Romans 11

“Isɨrerɨyí̵ árí̵ní̵ bimɨ Gorɨxo wá wianarɨŋí̵pɨ wímeaarɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Ayɨnánɨ “Gorɨxo xegí̵ Isɨrerɨyo rɨxa anɨŋí̵nɨ rí̵wí̵ umoŋí̵rɨnɨ.” rɨmɨnɨre'ɨnɨ? Oweoɨ, wí e rɨpaxí̵ menɨnɨ. Nionɨ enɨ Isɨrerɨyí̵ wonɨrɨnɨ. Ebɨrí̵amoyá í̵wiárí̵awe'yí̵ wonɨrɨnɨ. Sɨyikí̵ Bejɨmano tí̵nɨ imónɨŋá wonɨrɨnɨ. Nionɨ e imónɨŋáonɨ aí Gorɨxo wí rí̵wí̵ mɨnɨmoŋí̵ eŋagɨ nánɨ “ ‘Isɨrerɨ nɨyonɨ rɨxa anɨŋí̵nɨ rí̵wí̵ umoŋí̵rɨnɨ.’ rɨpaxí̵ menɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ. 2O xegí̵ ámáyo —Ayí̵ amɨpí sɨnɨ mimónɨŋáná í̵á yɨyamɨxɨmí̵ eŋí̵yí̵rɨnɨ. Ayo wí rí̵wí̵ umoŋí̵manɨ. Wí̵á rókiamoagí̵ Iraijao nánɨ Bɨkwí̵yo nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ sɨnɨ mají̵á rimónɨŋoɨ? O Gorɨxo ayo enɨ xɨxe rí̵wí̵ umówɨnɨgɨnɨrɨ xegí̵ Isɨrerɨyí̵ nánɨ anɨŋu'mí̵ ikaxí̵ nurɨrí̵ná re urɨŋɨnigɨnɨ, 3“Ámɨnáoxɨnɨ, dɨxí̵ wí̵á rókiamoarɨgí̵áwamɨ nowamɨnɨ pɨkiro joxɨ nánɨ rɨdɨyowá epí̵rí̵a nánɨ íráí̵ onɨŋí̵yí̵ pɨpɨnamí̵ ero e'í̵á eŋagɨ nánɨ joxɨ dɨŋí̵ rɨkwí̵roŋá yoparonɨ ŋweaŋɨnɨ. Nionɨ enɨ nɨpɨkianɨro nánɨ rɨxa pí̵á niarɨŋoɨ.” urí̵agɨ aí 4Gorɨxo píoɨ urɨŋɨnigɨnɨ? “Joxɨnɨ marí̵áɨ, ámá ní̵nɨ nionɨyá imónɨŋí̵yí̵ 7,000 imónɨnɨ. Ayí̵ wayá ŋwí̵á xopaikɨgí̵ imónɨŋí̵ Bí̵arɨyɨ rɨnɨŋí̵pimɨ xómɨŋí̵ nɨyɨkwiro yayí̵ mumearɨgí̵áyí̵rɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 5Ayɨnánɨ eŋíná e imónɨŋí̵pa agwɨ ríná enɨ axí̵pɨ árí̵ní̵ wí Gorɨxo xegí̵ wá wianarɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ nerí̵ná í̵á neayamɨxɨŋí̵ árí̵ní̵ wiene ŋweaŋwɨnɨ. 