Romans 12

“Rɨdɨyowá Gorɨxo wimónarɨŋí̵pɨ iní̵wanɨgɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

Ayɨnánɨ gí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne', Gorɨxo wá neawianayarɨŋagɨ nánɨ eŋí̵ rɨre'mɨxí̵ bɨ osearɨmɨnɨ. Naŋwí̵ nonɨ Gorɨxo nánɨ rɨdɨyowá yárarɨgí̵ápa sewanɨŋí̵yí̵ne' enɨ o nánɨ rɨdɨyowá sɨŋí̵ sɨyikwí̵ mínɨŋí̵ xí̵o wimónarɨŋí̵pí̵nɨŋí̵ oimónaneyɨnɨróná “Negí̵ dɨŋí̵yo oxí̵dɨnaneyɨ.” mɨyaiwí “Oyá dɨŋí̵yonɨ oxí̵daneyɨ.” nɨyaiwiro xamɨŋí̵yí̵ne' mɨnɨ winí̵í̵rɨxɨnɨ. E neróná Gorɨxomɨ yayí̵ umeanɨro nánɨ epaxí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ yarɨŋoɨ. Gorɨxomɨ mɨxí̵darɨgí̵áyí̵ yarɨgí̵ápa axí̵pɨ me' “E e'í̵rɨxɨnɨ.” wimónarɨŋí̵pɨ nánɨ nɨjí̵á imónɨpí̵rɨ nánɨ segí̵ dɨŋí̵ xámɨ moagí̵ápɨ xe sɨŋí̵ bɨ oneaimɨxɨnɨrɨ sɨŋwí̵ wɨní̵í̵rɨxɨnɨ. Xe dɨŋí̵ sɨŋí̵ bɨ oneaimɨxɨnɨrí̵ná xí̵o wimónarɨŋí̵pɨ —Apɨ awiaxí̵ imónɨrɨ oyá sɨŋwí̵yo dánɨ apánɨ imónɨrɨ we' rónɨŋí̵ imónɨrɨ eŋí̵pɨrɨnɨ. Apɨ nánɨ ananɨ nɨjí̵á imónɨpaxí̵rɨnɨ. Nionɨ Gorɨxo wá nɨnɨwianɨrɨ niiŋí̵pimɨ dánɨ nɨyí̵ne'nɨ woxɨnɨ woxɨnɨ rɨpɨ osearɨmɨnɨ, “ ‘E imónɨŋáonɨrí̵anɨ?’ nɨyaiwinɨrí̵ná dɨxí̵ imónɨŋí̵pɨ nánɨ nɨmu'rorɨ ‘Seáyɨ e imónɨŋáonɨrí̵anɨ?’ mɨyaiwinɨpanɨ. ‘E imónɨŋáonɨrí̵anɨ?’ nɨyaiwinɨrí̵ná dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵á woxɨnɨ woxɨnɨ Gorɨxo e epaxo e epaxo oimónɨrɨ simɨxɨŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨmorɨ dɨxí̵ nepa imónɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ ‘E imónɨŋáonɨrí̵anɨ?’ yaiwinɨrí̵ɨnɨ.” osearɨmɨnɨ. Negí̵ wará ná wɨrímɨ dánɨ we'ranɨ, sɨkwí̵ranɨ, bɨ bɨ inɨŋwɨnɨ. Bɨ bɨ inɨŋwápɨ tí̵nɨ axí̵pɨnɨ yarɨŋwámanɨ. Xɨxegí̵nɨ yarɨŋwárɨnɨ. E imónɨŋí̵pa axí̵pɨ Kiraiso tí̵nɨ ikárɨnɨŋwae'ne enɨ re imónɨŋwɨnɨ. Obaxene aiwɨ omɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨŋagwɨ nánɨ nɨnenenɨ axí̵pɨ wará ná bimɨ dánɨ sɨkwí̵ we' ayí̵ imónɨŋí̵pánɨŋí̵ nimónɨrɨ ɨkwí̵rónɨŋwɨnɨ. Nɨnenenɨ wá neawianɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ nɨneaiirí̵ná xɨxegí̵nɨ e epaxí̵ e epaxí̵ oimóní̵poyɨnɨrɨ neaimɨxɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ xɨxegí̵nɨ epaxí̵ imónɨŋwápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ oyaneyɨ. Gorɨxo xwɨyí̵á xí̵oyápɨ wí̵á urókiamóí̵rɨxɨnɨrɨ neaimɨxánáyí̵, negí̵ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨŋwápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ e e'wanɨgɨnɨ. Negí̵ wínɨyo arɨrá wíí̵rɨxɨnɨrɨ neaimɨxánáranɨ, wínɨyo wíwapɨyíí̵rɨxɨnɨrɨ neaimɨxánáranɨ, eŋí̵ rɨre'mɨxí̵ wíí̵rɨxɨnɨrɨ neaimɨxánáranɨ, xɨxenɨ e e'wanɨgɨnɨ. Negí̵ wínɨyo negí̵ amɨpí nɨnowiayí̵ iní̵í̵rɨxɨnɨrɨ neaimɨxánáyí̵, sɨpí̵í mɨwí e'wanɨgɨnɨ. Negí̵ wínɨyo oumeŋweápoyɨnɨrɨ neaimɨxánáyí̵ sí̵mí̵ nɨxeadí̵pe'nɨrane e'wanɨgɨnɨ. Negí̵ wínɨyo wá wianí̵í̵rɨxɨnɨrɨ neaimɨxánáyí̵, kɨpɨŋí̵ mɨyí yayí̵ tí̵nɨ e'wanɨgɨnɨ.

