Romans 7

“Peŋwae'ne'nɨŋí̵ imónɨŋwae'ne ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ sɨnɨ í̵ánɨŋí̵ mɨneaxeŋwɨrárɨnɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Gí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne', ámá mɨpe' sɨnɨ sɨŋí̵ nɨŋwearí̵ná ŋwí̵ ikaxí̵ rɨnɨŋí̵pimɨ xí̵dɨpí̵rí̵a nánɨ uxeŋwɨrárɨnɨŋí̵pɨ nánɨ sɨnɨ mají̵á rimónɨŋoɨ? Ŋwí̵ ikaxí̵ rɨnɨŋí̵pɨ nánɨ nɨjí̵á imónɨgí̵áyí̵ne' eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 2Ewayí̵ ikaxí̵ rɨpɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨmorane'ná nionɨ seararɨŋápɨ ananɨ dɨŋí̵ mopaxí̵rɨnɨ. Apɨxí̵ oxí̵ nɨmeánɨrí̵ná ŋwí̵ ikaxí̵ “Oxí̵ nɨmeánɨrí̵ná o tí̵nɨ anɨŋí̵ kumɨxɨnɨrí̵ɨnɨ.” rɨnɨŋí̵pimɨ dánɨ oxo sɨnɨ ŋweaŋáná o tí̵nɨ nawínɨ ŋweaní̵a nánɨ í̵ánɨŋí̵ xeŋwɨrárɨnɨnɨ. E nerɨ aí oxo nɨperí̵náyí̵, ŋwí̵ ikaxí̵ ímɨ xegí̵ oxo nánɨ í̵ánɨŋí̵ xeŋwɨrárɨnɨŋí̵pimɨ rɨxa rakiowárɨnɨnɨ. 3Ayɨnánɨ íyá oxo mɨpe' sɨnɨ sɨŋí̵ ŋweaŋáná omɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nurɨ womɨ meánáná “Ámá o oyá apɨxírɨnɨ.” rɨpí̵rí̵árɨnɨ. E nerɨ aí íyá oxo pe'ánáyí̵, ŋwí̵ ikaxí̵ o nánɨ í̵ánɨŋí̵ xeŋwɨrárɨnɨŋí̵pimɨ rɨxa rakiowárɨní̵í̵ eŋagɨ nánɨ í nurɨ womɨ meání̵agɨ aí “Ámá o oyá apɨxírɨnɨ.” rɨpí̵rí̵ámanɨ.

4Ayɨnánɨ gí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne', ámá pegí̵áyí̵ pí pí ŋwí̵ ikaxí̵ rɨnɨŋí̵pɨ sɨnɨ í̵ánɨŋí̵ mɨxeŋwɨrárɨnɨgí̵ápa seyí̵ne' enɨ Kiraiso tí̵nɨ nawínɨ ikárɨnɨgí̵áyí̵ne', xí̵o peŋí̵pimɨ dánɨ rɨxa pegí̵á eŋagɨ nánɨ sɨnɨ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pimɨ dánɨ we' rónɨŋí̵ oimónaneyɨnɨro xí̵dɨpí̵rí̵a nánɨ í̵ánɨŋí̵ mɨseaxeŋwɨrárɨnɨ. Seyí̵ne' enɨ ámá wo tí̵nɨ —O nɨpe'máná ámɨ sɨŋí̵ nerɨ wiápí̵nɨmeaŋorɨnɨ. Seyí̵ne' enɨ ámá o tí̵nɨ nawínɨ nɨkumɨxɨnɨro Gorɨxo nánɨ neróná íkí̵á sogwí̵ naŋí̵ wearɨŋí̵na yapɨ imóní̵í̵rɨxɨnɨrɨ ŋwí̵ ikaxí̵ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ sɨnɨ í̵ánɨŋí̵ mɨseaxeŋwɨrárɨnɨ. 5Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Nene sɨnɨ Jisasomɨ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵ró ámá wigí̵ dɨŋí̵yo nɨxí̵dɨróná yarɨgí̵ápa nerane'ná í̵wí̵ nánɨ í̵eapá neainarɨŋí̵pɨ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pimɨ dánɨ sɨwánɨŋí̵ neaipiomeaagí̵rɨnɨ. E yagí̵ eŋagɨ nánɨ aní̵naní̵wá nánɨ íkí̵á sogwí̵ sɨpí wearɨŋí̵na yapɨ yagwárɨnɨ. 6E nerɨ aí rɨxa peŋwae'ne'nɨŋí̵ nimónɨrane nánɨ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵ xámɨ í̵ánɨŋí̵ neaxeŋwɨrárɨnɨŋí̵pimɨ dánɨ gwí̵nɨŋí̵ neaíkweawárɨnɨŋenerɨnɨ. Ayɨnánɨ agwɨ nene Gorɨxomɨ nuxí̵dɨrane'ná xámɨ ŋwí̵ ikaxí̵ rí̵wamɨŋí̵ eagí̵ápimɨnɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnaxí̵dɨrane yagwápimɨ me' ámɨ sɨŋí̵ bɨ, xí̵oyá kwíyí̵ neaíwapɨyarɨŋí̵pimɨ nɨxí̵dɨrɨ yarɨŋwɨnɨ.

