Romans 2

“Gorɨxo ámá nɨyonɨ mí ómómɨxɨmí̵ nerí̵ná wigí̵ egí̵ápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ wiiní̵árɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Ayɨnánɨ ámá wíyo xwɨyí̵á umeararɨgí̵á wiyí̵ne'nɨ wiyí̵ne'nɨ bɨ osearɨmɨnɨ. Sí̵á yoparí̵yimɨ Gorɨxo ámá nɨyonɨ mí ómómɨxɨmí̵ yarí̵ná “Ayí̵ nánɨ í̵wí̵ apɨ eŋárɨnɨ.” urɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ tí̵gí̵áyí̵ne'manɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Ámá í̵wí̵ yarɨgí̵ápɨ nánɨ xwɨyí̵á umeararɨgí̵áyí̵ne', seyí̵ne' enɨ í̵wí̵ axí̵pɨ yarɨgí̵áyí̵ne' eŋagɨ nánɨ wínɨyo xwɨyí̵á numearɨróná sewanɨŋí̵yí̵ne' ení̵nɨŋí̵ mearɨnarɨgí̵á eŋagɨ nánɨ Gorɨxo mí ómómɨxɨmí̵ seaiarí̵ná xwɨyí̵á bɨ urɨpaxí̵ imónɨpí̵rí̵ámanɨ. 2Rɨpɨ nɨyaiwirɨ nɨjí̵á imónɨŋwɨnɨ, “Ámá sɨpí e yarɨgí̵áyo Gorɨxo xwɨyí̵á numeárɨrɨ pɨrí̵ numamorí̵ná xeŋwí̵nɨ bɨ me' xɨxenɨ ayo rí̵a wiarɨnɨ?” yaiwiŋwɨnɨ. 3Í̵wí̵ axí̵pɨ nero aí segí̵ wínɨyí̵ í̵wí̵ yarɨgí̵ápɨ nánɨ xwɨyí̵á umeararɨgí̵áyí̵ne', wínɨyo numearɨróná segí̵ axí̵pɨ egí̵ápɨ nánɨ píoɨ yaiwinarɨŋoɨ? “Xwɨyí̵á Gorɨxo neameárɨní̵ápimɨ ananɨ mu'ropaxenerɨnɨ.” rɨyaiwinarɨŋoɨ? 4Gorɨxo segí̵ í̵wí̵ yarɨgí̵ápɨ rí̵wí̵mɨnɨ omamópoyɨnɨrɨ wá nɨseawianɨrɨ seaiiŋí̵pɨ nánɨ mají̵á nimónɨróná rɨpɨ enɨ rɨseaimónarɨnɨ, “O wá ayá wí neawianɨrɨ pɨrí̵ apaxí̵ me' mɨneamamó erɨ okɨnɨmóní̵poyɨnɨrɨ xwapí̵ ayá wí xwayí̵ nanɨrɨ ŋwearɨ yarɨŋí̵pɨ peayí̵ wianɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ yarɨnɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? 5Oweoɨ, seyí̵ne' dɨŋí̵ wakɨsí̵ ninɨróná segí̵ í̵wí̵ yarɨgí̵ápɨ rí̵wí̵mɨnɨ mɨmamoarɨgí̵áyo dánɨ sí̵á Gorɨxo sɨpí ámá yarɨgí̵ápɨ nánɨ wikí̵ rí̵á ápiáwí̵nɨŋí̵ nɨwerɨ pɨrí̵ umamoní̵áyi nánɨ xí̵o pɨrí̵ seamamoní̵ápɨ wínɨ wínɨ ɨkwɨkwarɨmí̵nɨŋí̵ yárarɨŋoɨ. 6Bɨkwí̵yo re nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pa, “Gorɨxo ámáyo pɨrí̵ numamorí̵ná wonɨ wonɨ xɨxegí̵nɨ wigí̵ ne'ra ugí̵ápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ pí̵rí̵ umamoní̵árɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pa ení̵árɨnɨ. 7Ámá Gorɨxo yayí̵ neamerɨ seáyɨ e neaimɨxɨrɨ negí̵ wará urí̵ mepaxí̵ neaimɨxɨrɨ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ tí̵ŋwae'ne neaimɨxɨrɨ e'wɨnɨgɨnɨrɨ epaxí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ nero pí̵nɨ mɨwiárí̵ anɨŋí̵ miní̵ yarɨgí̵áyo o pɨrí̵ numamorí̵ná dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ tí̵gí̵áyí̵ imónɨpí̵rɨ nánɨ wimɨxɨní̵árɨnɨ. 8E nerɨ aí ámá wiwanɨŋí̵yí̵ nánɨnɨ dɨŋí̵ nɨmónɨro xwɨyí̵á nepaxɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ aríkwí̵kwí̵ nɨwiro nɨpɨkwɨnɨ mimónɨŋí̵pimɨ xí̵darɨgí̵áyo pɨrí̵ numamorí̵ná xegí̵ wikí̵ rí̵á ápiáwí̵nɨŋí̵ wearɨŋí̵pimɨ dánɨ pɨrí̵ umamoní̵árɨnɨ.

