyí̵á Gorɨxoyápɨ nánɨ píoɨ rɨnɨnɨ? Rɨpɨ re rɨnɨnɨ, “Xwɨyí̵á apɨ ná jí̵amɨ mimónɨnɨ. Aŋwɨ e segí̵ sí̵mɨmaŋí̵ tí̵ŋí̵ e imónɨŋagɨ nánɨ apɨ ananɨ xwɨyí̵á rɨro dɨŋí̵ moro epaxí̵ imónɨnɨ.” Bɨkwí̵yo e rɨnɨnɨ. Xwɨyí̵á ámá Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵róí̵rɨxɨnɨrɨ none wáí̵ rarɨŋwápɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 9Xwɨyí̵á apɨ, ayí̵ rɨpɨrɨnɨ. Ámáyí̵ne' ayá me' Jisaso nánɨ “Ámɨnáorɨnɨ.” nɨrɨrɨ woákí̵kí̵ erɨ “O Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ xwárɨpáyo dánɨ wiápí̵nɨmeaŋí̵rɨnɨ.” nɨyaiwirɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵rorɨ nerí̵náyí̵, Gorɨxo yeáyí̵ seayimɨxemeaní̵árɨnɨ. 10Ayí̵ rɨpɨ seararɨŋɨnɨ, “Gorɨxo ámá wo Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨŋagɨ nɨwɨnɨrí̵ná ‘We' rónɨŋorɨnɨ.’ rárɨrɨ maŋí̵yo dánɨ woákí̵kí̵ yarɨŋagɨ nɨwɨnɨrí̵ná yeáyí̵ uyimɨxemearɨ yarɨŋí̵rɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ. 11Nionɨ seararɨŋápɨ Jisaso nánɨ Bɨkwí̵yo dánɨ re nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ seararɨŋɨnɨ, “Ámá omɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorí̵náyí̵, xí̵o rɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ wiiní̵á eŋagɨ nánɨ ayá wí winɨní̵a menɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ rarɨŋɨnɨ. 12Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Ámɨná dɨŋí̵ nɨnenenɨ wɨkwí̵roarɨŋwáo —O ámá arɨrá neaíwɨnɨgɨnɨrɨ yarɨŋí̵ wiarɨgí̵á nɨyonɨ wá bɨ onɨmiápɨ mɨwianí̵ ayá wí wianarɨŋorɨnɨ. O ná wonɨ eŋagɨ nánɨ Judayo xegí̵ bɨ wiirɨ e'máyo xegí̵ bɨ wiirɨ yarɨŋí̵manɨ. 13Bɨkwí̵yo re nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵ rɨpɨ “Gɨyí̵ gɨyí̵ Ámɨnáo yeáyí̵ onɨyimɨxemeanɨrɨ yarɨŋí̵ wíí̵áyo yeáyí̵ uyimɨxemeaní̵árɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ nionɨ seararɨŋápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ axí̵pɨ rɨnɨŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 14Ámá wo gí̵ Judayí̵ nánɨ re nɨránáyí̵, “Kiraisomɨ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵rogí̵á eŋagɨ nánɨ arɨge nero yeáyí̵ oneayimɨxemeanɨrɨ yarɨŋí̵ wipí̵ráoɨ? O nánɨ arí̵á mɨwigí̵áyí̵ eŋagɨ nánɨ arɨge nero dɨŋí̵ wɨkwí̵ropí̵ráoɨ? Ámá wo o nánɨ wáí̵ murɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ arɨge nero arí̵á wipí̵ráoɨ? 15Gorɨxo ámá wa wáí̵ urɨpí̵rí̵a nánɨ murowárɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ arɨge nero wáí̵ urɨpí̵ráoɨ?” Ámá wo Poronɨ rarɨŋápɨ pí̵rí̵ nɨrakímɨnɨrɨ nánɨ e nɨránáyí̵, re urɨmí̵ɨnɨ, “Bɨkwí̵yo dánɨ ‘Ámá xwɨyí̵á yayí̵ winɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ wáí̵ urɨmearɨgí̵áyí̵ nure'mearí̵ná ayí̵ awiaxí̵rɨnɨ.’ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ nánɨ wáí̵ urɨpí̵rí̵a nánɨ Gorɨxo rɨxa murowárɨpa reŋɨnigɨnɨ? 16Wáí̵ ourɨme'poyɨnɨrɨ urowárí̵agɨ aí Judayí̵ ní̵nɨ xwɨyí̵á yayí̵ winɨpaxí̵pɨ píránɨŋí̵ xɨxenɨ arí̵á nɨwiro mɨxí̵dɨgí̵awixɨnɨ. Wí̵á rókiamoagí̵ Aisaiao Bɨkwí̵yo re nɨrɨrɨ eaŋí̵rɨnɨ, ‘Ámɨnáoxɨnɨ, none áwaŋí̵ urarɨŋwápɨ gɨyí̵ arí̵á nɨneairɨ dɨŋí̵ ɨkwí̵roarɨŋoɨ? Oweoɨ, wí e mɨyarɨŋoɨ.’ Nɨrɨrɨ eaŋí̵ apɨ nionɨ seararɨŋápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ imónɨŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 17Ayɨnánɨ nene nɨjí̵á rɨpɨ imónɨŋwɨnɨ. Ámá xwɨyí̵á Kiraiso nánɨ arí̵á nɨwirɨŋí̵yo dánɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵árɨnɨ. Ámá wí xwɨyí̵á apɨ wáí̵ urarɨgí̵ápimɨ dánɨ arí̵á wiarɨgí̵árɨnɨ.” urɨmí̵ɨnɨ. 18Ámá wo “Xwɨyí̵á Kiraiso nánɨ wáí̵ rarɨgí̵ápɨ Judayí̵ nepa arí̵á rí̵a wigí̵awixɨnɨ?” nɨránáyí̵, re urɨmí̵ɨnɨ, “Aga rɨxa arí̵á wigí̵awixɨnɨ. Bɨkwí̵yo dánɨ re nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, ‘Ámá xwí̵á rɨrí nɨrímɨnɨ ŋweagí̵áyí̵ wigí̵ maŋí̵ rɨxa arí̵á wigí̵awixɨnɨ. Ámá aŋí̵ nɨmɨnɨ ŋweagí̵áyí̵ wigí̵ xwɨyí̵ápɨ rɨxa arí̵á wigí̵awixɨnɨ.’ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ nánɨ ‘Judayí̵ rɨxa arí̵á wigí̵awixɨnɨ.’ rarɨŋɨnɨ.” urɨmí̵ɨnɨ. 19Ámɨ ámá wo “Xwɨyí̵á wáí̵ uragí̵ápɨ nánɨ Judayí̵ mají̵á imónagí̵árí̵anɨ?” nɨránáyí̵, re urɨmí̵ɨnɨ, “Oweoɨ, e'máyí̵ aí nɨjí̵á imónɨŋánáyí̵, ‘Judayí̵ nɨjí̵á mimónagí̵árɨnɨ.’ rɨpaxí̵ menɨnɨ.” urɨmí̵ɨnɨ. Moseso Gorɨxo nánɨ re nɨwurɨyirɨ eaŋí̵ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ, “Judayí̵ne' Gorɨxonɨ ámá xeŋwí̵ wíyo píránɨŋí̵ mearɨŋagɨ sɨŋwí̵ nɨnanɨrí̵ná sɨpí dɨŋí̵ wiaiwipí̵rí̵árɨnɨ. Ámá seyí̵ne' ‘Mají̵á imónɨgí̵áyí̵rɨnɨ.’ wiaiwiarɨgí̵áyo píránɨŋí̵ mearɨŋagɨ sɨŋwí̵ nɨnanɨrí̵ná wikí̵ wónɨpí̵rí̵árɨnɨ.” Moseso e nɨwurɨyirɨ eaŋí̵ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 20Judayí̵ “Gorɨxo e'máyo marí̵áɨ, nenenɨ neamímɨnɨní̵árɨnɨ.” yaiwiarɨŋagí̵a aí wí̵á rókiamoagí̵ Aisaiao enɨ xwɨyí̵á Gorɨxo nánɨ nɨwurɨyirí̵ná ayá igigí̵ me' nerɨ re nɨwurɨyirɨ eaŋí̵rɨnɨ, “Ámá omɨ ge dánɨ wɨnɨmeanɨre'wɨnɨrɨ mɨyarɨgí̵áyí̵ Gorɨxonɨ rɨxa sɨŋwí̵ nanɨmeagí̵áyí̵rɨnɨ. Ámá Gorɨxonɨ nánɨ yarɨŋí̵ mɨwipa egí̵áyo niɨwanɨŋonɨ xámɨ piaumɨmí̵ winɨŋárɨnɨ.” E'máyí̵ nánɨ Aisaiao e nɨrɨrɨ rí̵wamɨŋí̵ nearɨ aiwɨ 21gí̵ Isɨrerɨyí̵ nánɨ Gorɨxo rɨŋí̵ rɨpɨ rí̵wamɨŋí̵ eaŋí̵rɨnɨ, “Ayí̵ Gorɨxonɨ tí̵ámɨnɨ obí̵poyɨnɨrɨ anɨŋí̵ miní̵ we' awiá nɨwiaxí̵dɨrí̵ná ná me' ámá maŋí̵ nɨwiaíkirɨ rí̵wí̵ sɨwí̵á yirɨ yarɨgí̵áyo we' awiá wiaxí̵dɨŋárɨnɨ.” nɨrɨrɨ eaŋí̵rɨnɨ.

Copyright information for `AAK