Romans 14

“Se'rɨxí̵meáyo xwɨyí̵á numearɨro ‘Sɨpí yarɨŋoɨ.’ murɨpanɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Ámá Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorí̵ná wigí̵ dɨŋí̵ samɨŋí̵ nɨwero ududí̵ nɨwinɨro “Apɨ nerí̵náyí̵, Gorɨxo negí̵ yarɨŋwápɨ nánɨ yayí̵ enɨrí̵enɨŋoɨ?” yaiwinarɨgí̵áyo seyí̵ne' ananɨ umímɨní̵poyɨ. Ayí̵ tí̵nɨ xwɨyí̵á xɨmɨxɨmí̵ inɨpí̵rɨ nánɨ umímɨnɨpí̵rɨ nánɨ mɨseararɨŋɨnɨ. Ŋaŋí̵nɨ nero umímɨnɨpí̵rɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 2Ámá Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorí̵ná wigí̵ dɨŋí̵ eŋí̵ neánɨro wí ududí̵ mɨwinɨpa nero “Apɨ nerí̵náyí̵, Gorɨxoyá sɨŋwí̵yo dánɨ ananɨ yarɨŋwɨnɨ.” yaiwinarɨgí̵áyí̵ pí pí reaxí̵ winí̵í̵pɨ ananɨ narɨgí̵árɨnɨ. Ámá Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorí̵ná wigí̵ dɨŋí̵ samɨŋí̵ wearɨgí̵áyí̵ naŋwí̵ mɨní̵ aiwánɨ narɨgí̵árɨnɨ. 3Ámá “Pí pí reaxí̵ winí̵í̵pɨ ananɨ nɨpaxí̵rɨnɨ.” nɨyaiwiro narɨgí̵áyí̵ ámá “Naŋwí̵ nɨnɨpaxí̵manɨ.” nɨyaiwiro mɨnarɨgí̵áyo peayí̵ mɨwianɨpa oe'poyɨ. Ámá naŋwí̵ mɨnarɨgí̵áyí̵ enɨ pí pí reaxí̵ winí̵í̵pɨ ananɨ narɨgí̵áyo xwɨyí̵á numearɨro “Nɨpɨkwɨnɨ mɨyarɨŋoɨ.” murɨpa oe'poyɨ. Ayo Gorɨxo rɨxa umímɨnɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 4Pí pí ananɨ narɨgí̵áyo xwɨyí̵á numearɨro “Nɨpɨkwɨnɨ mɨyarɨŋoɨ.” urarɨgí̵á gɨyí̵ne' ámá woyá xɨnáíwánɨŋí̵ nimónɨro omɨŋí̵ wiiarɨgí̵áyo xwɨyí̵á numearɨrane'náyí̵, “Apánɨ yarɨŋwɨnɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? Oweoɨ, xwɨyí̵á numearɨrí̵ná “Sɨpí yarɨŋoɨ.” urɨrɨ numímɨnɨrɨ “Ananɨ yarɨŋoɨ.” urɨrɨ epaxo ná wonɨ wigí̵ bosɨworɨnɨ. Ayí̵ naŋwí̵ nɨnɨrí̵náranɨ, mɨnɨpa nerí̵náranɨ, wigí̵ bosɨwo —O Ámɨná Gorɨxorɨnɨ. Oyá dɨŋí̵ tí̵nɨ xí̵omɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵róa upaxí̵ eŋagɨ nánɨ o ananɨ umímɨnɨní̵árɨnɨ.

