Romans 15

“Negí̵ neaimónarɨŋí̵pimɨnɨ mɨxí̵dɨní̵ wínɨyí̵ wimónarɨŋí̵pimɨ enɨ xɨdí̵wanɨgɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

Nene Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorane'ná dɨŋí̵ eŋí̵ eánɨŋí̵ tí̵ŋwae'ne negí̵ neaimónarɨŋí̵pɨ nánɨnɨ mɨxí̵dɨní̵ re yaiwíwanɨgɨnɨ, “Ámá Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro aí wigí̵ dɨŋí̵ samɨŋí̵ wegí̵áyí̵ amɨpí Gorɨxoyá sɨŋwí̵yo dánɨ ananɨ epaxí̵ imónɨŋí̵pɨ nánɨ ududí̵ nero ‘Nepa e epaxí̵manɨ.’ nɨyaiwiro xí̵darɨgí̵áyí̵rí̵anɨ?” nɨwiaiwimáná nɨyunɨrane e'wanɨgɨnɨ. E nerane'ná nene dɨŋí̵ samɨŋí̵ wegí̵áyo naŋí̵ wiiarɨŋwápimɨ dánɨ sí̵kí̵kí̵ oomɨxaneyɨnɨrɨ wigí̵ yayí̵ winɨpaxí̵ imónɨŋí̵pimɨ xí̵dí̵wanɨgɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Kiraiso aí xegí̵ wimónarɨŋí̵pimɨnɨ mɨxí̵dɨní̵ xí̵o Gorɨxomɨ urɨŋí̵pɨ nánɨ Bɨkwí̵yo re nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pa, “Ámá joxɨ ikayí̵wí̵ rɨmeararɨgí̵ápɨ ayí̵ nionɨ enɨ nɨrí̵árɨnɨ.” Bɨkwí̵yo dánɨ apɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pa Gorɨxo wimónarɨŋí̵pimɨnɨ xí̵dɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ re seararɨŋɨnɨ, “Negí̵ neaimónarɨŋí̵pimɨ mɨxí̵dɨní̵ dɨŋí̵ samɨŋí̵ wegí̵áyí̵ wimónarɨŋí̵pimɨ xí̵dí̵wanɨgɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ. Xwɨyí̵á eŋíná Bɨkwí̵yo nɨrɨrɨ eagí̵á gɨyí̵ gɨyí̵ nene í̵á nɨrorane'ná e'wapí̵ní̵wanɨgɨnɨrɨ eagí̵árɨnɨ. Í̵á nɨrorane'ná anɨŋí̵ miní̵ xí̵dɨpaxí̵ imónɨrane dɨŋí̵ sɨxí̵ ínɨrane eŋwápimɨ dánɨ dɨŋí̵ Gorɨxo neaiiní̵ápɨ nánɨ ikwí̵móí̵rɨxɨnɨrɨ eagí̵árɨnɨ. “Gorɨxo —O ámá dɨŋí̵ sɨxí̵ ínɨro xí̵omɨ anɨŋí̵ miní̵ xí̵dɨro epí̵rɨ nánɨ ananɨ wimɨxarɨŋorɨnɨ. O seyí̵ne' ‘Kiraisɨ Jisaso eŋí̵pa nerane oxí̵daneyɨ.’ nɨyaiwiróná dɨŋí̵ axí̵pɨnɨ xɨrɨro nawínɨ nimónɨmáná píránɨŋí̵ ŋwearo e'í̵rɨxɨnɨrɨ seaimɨxí̵wɨnɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ. “Seyí̵ne' dɨŋí̵ axí̵pɨnɨ tí̵gí̵áyí̵ne' nimónɨro nánɨ maŋí̵ ná bámɨ dání̵nɨŋí̵ nɨrɨro omɨ —O negí̵ Ámɨná Jisasɨ Kiraisomɨ xanorɨnɨ. Omɨ seáyɨ e ume'í̵rɨxɨnɨrɨ e seaimɨxí̵wɨnɨgɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ.

“Kiraiso ‘E'máyo enɨ yeáyí̵ uyimɨxemeáɨmɨgɨnɨ.’ yaiwiŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ e eŋí̵rɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

