Romans 13

“Gapɨmaní̵yo sɨmaŋwí̵yónɨŋí̵ yeáyí̵ wurí̵ní̵wanɨgɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Ámá ayí̵ ayí̵ gapɨmaní̵yo sɨmaŋwí̵yónɨŋí̵ yeáyí̵ wurí̵ní̵í̵rɨxɨnɨ. Gapɨmaní̵ wí nimónɨróná wigí̵ dɨŋí̵yo dánɨ imónarɨgí̵ámanɨ. Gorɨxoyá dɨŋí̵yo dánɨ imónarɨgí̵árɨnɨ. O xe oimóní̵poyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ wɨnarɨŋí̵yí̵nɨ gapɨmaní̵yí̵ imónarɨgí̵á eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 2Ayɨnánɨ gapɨmaní̵yo ámá gɨyí̵ wiaíkianɨro nerí̵náyí̵, ayí̵ Gorɨxo “E oimóní̵poyɨ.” yaiwiŋí̵pɨ enɨ pí̵rí̵ rakianɨro yarɨŋoɨ. Ámá e e'í̵áyí̵ rí̵á meaárɨnanɨro yarɨŋoɨ. 3Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Gorɨxo gapɨmaní̵ nimónɨro seameŋweagí̵áyí̵ naŋí̵ yarɨgí̵áyo eŋí̵ óí̵ wimɨxí̵í̵rɨxɨnɨrɨ wimɨxɨŋí̵manɨ. Sɨpí yarɨgí̵áyo eŋí̵ óí̵ wimɨxí̵í̵rɨxɨnɨrɨ wimɨxɨŋí̵rɨnɨ. “Neameŋweagí̵áyí̵ nánɨ wáyí̵ mepa oemɨnɨ.” nɨseaimónɨrí̵náyí̵, naŋí̵nɨ erí̵ɨnɨ. E yarɨŋagí̵a sɨŋwí̵ nɨseanɨrí̵náyí̵, yayí̵ seamepí̵rí̵árɨnɨ. 4Seameŋweagí̵áyí̵ Gorɨxo seyí̵ne' naŋí̵ seaiíí̵rɨxɨnɨrɨ wimɨxɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. E nerɨ aiwɨ seyí̵ne' sɨpí nerí̵náyí̵, eŋí̵ óí̵ erí̵ɨnɨ. Gapɨmaní̵yí̵ kikií̵á e'wanɨgɨnɨrɨ iwaŋí̵ í̵á rɨxɨrɨŋoɨ? Oweoɨ, Gorɨxo sɨpí ne'ra warɨgí̵áyí̵ re oyaiwípoyɨnɨrɨ, “O nene nánɨ wikí̵ wónɨŋagɨ nánɨ gapɨmaní̵yí̵ pɨrí̵ e rí̵a neamamoarɨŋoɨ?” oyaiwípoyɨnɨrɨ seameŋweagí̵áyí̵ sɨpí yarɨgí̵áyo pɨrí̵ umamóí̵rɨxɨnɨrɨ wimɨxɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 5Ayɨnánɨ nene ayo sɨmaŋwí̵yónɨŋí̵ yeáyí̵ wurí̵ní̵wanɨgɨnɨ. “Pɨrí̵ mɨneamamopa epí̵rí̵a nánɨnɨ sɨmaŋwí̵yónɨŋí̵ yeáyí̵ wurí̵ní̵wanɨgɨnɨ.” marí̵áɨ, “Nene wonɨ wonɨ negí̵ yarɨŋwápɨ nánɨ nɨyaiwinɨrí̵ná ‘Ayo sɨmaŋwí̵yónɨŋí̵ nɨwurí̵nɨrí̵ná, apánɨ yarɨŋwɨnɨ.’ yaiwianí̵wá nánɨ enɨ sɨmaŋwí̵yónɨŋí̵ yeáyí̵ wurí̵ní̵wanɨgɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ. 6“Apánɨ rí̵a yarɨŋwɨnɨ?” yaiwianí̵wá nánɨ enɨ gapɨmaní̵yo nɨgwí̵ takisí̵ nánɨ mɨnɨ wiarɨŋwárɨnɨ. Gorɨxo neameŋweáí̵rɨxɨnɨrɨ wimɨxɨŋowa píránɨŋí̵ neameŋweaanɨro nánɨ anɨŋí̵ miní̵ yarɨŋagí̵a nánɨ seararɨŋɨnɨ. 7Seameŋweagí̵á gɨyo pí pí mɨnɨ wipaxí̵ imónɨŋí̵pɨ ananɨ mɨnɨ wíí̵rɨxɨnɨ. Takisí̵ nánɨ pí pí nɨgwí̵ wipí̵rí̵a nánɨ imónɨgí̵áyo sa ananɨ mɨnɨ wíí̵rɨxɨnɨ. Sɨmaŋwí̵yónɨŋí̵ yeáyí̵ wurí̵nɨpí̵rí̵a nánɨ imónɨgí̵áyo e wurí̵ní̵í̵rɨxɨnɨ. We' íkwiaŋwí̵yo umepí̵rí̵a nánɨ imónɨgí̵áyo e ume'í̵rɨxɨnɨ.

