Romans 16

Yayí̵ Poro wiowárɨŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.

1Nionɨ negí̵ nɨrɨxí̵meáí Pibíyɨ rɨnɨŋí —Í Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵á Segɨria ŋweagí̵áyo saŋí̵ wurí̵naroarɨŋí̵ wírɨnɨ. “Í apɨxí̵ awiaxí̵ wírɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ. 2Í seyí̵ne' tí̵ámɨnɨ nɨbɨrí̵ná seyí̵ne' “Í enɨ Ámɨnáo tí̵nɨ ikárɨnɨŋí̵ wírí̵anɨ?” nɨyaiwiro umímɨní̵í̵rɨxɨnɨ. E nerí̵ná u'rapí mɨwí ámá Gorɨxoyá imónɨgí̵á wigí̵ wínɨyo umímɨnɨpaxí̵ imónɨŋí̵pa axí̵pɨ numímɨnɨro pí pí nánɨ ikeamóní̵agɨ nɨwɨnɨróná arɨrá wíí̵rɨxɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Í ámá ayá wíyo arɨrá wirɨ nionɨ enɨ arɨrá nirɨ yarɨŋí eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.

3Pɨrisiraímɨ tí̵nɨ xiagwo Akwiraomɨ tí̵nɨ “Poro yayí̵ eaiwáre'napɨŋoɨ.” urí̵poyɨ. Ayau' nionɨ Kiraisɨ Jisasomɨ nɨxí̵dɨrɨ yarɨŋápɨ nánɨ gwí̵ nɨmónɨgí̵íyau'rɨnɨ. 4Nionɨ e'í̵ nɨnɨmínɨri nánɨ yoí̵ mayí̵ nimónɨri egí̵íyau' eŋagɨ nánɨ Gorɨxomɨ yayí̵ wiarɨŋárɨnɨ. Nionɨnɨ marí̵áɨ, e'má Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵á nɨmɨnɨ ŋweagí̵áyí̵ enɨ ayau' nánɨ yayí̵ wiarɨgí̵árɨnɨ. 5Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵á xí̵omɨ yayí̵ wianɨro nánɨ aŋí̵ ayau'yáiwámɨ awí eánarɨgí̵áyo enɨ “Poro yayí̵ seaiwáre'napɨŋoɨ.” urí̵poyɨ.

Epinitasomɨ —O gí̵ dɨŋí̵ sɨxí̵ uyiŋáorɨnɨ. Esia pɨropenɨsí̵yo ámá ní̵nɨ sɨnɨ eŋáná xámɨ Kiraisomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roŋo, ayí̵ orɨnɨ. Omɨ enɨ “Poro yayí̵ siowáre'napɨŋoɨ.” urí̵poyɨ.

6Mariaímɨ —Í seyí̵ne' arɨrá oseaimɨnɨrɨ anɨŋí̵ miní̵ eŋírɨnɨ. Ímɨ enɨ “Yayí̵ siowáre'napɨŋoɨ.” urí̵poyɨ.

7Adɨronikasomɨ tí̵nɨ Juniasomɨ tí̵nɨ awau'mɨ enɨ “Yayí̵ eaiwáre'napɨŋoɨ.” urí̵poyɨ. Awau' nionɨ tí̵nɨ axí̵gwíonerɨnɨ. Awau' nionɨ tí̵nɨ nawínɨ gwí̵ aŋí̵yo ŋweaŋwáwau'rɨnɨ. Nionɨ sɨnɨ Kiraisomɨ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵roŋáná awau' xámɨ o tí̵nɨ ikárɨnɨgí̵íwau' imónɨgí̵írɨnɨ. Wáí̵ wurɨmeiarɨgí̵á seáyɨ e imónɨgí̵áyí̵ wau'rɨnɨ.

8Abɨrietasomɨ —O Ámɨnáoyá wo nionɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ uyiŋáorɨnɨ. Omɨ enɨ “Yayí̵ siowáre'napɨŋoɨ.” urí̵poyɨ.

9Ebanomɨ —O Kiraisomɨ nɨxí̵dɨrɨ yarɨŋwápɨ nánɨ gwí̵ nɨmónɨŋí̵yí̵ worɨnɨ. Omɨ tí̵nɨ gí̵ dɨŋí̵ sɨxí̵ uyiŋáo, Sɨtekisomɨ tí̵nɨ awau'mɨ enɨ “Yayí̵ Eaiwáre'napɨŋoɨ.” urí̵poyɨ.

10Aperisomɨ —O Kiraisomɨ nɨxí̵dɨrí̵ná mɨmɨwiáró píránɨŋí̵ xí̵darɨŋagɨ wɨnarɨŋwá worɨnɨ. Omɨ enɨ “Yayí̵ siowáre'napɨŋoɨ.” urí̵poyɨ.

Arisɨtoburasoyá aŋiwámɨ wearɨgí̵áyo enɨ “Yayí̵ seaiwáre'napɨŋoɨ.” urí̵poyɨ.