9Ámá sɨpí yarɨgí̵á ayí̵ ayo xeanɨŋí̵ mɨmenɨŋwí̵ ayɨkwí̵ mɨrɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ wímeaní̵árɨnɨ. Judayí̵ e yarɨgí̵áyo aŋɨpaxí̵ nɨwímearɨ aí e'máyí̵ e yarɨgí̵áyo enɨ wímeaní̵árɨnɨ. 10Apɨ e nɨwirɨ aí ámá naŋí̵ yarɨgí̵á ayí̵ ayo seáyɨ e umerɨ we' íkwiaŋwí̵yo ŋwɨrárɨrɨ nɨwayɨrónɨro ŋweapí̵rɨ nánɨ wiirɨ ení̵árɨnɨ. Judayí̵ e yarɨgí̵áyo aŋɨpaxí̵ e nɨwiirɨ aí e'máyo enɨ wiiní̵árɨnɨ. 11Gorɨxo ámáyo pɨrí̵ numamorí̵ná sí̵mí̵ sí̵mí̵ e nɨmerɨ pɨrí̵ umamoní̵ámanɨ. Sa ámá wigí̵ egí̵ápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ pɨrí̵ umamoní̵á eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 12Ámá Gorɨxoyá ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mayí̵ nimónɨro í̵wí̵ yarɨgí̵áyí̵ aní̵nɨpí̵rɨ nánɨ xwɨyí̵á numeárɨrí̵ná ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pimɨ dánɨ numeárɨrɨ “Joxɨ xwɨyí̵á e eánɨŋí̵ apɨ nɨwiaíkirɨ eŋí̵rí̵anɨ?” nurɨrɨ umeárɨní̵ámanɨ. E nerɨ aí ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ tí̵gí̵á í̵wí̵ yarɨgí̵áyo o apimɨ dánɨ xwɨyí̵á nurɨrɨ umeárɨní̵árɨnɨ. 13Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Ámá xí̵oyá ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pimɨ nepa mɨxí̵dí̵ surí̵má arí̵á wiárí̵áyí̵ nánɨ Gorɨxo dɨŋí̵ re yaiwiní̵ámanɨ, “Nionɨyá sɨŋwí̵yo dánɨ we' rónɨŋí̵ imónɨgí̵áyí̵rí̵anɨ?” yaiwiní̵ámanɨ. Ámá arí̵á nɨwimáná xɨxenɨ xí̵darɨgí̵áyí̵ nánɨnɨ “We' rónɨŋí̵ imónɨgí̵áyí̵rɨnɨ.” rárɨní̵árɨnɨ. 14E'máyí̵ —Ayí̵ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mayí̵ imónɨgí̵áyí̵rɨnɨ. Ayí̵ wigí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ rɨnɨŋí̵pa nerónáyí̵, ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mayí̵ imónɨŋagí̵a aiwɨ wigí̵ dɨŋí̵yo dánɨ re yaiwiarɨgí̵árɨnɨ, “Mepaxí̵ imónɨrɨ ananɨ nepaxí̵ imónɨrɨ eŋí̵pɨ, ayí̵ apɨrí̵anɨ?” yaiwiarɨgí̵árɨnɨ. 15Ayí̵ pí pí neróná wigí̵ dɨŋí̵yo dánɨ “Nionɨ e nerí̵ná sɨpí rí̵a yarɨŋɨnɨ?” yaiwinɨro “E nerí̵ná naŋí̵ rí̵a yarɨŋɨnɨ?” yaiwinɨro yarɨgí̵ápɨ sɨwá re'nɨŋí̵ inarɨgí̵árɨnɨ. Ŋwí̵ ikaxí̵ Bɨkwí̵yo eánɨŋí̵pa negí̵ xwioxí̵yo enɨ axí̵pɨ e'nɨŋí̵ reánɨnɨ? Sɨwá e'nɨŋí̵ inarɨgí̵árɨnɨ. 16Xwɨyí̵á yayí̵ neainarɨŋí̵ nionɨ rarɨŋápɨ rɨnɨŋí̵pa sí̵á Gorɨxo xegí̵ xewaxo Jisasomɨ dánɨ ámá wigí̵ egí̵ápɨranɨ, dɨŋí̵ ínɨmɨ ɨkwí̵roarɨgí̵ápɨranɨ aí, pirɨró winí̵áyi imónáná ámá nɨyonɨ wigí̵ egí̵ápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ pɨrí̵ umamoní̵árɨnɨ.