6Gorɨxo ámáyo í̵á nuyamɨxɨrí̵ná xegí̵ wá nɨwianɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ í̵á uyamɨxɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ “Ámae'ne naŋí̵ bɨ yarɨŋagwɨ nɨneanɨrɨ nánɨ í̵á neayamɨxɨŋí̵rɨnɨ.” yaiwipaxí̵ menɨnɨ. Ámá naŋí̵ yarɨŋagí̵a nánɨ í̵á nuyamɨxɨrɨ sɨŋwɨrɨyí̵, wá wianarɨŋí̵pɨ mimóní̵, mimóní̵ wá wianarɨŋí̵pɨ imónɨmɨnɨrɨ eŋí̵rɨnɨ. 7Ayɨnánɨ píoɨ rɨpaxí̵rɨnɨ? Isɨrerɨyí̵ we' rónɨŋí̵ apɨ oimónaneyɨnɨro anɨŋí̵ miní̵ yarɨgí̵ápɨ mimónɨpa egí̵á aiwɨ ámá Gorɨxo xegí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ í̵á uyamɨxɨŋí̵yí̵nɨ xɨxenɨ imónɨgí̵árɨnɨ. Wínɨyí̵ Gorɨxoyá dɨŋí̵yo dánɨ wigí̵ dɨŋí̵ rɨxa wakɨsí̵ inɨgí̵árɨnɨ. 8Nionɨ seararɨŋápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ Bɨkwí̵yo dánɨ re nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pa, “Ayí̵ dɨŋí̵ píránɨŋí̵ nɨmoro ‘Gorɨxo apɨ neaíwapɨyimɨnɨrɨ rí̵a yarɨnɨ?’ mɨyaiwí e'í̵rɨxɨnɨrɨ káká sɨŋwí̵ anɨrɨ aríkwí̵kwí̵ arí̵á wirɨ dɨŋí̵ xaxá merɨ epí̵rɨ wimɨxɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ apɨ e ne'ra nɨbí̵asáná agwɨ ríná enɨ sɨnɨ yarɨŋoɨ.” Bɨkwí̵yo dánɨ e nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pa agwɨ ríná xɨxenɨ dɨŋí̵ wakɨsí̵ inarɨŋoɨ. 9Depito enɨ re rɨŋí̵rɨnɨ, “Ayí̵ ‘Nɨwayɨrónɨrɨ ŋweaŋwɨnɨ.’ nɨyaiwiro maiwí ŋweaŋáná aiwá yayí̵ yanɨro nánɨ nimɨxɨro narɨgí̵ápɨ dɨŋí̵ Gorɨxoxɨnɨyá tí̵nɨ xe sɨpogwí̵nɨŋí̵ imónɨrɨ mí̵re'nɨŋí̵ imónɨrɨ e'wɨnɨgɨnɨ. Xe nikɨrɨpeaánɨrɨ ná eánarɨgí̵ápí̵nɨŋí̵ imónɨrɨ rí̵á meaárɨnarɨgí̵ápí̵nɨŋí̵ imónɨrɨ e'wɨnɨgɨnɨ. 10Gorɨxoxɨ yarɨŋí̵pɨ nánɨ sɨŋwí̵ anopasí̵nɨpí̵rɨ nánɨ joxɨyá dɨŋí̵ tí̵nɨ sɨŋwí̵ xe sí̵á uyinɨrɨ joxɨ yarɨŋí̵pɨ nánɨ mají̵á nero ikárɨnarɨgí̵ápɨ xe anɨŋí̵ aiwá í̵á xwe'nɨŋí̵ nɨmearí̵kwínɨmɨ emero e'í̵rɨxɨnɨ.” Depito e rɨŋí̵pa gí̵ Judayí̵ nápɨ xɨxenɨ apɨ nero dɨŋí̵ wakɨsí̵ inarɨŋoɨ.