5Ámá wí “Sí̵á ayi wí tí̵nɨ xɨxenɨ mimónɨnɨ. Gorɨxoyá sɨŋwí̵yo dánɨ ayá tí̵ŋí̵yi rí̵a imónɨnɨ?” yaiwiarɨgí̵árɨnɨ. Wí “Sí̵á wɨyi seáyɨ e mimóní̵ ní̵nɨ Gorɨxomɨ yayí̵ umeaní̵wá nánɨ apánɨ rí̵a imónɨnɨ?” yaiwiarɨgí̵árɨnɨ. Ámá ayí̵ ayí̵ “Sí̵á wɨyi seáyɨ e imónɨŋí̵ranɨ? Ní̵nɨ axí̵pɨ imónɨŋí̵ranɨ?” nɨyaiwirí̵ná “Nionɨ e rɨyaiwiarɨŋɨnɨ?” nɨyaiwirɨ ipɨmóní̵í̵rɨxɨnɨ. 6Ámá “Sí̵á ayi seáyɨ e imónɨŋí̵yirí̵anɨ?” nɨyaiwiro xí̵darɨgí̵áyí̵ Ámɨnáo nene yarɨŋwápɨ nánɨ yayí̵ owinɨnɨrɨ nánɨ e yarɨgí̵árɨnɨ. Ámá pí pí reaxí̵ winí̵í̵pɨ narɨgí̵áyí̵ enɨ Ámɨnáo nene yarɨŋwápɨ nánɨ yayí̵ owinɨnɨrɨ nánɨ narɨgí̵árɨnɨ. Ayí̵ ananɨ nɨnɨróná wigí̵ narɨgí̵ápɨ nánɨ Ámɨnáomɨ yayí̵ wiarɨgí̵á eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Ámá naŋwí̵ mɨnarɨgí̵áyí̵ enɨ Ámɨnáo nene yarɨŋwápɨ nánɨ yayí̵ owinɨnɨrɨ nánɨ “Apɨ mɨnɨpa oyaneyɨ.” nɨyaiwiro xí̵darɨgí̵árɨnɨ. Ayí̵ enɨ wigí̵ narɨgí̵ápɨ nánɨ Gorɨxomɨ yayí̵ wiarɨgí̵árɨnɨ. 7Ayí̵ rɨpɨ seararɨŋɨnɨ. Negí̵yí̵ wo xí̵omɨnɨ yayí̵ winɨnɨ nánɨ sɨŋí̵ ŋweapaxí̵manɨ. Xí̵omɨnɨ yayí̵ winɨnɨ nánɨ “Ope'mɨnɨ.” yaiwipaxí̵manɨ. 8Nene sɨnɨ sɨŋí̵ nɨŋwearí̵ná ayí̵ Ámɨnáo nene yarɨŋwápɨ nánɨ yayí̵ owinɨnɨrɨ yarɨŋwárɨnɨ. Pí pí nerí̵ná Ámɨnáo yayí̵ owinɨnɨrɨ yarɨŋwárɨnɨ. Nɨperí̵ná enɨ yayí̵ owinɨnɨrɨ pearɨŋwárɨnɨ. Ayɨnánɨ nene nɨperí̵náranɨ, sɨnɨ sɨŋí̵ nɨŋwearí̵náranɨ, newanɨŋene yayí̵ inaní̵wanɨrɨ me' sa Ámɨnáo yayí̵ winɨní̵a nánɨ e'wanɨgɨnɨ. 9Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Kiraiso ámá pegí̵áyo tí̵nɨ mɨpe' sɨnɨ sɨŋí̵ ŋweagí̵áyo tí̵nɨ wigí̵ Ámɨnáo imónɨmí̵ánɨrɨ rɨxa nɨperɨ ámɨ wiápí̵nɨmeaŋí̵ eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 10Kiraiso ámá nɨyí̵yá Ámɨnáonɨ imóní̵ɨmɨgɨnɨrɨ nɨperɨ wiápí̵nɨmeaŋí̵ aí dɨŋí̵ samɨŋí̵ wegí̵áyí̵ne' pí nánɨ segí̵ se'rɨxí̵meá dɨŋí̵ eŋí̵ eánɨŋí̵ tí̵gí̵áyo xwɨyí̵á numearɨro “Sɨpí yarɨŋoɨ.” urarɨŋoɨ? Dɨŋí̵ eŋí̵ eánɨŋí̵ tí̵gí̵áyí̵ne' enɨ pí nánɨ segí̵ se'rɨxí̵meá dɨŋí̵ samɨŋí̵ wegí̵áyo peayí̵ wianarɨŋoɨ? Gorɨxo ámá nɨyonɨ xwɨrɨxí̵ umení̵áyi nɨnenenɨ neamení̵á eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 11Bɨkwí̵yo dánɨ re nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, “Ámɨnáo re rɨŋí̵rɨnɨ, ‘Anɨŋí̵ noní̵ ŋweaŋáonɨ, niɨwanɨŋonɨ imónɨŋápimɨ dánɨ seararɨŋɨnɨ. Ámá ní̵nɨ Gorɨxonɨ nánɨ xómɨŋí̵ nɨyɨkwiróná yayí̵ nɨnɨmero woákí̵kí̵ nɨniróná “Nɨyonɨ nánɨ Ámɨnáoxɨ, ayí̵ joxɨrɨnɨ.” nɨrɨpí̵rí̵árɨnɨ.’ Ámɨnáo e rɨŋí̵rɨnɨ.” Bɨkwí̵yo dánɨ e nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ nánɨ “Ámá nɨnenenɨ xwɨrɨxí̵ neamení̵árɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ. 12Ayɨnánɨ nene nɨjí̵á re imónɨŋwɨnɨ. Pí pí newanɨŋene eŋwápɨ nánɨ Gorɨxo xwɨrɨxí̵ neamearí̵ná “Ayí̵ apɨ nánɨ e eŋwárɨnɨ. E eŋwárɨnɨ.” nura waní̵wárɨnɨ.

