Romans 4

“Ebɨrí̵amo Gorɨxomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵róagɨ nánɨ ‘We' rónɨŋorɨnɨ.’ rárɨŋí̵rɨnɨ.” urɨŋí̵

1Negí̵ arí̵o írɨŋo, Ebɨrí̵amo —O nene yapɨ imónɨŋorɨnɨ. O xegí̵ eŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨmorane “Gorɨxo apimɨ dánɨ ‘Ámá we' rónɨgí̵áyí̵rɨnɨ.’ rárarɨŋí̵rí̵anɨ?” nɨrɨrane'ná píoɨ raní̵wɨnɨ? 2Arí̵o Ebɨrí̵amo xewanɨŋo eŋí̵ neánɨrɨ eŋí̵pimɨ dánɨ Gorɨxo “Gí̵ we' rónɨŋorɨnɨ.” nɨrárɨrɨ sɨŋwɨrɨyí̵, xewanɨŋo ananɨ mɨxí̵ meakí̵nɨnɨpaxí̵rɨnɨ. E nerɨ aí Bɨkwí̵yo dánɨ píoɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ? “Ebɨrí̵amo ‘Gorɨxo nepa nɨrarɨnɨ.’ nɨyaiwirɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵róagɨ nánɨ o nánɨ Gorɨxo ‘We' rónɨŋorɨnɨ.’ yaiwiárɨŋí̵rɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ nánɨ Gorɨxoyá sɨŋwí̵ tí̵ŋí̵ e dánɨ mɨxí̵ meakí̵nɨnɨpaxí̵ wí mimónɨnɨ. 4Nene nɨjí̵á rɨpɨ imónɨŋwápɨ nánɨ dɨŋí̵ omoaneyɨ. Ámá wo o xegí̵ nɨgwí̵ omɨŋí̵ e'í̵pɨ nánɨ nɨgwí̵ wíáná, “Anɨpá wíí̵pɨrɨnɨ.” yaiwiarɨŋwámanɨ. “Xegí̵ omɨŋí̵ e'í̵pɨ nánɨ xɨxenɨ wíí̵pɨrɨnɨ.” yaiwiarɨŋwárɨnɨ. 5Nɨgwí̵ omɨŋí̵ yarɨŋwápɨ nánɨ dɨŋí̵ e nɨyaiwirane aí ámá Gorɨxo “We' rónɨgí̵áyí̵rɨnɨ.” rárarɨŋí̵yí̵ nánɨ dɨŋí̵ nɨmorane'ná “Ayí̵ wigí̵ egí̵ápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ rí̵a wiarɨnɨ?” wí yaiwipaxí̵manɨ. Ámá nionɨ gí̵ eŋí̵ neánɨrɨ yarɨŋápimɨ dánɨ Gorɨxo “We' rónɨŋorɨnɨ.” orɨnɨrɨ me' sa omɨ —O ámá í̵wí̵ yarɨgí̵áyí̵ xí̵omɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵róagí̵a nɨwɨnɨrí̵ná ananɨ “We' rónɨgí̵áyí̵rɨnɨ.” rárarɨŋorɨnɨ. Omɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorí̵náyí̵, o “Ayí̵ dɨŋí̵ nɨkwí̵roarɨŋagí̵a nánɨ gí̵ we' rónɨgí̵áyí̵rɨnɨ.” yaiwiárarɨŋí̵rɨnɨ. 6Nionɨ seararɨŋápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ eŋíná mɨxí̵ ináyí̵ Depito yayí̵ ámá niɨwanɨŋonɨ eŋí̵ neánɨrɨ píránɨŋí̵ oemɨnɨrɨ yarɨgí̵ápimɨ dánɨ marí̵áɨ, yayí̵ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵ápimɨ dánɨ Gorɨxo “Gí̵ we' rónɨgí̵áyí̵rɨnɨ.” rárí̵agɨ nánɨ winarɨŋí̵pɨ nánɨ xwɨyí̵á bɨ enɨ nɨrɨrɨ re rɨŋí̵rɨnɨ, 7“Ámá wigí̵ rɨkɨkɨrí̵ó yarɨgí̵ápɨ Gorɨxo yokwarɨmí̵ wiiŋí̵ gɨyí̵ gɨyí̵ yayí̵ owinɨnɨ. Ámá wigí̵ í̵wí̵ egí̵ápɨ Gorɨxo rɨxa yokwarɨmí̵ wiíagɨ nánɨ ámɨ rí̵we'ná xwɨyí̵á mɨmeárɨnɨpí̵rí̵á imónɨgí̵á gɨyí̵ gɨyí̵ yayí̵ owinɨnɨ. 