“Ŋwí̵ ikaxí̵ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ í̵wí̵ nánɨ sɨwá neaipiomeaarɨŋí̵rɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

7Ayɨnánɨ píoɨ ranɨre'wɨnɨ? “Ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ sɨpírɨnɨ.” ranɨre'wɨnɨ? Oweoɨ, wí e rɨpaxí̵ menɨnɨ. Niɨwanɨŋonɨ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ í̵á mɨropa nerɨ sɨŋwɨrɨyí̵, arɨge nerɨ “E nerí̵ná ayí̵ í̵wí̵ rí̵a yarɨŋɨnɨ?” yaiwimɨnɨrɨ eŋárɨnɨ? Ŋwí̵ ikaxí̵ “Amɨpí wayá sɨŋwí̵ í̵wí̵ mɨwɨnɨpa erí̵ɨnɨ.” rɨnɨŋí̵pɨ meánɨpa nerɨ sɨŋwɨrɨyí̵, nionɨ arɨge apɨ nánɨ nɨjí̵á nimónɨrɨ “Sɨŋwí̵ í̵wí̵ nɨwɨnɨrí̵ná ayí̵ í̵wí̵ rí̵a yarɨŋɨnɨ?” yaiwimɨnɨrɨ eŋárɨnɨ? 8Í̵wí̵ nánɨ í̵eapá ninarɨŋí̵pɨ ŋwí̵ ikaxí̵ “Sɨŋwí̵ í̵wí̵ mɨwɨnɨpa erí̵ɨnɨ.” rɨnɨŋí̵pimɨ dánɨ ananɨ amɨpí xɨxegí̵nɨ sɨŋwí̵ í̵wí̵ owɨnɨnɨrɨ nánɨ sɨwá nipiomeaŋí̵rɨnɨ. Sɨŋwí̵ í̵wí̵ wɨnɨmí̵a nánɨ apɨ apɨ sɨwánɨŋí̵ nipiomeáagɨ apɨ e eŋárɨnɨ. Ŋwí̵ ikaxí̵ “E mepanɨ. E mepanɨ.” rɨnɨŋí̵pɨ mɨrɨnɨpa nerɨ sɨŋwɨrɨyí̵, í̵wí̵ nánɨ í̵eapá neainarɨŋí̵pɨ sɨwá wí mɨneaipiomeapaxí̵ imónɨmɨnɨrɨ eŋí̵ meŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 9Eŋíná nionɨ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ nánɨ mají̵á nimónɨrí̵ná “Ananɨ naŋonɨrɨnɨ.” nɨyaiwinɨrɨ maiwí ŋweaagárɨnɨ. Íná í̵wí̵ nánɨ í̵eapá ninarɨŋí̵pɨ nɨnɨmeámɨ sánɨŋí̵ nɨmewe'agɨ aiwɨ nionɨ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ nánɨ rɨxa nɨjí̵á nimónɨrí̵náyí̵, í̵wí̵ nánɨ í̵eapá ninarɨŋí̵pɨ saiwiárí̵nɨŋí̵ niŋí̵rɨnɨ. E níagɨ nánɨ nionɨ “Í̵wí̵ yarɨŋáonɨrí̵anɨ?” nɨyaiwinɨrɨ “Gorɨxoyá sɨŋwí̵yo dánɨ aní̵ní̵ɨmɨgɨnɨrɨ yarɨŋáonɨrí̵anɨ?” yaiwinɨŋanigɨnɨ. 10“Ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ nionɨ nɨxí̵dɨrí̵ná dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨmí̵a nánɨ imónɨŋí̵pɨrí̵anɨ?” xámɨ dɨŋí̵ e nɨyaiwirɨ aí píránɨŋí̵ nɨjí̵á nimónɨrí̵ná apɨ sɨwá re'nɨŋí̵ niŋí̵rɨnɨ, “Joxɨ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨŋoxɨmanɨ. Naní̵nɨrí̵árɨnɨ.” Sɨwá e'nɨŋí̵ niŋí̵rɨnɨ. 11Í̵wí̵ nánɨ í̵eapá ninarɨŋí̵pɨ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pimɨ dánɨ sɨwá nɨnipiomearí̵ná yapí̵ nɨníwapɨyirɨ nání̵nɨmí̵a nánɨ niŋí̵ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 12Ayɨnánɨ re nɨyaiwirane nɨjí̵á imónɨŋwɨnɨ, “Ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ Gorɨxo tí̵ámɨnɨ imónɨŋagɨ nánɨ awiaxí̵ imónɨŋí̵pɨrɨnɨ. Ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pimɨ dánɨ sekaxí̵ rɨnɨŋí̵yí̵ ní̵nɨ awiaxí̵ imónɨnɨ. We' rónɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ nánɨ rɨnɨrɨ naŋí̵ imónɨŋí̵pɨ nánɨ rɨnɨrɨ yarɨŋí̵yí̵rɨnɨ.” E nɨyaiwirane nɨjí̵á imónɨŋwɨnɨ. 13Ayɨnánɨ “Naŋí̵ imónɨŋí̵ apɨ nionɨ aní̵nɨmí̵a nánɨ nimɨxɨŋí̵rɨnɨ.” rɨmɨnɨre'ɨnɨ? Oweoɨ, wí e rɨpaxí̵ mimónɨnɨ. Gorɨxo nionɨ rɨpiau' yaiwíwɨnɨgɨnɨrɨ í̵wí̵ nánɨ í̵eapá ninarɨŋí̵pɨ xe í̵wí̵ ení̵a nánɨ wíwapɨyirɨ aní̵nɨní̵a nánɨ wimɨxɨrɨ oenɨrɨ sɨŋwí̵ nanɨŋɨnigɨnɨ, “Í̵wí̵ nánɨ í̵eapá ninarɨŋí̵pɨ re eŋí̵rí̵anɨ? Ŋwí̵ ikaxí̵pimɨ dánɨ —Apɨ naŋí̵ imónɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apimɨ dánɨ aní̵nɨmí̵a nánɨ nimɨxɨmɨnɨrɨ eŋí̵rí̵anɨ?” yaiwirɨ “Ŋwí̵ ikaxí̵ rɨnɨŋí̵pimɨ dánɨ sɨwá nipiomeaarɨŋagɨ nánɨ í̵wí̵ ayí̵ aga xwɨrí̵á ninɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨrí̵anɨ?” enɨ yaiwirɨ e'wɨnɨgɨnɨrɨ í̵wí̵ nánɨ í̵eapá ninarɨŋí̵pɨ xe í̵wí̵ ení̵a nánɨ wíwapɨyirɨ aní̵nɨní̵a nánɨ wimɨxɨrɨ oenɨrɨ sɨŋwí̵ nanɨŋɨnigɨnɨ.

