Romans 6

“Kiraiso tí̵nɨ nawínɨ ikárɨnɨŋwae'ne xí̵o tí̵nɨ perane wiápí̵nɨmearane eŋwae'ne'nɨŋí̵ imónɨŋwɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Gorɨxo í̵wí̵ ámá ayá wí nɨwiaíkía warɨgí̵ápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ wá nɨwiaga u'ɨmɨgɨnɨrɨ yarɨŋagɨ nánɨ píoɨ raní̵wɨnɨ? “ ‘Gorɨxo ámɨ bɨ tí̵nɨ wá oneawianɨnɨrɨ ámɨ í̵wí̵ bɨ tí̵nɨ ne'ra owaneyɨ.’ oraneyɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? 2Oweoɨ, aga wí e mɨrɨpa oyaneyɨ. Sɨnɨ í̵wí̵ mepa oe'poyɨnɨrɨ rɨxa pɨyí̵nɨŋí̵ imónɨŋwae'ne arɨge nerane í̵wí̵ ne'ra waní̵wɨnɨ? 3Rɨpɨ nánɨ seyí̵ne' sɨnɨ mají̵á rimónɨŋoɨ? Nene Kiraisɨ Jisaso tí̵nɨ ikárɨnɨŋwae'ne imónanɨ nánɨ wayí̵ nɨmearane'náyí̵, nene enɨ xí̵o peŋí̵pánɨŋí̵ nɨperane xí̵o tí̵nɨ nawínɨ ikárɨnanɨ nánɨ wayí̵ meaŋwárɨnɨ. 4Ayɨnánɨ negí̵ wayí̵ meaŋwápimɨ dánɨ Kiraiso tí̵nɨ nawínɨ nikárɨnɨrí̵ná xí̵o nɨperɨ xwí̵áyo weyárɨnɨŋí̵pánɨŋí̵ nene enɨ nɨperane xwí̵á neaweyárɨnɨŋene'nɨŋí̵ imónɨŋwanigɨnɨ. Kiraiso nɨpe'máná xanoyá eŋí̵ eánɨŋí̵ mu'rónɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ tí̵nɨ ámɨ sɨŋí̵ nerɨ wiápí̵nɨmeaŋí̵pa nene enɨ xámɨ í̵wí̵ nánɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ uyagwápɨ pí̵nɨ nɨwiárɨrane sɨŋí̵ imɨrɨŋí̵ mimónɨŋí̵pɨ oxɨraneyɨnɨrɨ wayí̵ nɨmearane'ná xwí̵á neaweyárɨnɨŋene'nɨŋí̵ imónɨŋwanigɨnɨ. 5Nene xí̵o tí̵nɨ nawínɨ nikárɨnɨrane nánɨ xí̵o peŋí̵pa nene enɨ peŋwae'ne'nɨŋí̵ imónɨŋagwɨ nánɨ rɨpɨ enɨ aŋɨpaxí̵ imónɨnɨ. Xí̵o wiápí̵nɨmeaŋí̵pa nene enɨ axí̵pɨ wiápí̵nɨmeaní̵wárɨnɨ. 6Nene nɨjí̵á re imónɨŋagwɨ nánɨ e rɨpaxí̵rɨnɨ. Í̵wí̵ nánɨ sɨnɨ áxeŋwarí̵ minɨpa yaní̵wá nánɨ xámɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ uyagwápɨ sɨnɨ muyipa e'í̵rɨxɨnɨrɨ nene Jisaso tí̵nɨ nikárɨnɨrɨ nánɨ xí̵omɨ yoxáí̵pámɨ nɨyekwɨroárɨróná xámɨ í̵wí̵ nánɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ uyagwápɨ enɨ yoxáí̵pámí̵nɨŋí̵ yekwɨrónɨŋɨnigɨnɨ. 