“Judayí̵ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pimɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro aí wiaíkiarɨgí̵árɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

17E nerɨ aí wiyí̵ne' “Nene Judayí̵ wí̵rɨnɨŋwae'nerɨnɨ.” rɨnarɨgí̵áyí̵ne' re yarɨgí̵árɨnɨ. Ŋwí̵ ikaxí̵ Moseso eaŋí̵pimɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roróná “Negí̵ apimɨ xí̵darɨŋwápimɨ dánɨ Gorɨxo yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵árɨnɨ.” rɨro seáyɨ e nɨmenɨro “Ámá Gorɨxoyá ayá tí̵ŋwae'ne imónɨŋwɨnɨ.” rɨro yarɨgí̵árɨnɨ. 18Seáyɨ e nɨmenɨro “Gorɨxo ámá e e'í̵rɨxɨnɨrɨ wimónarɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ rɨxa nɨjí̵á imónɨŋwɨnɨ.” rɨro “Ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pimɨ dánɨ neare'wapɨyigí̵ene eŋagɨ nánɨ naŋí̵ imónɨŋí̵pimɨ sɨŋwí̵ mí nómɨxɨrane ‘Apɨ naŋí̵ imónɨŋí̵pɨrɨnɨ.’ rɨpaxenerɨnɨ.” rɨro yarɨgí̵árɨnɨ. 19“Ámá sɨŋwí̵ supárɨgí̵áyo nene sɨŋwí̵ tí̵ŋwae'ne ananɨ nipemeámɨ upaxenerɨnɨ.” yaiwinarɨgí̵ápa seyí̵ne' dɨŋí̵ re nɨyaiwinɨro dɨŋí̵ sí̵ŋá eánɨro, “E'máyo ure'wapɨyipaxí̵ imónɨgí̵áyí̵ ámá wímanɨ. Ayí̵ nenenɨrɨnɨ.” nɨyaiwinɨro dɨŋí̵ sí̵ŋá eánɨro “E'máyí̵ Gorɨxo nánɨ mají̵á nero sí̵á yinɨŋí̵mí̵nɨŋí̵ emearɨgí̵áyo wí̵á wókímɨxɨpaxí̵ imónɨgí̵áyí̵ ámá wímanɨ. Ayí̵ nenenɨrɨnɨ.” yaiwinɨro yarɨgí̵árɨnɨ. 20“Ámá dɨŋí̵ mamó nerɨ arí̵kí yarɨgí̵áyo ayɨyumí̵ wipaxí̵ imónɨgí̵áyí̵, ayí̵ nenerɨnɨ.” yaiwinɨro “Ámá sɨnɨ niaíwí̵ dɨŋí̵ mogí̵áyo ure'wapɨyipaxí̵ imónɨgí̵áyí̵, ayí̵ nenerɨnɨ.” yaiwinɨro “Ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ tí̵ŋwae'ne eŋagwɨ nánɨ mí̵kí̵ amɨpí nánɨ nɨjí̵á imónɨrane nepaxɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨnɨ rɨrane yarɨŋwae'nerɨnɨ.” yaiwinɨro yarɨgí̵árɨnɨ. 21Seyí̵ne' e e nɨyaiwiga warɨgí̵ápɨ nepa nimónɨrí̵náyí̵, ámá wíyo ure'wapɨyarɨgí̵áyí̵ne' pí nánɨ sewanɨŋí̵yí̵ne' mɨre'wapí̵ní̵ yarɨgí̵árɨnɨ? Ámáyo “Í̵wí̵ mɨmeapanɨ.” nurɨro aí seyí̵ne' enɨ í̵wí̵ mɨmeá yarɨgí̵áyí̵ne'ranɨ? 22“Meánɨgí̵áyí̵ne', í̵wí̵ minɨpanɨ.” nurɨro aí seyí̵ne' enɨ í̵wí̵ miní̵ yarɨgí̵áyí̵ne'ranɨ? “Ámá xopaikɨgí̵ nimɨxɨro ‘Negí̵ ŋwí̵ápɨ, ayí̵ rɨpɨrɨnɨ.’ rarɨgí̵ápɨ nánɨ xwɨrí̵á neainarɨnɨ.” nɨrɨro aí seyí̵ne' aŋí̵ ŋwí̵á xopaikɨgí̵ nánɨ mɨrɨnɨŋí̵yo nɨpáwiro í̵wí̵ mɨmeapa yarɨgí̵áranɨ? 23Weyí̵ nɨmenɨro “Ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ tí̵ŋwae'ne mimónɨpa reŋwɨnɨ?” rarɨgí̵áyí̵ne', apimɨ nɨwiaíkirí̵ná pí nánɨ “Ayí̵ Gorɨxomɨ ayá mɨwimó we' íkwiaŋwí̵yo uŋwɨrárarɨŋwɨnɨ.” yaiwiarɨgí̵árɨnɨ? 24Judayí̵ne' “Gorɨxomɨ xí̵darɨŋwɨnɨ.” nɨrɨro aí sɨpí apɨ apɨ yarɨgí̵áyí̵ne' eŋagɨ nánɨ Bɨkwí̵yo xɨxenɨ rɨpɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, “Sɨpí seyí̵ne' yarɨgí̵ápimɨ dánɨ e'máyí̵ Gorɨxomɨ ikayí̵wí̵ umeararɨgí̵árɨnɨ.” E nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ seyí̵ne' nánɨ xɨxenɨ rɨnɨnɨ.