Ayɨnánɨ Kiraisomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨŋwae'ne yarɨŋwápimɨ dánɨ ámá Gorɨxomɨ seáyɨ e umepí̵rí̵a nánɨ “Kiraiso neamímɨnɨŋí̵pa negí̵ wínɨyo enɨ oumímɨnaneyɨ.” nɨyaiwirane xɨxe mímɨní̵wanɨgɨnɨ. Nionɨ seararɨŋápɨ, ayí̵ rɨpɨrɨnɨ. Kiraiso “Gorɨxo dɨŋí̵ uŋwɨrárɨpaxí̵ imónɨŋorí̵anɨ?” yaiwinɨrane “Arí̵owamɨ Gorɨxo wigí̵ sí̵mɨmaŋí̵yo dánɨ ‘Nɨseaiimí̵árɨnɨ.’ re'roárɨŋí̵pɨ xɨxenɨ neaiiŋí̵rí̵anɨ?” yaiwinɨrane yaní̵wá nánɨ xí̵o iyí̵ sí̵mí̵ sí̵ó wákwínɨŋwae'neyá inókínɨŋí̵ nimónɨrɨ arɨrá neaiŋí̵rɨnɨ. Judayene arɨrá neaiŋí̵nɨ marí̵áɨ, e'máyí̵ enɨ Gorɨxo wá nɨwianɨrɨ wiŋí̵ eŋagɨ nánɨ xí̵omɨ yayí̵ ume'í̵rɨxɨnɨrɨ ayo enɨ Kiraiso arɨrá wiŋí̵rɨnɨ. E'máyí̵ nánɨ nionɨ seararɨŋápɨ Bɨkwí̵yo nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵ tɨyí̵ tí̵nɨ xɨxenɨ imónɨŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Wí e ayí̵ re nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, “Ayɨnánɨ ámá e'máyí̵ arí̵á egí̵e dánɨ Gorɨxoxɨ nánɨ woákí̵kí̵ wirɨ dɨxí̵ yoí̵ nɨrɨrí̵ná soŋí̵yo dánɨ rɨrɨ emí̵árɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ. 10 Ámɨ wí e enɨ re nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, “E'máyí̵ne' Gorɨxo xegí̵ Judayí̵ tí̵nɨ yayí̵ e'í̵rɨxɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ. 11 Ámɨ wí e enɨ re nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, “E'máyí̵ne' nɨyí̵ne'nɨ Ámɨnáomɨ yayí̵ ume'í̵rɨxɨnɨ. Ámá nɨmɨnɨ ŋweagí̵áyí̵ ní̵nɨ yayí̵ ume'í̵rɨxɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ. 12 Ámɨ wí̵á rókiamoagí̵ Aisaiao nɨrɨrɨ eaŋí̵pimɨ enɨ re nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, “Xiáwo Jesioyá piaxí̵yo dánɨ wo niwiarorí̵ná mɨxí̵ ináyí̵ nimónɨrɨ e'máyo umeŋweaní̵árɨnɨ. E'máyí̵ dɨŋí̵ ‘Píránɨŋí̵ neaiiní̵o, ayí̵ orí̵anɨ?’ nɨyaiwiro wikwí̵mopí̵rí̵árɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 13 “Gorɨxo —O ámá dɨŋí̵ ‘O naŋí̵ e neaiiní̵árí̵anɨ?’ nɨyaiwiro wikwí̵moarɨgí̵ápɨ nánɨ wimɨxarɨŋorɨnɨ. O seyí̵ne' xí̵omɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorí̵ná dɨŋí̵ nií̵á seainɨrɨ nɨwayɨrónɨro ŋwearo epí̵rí̵a nánɨ xwapí̵ ayá wí seaiíwɨnɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ. Seyí̵ne' eŋí̵ eánɨŋí̵ oyá kwíyí̵pɨ eŋí̵ sɨxí̵ seaeámɨxɨŋí̵pimɨ dánɨ “Gorɨxo e neaiiní̵árí̵anɨ?” nɨyaiwiro dɨŋí̵ nɨwikwí̵morí̵ná ayá wí wikwí̵móí̵rɨxɨnɨrɨ “Gorɨxo apɨ seaiíwɨnɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ.

Poro xí̵o e'máyo wáí̵ urɨme'í̵pɨ nánɨ yayí̵ winɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