7Ayí̵ ámá rɨxa pe'í̵áyí̵ sɨnɨ í̵wí̵ nánɨ áxeŋwarí̵ miní̵ gwí̵nɨŋí̵ wíkweawárí̵á eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 8Kiraiso pe'áná nene ení̵nɨŋí̵ peŋwá eŋagɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorane rɨpɨ enɨ yaiwiŋwɨnɨ, “O tí̵nɨ nawínɨ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ tí̵ŋwae'ne imónaní̵wárɨnɨ.” yaiwiŋwɨnɨ. 9Ayí̵ nɨjí̵á rɨpɨ imónɨŋagwɨ nánɨ e yaiwiŋwɨnɨ. Kiraiso nɨpe'máná xwárɨpáyo dánɨ nɨwiápí̵nɨmearɨ nánɨ ámɨ bɨ pení̵ámanɨ. Pɨyí̵ ámá pearɨgí̵ápimɨ sɨnɨ arí̵á wiaxí̵dɨní̵a nánɨ mimónɨnɨ. 10Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. O nɨperí̵ná ná wínánɨ í̵wí̵ ámá yarɨgí̵ápɨ nánɨ peŋɨnigɨnɨ. E nerɨ aí rɨxa nɨwiápí̵nɨmearɨ sɨŋí̵ nimónɨrɨ nɨŋwearí̵ná Gorɨxomɨ we' íkwiaŋwí̵yo ouŋwɨrárɨmɨnɨrɨ nánɨ ŋweanɨ. 11Ayɨnánɨ seyí̵ne' enɨ “Nene rɨxa peŋwae'ne'nɨŋí̵ imónɨŋwae'ne í̵wí̵ nánɨ sɨnɨ áxeŋwarí̵ miní̵ eŋwae'nerí̵anɨ?” yaiwinɨro “Kiraisɨ Jisaso tí̵nɨ nawínɨ ikárɨnɨŋwápimɨ dánɨ Gorɨxomɨ we' íkwiaŋwí̵yo uŋwɨráranɨ nánɨ sɨŋí̵ imónɨŋwae'nerí̵anɨ?” yaiwinɨro e'í̵rɨxɨnɨ.

12Ayɨnánɨ “Negí̵ wará nɨpepaxí̵ imónɨŋí̵rí í̵wí̵ nánɨ mɨŋí̵ inarɨŋwápɨ sɨnɨ yanɨ nánɨ áxeŋwarí̵ xe nɨneaiga ounɨ.” mɨyaiwipanɨ. 13Segí̵ sɨkwí̵ranɨ, we'ranɨ, í̵wí̵ nánɨ í̵eapá seaináná “Ayí̵ apɨ nánɨ rí̵a imónɨnɨ?” nɨyaiwimáná “Apɨ tí̵nɨ xe í̵wí̵ oemɨnɨ.” nɨyaiwirɨ sɨpí mepanɨ. Ámá nɨpe'máná ámɨ sɨŋí̵nɨŋí̵ imónɨgí̵áyí̵ne', sewanɨŋí̵yí̵ne' anɨŋí̵ Gorɨxoyá oimónaneyɨnɨro mɨnɨ winí̵poyɨ. Segí̵ we'ranɨ, sɨkwí̵ranɨ, apɨ tí̵nɨ Gorɨxo nánɨ we' rónɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨnɨ oyaneyɨnɨro enɨ omɨ mɨní̵nɨŋí̵ winí̵poyɨ. 14Seyí̵ne' Gorɨxoyá sɨŋwí̵yo dánɨ ámá we' rónɨŋí̵ imónɨpí̵rí̵a nánɨ ŋwí̵ ikaxí̵ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ í̵á mɨseaxeŋwɨrárɨní̵ Gorɨxo ayá nɨsearɨmɨxɨrɨ arɨrá seaiarɨŋagɨ nánɨ í̵wí̵ nánɨ í̵eapá seainarɨŋí̵pimɨ arí̵á wiaxí̵dɨpí̵rí̵a nánɨ mimónɨpa e'í̵rɨxɨnɨ.