8Ámá wigí̵ í̵wí̵ egí̵ápɨ nánɨ Ámɨnáo rɨxa dɨŋí̵ peá nɨmorɨ nánɨ ámɨ ‘Sɨpí e eŋorí̵anɨ?’ mɨwiaiwipa ení̵áyí̵ yayí̵ owinɨnɨ.” Depito e rɨŋí̵rɨnɨ. 9“Yayí̵ ámá Gorɨxo ‘We' rónɨgí̵áyí̵ne'rɨnɨ.’ urárí̵í̵pimɨ dánɨ winɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ, ayí̵ ámá iyí̵ sí̵mí̵ sí̵ó wákwínɨgí̵áyí̵nɨ nánɨrɨnɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? Sí̵ó mɨwákwínɨgí̵áyí̵ nánɨ enɨ menɨranɨ? Bɨkwí̵yo xwɨyí̵á re nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ, “Gorɨxomɨ Ebɨrí̵amo dɨŋí̵ wɨkwí̵róagɨ nánɨ ‘Gí̵ we' rónɨŋí̵ worɨnɨ.’ yaiwiárɨŋí̵rɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ nene mɨŋí̵ iroarɨŋwá eŋagɨ nánɨ re nimónarɨnɨ, “Yayí̵ apɨ sí̵ó mɨwákwínɨgí̵áyí̵ nánɨ enɨrɨnɨ.” nimónarɨnɨ. 10Ebɨrí̵amo arɨge eŋáná Gorɨxo “We' rónɨŋorɨnɨ.” rárɨŋí̵rɨnɨ? Iyí̵ sí̵mí̵ rɨxa sí̵ó wákwínɨŋí̵mɨranɨ, sɨnɨ sí̵ó mɨwákwínɨŋí̵mɨranɨ? Rɨxa sí̵ó wákwínɨŋáná marí̵áɨ, sɨnɨ sí̵ó mɨwákwínɨŋáná rárɨŋí̵rɨnɨ. 11Ayí̵ rí̵wí̵yonɨ Gorɨxo sekaxí̵ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Igí weŋí̵pɨ nainenɨrí̵ná ‘Nionɨ Gorɨxoyá wonɨrí̵anɨ?’ yaiwirí̵a nánɨ iyí̵ sí̵mí̵ sí̵ó wákwíneɨ.” urí̵agɨ o dɨŋí̵ sɨnɨ sí̵ó mɨwákwínɨŋáná wɨkwí̵róagɨ nánɨ “Gorɨxo ‘We' rónɨŋorɨnɨ.’ rárɨŋonɨrí̵anɨ?” yaiwinɨ nánɨ igí apɨ eŋí̵rɨnɨ. Ayɨnánɨ Ebɨrí̵amo ámá iyí̵ sí̵mí̵ sí̵ó mɨwákwínɨgí̵á aí Gorɨxomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵róagí̵a nánɨ “We' rónɨgí̵áyí̵rɨnɨ.” rárarɨŋí̵pɨ nánɨ iwamí̵ó e'peŋo eŋagɨ nánɨ wigí̵ xiáwo írɨŋónɨŋí̵ imónɨnɨ. 12Sí̵ó wákwínɨgí̵áyí̵ nánɨ enɨ wigí̵ xiáwo írɨŋónɨŋí̵ imónɨnɨ. Dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵ró sí̵ónɨ wákwínɨgí̵áyí̵ marí̵áɨ, ámá sí̵ó nɨwákwínɨro aí Ebɨrí̵amo sí̵ó mɨwákwínɨŋáná Gorɨxomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roŋí̵pa axí̵pɨ wɨkwí̵roarɨgí̵áyí̵ nánɨ enɨ wigí̵ xiáwo írɨŋónɨŋí̵ imónɨnɨ.