“Kiraiso tí̵nɨ ikárɨnɨgí̵áyí̵ne' apɨ apɨ ne'ra u'í̵rɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

Segí̵ wínɨyo dɨŋí̵ sɨpí nɨwirí̵ná mimóní̵ mɨwíwapɨyipa e'í̵rɨxɨnɨ. Sɨpí imónɨŋí̵pɨ rí̵wí̵mɨnɨ nɨmamorɨ naŋí̵ imónɨŋí̵pɨ í̵á xɨrí̵í̵rɨxɨnɨ. 10 Xexí̵xexɨrí̵meáyí̵ ayá rɨrɨmɨxí̵ ninɨro píránɨŋí̵ menarɨgí̵ápa iní̵í̵rɨxɨnɨ. Negí̵ wínɨyo we'yo umeaneyɨnɨro sí̵mí̵ xeadí̵pe'ní̵í̵rɨxɨnɨ. 11 Rí̵wí̵ sɨwí̵á mɨyí nɨrí̵kwínɨrɨ e'í̵rɨxɨnɨ. Ámɨnáomɨ nɨxí̵dɨróná xí̵oyá kwíyí̵pɨ e niíí̵rɨxɨnɨrɨ seaimɨxarɨŋí̵pimɨ sɨŋwɨrí̵ánɨŋí̵ wiaxí̵dí̵í̵rɨxɨnɨ. 12 Ámɨnáo seaiiní̵ápɨ nánɨ dɨŋí̵ ikwí̵moarɨgí̵ápimɨ dánɨ dɨŋí̵ nií̵á seainí̵wɨnɨgɨnɨ. Xeanɨŋí̵ seaímeááná xwámámí̵ wíí̵rɨxɨnɨ. Íníná Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ urayíí̵rɨxɨnɨ. 13 Ámá Gorɨxoyá imónɨgí̵áyí̵ wí dí̵wí̵ ikeamónarɨŋagí̵a nɨwɨnɨrí̵ná segí̵ bɨ mɨnɨ wíí̵rɨxɨnɨ. Ámá aŋí̵ mɨdáŋí̵ wí seaímeááná segí̵ aŋí̵yo nánɨ nipemeámɨ u'í̵rɨxɨnɨ. 14 Ámá rí̵mewá seaiarɨgí̵áyo Gorɨxo naŋí̵ wiíwɨnɨgɨnɨrɨ rɨxɨŋí̵ urí̵í̵rɨxɨnɨ. Ayo uramɨxí̵wɨnɨgɨnɨrɨ rɨxɨŋí̵ murí̵ naŋí̵ imɨxí̵wɨnɨgɨnɨrɨ rɨxɨŋí̵ urí̵í̵rɨxɨnɨ. 15 Ámá yayí̵ yarɨŋagí̵a nɨwɨnɨróná ayí̵ tí̵nɨ nawínɨ yayí̵ ero ŋwí̵ eaarɨŋagí̵a nɨwɨnɨróná ayí̵ tí̵nɨ nawínɨ ŋwí̵ earo e'í̵rɨxɨnɨ. 16 Segí̵ wínɨyo nánɨ “Wí̵o sɨpíorɨnɨ. Wí̵o naŋorɨnɨ.” mɨyaiwipanɨ. Ná bɨnɨ axí̵pɨnɨ móí̵rɨxɨnɨ. “Seáyɨ e imónɨŋwae'nerí̵anɨ?” mɨyaiwinɨpa nero ámá yunɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ ananɨ gwiaumí̵ ninɨro eme'í̵rɨxɨnɨ. “Nene dɨŋí̵ e'mí̵ saímí̵ moŋwae'nerí̵anɨ?” mɨyaiwinɨpa e'í̵rɨxɨnɨ. 