“Wínɨyo dɨŋí̵ sɨpí nɨwirí̵ná ŋwí̵ ikaxí̵ rɨnɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ yarɨŋoɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

8Seyí̵ne' í̵wí̵ e'í̵ápimɨ dánɨ “Nɨgwí̵ neaiapeɨ.” searɨpaxí̵yí̵ne' mimónɨpa e'í̵rɨxɨnɨ. Apɨ mimóní̵ “Dɨŋí̵ sɨpí neaiɨ.” searɨpaxí̵pɨnɨ imóní̵í̵rɨxɨnɨ. Pí nánɨ marí̵áɨ, ámá wo wíyo dɨŋí̵ sɨpí nɨwirí̵ná ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ yarɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 9Bɨkwí̵yo dánɨ rɨpɨ rɨpɨ rɨnɨŋí̵yí̵, “Meánɨgí̵áyí̵ne' wí tí̵nɨ í̵wí̵ minɨpanɨ. Nɨwiápí̵nɨmearɨ ámá mɨpɨkipanɨ. Í̵wí̵ mɨmeapanɨ. Amɨpí wayá nánɨ sɨŋwí̵ í̵wí̵ mɨwɨnɨpanɨ.” apɨ apɨ rɨnɨŋí̵yí̵ tí̵nɨ sekaxí̵ ámɨ bɨ enɨ rɨnɨŋí̵ eŋánáyí̵, ní̵nɨ nawínɨ nɨkwierorí̵ná sekaxí̵ ná bimɨnɨ, Jisaso “Jɨwanɨŋoxɨ nánɨ dɨŋí̵ sɨpí inarɨŋí̵pa ámá wíyo nánɨ dɨŋí̵ sɨpí wíɨrɨxɨnɨ.” rɨŋí̵pimɨ ɨkwɨkwí̵rí̵ inɨŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 10Ámá wo womɨ nepa dɨŋí̵ sɨpí nɨwirí̵ná sɨpí bɨ wiarɨŋí̵manɨ. Ayɨnánɨ “Ámá wigí̵ wínɨyo dɨŋí̵ sɨpí nɨwirí̵náyí̵, ŋwí̵ ikaxí̵ rɨnɨŋí̵yí̵ tí̵nɨ xɨxenɨ yarɨŋoɨ.” seararɨŋɨnɨ.

“Jisaso weapɨní̵áyi aŋwɨ e eŋagɨ nánɨ píránɨŋí̵ e'wanɨgɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

11Rɨpɨ enɨ osearɨmɨnɨ. Agwɨ ríná nene ŋweaŋwáíná nánɨ seyí̵ne' nɨjí̵á imónɨŋoɨ. Sí̵á Kiraiso nɨweapɨrɨ yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵áyi nene dɨŋí̵ iwamí̵ó wɨkwí̵róáná ná jí̵amɨ imónɨŋí̵pa sɨnɨ e mimónɨŋagɨ nánɨ sá wegí̵áyí̵ne' wiápí̵nɨmeapaxíná rɨxa rínárɨnɨ. 12Sí̵á nɨyiga nu'ɨsáná rɨxa wí̵á nókía warɨŋí̵pa sí̵á nene xwí̵á tí̵yo ŋweaní̵wá nánɨ imónɨŋí̵yí̵ rɨxa nóra warɨnɨ. Kiraiso weapɨní̵a nánɨ aŋwɨ e imónɨŋagɨ nánɨ ámá aikí̵ nɨrí̵rɨrɨ tarɨgí̵ápa amɨpí sɨpí árí̵wɨyíná yarɨgí̵ápɨ pí̵nɨ wiárɨrane ámá mɨxí̵ nánɨ ikí̵narɨgí̵ápa amɨpí naŋí̵ ikwáwɨyíná yarɨgí̵ápɨ í̵á xɨrɨrane oyaneyɨ. 13Ámá ikwáwɨyíná píránɨŋí̵ yarɨgí̵ápa nerane'ná papɨkí̵ erane uyí̵nií̵ erane mepa e'wanɨgɨnɨ. Ámá wí tí̵nɨ í̵wí̵ inɨrane iyí̵ ede dánɨ onarɨgí̵ápɨ monɨpa e'wanɨgɨnɨ. Xeanɨŋí̵ rɨnɨmerane sɨpí dɨŋí̵ yaiwinɨrane mepa e'wanɨgɨnɨ. 14E mepa nerane negí̵ Ámɨná Jisasɨ Kiraiso wimónarɨŋí̵pɨ aikí̵nɨŋí̵ nɨyínɨrane í̵wí̵ nánɨ í̵eapá neainarɨŋí̵pɨ yanɨ nánɨ wí dɨŋí̵ mɨmopa e'wanɨgɨnɨ.

Copyright information for `AAK