“Ebɨrí̵amo dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨŋí̵pimɨ dánɨ Gorɨxo sí̵mɨmaŋí̵yo dánɨ urɨŋí̵pɨ wímeaŋí̵rɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

13Ebɨrí̵amo ŋwí̵ ikaxí̵ rɨnɨŋí̵pimɨ xí̵darɨŋagɨ nánɨranɨ, oyá iyí̵ axí̵pá imónɨgí̵áyí̵ xí̵dɨpí̵rí̵á eŋagɨ nánɨranɨ, Gorɨxo xegí̵ sí̵mɨmaŋí̵yo dánɨ “Dɨxí̵ iyí̵ axí̵pá imónɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ aŋí̵ nɨmɨnɨ segí̵ imónɨní̵árɨnɨ.” urɨŋí̵manɨ. Xí̵omɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵róagɨ nánɨ “We' rónɨŋorɨnɨ.” rárɨrɨ sí̵mɨmaŋí̵yo dánɨ e urɨrɨ eŋí̵rɨnɨ. 14Ámá dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵ró ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pimɨnɨ xí̵darɨgí̵áyo Gorɨxo Ebɨrí̵amomɨ sí̵mɨmaŋí̵yo dánɨ “E nɨseaiimí̵árɨnɨ.” urɨŋí̵pɨ nepa nɨwímearɨ sɨŋwɨrɨyí̵, ámá Gorɨxomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵áyí̵ surí̵má ero xwɨyí̵á Gorɨxo urɨŋí̵pɨ surí̵má xwí̵ánɨ uxewieárɨrɨ epaxí̵rɨnɨ. 15Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Ámá ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pimɨ xɨxenɨ oxí̵dɨmɨnɨrɨ e'í̵áyí̵ wigí̵ nɨwiaíkirɨŋí̵pimɨ dánɨ Gorɨxo pɨrí̵ umamoní̵ápɨ nánɨ yarɨgí̵árɨnɨ. E nerɨ aí ŋwí̵ ikaxí̵ mɨrɨnɨpa eŋánáyí̵, nɨwiaíkipaxí̵ imónɨŋí̵pɨ enɨ menɨnɨ. 16Ayɨnánɨ Gorɨxo Ebɨrí̵amomɨ “Joxɨmɨ dánɨ ámá nɨyonɨ naŋí̵ wiimí̵árɨnɨ.” urɨŋí̵pɨ ámáyo nɨwímearí̵ná xegí̵ bɨ mimóní̵ íníná ámáyo wá nɨwianɨrɨ anɨpá wiiarɨŋápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ oimónɨrɨ nánɨ ámáyí̵ ní̵nɨ xí̵omɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵ápimɨ dánɨnɨ owímeanɨrɨ eŋí̵rɨnɨ. Ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ tí̵gí̵áyonɨ owímeanɨrɨ eŋí̵manɨ. Ebɨrí̵amo Gorɨxomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roŋí̵pa wɨkwí̵roarɨgí̵á gɨyí̵ gɨyo enɨ owímeanɨrɨ eŋí̵rɨnɨ. O dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨŋwápɨ e'peŋo eŋagɨ nánɨ nɨnenenɨyá negí̵ arí̵o írɨŋónɨŋí̵ imónɨŋorɨnɨ. 17Bɨkwí̵yo xwɨyí̵á rɨpɨ “Gorɨxonɨ ámá gwí̵ wɨrí̵ wɨrí obaxí̵ ayá wí nánɨ xiáwo írɨŋoxɨ imóní̵wɨnɨgɨnɨrɨ simɨxí̵ɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ nionɨ seararɨŋápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ imónɨŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Ayɨnánɨ Gorɨxo —O ámá pegí̵áyí̵ ámɨ wiápí̵nɨmeapí̵rɨ nánɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ uyirɨ amɨpí sɨnɨ mimónɨŋí̵pɨ oimónɨrɨ rɨrɨ yarɨŋo, ayí̵ orɨnɨ. Ebɨrí̵amo dɨŋí̵ wɨkwí̵roŋo, ayí̵ axorɨnɨ. Ayɨnánɨ o “E nɨseaiimí̵árɨnɨ.” urɨŋí̵pɨ bɨ arí̵á mikeamonɨnɨ. Sɨnɨ sí̵mɨmaŋí̵ e tɨnɨnɨ. 