17 Sɨpí seaikáráná seyí̵ne' enɨ xɨxe sɨpí mɨwikárɨpanɨ. Ámá ní̵nɨ “Apɨ nerí̵ná xɨxenɨ rí̵a yarɨnɨ?” yaiwiarɨgí̵ápɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨmoro e'í̵rɨxɨnɨ. 18 Dɨŋí̵ mɨxí̵mɨnɨ nikwí̵morɨ mepa e'í̵rɨxɨnɨ. Ananɨ nepaxí̵ eŋánáyí̵, ámá ní̵nɨ tí̵nɨ pɨyí̵á nɨwí̵rɨnɨro ŋweáí̵rɨxɨnɨ. 19 Gí̵ dɨŋí̵ sɨxí̵ seayiŋáyí̵ne', rɨkɨkɨrí̵ó seaikárí̵áyo seyí̵ne' enɨ “Pɨrí̵ oumamoaneyɨ.” nɨyaiwiro me' Gorɨxo wikí̵ rí̵á ápiáwí̵nɨŋí̵ wónɨŋí̵pɨ xe ayo wímeáwɨnɨgɨnɨrɨ sɨŋwí̵ wɨní̵í̵rɨxɨnɨ. Bɨkwí̵yo dánɨ rɨpɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ, “ ‘Rɨkɨkɨrí̵ó yarɨgí̵ápɨ nánɨ “Gorɨxonɨ pɨrí̵ umamóɨmɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ. Rɨkɨkɨrí̵ó seaikárí̵áyí̵ne' marí̵áɨ, niɨwanɨŋonɨ pɨrí̵ numamorɨ rí̵nɨŋí̵ wimí̵árɨnɨ.’ Ámɨnáo e rɨŋí̵rɨnɨ.” Bɨkwí̵yo dánɨ e nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ nánɨ “Sewanɨŋí̵yí̵ne' ‘Pɨrí̵ oumamoaneyɨ.’ nɨyaiwiro xɨxe mɨwipa e'í̵rɨxɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ. 20 E mepa nero Bɨkwí̵yo dánɨ re nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pa e'í̵rɨxɨnɨ, “Joxɨ tí̵nɨ sí̵mí̵ tí̵nɨ inarɨgí̵áyí̵ agwí̵ wiarɨŋagɨ nɨwɨnɨrí̵ná aiwá mɨnɨ wirí̵ɨnɨ. Gwí̵ní̵ yeáyí̵ wiarɨŋagɨ nɨwɨnɨrí̵ná iniɨgí̵ niwirɨ wirí̵ɨnɨ. E nɨwirí̵ná wigí̵ sɨpí seaiarɨgí̵ápɨ nánɨ ayá wimorí̵ɨnɨ.” Bɨkwí̵yo dánɨ e nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pa e'í̵rɨxɨnɨ. 21 Rɨkɨkɨrí̵ó seaikárí̵áyo xɨxe sɨpí nɨwirónáyí̵, ayí̵ seyí̵ne' xopɨrárí̵nɨŋí̵ seaiarɨŋoɨ. Sewanɨŋí̵yí̵ne' pɨrí̵ oumamoaneyɨnɨrɨ nerónáyí̵, sewanɨŋí̵yí̵ne' samɨŋí̵nɨŋí̵ imɨxɨnarɨŋoɨ. Seyí̵ne' e mepa nero naŋí̵nɨ nɨwirónáyí̵, xopɨrárí̵nɨŋí̵ wiarɨŋoɨ. Ayɨnánɨ sa apɨnɨ e'í̵rɨxɨnɨ.

Copyright information for AAK