“Judayí̵ maŋí̵ wiaíkigí̵á eŋagɨ nánɨ Gorɨxo e'máyí̵ne' yeáyí̵ seayimɨxemeaarɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

11Ayɨnánɨ ámá wo yarɨŋí̵ re níánáyí̵, “Judayí̵ Jisasomɨ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵ropa nero nikɨrɨpeaánɨrɨ ná neánɨrí̵nɨŋí̵ neróná anɨŋí̵ axí̵pɨ e imónárí̵wanɨgɨnɨrɨ egí̵áranɨ?” Yarɨŋí̵ e níánáyí̵, re urɨmí̵ɨnɨ, “Aga oweoɨ, ayí̵ wiaíkigí̵á eŋagɨ nánɨ Gorɨxo e'máyo yeáyí̵ uyimɨxemeaarɨnɨ. Judayí̵ o e'máyo naŋí̵ wiiarɨŋagɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨróná sɨpí dɨŋí̵ nɨwiaiwiro Jisasomɨ dɨŋí̵ owɨkwí̵rópoyɨnɨrɨ nánɨ e yarɨnɨ.” urɨmí̵ɨnɨ. 12Ayí̵ maŋí̵ wiaíkigí̵á eŋagɨ nánɨ agwɨ ríná Gorɨxo ámá xwí̵á tí̵yo ŋweagí̵á wínɨyo naŋí̵ ayá wí nɨwiirɨ aiwɨ Judayí̵ Gorɨxo í̵á uyamɨxɨŋí̵ ní̵nɨ rɨxa Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorí̵náyí̵, e'máyo enɨ naŋí̵ xwapí̵ ayá wí wiiní̵árɨnɨ. Judayí̵ nikɨrɨpeaánɨrɨ ná eánɨgí̵á eŋagɨ nánɨ Gorɨxo e'máyo naŋí̵ ayá wí nɨwiirɨ aiwɨ Isɨrerɨ Gorɨxo í̵á uyamɨxɨŋí̵yí̵ ní̵nɨ Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorí̵náyí̵, e'máyo nɨwiirí̵ná xámɨ naŋí̵ wiiŋí̵pa me' ámɨ seáyɨ e imónɨŋí̵pɨ wiiní̵árɨnɨ.

13Agwɨ Romɨyo ŋweagí̵á e'máyí̵ne' xwɨyí̵á bɨ osearɨmɨnɨ. Gorɨxo e'máyo wáí̵ ourɨnɨrɨ nɨrowáre'napɨŋonɨ eŋagɨ nánɨ nionɨ e nerí̵ná rɨpɨ enɨ yarɨŋárɨnɨ. Gí̵ ámá gwí̵ axí̵rí imónɨgí̵áyí̵ “Gorɨxo e'máyo naŋí̵ rí̵a wiiarɨnɨ?” nɨyaiwiro sɨpí dɨŋí̵ wiaiwiarɨgí̵ápimɨ dánɨ wierí̵kiemeáɨmɨgɨnɨrɨ xí̵o e'máyo ourɨnɨrɨ nɨrowáre'napɨŋí̵pɨ yarɨŋárɨnɨ. E nerí̵ná “Gorɨxo e e'wɨnɨgɨnɨrɨ nɨrowáre'napɨŋí̵pɨ seáyɨ e imónɨŋí̵pɨrí̵anɨ?” nɨyaiwirɨ yayí̵ tí̵nɨ ne'ra warɨŋárɨnɨ. 15Ayí̵ rɨpɨ seararɨŋɨnɨ, “Gorɨxo Isɨrerɨyo rí̵wí̵ umoŋí̵pimɨ dánɨ ámá xwí̵á tí̵yo ŋweagí̵á wínɨyí̵ tí̵nɨ xí̵o nawínɨ pɨyí̵á wí̵rɨnɨgí̵áyí̵ imónɨŋagí̵a nánɨ Isɨrerɨyo ámɨ numímɨnɨrí̵ná ayí̵ rɨxa xwárí̵páyo dánɨ wiápí̵nɨmeáí̵áyí̵nɨŋí̵ imónɨpí̵rí̵árɨnɨ. 16Bisí̵kerí̵á iwamí̵ó nimɨxɨrí̵ná xámɨ bɨ onɨmiápɨ nɨxerɨ ‘Rɨpɨ, ayí̵ Gorɨxo nánɨpɨrɨnɨ.’ nɨyaiwirɨ táná nápɨ nɨpɨnɨ Gorɨxoyánɨŋí̵ imónarɨŋí̵pa Judayí̵ í̵wiárí̵awe'wa Gorɨxoyá imónɨgí̵á eŋagɨ nánɨ rí̵wí̵yo imónɨgí̵áyí̵ enɨ axí̵pɨ oyá imónɨpí̵rí̵árɨnɨ. Íkí̵á pɨpɨŋí̵ wɨrí ‘Gorɨxo nánɨrírɨnɨ.’ nɨyaiwirɨ nɨtɨrí̵náyí̵, reŋí̵ enɨ oyá imónɨŋí̵pa Judayí̵yá xiáwo írɨŋí̵yí̵ Gorɨxoyá imónɨgí̵á eŋagɨ nánɨ rí̵wí̵yo imónɨgí̵áyí̵ enɨ axí̵pɨ oyá imónɨpí̵rí̵árɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ. 17E nerɨ aí ewayí̵ xwɨyí̵á rɨpɨ osearɨmɨnɨ, “Gorɨxo xegí̵ Judayo rí̵wí̵ numorí̵ná íkí̵á oripí̵ reŋí̵nɨŋí̵ bɨ nórearɨ e'máyí̵ne' —Seyí̵ne' reŋí̵ oripí̵ ámá ɨwí̵á urarɨgí̵á marí̵áɨ, oripí̵ xegí̵pɨ yaparɨŋí̵pimɨ dání̵nɨŋí̵ reŋí̵ eánɨgí̵áyí̵ne'rɨnɨ. Seyí̵ne' Gorɨxo nɨmearɨ wínɨyí̵ reŋí̵ eánɨgí̵e seaŋwɨrárí̵í̵ eŋagɨ nánɨ seyí̵ne' oripí̵ pɨpɨŋí̵pimɨ dánɨ iniɨgí̵ nínɨrí̵ná Judayí̵yá xiáwo írɨŋí̵yo Gorɨxo naŋí̵ wiiagí̵pimɨ dánɨ iniɨgí̵nɨŋí̵ nínɨrɨ reŋí̵ wínɨyí̵ tí̵nɨ píránɨŋí̵ reŋí̵ onarɨgí̵árɨnɨ. 18E nerɨ aiwɨ Judayo Gorɨxo rí̵wí̵ numorí̵ná reŋí̵nɨŋí̵ óreaŋí̵yí̵ nánɨ wárɨxayí̵ne' mimónɨpa e'poyɨ. Wárɨxane oimónaneyɨnɨrónáyí̵, xámɨ píránɨŋí̵ dɨŋí̵ nɨyaikirorɨ re móí̵rɨxɨnɨ, ‘Reŋene pɨpɨŋí̵ nánɨ iniɨgí̵ ímɨxarɨŋwámanɨ. Pɨpɨŋí̵yí̵ —Ayí̵ Judayí̵yá xiáwo írɨŋí̵yí̵rɨnɨ. Ayí̵ nene nánɨ iniɨgí̵ ímɨxarɨŋí̵rɨnɨ.’ móí̵rɨxɨnɨ.” osearɨmɨnɨ.

19E'má Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵áyí̵ne' re nɨránáyí̵, “Nene neaŋwɨrárɨmɨnɨrɨ nánɨ ayo óreaŋí̵rɨnɨ.” nɨránáyí̵, 20re searɨmí̵ɨnɨ, “Seyí̵ne' ananɨ rarɨŋoɨ. Ayí̵ Jisasomɨ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵roarɨŋagí̵a nánɨ óreaŋí̵rɨnɨ. E nerɨ aí seyí̵ne' enɨ píyo dánɨ marí̵áɨ, sa dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵ápimɨ dánɨ óreae' seaŋwɨrárɨŋí̵yí̵ne' imónɨgí̵áyí̵ne' eŋagɨ nánɨ wá mimónɨpa ero wáyí̵ ero e'í̵rɨxɨnɨ.” searɨmí̵ɨnɨ. 21Gorɨxo “Reŋí̵ íkí̵á bimɨ dánɨ nórearɨ ŋwɨrárɨŋí̵ marí̵áɨ, íkí̵á ná apámɨ dánɨ eánɨŋí̵pɨ xe oeánɨnɨ.” mɨyaiwí óreaŋí̵ eŋagɨ nánɨ e'máyí̵ne' enɨ “Xe oeánɨnɨ.” mɨyaiwí axí̵pɨ neaóreanɨgɨnɨrɨ “Wáyí̵ e'í̵rɨxɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ. 22Ayɨnánɨ Gorɨxo ámáyo wá nɨwianɨrí̵ná wirɨ wikí̵ tí̵nɨ nɨwirí̵ná wirɨ yarɨŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ móí̵rɨxɨnɨ. Jisasomɨ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵ropa nerɨŋí̵pimɨ dánɨ nikɨrɨpeaánɨrɨ nánɨŋí̵ eánɨgí̵áyo Gorɨxo wikí̵ tí̵nɨ nɨwirɨ aiwɨ e'máyí̵ne' wá seawianarɨnɨ. Seyí̵ne' dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵ápimɨ dánɨ anɨŋí̵ wá seawianɨpaxí̵ imónɨŋánáyí̵, ayí̵ ananɨ wá nɨseawiaga uní̵árɨnɨ. E mepa nerí̵náyí̵, seyí̵ne' enɨ seawákwímo nánɨyɨ. 