Romans 5

“Gorɨxo ámá xí̵o tí̵nɨ nawínɨ imóní̵í̵rɨxɨnɨrɨ Kiraiso eŋí̵pimɨ dánɨ pɨyí̵á neawí̵rɨŋí̵rɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Ayɨnánɨ Gorɨxo nene Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨŋagwɨ sɨŋwí̵ nɨneanɨrɨ “We' rónɨgí̵áyí̵rɨnɨ.” rárarɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ re rɨpaxí̵rɨnɨ, “Nene negí̵ Ámɨná Jisasɨ Kiraiso neaiiŋí̵pimɨ dánɨ rɨxa Gorɨxo tí̵nɨ nawínɨ pɨyí̵á wí̵rɨnɨŋwɨnɨ.” rɨpaxí̵rɨnɨ. 2Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨŋwápimɨ dánɨ Gorɨxo xí̵o ámáyo wá nɨwianɨrɨ wiarɨŋí̵pɨ nánɨ xe nɨjí̵á imónɨro apɨ wímeáí̵yí̵ imónɨro oe'poyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ neanɨŋenerɨnɨ. E imónɨŋwae'ne seáyɨ e Gorɨxo imónɨŋí̵pɨ sɨwá neaíwɨnɨgɨnɨrɨ dɨŋí̵ wikwí̵moarɨŋwápɨ nánɨ dɨŋí̵ nií̵á neainarɨnɨ. 3Apɨ nánɨnɨ dɨŋí̵ nií̵á neainarɨŋí̵manɨ. Xeanɨŋí̵ nene neaímearɨŋí̵pɨ nánɨ enɨ dɨŋí̵ nií̵á neainarɨŋí̵rɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Xeanɨŋí̵ neaímeaarɨŋí̵pɨ, ayí̵ xaíwí̵ neaimɨxɨnɨ nánɨ rí̵a neaímeaarɨnɨrɨ dɨŋí̵ nií̵á neainarɨŋí̵rɨnɨ. 4Nene pí pí neaímeaarɨŋí̵pɨ xaíwí̵ nɨneaimɨxa u'áná Gorɨxoyá sɨŋwí̵yo dánɨ mɨmɨwiáró yarɨŋwae'ne imónarɨŋwárɨnɨ. Mɨmɨwiáró yarɨŋwae'ne imónɨŋagwɨ nainenɨrane'ná “Seáyɨ e Gorɨxo imónɨŋí̵pɨ sɨwá neainɨní̵árí̵anɨ?” nɨyaiwirane dɨŋí̵ ikwí̵moarɨŋwárɨnɨ. 5Dɨŋí̵ e nikwí̵morane'ná rí̵paíwí̵nɨŋí̵ wí meaaní̵wámanɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Gorɨxo xegí̵ kwíyí̵ sɨxí̵ neamímoŋí̵pimɨ dánɨ xewanɨŋo sɨwá re'nɨŋí̵ neainɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ, “Nionɨ seyí̵ne' nánɨ aga wá nonarɨŋonɨrɨnɨ.” Sɨwá e'nɨŋí̵ neainɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ dɨŋí̵ nikwí̵morane'ná wí rí̵paíwí̵nɨŋí̵ meaaní̵wámanɨ. Dɨŋí̵ “E neaímeaní̵áranɨ?” nɨyaiwirane wikwí̵moarɨŋwápɨ xɨxenɨ neaímeaní̵árɨnɨ.