“Se'rɨxí̵meáyo óreámioapaxí̵ imónɨŋí̵pɨ mɨwíwapɨyipanɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

13Ámá nɨyonɨ xwɨrɨxí̵ umení̵o, ayí̵ Gorɨxo eŋagɨ nánɨ Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roŋwae'ne xwɨyí̵á xɨxe nɨmearɨnɨrane “Nɨpɨkwɨnɨ mɨyarɨŋoɨ.” rɨnarɨŋwápɨ sɨnɨ mɨrɨnɨpa nerane dɨŋí̵ píránɨŋí̵ re neyírorɨ e'wanɨgɨnɨ, “Negí̵ nɨrɨxí̵meá sɨpí epí̵rɨxɨnɨrɨ nikɨrɨpeaánɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨranɨ, nóreámioapaxí̵ imónɨŋí̵pɨranɨ, bɨ mɨwíwapɨyipa e'wanɨgɨnɨ.” Dɨŋí̵ e neyírorɨ e'wanɨgɨnɨ. 14Nionɨ Ámɨná Jisaso tí̵nɨ ikárɨnɨŋápimɨ dánɨ nɨjí̵á nimónɨrɨ dɨŋí̵ re nɨyaiwirɨ nipɨmónɨnɨ, “Pí pí ámá narɨgí̵ápɨ nɨnɨrí̵ná bɨ piaxí̵ weánɨpaxí̵ menɨnɨ.” nɨyaiwirɨ nipɨmónɨnɨ. E nerɨŋí̵ aí ámá “Apɨ nɨnɨrí̵ná piaxí̵ neánɨpaxí̵rí̵anɨ?” yaiwiarɨgí̵á gɨyí̵ gɨyí̵ ayí̵nɨ aiwá apɨ piaxí̵ weánɨpaxí̵ imónɨnɨ. 15Segí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ “Apɨ ananɨ nɨpaxí̵pɨrɨnɨ.” nɨyaiwiro nɨnɨróná wíwapɨyarɨgí̵ápimɨ dánɨ se'rɨxí̵meá axí̵pɨ nemáná “Sɨpí imónɨŋí̵pɨ ní̵áonɨrí̵anɨ?” nɨyaiwirɨ xwɨrí̵á nikɨxe'nɨrí̵náyí̵, “Ayo sɨnɨ dɨŋí̵ sɨpí nɨwirane píránɨŋí̵ umearɨŋwɨnɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? Kiraiso yeáyí̵ uyimɨxemeámí̵ánɨrɨ upeiŋí̵ eŋagɨ nánɨ se'rɨxí̵meáyo segí̵ narɨgí̵ápimɨ dánɨ xwɨrí̵á mɨwikɨxepanɨ. 16Ayɨnánɨ segí̵ “Ananɨ nɨpaxí̵pɨrɨnɨ.” nɨyaiwirɨ narɨgí̵ápimɨ se'rɨxí̵meá wí nɨseaxí̵dɨro axí̵pɨ nerɨŋí̵pimɨ dánɨ piaxí̵ nɨweánɨrí̵náyí̵, ámá wí segí̵ yarɨgí̵ápɨ nánɨ “Ayí̵ sɨpí imónɨŋí̵pɨ yarɨŋoɨ.” rɨpí̵rɨxɨnɨrɨ apɨ e mepanɨ. 17Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Gorɨxo, xwioxí̵yo páwianí̵wáomɨ ínɨmɨ nɨwurí̵nɨrane'ná ayí̵ xwɨyí̵á iniɨgí̵ tí̵nɨ aiwá tí̵nɨ nánɨ “Apɨ nɨpaxí̵rɨnɨ. Apɨ mɨnɨpaxí̵rɨnɨ.” raní̵wá nánɨ ínɨmɨ wurí̵narɨŋwámanɨ. Ayí̵ we' rónɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ xí̵dɨrane ámá tí̵nɨ pɨyí̵á wí̵rɨnɨrane kwíyí̵ Gorɨxoyápimɨ dánɨ dɨŋí̵ nií̵á neainɨrɨ yaní̵wá nánɨ ínɨmɨ wurí̵narɨŋwárɨnɨ. 