23Reŋí̵ óreámoŋí̵nɨŋí̵ imónɨgí̵áyí̵ enɨ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵ró yarɨgí̵ápɨ rɨxa emɨ nɨmoro dɨŋí̵ wɨkwí̵róánáyí̵, Gorɨxo wigí̵ óreaŋe dánɨ ámɨ ŋwɨrárɨní̵árɨnɨ. Gorɨxo ananɨ ámɨ ŋwɨrárɨpaxí̵ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 24E'máyí̵ne' Gorɨxo íkí̵á oripí̵ xegí̵pɨ yaparɨŋí̵namɨ dánɨ nórearɨ ámá aiwá omɨŋí̵ nerí̵ná mepa yarɨgí̵ápa nerɨ ámáyánamɨ seaŋwɨrárɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ xegí̵ anamɨ dánɨ óreaŋí̵pɨ aŋɨpaxí̵ ámɨ wigí̵ axí̵namɨ ŋwɨrárɨpaxí̵ imónɨŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ.

“Gorɨxo ámɨ Isɨrerɨyo yeáyí̵ uyimɨxemeaní̵árɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

25Gí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne', seyí̵ne' “Nene dɨŋí̵ e'mí̵ saímí̵ moŋwae'nerɨnɨ.” nɨyaiwinɨro “Gorɨxo xegí̵ Judayo anɨŋí̵nɨ emɨ moŋí̵rɨnɨ.” yaiwipí̵rɨxɨnɨrɨ xwɨyí̵á yumí̵í imónɨŋí̵ rɨpɨ nánɨ mají̵á oimóní̵poyɨnɨrɨ mɨnimónarɨnɨ. Xwɨyí̵á yumí̵í imónɨŋí̵pɨ, ayí̵ rɨpɨrɨnɨ. E'má Gorɨxo í̵á uyamɨxɨŋí̵yí̵ ní̵nɨ xí̵o tí̵ámɨnɨ bɨpí̵rí̵e nánɨ Isɨrerɨyí̵ nápɨ dɨŋí̵ wakɨsí̵ niga upí̵rí̵árɨnɨ. 26E ne'ra numáná eŋáná Gorɨxo Isɨrerɨ nɨyonɨ yeáyí̵ uyimɨxemeaní̵árɨnɨ. Nionɨ seararɨŋápɨ Bɨkwí̵yo dánɨ xwɨyí̵á nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵ rɨpiau' sopɨŋí̵ nɨwarɨnɨ, “E'í̵ neamínɨní̵o dí̵wí̵ Saionɨ —Dí̵wí̵ Saionɨyɨ rɨnɨŋí̵pɨ Judayí̵yá aŋí̵ e nánɨ rɨnɨŋí̵pɨrɨnɨ. E'í̵ neamínɨní̵o dí̵wí̵ Saionɨ ŋweaŋwae'neyáo nimónɨrɨ Jekopoyá í̵wiárí̵awene uyí̵nií̵ yarɨŋwápɨ emɨ neawiaíkímoní̵árɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨrɨ 27ámɨ wí e “Gorɨxonɨ wigí̵ í̵wí̵ egí̵ápɨ yokwarɨmí̵ nɨwiirí̵ná ‘Rɨpɨ nɨwiimí̵árɨnɨ.’ re'roárɨmí̵ɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨrɨ eŋí̵piau' nionɨ seararɨŋápɨ tí̵nɨ xɨxenɨrɨnɨ. 