6Ayí̵ rɨpɨ nánɨ “Dɨŋí̵ wikwí̵moarɨŋwápɨ nánɨ rí̵paíwí̵nɨŋí̵ meaaní̵wámanɨ.” seararɨŋɨnɨ. Xámɨ Gorɨxomɨ rí̵wí̵ umoagwae'ne eŋí̵ óí̵nɨŋí̵ nerane xewanɨŋene yeáyí̵ yimɨxemeánanɨrane nánɨ wí mimónɨŋáná Gorɨxo xe oenɨrɨ wimónɨŋíná ámá Kiraiso yeáyí̵ neayimɨxemeámí̵ánɨrɨ nánɨ neapeiŋí̵rɨnɨ. 7Ámá we' rónɨŋí̵ wo nánɨ arɨrá wíɨmɨgɨnɨrɨ ananɨ pepaxí̵ imónɨgí̵áyí̵ obaxí̵ranɨ? Oweoɨ, aga wínɨ wíná árí̵ní̵ wa ámá naŋí̵ wo nánɨ arɨrá wíɨmɨgɨnɨrɨ mɨŋí̵ winɨpaxí̵ imónarɨgí̵árɨnɨ. 8E nerɨŋí̵ aiwɨ nene rɨxa ámá we' rónɨŋí̵ nimónɨmáná eŋáná marí̵áɨ, nene sɨnɨ uyí̵nií̵ wiarí̵ná Kiraiso neapeiŋí̵pimɨ dánɨ Gorɨxo nene nánɨ dɨŋí̵ sɨpí neaiŋí̵pɨ nánɨ neaíwapɨyiŋí̵rɨnɨ. 9Ayɨnánɨ re nɨyaiwirane aiwɨ, “Jisaso nɨperí̵ná xegí̵ ragí̵ pu'í̵pɨ igí̵ánɨŋí̵ neaeámóáná nene nánɨ Gorɨxo ‘We' rónɨgí̵áyí̵rɨnɨ.’ rárɨŋí̵rɨnɨ.” nɨyaiwirane aiwɨ rɨpɨ aŋɨpaxí̵ yaiwiŋwɨnɨ, “Rí̵we'ná Gorɨxo ámáyo pɨrí̵ numamorí̵ná Kiraiso eŋí̵pimɨ dánɨ yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵árɨnɨ.” yaiwiŋwɨnɨ. 10Ayí̵ rɨpɨ seararɨŋɨnɨ. Nene Gorɨxo tí̵nɨ xepɨxepá rónɨŋáná xewanɨŋo xegí̵ xewaxo peŋí̵pimɨ dánɨ xí̵o tí̵ámɨnɨ bɨpaxí̵ oimóní̵poyɨnɨrɨ pɨyí̵á neawí̵rɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ rɨpɨ aŋí̵paxí̵ yaiwiŋwɨnɨ, “Gorɨxo ámáyo pɨrí̵ numamorí̵ná rɨxa pɨyí̵á neawí̵rɨŋene xewaxo nɨwiápí̵nɨmearɨ sɨŋí̵ imónɨŋí̵pimɨ dánɨ yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵árɨnɨ.” yaiwiŋwɨnɨ. 11Apɨ nánɨnɨ dɨŋí̵ nií̵á neainarɨŋí̵manɨ. Nene negí̵ Ámɨná Jisasɨ Kiraiso —O nene Gorɨxo tí̵nɨ nawínɨ imónaní̵wá nánɨ pɨyí̵á neawí̵rɨŋorɨnɨ. O dɨŋí̵ sɨpí nɨneairí̵ná neaiiŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨmorane'ná “Xano Gorɨxo enɨ apí̵nɨŋí̵ imónɨŋorí̵anɨ?” nɨyaiwirane yayí̵ seáyɨmɨ dánɨ yarɨŋwárɨnɨ.

“Adamo eŋí̵pimɨ dánɨ ámá xwɨyí̵á meárɨnɨgí̵á nimónɨro aí Jisaso eŋí̵pimɨ dánɨ we' rónɨgí̵á imónɨgí̵árɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

12Ayɨnánɨ ámá wo maŋí̵ wiaíkiŋí̵pimɨ dánɨ xwí̵á tí̵yo ŋweagí̵áyí̵ ní̵nɨ í̵wí̵ epí̵rí̵a nánɨ e'peŋí̵rɨnɨ. Ámá o í̵wí̵ nerɨŋí̵pimɨ dánɨ peŋí̵ eŋagɨ nánɨ ámá ní̵nɨ enɨ wigí̵ í̵wí̵ nerɨŋí̵pimɨ dánɨ pearɨgí̵ápɨ xí̵meaŋí̵rɨnɨ. 13Ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ sɨnɨ meŋáná ámá í̵wí̵ ne'ra wagí̵á aiwɨ ŋwí̵ ikaxí̵ “Apɨ mepanɨ. Apɨ mepanɨ.” rɨnɨŋí̵ bɨ sɨnɨ meŋí̵ eŋagɨ nánɨ Gorɨxo wiwanɨŋí̵yí̵ ayá udunɨpaxí̵ eŋí̵pɨ íkwí̵ wɨnamɨ nɨŋwɨrára pweagí̵manɨ. 14E nerɨŋí̵ aiwɨ nene nɨjí̵á re imónɨŋwɨnɨ. Ámá Adamo tí̵ŋí̵ e dánɨ nɨŋweaxa nɨbɨro Moseso tí̵ŋí̵ e nánɨ ŋweagí̵áyí̵ ní̵nɨ nɨpe'a wagí̵árɨnɨ. Ámá ní̵nɨ Adamo —O ámá rí̵wí̵yo bɨní̵o neaiiní̵ápɨ nánɨ dɨŋí̵ moanɨ nánɨ árɨxánɨŋí̵ neaiiŋorɨnɨ. Ámá ní̵nɨ o wiaíkiŋí̵pa mɨwiaíkipa nero aí ní̵nɨ nɨpe'a wagí̵árɨnɨ.