“Í̵wí̵ nánɨ í̵eapá neainarɨŋí̵pɨ áxeŋwarí̵nɨŋí̵ neaiárarɨŋí̵rɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

14Nene nɨjí̵árɨnɨ. Ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pimɨ dánɨ kwíyí̵ Gorɨxoyápɨ xí̵o wimónarɨŋí̵pɨ nánɨ sɨwá neaiarɨŋagɨ aí í̵wí̵ nánɨ áxeŋwarí̵ ninárɨnɨŋonɨ eŋagɨ nánɨ nionɨ gí̵ nimónarɨŋí̵pimɨ xí̵darɨŋárɨnɨ. 15Ayí̵ rɨpɨ seararɨŋɨnɨ, “Nionɨ yarɨŋápɨ nánɨ ududí̵ ninarɨnɨ. ‘Apɨ oemɨnɨ.’ nimónarɨŋí̵pɨ me' sɨpípɨ, xwɨrí̵á ninarɨŋí̵pɨ aí yarɨŋárɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ. 16Nionɨ “Sɨpí apɨ mepa oemɨnɨ.” nimónarɨŋí̵pɨ nerí̵náyí̵, ayí̵ “Ŋwí̵ ikaxí̵ rɨnɨŋí̵pɨ naŋí̵ imónɨnɨ.” rɨnɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxení̵nɨŋí̵ nɨrɨrɨ woákí̵kí̵ yarɨŋɨnɨ. 17Ayɨnánɨ “Nionɨ sɨpí apɨ oemɨnɨ.” nimóní̵agɨ nánɨ e yarɨŋámanɨ. Í̵wí̵ í̵eapá ninarɨŋí̵ gí̵ xwioxí̵yo nɨroŋí̵pimɨ dánɨ nináná sɨpí e yarɨŋárɨnɨ. 18Nionɨ “Naŋí̵ imónɨŋí̵pɨ oemɨnɨ.” nɨnimónɨrɨ aiwɨ wí mepa nerɨ nánɨ dɨŋí̵ re nɨyaiwirɨ nɨjí̵á imónɨŋɨnɨ, “Gí̵ xwioxí̵yo —Nionɨ gí̵ dɨŋí̵yo dánɨ nɨnimónɨrɨ xí̵darɨŋápɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Gí̵ xwioxí̵yo nɨpɨkwɨnɨ mimónɨŋí̵pɨnɨ rí̵a nínɨnɨ?” nɨyaiwirɨ nɨjí̵á imónɨŋɨnɨ. 19Ayí̵ apɨrɨnɨ. “Naŋí̵ imónɨŋí̵pɨ oemɨnɨ.” nimónarɨŋí̵pɨ mepa nerɨ sɨpí “Mepa oemɨnɨ.” nimónarɨŋí̵pɨ yarɨŋárɨnɨ. 20Nionɨ “Sɨpí mepa oemɨnɨ.” nimónarɨŋí̵pɨ yarɨŋá eŋagɨ nánɨ ayí̵ niɨwanɨŋonɨ “Sɨpí apɨ oemɨnɨ.” nimóní̵agɨ nánɨ e yarɨŋámanɨ. Í̵wí̵ í̵eapá ninarɨŋí̵ gí̵ xwioxí̵yo nínɨŋí̵pimɨ dánɨ yarɨŋárɨnɨ.