“We' rónɨŋí̵pɨ yanɨ nánɨ áxeŋwarí̵ inɨŋwae'nerɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

15Ayɨnánɨ píoɨ ranɨre'wɨnɨ? “Ŋwí̵ ikaxí̵ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ mɨneaxeŋwɨrárɨní̵ rɨxa Gorɨxo ayá nɨnearɨmɨxɨrɨ arɨrá neaiarɨŋagɨ nánɨ ananɨ í̵wí̵ ne'ra owaneyɨ.” ranɨre'wɨnɨ? Oweoɨ, aga wí e rɨpaxí̵ menɨnɨ. 16Seyí̵ne' bikɨrainí̵ warɨgí̵áwa yarɨgí̵ápɨ nánɨ re mɨyaiwipa reŋoɨ, “ ‘Mɨraxwí̵ o nɨmenɨ nánɨ oyá xɨnáíní̵nɨŋí̵ nimónɨrɨ omɨŋí̵ owiimɨnɨ.’ nɨyaiwirɨ e nimónɨrí̵náyí̵, o pí pí urí̵í̵pimɨ arí̵á wiaxí̵dɨní̵a nánɨ xegí̵ xɨnáínɨŋí̵ imónɨŋorɨnɨ.” mɨyaiwipa reŋoɨ? Bikɨrainí̵ warɨgí̵áwa yarɨgí̵ápa seyí̵ne' enɨ axí̵pɨ imónɨŋoɨ. “Í̵wí̵ nánɨ í̵eapá neainarɨŋí̵pɨ yanɨ nánɨ rimónɨŋwɨnɨ?” nɨyaiwiro apɨnɨ í̵á nɨxɨrɨrónáyí̵, xɨnáíwayí̵ne'nɨŋí̵ nimónɨro apɨ ne'ra nu'í̵asáná aní̵nɨpí̵rí̵árɨnɨ. E mepa nero “Gorɨxo wimónarɨŋí̵pɨ yanɨ nánɨ rimónɨŋwɨnɨ?” nɨyaiwiro í̵á nɨxɨrɨrónáyí̵, xɨnáíwayí̵ne'nɨŋí̵ nimónɨro xɨxenɨ arí̵á yí̵mɨgí̵ ne'ra nu'í̵asáná we' rónɨŋí̵ imónɨpí̵rí̵árɨnɨ. 17E nɨsearɨrɨ aiwɨ seyí̵ne' xámɨ í̵wí̵ yanɨro nánɨ xɨnáíwayí̵ne'nɨŋí̵ nimónɨro áxeŋwarí̵ ninɨro aiwɨ agwɨ sɨnɨ e mɨyarɨŋoɨ. Rɨxa xwɨyí̵á seare'wapɨyarí̵ná arí̵á nɨwiro xɨrɨgí̵ápɨ xɨxenɨ oxí̵daneyɨnɨro yarɨŋoɨ. Seyí̵ne' í̵wí̵ nánɨ í̵eapá seainarɨŋí̵ áxeŋwarí̵ ninɨro gwí̵nɨŋí̵ seayinagí̵pɨ rɨxa seaíkweawárɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ we' rónɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ epí̵rí̵a nánɨ apimɨ xɨnáíwayí̵ne'nɨŋí̵ imónɨgí̵árɨnɨ. Ayɨnánɨ Gorɨxomɨ yayí̵ wiarɨŋɨnɨ. 