15E nerɨ aí Gorɨxo wá nɨneawianɨrɨ anɨpá neaiiŋí̵pimɨ dánɨ imónɨŋwápɨ, ayí̵ Adamo eŋí̵pimɨ dánɨ imónɨŋwápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ menɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Ámá o wiaíkiŋí̵pimɨ dánɨ ámá obaxí̵ pegí̵á aiwɨ rɨpɨ nánɨ aŋɨpaxí̵ yaiwiŋwɨnɨ, “Gorɨxo ámáyo wá wianɨrɨ ámáo, Jisasɨ Kiraisoyɨ rɨnɨŋo ayá nurɨmɨxɨrɨ eŋí̵pimɨ dánɨ wiirɨ eŋí̵pɨ Adamo eŋí̵pimɨ seáyɨ e nɨmu'rorɨ ámá obaxí̵ ayá wíyo wímeaŋí̵rɨnɨ.” yaiwiŋwɨnɨ. 16Rɨpɨ nánɨ enɨ dɨŋí̵ nɨmorane'ná “Gorɨxo wá nɨneawianɨrɨ neaiiŋí̵pimɨ dánɨ imónɨŋwápɨ, ayí̵ Adamo eŋí̵pimɨ dánɨ imónɨŋwápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ menɨnɨ.” yaiwianí̵wɨnɨ. Adamo wiaíkiŋí̵ ná bimɨnɨ dánɨ ámá xwɨyí̵á meárɨnɨgí̵áyí̵ imónɨgí̵árɨnɨ. E nerɨŋí̵ aiwɨ Gorɨxo ámá ayá wí wiaíkiarɨŋagí̵a nɨwɨnɨmáná ayí̵ enɨ xɨxenɨ oniípoyɨnɨrɨ mɨyaiwí wá nɨwianɨrɨ wiiŋí̵pimɨ dánɨ ámá obaxí̵ we' rónɨŋagí̵áɨ rárɨnɨŋí̵yí̵ imónɨgí̵árɨnɨ. 17Nionɨ searí̵ápɨ, ayí̵ rɨpɨ seararɨŋɨnɨ. Ámá wo Gorɨxomɨ maŋí̵yo wiaíkiŋí̵pimɨ dánɨ ámá ní̵nɨ pearɨgí̵á aiwɨ rɨpɨ imónaní̵wápɨ aŋɨpaxí̵ imónɨnɨ. Nene Gorɨxo wá ayá wí nɨneawianɨrɨ wínɨyí̵ enɨ wigí̵ oniípoyɨnɨrɨ me' anɨpá “We' rónɨgí̵áyí̵ne'rɨnɨ.” nearárɨnɨŋene Jisasɨ Kiraiso neaiiŋí̵pimɨ dánɨ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵pɨ tí̵ŋwae'ne imónɨrane xí̵o tí̵nɨ nawínɨ seáyɨ e imónɨrane yaní̵wárɨnɨ. 18Ayɨnánɨ nene dɨŋí̵ rɨpɨ moanɨgɨnɨ, “Ámá ná wonɨ wiaíkiŋí̵pimɨ dánɨ ámá ní̵nɨ xwɨyí̵á meárɨnɨpaxí̵ imónɨgí̵áyí̵ imónɨgí̵ápa ámá ná wonɨ nɨperɨ we' rónɨŋí̵ eŋí̵pimɨ dánɨ ámá ní̵nɨ ‘Xwɨyí̵á mayí̵yí̵rɨnɨ.’ rɨnárɨpaxí̵ imónɨgí̵áyí̵ imónɨro dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵pɨ tí̵gí̵áyí̵ imónɨpaxí̵ imónɨro egí̵árɨnɨ.” moanɨgɨnɨ. 19Ayí̵ rɨpɨ seararɨŋɨnɨ. Ámá wo Gorɨxo “E e'ɨrɨxɨnɨ.” urɨŋí̵pɨ wiaíkiŋí̵pimɨ dánɨ ámá obaxí̵ í̵wí̵ yarɨgí̵áyí̵ imónɨgí̵ápa ámá ná wonɨ Gorɨxo “E e'ɨrɨxɨnɨ.” urɨŋí̵pɨ arí̵á nɨwirɨ xɨxenɨ xí̵dɨŋí̵pimɨ dánɨ ámá obaxí̵ “We' rónɨŋí̵ imónɨgí̵áyí̵ne'rɨnɨ.” urárɨnɨŋí̵yí̵ imónɨpí̵rí̵árɨnɨ.

20Ámá re oyaiwípoyɨnɨrɨ, “Ai, bɨ onɨmiápɨ mɨwiaíkiarɨŋwɨnɨ. Aga ayá wí wiaíkiarɨŋwɨnɨ.” oyaiwípoyɨnɨrɨ Gorɨxo Mosesomɨ ŋwí̵ ikaxí̵ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ we'yo í̵á umɨrɨŋí̵rɨnɨ. E nerɨ aí xí̵o ámá ayá wí nɨwiaíkía ugí̵ápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ wá nɨwiaga mu' wiárí̵ nɨmu'rorɨ nɨwiaga uŋí̵rɨnɨ. 21Ámá ní̵nɨ wigí̵ í̵wí̵ nerɨŋí̵pimɨ dánɨ pearɨgí̵ápa ní̵nɨ enɨ Gorɨxo wá nɨwianɨrɨ “We' rónɨŋí̵ imónɨgí̵áyí̵rɨnɨ.” rárarɨŋí̵pimɨ dánɨ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵pɨ —Apɨ negí̵ Ámɨná Jisasɨ Kiraiso eŋí̵pimɨ dánɨ neaímeaarɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apɨ tí̵gí̵áyí̵ imónɨpí̵rí̵a nánɨ wigí̵ nɨwiaíkía ugí̵ápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ wá nɨwiaga mu' wiárí̵ nɨmu'rorɨ nɨwiaga uŋí̵rɨnɨ.

Copyright information for `AAK