14 Gí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne', nionɨ enɨ seyí̵ne' nánɨ dɨŋí̵ re nɨseaiaiwirɨ nipɨmónɨnɨ, “Ayí̵ wigí̵ wínɨyo naŋí̵ wiipaxí̵ imónɨŋí̵pɨ nánɨ nɨjí̵á imónɨro wiwɨnɨ xɨxe e'wapí̵nɨpaxí̵ imónɨro egí̵áyí̵ eŋagɨ nánɨ wínɨyo naŋí̵ imónɨŋí̵pɨ onɨmiápɨ bɨ mɨwií xwapí̵ ayá wí nɨwiia warɨgí̵árɨnɨ.” nɨseaiaiwirɨ nipɨmónɨnɨ. 15 E nɨsearɨrɨ aí seyí̵ne' xwɨyí̵á bɨ bɨ dɨŋí̵ seaimómɨ nánɨ payí̵ rɨna neáa nurí̵ná ayá igigí̵ me' nɨrɨrɨ eáárɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Gorɨxo wá nɨnɨwianɨrɨ 16 Kiraisɨ Jisaso nánɨ e'máyo wáí̵ urí̵wɨnɨgɨnɨrɨ nɨrí̵peaŋí̵rɨnɨ. E'máyí̵ xegí̵ kwíyí̵ ámá xí̵oyá wimɨxarɨŋí̵pimɨ dánɨ aiwá peaxí̵ tɨnɨŋí̵ Gorɨxo wimónarɨŋí̵pí̵nɨŋí̵ oimóní̵poyɨnɨrɨ nionɨ ámá apaxí̵pá nimónɨrɨ yarɨgí̵ánɨŋí̵ nerí̵ná xwɨyí̵á Gorɨxo tí̵ámɨnɨ imónɨŋí̵ yayí̵ neainɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ wáí̵ urarɨŋárɨnɨ. 17 Ayɨnánɨ Kiraisɨ Jisaso tí̵nɨ ikárɨnɨŋáonɨ eŋagɨ nánɨ Gorɨxomɨ nuxí̵dɨrí̵ná yarɨŋápɨ nánɨ mɨxí̵ meakí̵nɨnɨpaxí̵rɨnɨ. 18 Nionɨ seáyɨ e nikárɨnɨrɨ amɨpí wí nánɨ mɨrí̵ sa Kiraiso nionɨ yarɨŋápimɨ dánɨ eŋí̵pɨ nánɨnɨ orɨmɨnɨ. Nionɨ e'máyí̵ tí̵ŋí̵mɨnɨ wáí̵ urɨrɨ Gorɨxoyá kwíyí̵pɨ eŋí̵ nímɨxɨŋí̵pimɨ dánɨ emɨmí̵ tí̵nɨ ayá rɨwamónɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ tí̵nɨ wíwapɨyirɨ yarí̵ná ayí̵ arí̵á nɨniro nánɨ Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵rogí̵árɨnɨ. Ayɨnánɨ iwamí̵ó Jerusaremɨ dánɨ ne'ra neme'ɨsáná Iririkamɨ pɨropenɨsí̵ tí̵ŋí̵ e nánɨ amɨ amɨ nemerí̵ná xwɨyí̵á Kiraiso nánɨ yayí̵ neainɨpaxí̵pɨ nɨmɨnɨ í̵á meárɨŋanigɨnɨ. 20 Apɨ e nerí̵ná “Kiraiso nánɨ nɨjí̵á imónɨgí̵ámɨ ourɨmemɨnɨ.” mɨnimóní̵ “Mají̵á imónɨgí̵ámɨ ourɨmemɨnɨ.” nɨyaiwirɨ e eŋárɨnɨ. “Ámá wo sí̵ŋá aŋí̵ nánɨ xámɨ tɨwayɨroŋí̵yo omɨrɨmɨnɨ.” mɨnimónɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ e eŋárɨnɨ. 21 “Mají̵á imónɨgí̵ámɨ ourɨmemɨnɨ.” nɨnimónɨrɨ eŋápɨ Bɨkwí̵yo re nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ imónɨnɨ, “Ámá o nánɨ sɨnɨ mure'meánɨŋí̵yí̵ sɨŋwí̵ wɨnɨpí̵rí̵árɨnɨ. O nánɨ xwɨyí̵á arí̵á mɨwigí̵áyí̵ nɨjí̵á imónɨpí̵rí̵árɨnɨ.” E nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ tí̵nɨ nionɨ eŋápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ imónɨnɨ.

“Sɨpenɨ nánɨ nurí̵ná Romɨyo imanɨ seamu'rómí̵árɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