21Ayɨnánɨ nionɨ íníná yarɨŋápimɨ dánɨ sɨŋwí̵ re anɨmeání̵ɨnɨ. “Naŋí̵ oemɨnɨ.” nimónarɨŋonɨ sɨpí nánɨ í̵eapá ninarɨŋí̵ gí̵ xwioxí̵yo nínɨŋí̵pɨ pí̵rí̵ nɨrakiarɨŋí̵rɨnɨ. 22Gí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ ŋwí̵ ikaxí̵ Gorɨxo rɨŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨmorí̵ná “Ayí̵ naŋí̵rɨnɨ.” nɨyaiwirɨ yayí̵ ninarɨŋagɨ aiwɨ 23gí̵ xwioxí̵yo nínɨŋí̵pimɨ dánɨ niarɨŋí̵pɨ xegí̵ bɨ imónɨŋagɨ anɨmeánɨŋɨnɨ. Gí̵ xwioxí̵yo nɨpɨkwɨnɨ mimónɨŋí̵ nínɨŋí̵pɨ, ayí̵ ŋwí̵ ikaxí̵ Gorɨxoyá gí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ “Apɨ naŋí̵ rí̵a rɨnɨnɨ?” yaiwiarɨŋápɨ tí̵nɨ apiau' mɨxí̵nɨŋí̵ inarɨŋiɨ. Apɨ nínɨŋí̵pɨ í̵wí̵ nánɨ í̵eapá ninarɨŋí̵pɨ nánɨ gwí̵nɨŋí̵ nɨjárɨnarɨnɨ. 24Ai, nionɨ e imónɨŋáonɨ eŋagɨ nánɨ íkí̵nɨŋí̵ sɨpí nimɨxárɨnɨnɨ. Wará aní̵nɨmí̵a nánɨ imónɨŋí̵rí tí̵ŋáonɨ í̵wí̵ nánɨ í̵eapá ninarɨŋí̵ gwí̵nɨŋí̵ járɨnɨŋí̵pɨ go níkweawárɨpaxí̵ imónɨnɨ? 25Ai, negí̵ Ámɨná Jisasɨ Kiraiso neaiiŋí̵pimɨ dánɨ Gorɨxo neaíkweawárɨpaxí̵ imónɨŋagɨ nánɨ omɨ yayí̵ owianeyɨ. Ayɨnánɨ nionɨ nɨra u'ápɨ, ayí̵ rɨpɨ seararɨŋɨnɨ, “Nionɨ gí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ ‘Ŋwí̵ ikaxí̵ Gorɨxo rɨŋí̵pɨ oxí̵dɨmɨnɨ.’ nɨnimónɨrɨ aiwɨ í̵wí̵ nánɨ í̵eapá ninarɨŋí̵ nánɨ gwí̵nɨŋí̵ járɨnɨŋí̵pimɨ —Apɨ nɨpɨkwɨnɨ mimónɨŋí̵ gí̵ xwioxí̵yo nínɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apimɨ xí̵darɨŋárɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ.

Copyright information for `AAK