Romans 8

“Gorɨxo wimónarɨŋí̵pimɨ xí̵daní̵wá nánɨ oyá kwíyí̵pɨ neaiapɨŋí̵rɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Ayɨnánɨ Kiraisɨ Jisaso tí̵nɨ ikárɨnɨŋwae'ne omɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵róáná “We' rónɨgí̵áyí̵rɨnɨ.” rɨnɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ nimónɨrane nánɨ sɨnɨ xwɨyí̵á bɨ neameárɨpaxí̵ mimónɨŋwɨnɨ. 2Gorɨxoyá kwíyí̵pɨ —Apɨ Kiraisɨ Jisaso tí̵nɨ ikárɨnɨŋwae'ne dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ tí̵ŋwae'ne imónanɨ nánɨ neaimɨxarɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apɨ dɨŋí̵ neaxɨxe'roarɨŋí̵pimɨ dánɨ í̵wí̵ nánɨ í̵eapá neainarɨŋí̵ nene neaaní̵nɨmɨxarɨŋí̵pɨ neaíkweawárɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ “Sɨnɨ xwɨyí̵á neameárɨpaxí̵ mimónɨŋwɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ. 3Ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ oxí̵daneyɨnɨrí̵ná nɨpɨkwɨnɨ mimónɨŋí̵ xwioxí̵yo neaínɨŋí̵pimɨ dánɨ eŋí̵ mɨneaeánarɨŋagɨ nánɨ nene mepaxí̵ imónɨŋwápɨ, ayí̵ Gorɨxo neaiiŋí̵rɨnɨ. Xegí̵ xewaxo —O wará í̵wí̵ nánɨ í̵eapá neainarɨŋene inɨŋwápa axí̵pɨ inɨŋorɨnɨ. O negí̵ í̵wí̵ yarɨŋwápɨ yokwarɨmí̵ neaiinɨ nánɨ Gorɨxo rɨdɨyowánɨŋí̵ oenɨrɨ nɨwí̵re'napɨrí̵ná í̵eapá neainarɨŋí̵pɨ nánɨ gwí̵nɨŋí̵ neajárɨŋí̵pimɨ xwɨyí̵á umeárɨŋí̵rɨnɨ. 4Agwɨ nene nɨpɨkwɨnɨ mimónɨŋí̵ negí̵ xwioxí̵yo neaínɨŋí̵pimɨ nɨxí̵dɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ marí̵áɨ, xegí̵ kwíyí̵pɨ e e'í̵rɨxɨnɨrɨ e e'í̵rɨxɨnɨrɨ sɨwá neaiarɨŋí̵pimɨ nɨxí̵dɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ ŋwí̵ ikaxí̵ Gorɨxo xí̵o rɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ xí̵danɨ nánɨ í̵eapá nánɨ gwí̵nɨŋí̵ neajárɨŋí̵pimɨ xwɨyí̵á umeárɨŋí̵rɨnɨ.