11Yegí̵ axowawi Xerodionomɨ enɨ “Yayí̵ siowáre'napɨŋoɨ.” urí̵poyɨ.

Nasisasoyá imónɨgí̵áyo —Ayí̵ Ámɨnáoyá wí imónɨgí̵áyí̵rɨnɨ. Ayo enɨ “Yayí̵ seaiwáre'napɨŋoɨ.” urí̵poyɨ.

12Tɨraipinaímɨ tí̵nɨ Tɨraiposaímɨ tí̵nɨ —Ípau' Ámɨnáomɨ nɨxí̵dɨríná ámá wí enɨ oxí̵dí̵poyɨnɨrɨ rí̵wí̵ nɨrí̵kwínɨrɨ anɨŋí̵ miní̵ yarɨgí̵ípau'rɨnɨ. Ípau'mɨ enɨ “Yayí̵ eaiwáre'napɨŋoɨ.” urí̵poyɨ.

Gí̵ dɨŋí̵ sɨxí̵ uyiŋáo, Pesisomɨ —O Ámɨnáomɨ nɨxí̵dɨrí̵ná wínɨyí̵ enɨ dɨŋí̵ owɨkwí̵rí̵poyɨnɨrɨ anɨŋí̵ miní̵ yarɨŋorɨnɨ. Omɨ “Yayí̵ siowáre'napɨŋoɨ.” urí̵poyɨ.

13Rupasomɨ —O Ámɨnáomɨ nɨxí̵dɨrí̵ná mowií̵á xí̵darɨŋomanɨ. Omɨ “Yayí̵ siowáre'napɨŋoɨ.” nurɨróná xɨnáímɨ —Í omɨ xɨnáí gí̵ inókínɨŋí̵ imónɨŋírɨnɨ. Ímɨ enɨ e urí̵poyɨ.

14Asigɨritasomɨ tí̵nɨ Pɨrigonomɨ tí̵nɨ Xemisomɨ tí̵nɨ Patɨrobasomɨ tí̵nɨ Xemasomɨ tí̵nɨ negí̵ nɨrɨxí̵meá awa tí̵nɨ ŋweagí̵áyo enɨ “Yayí̵ seaiwáre'napɨŋoɨ.” urí̵poyɨ.

15Pirorogasomɨ tí̵nɨ xiepí Juriaímɨ tí̵nɨ Neriasomɨ tí̵nɨ xɨnapímɨ tí̵nɨ Oribasomɨ tí̵nɨ ámá Gorɨxoyá imónɨgí̵á ayí̵ tí̵nɨ ŋweagí̵áyo enɨ “Yayí̵ seaiwáre'napɨŋoɨ.” urí̵poyɨ.

16Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyí̵ne' yayí̵ ninɨróná yayí̵ óí̵ eánení̵í̵rɨxɨnɨ. Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵á ŋweagí̵á apɨ apɨ nɨpɨnɨ yayí̵ seaiwáre'naparɨŋoɨ.

“Ámá xepɨxepá orónaneyɨnɨro seaíwapɨyarɨgí̵áyí̵ sɨŋwí̵ wɨnaxí̵dí̵í̵rɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

17Gí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne', eŋí̵ rɨre'mɨxí̵ bɨ rɨpɨ oseaimɨnɨ. Seyí̵ne' ámá mɨxí̵ orɨní̵poyɨnɨrɨ seaiepɨsiro óreámioápoyɨnɨrɨ seaíwapɨyiro yarɨgí̵áyo —Ayí̵ none seaíwapɨyiŋwápɨ nɨwiaíkiro xegí̵ bɨ seaíwapɨyanɨro yarɨgí̵áyí̵rɨnɨ. Ayo sɨŋwí̵ wɨnaxí̵dí̵poyɨ. Sɨŋwí̵ nɨwɨnaxí̵dɨróná ayí̵ tí̵nɨ gwiaumí̵ minɨpa e'poyɨ. 18Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Ámá e yarɨgí̵áyí̵ nepa Ámɨná Kiraisoyá xɨnáíwánɨŋí̵ nimónɨro omɨŋí̵ wiiarɨgí̵áyí̵manɨ. Reaxí̵ winarɨŋí̵pɨ nánɨnɨ dɨŋí̵ nɨmoro yarɨgí̵áyí̵rɨnɨ. Ayí̵ dɨyimání̵ ikaxí̵ nurɨro weyí̵ umeararɨgí̵ápimɨ dánɨ ámá maiwí “E neaíwapɨyanɨro rí̵a yarɨŋoɨ?” mɨyaiwí egí̵áyo yapí̵ wíwapɨyarɨgí̵árɨnɨ. 19“Romɨ ŋweáyí̵ xwɨyí̵á yayí̵ neainarɨŋí̵pɨ rí̵wí̵ mumó píránɨŋí̵ xí̵darɨŋoɨ.” rɨnɨŋí̵pɨ aŋí̵ nɨmɨnɨ yaní̵ iwe'nɨmeŋí̵ eŋagɨ nánɨ nionɨ seyí̵ne' nánɨ yayí̵ ninarɨnɨ. E nerɨ aí ámá nionɨ seararɨŋáyí̵ yapí̵ seaíwapɨyipí̵rɨxɨnɨrɨ seyí̵ne' naŋí̵ imónɨŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ e'mí̵ saímí̵ moro sɨpí imónɨŋí̵pɨ nánɨ mají̵á ero oimóní̵poyɨnɨrɨ nimónarɨŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 20Nionɨ seararɨŋápɨ seyí̵ne' xɨxenɨ nerí̵náyí̵, Gorɨxo —O ananɨ ámá nɨwayɨrónɨro ŋweapí̵rí̵a nánɨ wimɨxarɨŋorɨnɨ. O sɨnɨ me' obomɨ xopɨrárí̵ nɨwimáná seyí̵ne'yá suyɨmaŋwí̵yo wárɨní̵árɨnɨ.