18Ebɨrí̵amo Gorɨxo “Dɨxí̵ rárí̵awe'yí̵ obaxí̵ e imónɨpí̵rí̵árɨnɨ.” nɨrɨŋí̵pɨ xɨxenɨ nɨnímearɨ ámá gwí̵ wɨrí̵ wɨrí obaxí̵yí̵yá xiáwo írɨŋonɨ imóní̵ɨmɨgɨnɨrɨ yagí̵rɨnɨ. E nerɨ Gorɨxo “E nɨseaiimí̵árɨnɨ.” urɨŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨmorí̵ná “ ‘Apimɨ dánɨ xɨxenɨ e nímeaní̵árí̵anɨ?’ nɨyaiwirɨ dɨŋí̵ wikwí̵ropaxí̵manɨ.” wimóní̵agɨ aí nímeáwɨnɨgɨnɨrɨ anɨŋí̵ Gorɨxomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorɨ nɨwikwí̵móa uŋɨnigɨnɨ. 19E nerɨ xewanɨŋo imónɨŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨmorí̵ná “Xwiogwí̵ nionɨyá 100 nánɨ aŋwɨ e eŋagɨ nánɨ rɨxa yí̵wí̵ imónɨŋáonɨrí̵anɨ?” yaiwirɨ “Gí̵ apɨxí̵ Seraí enɨ rɨxa rí̵paíwí̵ imónɨŋírí̵anɨ?” yaiwirɨ nerɨ aiwɨ Gorɨxomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roŋí̵pɨ bɨ mɨwáramó anɨŋí̵ í̵á nɨxɨra nurɨ 20Gorɨxo xegí̵ sí̵mɨmaŋí̵yo dánɨ “Dɨxí̵ apɨxí̵ Seraí niaíwí̵ wo xɨrɨní̵árɨnɨ.” urɨŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorí̵ná dɨŋí̵ bɨ bɨ mɨmó omɨ yayí̵ numerɨ eŋí̵ neága nurɨ xegí̵ dɨŋí̵ wɨkwí̵roŋí̵pɨ xaíwí̵ í̵á nɨxɨra uŋɨnigɨnɨ. 21Xaíwí̵ í̵á nɨxɨra nurí̵ná re yaiwiŋɨnigɨnɨ, “Gorɨxo ‘Nɨseaiimí̵árɨnɨ.’ nɨrɨŋí̵pɨ e mepaxorí̵anɨ? Oweoɨ, aga xɨxenɨ e epaxorɨnɨ.” yaiwiŋɨnigɨnɨ. 22Ayɨnánɨ Bɨkwí̵yo nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pa Gorɨxo Ebɨrí̵amo dɨŋí̵ e wɨkwí̵roarɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ nánɨ “ ‘Gí̵ we' rónɨŋí̵ worí̵anɨ?’ yaiwiŋɨnigɨnɨ.”

23Bɨkwí̵yo dánɨ “ ‘Gí̵ we' rónɨŋí̵ worí̵anɨ?’ yaiwiŋɨnigɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ, ayí̵ Ebɨrí̵amo nánɨnɨ mɨrɨnɨnɨ. 24Nene dɨŋí̵ neaimoní̵a nánɨ enɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ. Gorɨxomɨ —Oyá dɨŋí̵ tí̵nɨ Ámɨná Jisaso xwárɨpáyo dánɨ wiápí̵nɨmeaŋí̵rɨnɨ. Omɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨŋagwɨ nánɨ “Gí̵ we' rónɨgí̵áyí̵rɨnɨ.” rárɨní̵ene dɨŋí̵ neaimoní̵a nánɨ enɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ. 25Negí̵ í̵wí̵ yarɨŋwápɨ yokwarɨmí̵ neaiiní̵a nánɨ rɨdɨyowánɨŋí̵ wirɨ nene nánɨ “We' rónɨgí̵áyí̵rɨnɨ.” rɨní̵a nánɨ xí̵oyá dɨŋí̵ tí̵nɨ xwárɨpáyo dánɨ wiápí̵nɨmearɨ eŋo, ayí̵ Jisaso dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨŋwáorɨnɨ.

Copyright information for `AAK