18Ámá e nero Kiraisomɨ xí̵darɨgí̵á gɨyí̵ gɨyí̵ Gorɨxo “Ayí̵ apánɨ yarɨŋoɨ.” yaiwirɨ ámá “Ayí̵ mɨmɨwiáró xɨxenɨ yarɨŋoɨ.” rɨro yarɨgí̵áyí̵ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 19Ayɨnánɨ “Nene yarɨŋwápimɨ dánɨ ámá nɨwayɨrónɨro ŋwearo wigí̵ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵ápɨ yóí̵ imónɨro epaxí̵ imónɨŋí̵pɨnɨ oyaneyɨ.” nɨyaiwiro xaíwí̵ í̵á xɨrí̵í̵rɨxɨnɨ. 20Aiwá segí̵yí̵ wí “Ŋwí̵árɨnɨ.” yaiwiarɨgí̵ápɨ nɨnɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ Gorɨxo emɨnɨrɨ yarɨŋí̵pɨ mɨpɨneamónɨŋí̵ oyaneyɨ. Pí pí ámá narɨgí̵ápɨ Gorɨxoyá sɨŋwí̵yo dánɨ ananɨ nɨpaxí̵ imónɨŋagɨ aí ámá bɨ nɨnɨrɨ wíyo óreámioanɨrɨ wimɨxáná ayí̵ sɨpí yarɨnɨ. 21Naŋwí̵ nɨnɨrí̵náranɨ, iniɨgí̵ wainí̵ nɨnɨrí̵náranɨ, pí pí nerí̵ná apimɨ dánɨ segí̵ se'rɨxí̵meá óreámioapaxí̵ imónɨŋí̵pɨ mepa nerónáyí̵, ayí̵ naŋí̵ yarɨŋoɨ. 22Seyí̵ne' woxɨnɨ woxɨnɨ Gorɨxo sɨŋwí̵ ranɨŋe dánɨ “Iniɨgí̵ wainí̵ tí̵nɨ naŋwí̵ tí̵nɨ nánɨ emí̵ápɨ nánɨ e ipɨ rɨyaiwiŋɨnɨ?” nɨyaiwiro ipɨmóní̵í̵rɨxɨnɨ. Ámá iniɨgí̵ wainí̵ tí̵nɨ naŋwí̵ tí̵nɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨyaikirómáná “E nerí̵ná ayí̵ ananɨrɨnɨ.” yaiwinarɨgí̵ápɨnɨ xí̵darɨgí̵áyí̵ wigí̵ dɨŋí̵pɨ “Nionɨ sɨpínɨ yarɨŋɨnɨ.” mɨyaiwinɨpa yarɨŋagí̵a nánɨ yayí̵ winarɨŋí̵rɨnɨ. 23E nerɨ aiwɨ ámá wigí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ “Nionɨ apɨ nɨnɨrí̵ná Gorɨxoyá sɨŋwí̵yo dánɨ nɨpɨkwɨnɨ mimónɨŋáná rí̵a narɨŋɨnɨ?” yaiwinarɨgí̵ápɨ nɨwiaíkínɨrɨ nerí̵náyí̵, wigí̵ dɨŋí̵yo dánɨ “Sɨpí rí̵a yarɨŋɨnɨ?” yaiwinarɨgí̵árɨnɨ. Ayí̵ “E nerí̵ná apánɨrɨnɨ.” yaiwinarɨgí̵ápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ me' nɨwiaíkínɨrɨ nánɨ wigí̵ dɨŋí̵pimɨ dánɨ “Nionɨ sɨpínɨ yarɨŋɨnɨ.” yaiwinarɨgí̵á eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. “Gorɨxoyá sɨŋwí̵yo dánɨ ayí̵ e ananɨ epaxenerɨnɨ.” mɨyaiwiní̵ eŋí̵pɨ arí̵kí nerí̵náyí̵, ayí̵ í̵wí̵ yarɨŋoɨ.

Copyright information for `AAK