28Judayí̵ xwɨyí̵á yayí̵ neainɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ rí̵wí̵ numoro nánɨ Gorɨxomɨ sí̵mí̵ tí̵nɨ wiarɨgí̵áyí̵ imónɨŋagí̵a nánɨ Gorɨxo e'máyí̵ne' naŋí̵ seaiiarɨnɨ. E nerɨ aí Gorɨxo wigí̵ xiáwo írɨŋí̵yo í̵á uyamɨxɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ xí̵oyá dɨŋí̵ sɨxí̵ uyiŋí̵yí̵ imónɨŋoɨ. 29Gorɨxo wá nɨwianɨrí̵ná anɨpá nɨwirɨ nionɨyá oimóní̵poyɨnɨrɨ we'yo í̵á numɨrɨrí̵ná ámɨ yarápɨmí̵ó mɨwiarɨŋo eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 30E'máyí̵ne' eŋíná Gorɨxomɨ wiaíkiagí̵a aiwɨ agwɨ ríná Judayí̵ xamɨŋí̵yí̵ wiaíkiarɨŋagí̵a nánɨ Gorɨxo seyí̵ne' ayá searɨmɨxarɨnɨ. 31Judayí̵ Gorɨxo e'máyí̵ne' ayá searɨmɨxarɨŋagɨ nɨwɨnɨrí̵ná sɨpí dɨŋí̵ nɨseaiaiwirɨ ámɨ xí̵o tí̵ámɨnɨ kɨnɨmónáná xamɨŋí̵yo enɨ ayá urɨmɨxɨní̵a nánɨ e'máyí̵ne' wiaíkiagí̵ápa ayí̵ enɨ axí̵pɨ nero xí̵omɨ wiaíkiarɨŋoɨ. 32Gorɨxo ámá nɨyonɨ Judayoranɨ, e'máyoranɨ, ayá urɨmɨxí̵ɨmɨgɨnɨrɨ “Ámá ní̵nɨ gí̵ maŋí̵ nɨwiaíkiarɨgí̵áyí̵rɨnɨ.” nɨrárɨrɨ gwí̵nɨŋí̵ yárɨŋí̵rɨnɨ.

“Gorɨxo dɨŋí̵ e'mí̵ saímí̵ moŋo eŋagɨ nánɨ yayí̵ ume'wanɨgɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

33Gorɨxo dɨŋí̵ e'mí̵ saímí̵ morɨ nɨjí̵á imónɨrɨ eŋí̵pɨ aga seáyɨ e imónɨŋagɨ nánɨ nionɨ mɨŋí̵ sí̵ŋá weánɨpaxí̵rɨnɨ. Nene ámae'ne dɨŋí̵ o “E e'ɨmɨgɨnɨ.” nɨyaiwirɨ moŋí̵pɨ nánɨ anɨŋí̵ miní̵ yarɨŋí̵ niga nurane aí “E rí̵a monɨ?” yaiwipaxene menɨnɨ. Nene dɨŋí̵ o nɨmorɨ yarɨŋí̵pɨ nánɨ anɨŋí̵ miní̵ “Arɨge nɨmorɨ rí̵a yarɨnɨ?” nɨyaiwirane aí mí̵kí̵pɨ nánɨ xɨxenɨ dɨŋí̵ mopaxene menɨnɨ. 34Nionɨ seararɨŋápɨ Bɨkwí̵yo dánɨ re nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨrɨnɨ, “Ámɨnáo dɨŋí̵ moarɨŋí̵pɨ nánɨ ámá wí nɨjí̵á rimónɨŋoɨ? Oweoɨ. Omɨ ámá wí píránɨŋí̵ dɨŋí̵ ureŋwɨpegí̵áranɨ? Oweoɨ. 35Ámá gɨyí̵ wínɨyí̵ xámɨ wíí̵ápɨ nánɨ xí̵o wipaxí̵ imónɨŋorɨnɨ? Oweoɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ nionɨ seararɨŋápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ imónɨnɨ. 36Amɨpí ní̵nɨ oyá dɨŋí̵ tí̵nɨ imónɨrɨ xegí̵ imónɨŋí̵pa oyá dɨŋí̵ tí̵nɨ sɨnɨ imónɨrɨ o nánɨnɨ imónɨrɨ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Nene íníná omɨ seáyɨ e nume'ra u'wanɨgɨnɨ. “E e'wanɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ.

Copyright information for `AAK