“Ámɨná Jisaso wá seawianí̵wɨnɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ.

“Ámá tɨyí̵ yayí̵ seaiwáre'napáoɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

21Timotio —O Kiraisomɨ nɨxí̵dɨrɨ yarɨŋápɨ nánɨ gwí̵ nɨmónɨŋí̵ worɨnɨ. O yayí̵ seaiwáre'napɨŋoɨ. Nionɨ tí̵nɨ axí̵gwíowa, Rusiaso tí̵nɨ Jesono tí̵nɨ Sosipatao tí̵nɨ enɨ yayí̵ seaiwáre'napáoɨ. 22Tetiasonɨ —Nionɨ Poro áwaŋí̵ nɨrarí̵ná payí̵ rɨna eaarɨŋáonɨrɨnɨ. Nionɨ enɨ Ámɨnáoyáyí̵ne' yayí̵ seaiwáre'napí̵ɨnɨ. 23Gaiaso —O Poronɨ xegí̵ aŋí̵yo ŋweaŋáná píránɨŋí̵ nɨmearɨŋorɨnɨ. Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵á aŋí̵ rɨpimɨ ŋweagí̵áyí̵ xegí̵ aŋí̵yo awí eánɨpí̵rɨ nánɨ umímɨnarɨŋorɨnɨ. O enɨ yayí̵ seaiwáre'napɨŋoɨ. Erasɨtaso —O aŋí̵ rɨpimɨ dáŋí̵ gapɨmaní̵yí̵yá nɨgwí̵ meŋweaŋorɨnɨ. O tí̵nɨ xogwáo Kwotaso tí̵nɨ awau' enɨ yayí̵ seaiwáre'napí̵iɨ. 24[Ámɨná Jisasɨ Kiraiso seyí̵ne' nɨyí̵ne'nɨ wá seawianí̵wɨnɨgɨnɨ. “E imóní̵wɨnɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ.]

“Gorɨxomɨ seáyɨmɨ ume'wanɨgɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

25Seyí̵ne' xwɨyí̵á yayí̵ neainarɨŋí̵pɨ —Xwɨyí̵á apɨ Jisasɨ Kiraiso nánɨ nionɨ wáí̵ urarɨŋápɨ tí̵nɨ xɨxenɨrɨnɨ. Apɨ eŋíná dánɨ ínɨmɨ yumí̵í imónɨŋí̵pɨrɨnɨ. Ínɨmɨ yumí̵í nimóga bagí̵ aiwɨ agwɨ ríná rɨxa wí̵á wókímɨxɨnɨŋí̵pɨrɨnɨ. E'má nɨmɨnɨ ŋweagí̵áyí̵ wí arí̵á nɨwiro dɨŋí̵ owɨkwí̵rópoyɨnɨrɨ Gorɨxo —O anɨŋí̵ noní̵ ŋweaŋorɨnɨ. O eŋíná dánɨ “E imóní̵wɨnɨgɨnɨ.” rárɨŋí̵pa wí̵á rókiamoagí̵áwa eagí̵ápɨ wáí̵ urɨmearɨŋwápimɨ dánɨ e'má nɨmɨnɨ ŋweagí̵áyí̵ tí̵ŋí̵ e rɨxa sɨŋánɨ áwaŋí̵ rɨnárɨnɨŋí̵pɨrɨnɨ. Xwɨyí̵á apɨ xaíwí̵ í̵á oxɨrí̵poyɨnɨrɨ seaimɨxɨpaxo, ayí̵ Gorɨxorɨnɨ. 27Dɨŋí̵ e'mí̵ saímí̵ morɨ ŋwí̵á imónɨrɨ eŋo, ayí̵ onɨrɨnɨ. Omɨ Jisasɨ Kiraiso neaiiŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨmorɨŋí̵pimɨ dánɨ yayí̵ seáyɨ e'mɨ oumeaneyɨ. “E e'wanɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ.

Copyright information for `AAK