5Ámá nɨpɨkwɨnɨ mimónɨŋí̵ wigí̵ xwioxí̵yo ínɨŋí̵pimɨ xí̵darɨgí̵áyí̵ apɨnɨ sí̵mí̵ e tɨnarɨgí̵árɨnɨ. Ámá Gorɨxoyá kwíyí̵pɨ sɨwá wiarɨŋí̵pimɨ xí̵darɨgí̵áyí̵ enɨ apɨ sí̵mí̵ e tɨnarɨgí̵árɨnɨ. 6Ámá nɨpɨkwɨnɨ mimónɨŋí̵ wigí̵ xwioxí̵yo ínɨŋí̵pɨ sí̵mí̵ e tɨnarɨgí̵áyí̵ naní̵nɨpí̵rí̵a aiwɨ ámá Gorɨxoyá kwíyí̵pɨ sɨwá wiarɨŋí̵pɨ sí̵mí̵ e tɨnarɨgí̵áyí̵ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ tí̵gí̵áyí̵ imónɨro nɨwayɨrónɨro ŋwearo epí̵rí̵árɨnɨ. 7Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Ámá nɨpɨkwɨnɨ mimónɨŋí̵ xwioxí̵yo ínɨŋí̵pɨ sí̵mí̵ e nɨtɨnɨrɨ yarɨgí̵áyí̵ “Ŋwí̵ ikaxí̵ Gorɨxoyápɨ xí̵dɨpaxenerí̵anɨ?” mɨyaiwí nero nánɨ omɨ sí̵mí̵ tí̵nɨ nɨwiro yarɨgí̵áyí̵rɨnɨ. E yarɨgí̵áyí̵ ŋwí̵ ikaxí̵ Gorɨxoyá wí epaxí̵ mimónɨgí̵áyí̵rɨnɨ. 8Nɨpɨkwɨnɨ mimónɨŋí̵ xwioxí̵yo ínɨŋí̵pɨ yanɨ nánɨ imónɨgí̵áyí̵ Gorɨxo yayí̵ winɨní̵a nánɨ enɨ wí epaxí̵ menɨnɨ.

9Nɨpɨkwɨnɨ mimónɨŋí̵ xwioxí̵yo ínɨŋí̵pimɨ xí̵darɨgí̵áyí̵ e nimónɨro aí seyí̵ne' axí̵pɨ gwí̵nɨŋí̵ mɨseajárɨní̵ Gorɨxoyá kwíyí̵pɨ apɨ e'í̵rɨxɨnɨrɨ apɨ e'í̵rɨxɨnɨrɨ sɨwá seaiarɨŋí̵pimɨ xí̵darɨgí̵áyí̵ne'rɨnɨ. Kwíyí̵ Gorɨxoyá nepa segí̵ xwioxí̵yo searoŋánáyí̵, e imónɨgí̵áyí̵ne'rɨnɨ. Ámá go gomɨ Kiraisoyá kwíyí̵pɨ mɨroŋánáyí̵, ayí̵ oyáo mimónɨŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 10Kiraiso xegí̵ kwíyí̵pimɨ dánɨ segí̵ xwioxí̵yo searoŋánáyí̵, í̵wí̵ egí̵ápɨ nánɨ segí̵ wará nɨpepí̵rí̵a nánɨ rɨxa imónɨŋagɨ aí Gorɨxo “We' rónɨgí̵áyí̵rɨnɨ.” rɨxa rárɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ segí̵ dɨŋí̵pɨ rɨxa nɨyɨmɨŋí̵ imónɨnɨ. 11Kwíyí̵ Gorɨxoyápɨ —Apɨ Jisaso xwárɨpáyo dánɨ wiápí̵nɨmeaŋí̵pɨrɨnɨ. Apɨ segí̵ xwioxí̵yo searoŋánáyí̵, Kiraisɨ Jisaso, pɨyí̵ e'áná ámɨ sɨŋí̵ wimɨxɨŋo seyí̵ne' enɨ segí̵ warápɨ —Apɨ urí̵ epaxí̵ imónɨŋí̵pɨrɨnɨ. Segí̵ warápɨ xegí̵ kwíyí̵ seyí̵ne' searoŋí̵pimɨ dánɨ sɨŋí̵ seaimɨxɨní̵árɨnɨ.

“Kwíyí̵ Gorɨxoyápɨ xí̵oyá niaíwí̵ imónanɨ nánɨ neaimɨxɨŋí̵rɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