22 Ayɨnánɨ seyí̵ne' tí̵ámɨnɨ obɨmɨnɨrɨ xwapí̵ ayá wí nɨnimónɨrɨ aí e eŋápɨ áxeŋwarí̵ nɨniga warɨŋagɨ nánɨ wí nɨbɨpaxí̵ nimónɨŋí̵manɨ. 23 E nerɨ aí nionɨ tí̵á rí̵mɨnɨ wí e sɨnɨ urɨmepaxí̵ mimónɨpa erɨ xwiogwí̵ obaxí̵ nɨmu'roarí̵ná enɨ ámɨ ámɨ “Romɨyí̵ tí̵ámɨnɨ u'ɨmɨgɨnɨ.” nimónayirɨ eŋí̵ eŋagɨ nánɨ 24 nionɨ “Sɨpenɨ pɨropenɨsí̵yo nánɨ nurí̵ná seyí̵ne' enɨ sɨŋwí̵ nɨseaga seamu'róɨmɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ. “Seyí̵ne' tí̵nɨ xwɨyí̵á nɨseaŋwaxa seamu'roarí̵ná gí̵ dɨŋí̵ bɨ yayí̵ oninɨnɨrɨ óí̵ e nánɨ aiwá bɨ niapowárí̵í̵rɨxɨnɨ.” nimónarɨnɨ. 25 “E e'ɨmɨgɨnɨ.” nɨnimónɨrɨ aí anɨgwɨ ámá Gorɨxoyá imónɨgí̵á Jerusaremɨ ŋweagí̵áyo arɨrá wimɨnɨrɨ e nánɨ warɨŋɨnɨ. 26 Ámá Gorɨxoyá imónɨgí̵á Masedonia pɨropenɨsí̵yo tí̵nɨ Gɨrikɨ pɨropenɨsí̵yo tí̵nɨ ŋweagí̵áyí̵, ayí̵ ámá Gorɨxoyá Jerusaremɨyo ŋweagí̵á dí̵wí̵ ikeamónarɨgí̵áyo arɨrá wíwanɨgɨnɨrɨ rau'roaárɨnɨgí̵á eŋagɨ nánɨ nionɨ nɨgwí̵ apɨ nɨmeámɨ e nánɨ warɨŋɨnɨ. 27 Wiwanɨŋí̵yí̵ wigí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ yayí̵ nero “E e'wanɨgɨnɨ.” rɨnɨgí̵awixɨnɨ. E nerɨ aí “E'máyí̵ ayo arɨrá mɨwipaxí̵ imónɨgí̵áyí̵rɨnɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? Oweoɨ, Judayí̵ Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵rogí̵áyo dánɨ e'máyí̵ xwɨyí̵á yayí̵ neainarɨŋí̵pɨ arí̵á nɨwiro dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorí̵ná kwíyí̵ tí̵gí̵áyí̵ nimónɨro nánɨ wiwanɨŋí̵yí̵ enɨ ayo wigí̵ amɨpí bɨ tí̵nɨ arɨrá wipaxí̵ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 28 Ayɨnánɨ wigí̵ rau'roaárɨnɨgí̵ápɨ nɨmeáa nurɨ mɨnɨ nɨwirɨ “E nɨre'morí̵ná e'ɨmɨgɨnɨ.” nimónarɨŋí̵pɨ nɨpɨnɨ nɨyárɨmonɨ Sɨpenɨ pɨropenɨsí̵yo nánɨ nurí̵ná seyí̵ne' tí̵ŋimanɨ seamu'rómí̵árɨnɨ. 29 Nionɨ re nɨyaiwirɨ nɨjí̵á imónɨŋɨnɨ, “Seyí̵ne' tí̵ŋí̵mɨnɨ nɨbɨrɨ seaímeááná Kiraiso naŋí̵ nɨneaiirí̵ná bɨ onɨmiápɨ mɨneaiiní̵ ayá wí neaiiní̵árɨnɨ.” nɨyaiwirɨ nɨjí̵á imónɨŋɨnɨ.

30 Gí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne', anɨgwɨ eŋí̵ rɨre'mɨxí̵ bɨ rɨpɨ oseaimɨnɨ. Seyí̵ne' negí̵ Ámɨná Jisasɨ Kiraiso nánɨ dɨŋí̵ moro negí̵ nɨrɨxí̵meá nánɨ dɨŋí̵ sɨpí wianí̵wá nánɨ kwíyí̵pimɨ dánɨ imónɨŋwápɨ nánɨ dɨŋí̵ moro nero Poronɨ tí̵nɨ nawínɨ gwí̵ nɨmónɨro nionɨ nánɨ anɨŋí̵ miní̵ Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ nurɨyíí̵rɨxɨnɨ. 31 Nionɨ Gorɨxo nɨwimónɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ seyí̵ne' tí̵ámɨnɨ yayí̵ tí̵nɨ nɨbɨrɨ seyí̵ne' tí̵nɨ xwɨyí̵á nɨŋwearɨŋí̵pimɨ dánɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ ínɨmí̵a nánɨ rɨxɨŋí̵ re nurɨyíí̵rɨxɨnɨ, “Judia pɨropenɨsí̵yo ŋweagí̵á xwɨyí̵á yayí̵ neainarɨŋí̵pɨ arí̵á mɨwí wiaíkiarɨgí̵áyí̵ omɨ wíí̵ápimɨ dánɨ e'í̵ umíneɨ.” nurɨyíí̵rɨxɨnɨ. Nionɨ Jerusaremɨ nɨre'morí̵ná enɨ ámá Gorɨxoyá e ŋweagí̵áyí̵ arɨrá nionɨ wimí̵ápɨ nánɨ yayí̵ winí̵wɨnɨgɨnɨrɨ Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ nurɨyíí̵rɨxɨnɨ.

33 Gorɨxo —O ananɨ ámá nɨwayɨrónɨro ŋweapí̵rɨ nánɨ wimɨxarɨŋorɨnɨ. O seyí̵ne' dɨŋí̵ seakɨkayówɨnɨgɨnɨ. “Apɨ e e'wɨnɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ.

Copyright information for AAK