19Ámae'ne xwɨyí̵á arí̵á nɨwirane'ná aŋí̵nɨ “Ayí̵ apɨ nánɨ rí̵a rarɨnɨ?” mɨyaiwí yarɨŋwae'ne eŋagɨ nánɨ nionɨ dɨŋí̵ re yaiwiŋɨnɨ, “Xegí̵ rɨnɨŋí̵pɨ tí̵nɨ nɨrɨrí̵ná apaxí̵ me' nɨjí̵á mimónɨpa epaxí̵ eŋagɨ nánɨ sa ámae'ne yarɨŋwápɨ tí̵nɨ nɨkumɨxɨrɨ ourɨmɨnɨ.” nɨyaiwirɨ seararɨŋɨnɨ. Xámɨ seyí̵ne' segí̵ we' nánɨranɨ, sɨkwí̵ nánɨranɨ, “Ayí̵ apɨ tí̵nɨ í̵wí̵ nánɨ rí̵a imónɨŋɨnɨ?” nɨyaiwiro xe apɨ tí̵nɨ nɨpɨkwɨnɨ mimónɨŋí̵pɨ ero rí̵á kɨroro oyaneyɨnɨrɨ neróná rɨkɨkɨrí̵ó ámɨ bɨ tí̵nɨ bɨ tí̵nɨ yagí̵ápa agwɨ ríná re e'í̵rɨxɨnɨ. Segí̵ we' nánɨranɨ, sɨkwí̵ nánɨranɨ, “Ayí̵ apɨ tí̵nɨ we' rónɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ emɨ nánɨ rí̵a imónɨŋɨnɨ?” nɨyaiwiro apɨ yanɨ nánɨ áxeŋwarí̵ oinaneyɨnɨro e'í̵rɨxɨnɨ. E nerɨŋí̵pimɨ dánɨ sɨyikwí̵ mínɨgí̵áyí̵ne' imóní̵í̵rɨxɨnɨ. 20Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Xámɨ seyí̵ne' í̵wí̵ yanɨro nánɨ xɨnáíwayí̵ne'nɨŋí̵ nimónɨro áxeŋwarí̵ ninɨróná we' rónɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ nánɨ e'í̵rɨxɨnɨrɨ mɨseaxeŋwɨrárɨnɨŋí̵rɨnɨ. 21Segí̵ í̵wí̵ xámɨ yagí̵ápɨ nánɨ “Pínɨ yagwárí̵anɨ?” nɨyaiwiro ayá seainarɨŋí̵pɨ pí naŋí̵ seaiiagí̵rɨnɨ? Ámá apimɨ dánɨ sa aní̵nɨpí̵rí̵á eŋagɨ nánɨ naŋí̵ bɨ seaiiagí̵manɨ. 22E nerɨ aí seyí̵ne' í̵wí̵ epí̵rí̵a nánɨ í̵eapá seainagí̵pimɨ dánɨ rɨxa gwí̵nɨŋí̵ seaíkweawárɨŋí̵yí̵ne' nimónɨmáná Gorɨxo wimónarɨŋí̵pɨ epí̵rí̵a nánɨ xɨnáíwayí̵ne'nɨŋí̵ nimónɨro yarɨŋagí̵a nánɨ naŋí̵ rɨpɨ seaiiarɨnɨ. Sɨyikwí̵ bɨ mínɨgí̵áyí̵ne' seaimɨxɨrɨ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵pɨ tí̵gí̵áyí̵ne' imónɨpí̵rɨ seaimɨxɨrɨ yarɨnɨ. 23Ayí̵ rɨpɨ seararɨŋɨnɨ. Ámá nɨgwí̵ omɨŋí̵ neróná wigí̵ e'í̵ápɨ nánɨ nɨgwí̵ meaarɨgí̵ápa ámá í̵wí̵ e'í̵ápimɨ dánɨ aní̵nɨpí̵rí̵árɨnɨ. E nerɨ aiwɨ Gorɨxo xɨxe nánɨ mɨniapí̵ anɨpá neaiaparɨŋí̵pɨ —Apɨ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apɨ negí̵ Ámɨná Jisasɨ Kiraiso tí̵nɨ nawínɨ ikárɨnɨŋwae'ne neaiaparɨŋí̵rɨnɨ.

Copyright information for `AAK