“Ámá iyí̵ sí̵mí̵ sí̵ó wákwínarɨgí̵ápimɨ dánɨ Gorɨxoyá imónarɨgí̵ámanɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

25Judayí̵ne' ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pimɨ xɨxenɨ nɨxí̵dɨrónáyí̵, segí̵ sɨwí̵ “Ámá o Gorɨxoyá imónɨŋí̵ worí̵anɨ?” yaiwipí̵rɨ nánɨ iyí̵ sí̵mí̵ sí̵ó wákwínarɨgí̵ápɨ naŋí̵ seaiipaxí̵ aí ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pimɨ nɨwiaíkirí̵náyí̵, iyí̵ sí̵mí̵ sí̵ó nɨwákwínɨro aí naŋí̵ seaiipaxí̵ mimóní̵ nerɨ mɨwákwínɨgí̵áyí̵ yapɨ imónɨŋoɨ. 26Ámá iyí̵ sí̵mí̵ sí̵ó mɨwákwínɨgí̵áyí̵ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ xɨxenɨ nɨxí̵dɨrónáyí̵, iyí̵ sí̵mí̵ sí̵ó mɨwákwínɨgí̵á aí Gorɨxo “Ayí̵ ámá nionɨyáyí̵rɨnɨ.” yaiwiarɨŋagɨ nánɨ wákwínɨgí̵áyí̵nɨŋí̵ imónɨŋoɨ. 27Judayí̵ne' ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ tí̵gí̵áyí̵ne' imónɨro iyí̵ sí̵mí̵ sí̵ó wákwínɨro egí̵áyí̵ne' aí apimɨ wiaíkíánáyí̵, e'máyí̵ —Ayí̵ iyí̵ sí̵mí̵ sí̵ó mɨwákwínarɨgí̵áyí̵rɨnɨ. Ayí̵ mɨwákwínɨgí̵á aí ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ yarɨgí̵ápimɨ dánɨ seyí̵ne' xwɨyí̵á seaxekwí̵mopaxí̵ mimónɨpa epí̵rí̵áranɨ? Oyɨ, xwɨyí̵á seaxekwí̵mopaxí̵ epí̵rí̵árɨnɨ. 28Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Segí̵ waráyo igí wegí̵á bimɨ dánɨ ámá Gorɨxoyá imónarɨgí̵ámanɨ. Wákwínarɨŋí̵ ámá Gorɨxoyá wimɨxɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ enɨ iyí̵ sí̵mí̵ seyí̵ne' sí̵ó wákwínarɨgí̵ápɨmanɨ. 29Oweoɨ, ámá nepa Gorɨxoyá imónɨgí̵áyí̵ wigí̵ xwioxí̵yo ínɨmɨ dánɨ e imónarɨgí̵árɨnɨ. Wákwínarɨŋí̵ ámá xí̵oyá wimɨxɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ, ayí̵ wigí̵ dɨŋí̵yo dánɨ imónarɨgí̵árɨnɨ. Ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ xí̵darɨgí̵ápimɨ dánɨ marí̵áɨ, kwíyí̵ Gorɨxoyápimɨ dánɨ ámá oyá imónarɨgí̵árɨnɨ. Ámá e imónɨgí̵áyo wínɨyí̵ seáyɨ e umepí̵rí̵ámanɨ. Gorɨxonɨ umení̵árɨnɨ.

Copyright information for `AAK