12Ayɨnánɨ gí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne', rɨpɨ osearɨmɨnɨ, “Gorɨxo naŋí̵ bɨ rɨxa e neaiirɨ bɨ sɨnɨ neaiirɨ ení̵á eŋagɨ nánɨ nene nɨpɨkwɨnɨ mimónɨŋí̵ negí̵ xwioxí̵yo ínɨŋí̵pimɨ xí̵danɨ nánɨ sɨnɨ í̵ánɨŋí̵ mɨneaxeŋwɨrárɨní̵ rɨxa xegí̵ kwíyí̵pɨ sɨwá neainarɨŋí̵pimɨ xí̵danɨ nánɨ í̵ánɨŋí̵ neaxeŋwɨrárɨnɨnɨ.” osearɨmɨnɨ. 13Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Seyí̵ne' nɨpɨkwɨnɨ mimónɨŋí̵ ínɨŋí̵pimɨ nɨxí̵dɨrónáyí̵, naní̵nɨpí̵rí̵árɨnɨ. E nerɨ aí Gorɨxoyá kwíyí̵pɨ seaíwapɨyarɨŋí̵pimɨ nɨxí̵dɨrɨŋí̵yo dánɨ í̵wí̵ nánɨ í̵eapá seainarɨŋí̵pɨ pɨkímoarɨgí̵ápánɨŋí̵ nerí̵náyí̵, dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ tí̵gí̵áyí̵ne' imónɨpí̵rí̵árɨnɨ. 14Ámá Gorɨxoyá kwíyí̵pɨ xe nɨneaipemeámɨ u'wɨnɨgɨnɨrɨ xɨxenɨ xí̵darɨgí̵áyí̵, ayí̵ Gorɨxoyá niaíwí̵nɨŋí̵ imónɨŋoɨ. 15Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Kwíyí̵ Gorɨxo sɨxí̵ seamímoŋí̵pɨ, ayí̵ ámɨ xí̵omɨ wáyí̵ owípoyɨnɨrɨ gwí̵ omɨŋí̵ yarɨgí̵áyí̵ne'nɨŋí̵ imónɨpí̵rɨ nánɨ seaimɨxɨŋí̵manɨ. Oweoɨ, kwíyí̵ o neaiapɨŋí̵pɨ niaíwí̵ xí̵oyá piaxí̵ mearɨŋí̵ wínɨŋí̵ oimóní̵poyɨnɨrɨ seaimɨxɨŋí̵rɨnɨ. E neaimɨxɨŋí̵pimɨ dánɨ Gorɨxomɨ “Ápoxɨnɨ, Raráoxɨnɨ.” urarɨŋwárɨnɨ. 16Nene negí̵ dɨŋí̵ nɨmorane “Niaíwí̵ Gorɨxoyae'nerí̵anɨ?” nɨyaiwinɨrane'ná oyá kwíyí̵ xamɨŋí̵pɨ sopɨŋí̵ neawarɨŋí̵rɨnɨ. 17Nene niaíwí̵ Gorɨxoyae'ne eŋagwɨ nánɨ o mɨnɨ neaiapɨmí̵ánɨrɨ tɨŋí̵pɨ meaní̵wárɨnɨ. Apɨ nɨmearane'ná Kiraiso tí̵nɨ nawínɨ meaní̵wárɨnɨ. Rí̵nɨŋí̵ o meaŋí̵pa agwí̵ ríná nene enɨ xe oneaímeáwɨnáyí̵, rí̵we'ná o tí̵nɨ neaiapɨmí̵ánɨrɨ tɨŋí̵pɨ nɨmearane'ná o tí̵nɨ nawínɨ nikí̵nɨrane seáyɨ e imónaní̵wárɨnɨ.

“Rí̵we'ná Gorɨxo tí̵nɨ nɨŋwearane seáyɨ e imónaní̵wárɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

18Nionɨ aŋí̵namɨ dánɨ seáyɨ e imónɨŋí̵ nene neaímeaní̵ápɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨmorí̵ná dɨŋí̵ re yaiwiarɨŋárɨnɨ, “Apɨ aga seáyɨ e imónɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ rí̵nɨŋí̵ agwɨ ríná nímeaarɨŋí̵pɨ, ayí̵ sɨpípiarí̵anɨ?” nɨyaiwirɨ paimɨmí̵ wiarɨŋárɨnɨ. 19Amɨpí Gorɨxo xwí̵á tí̵yo nimɨxɨrɨ tɨŋí̵ íkí̵áranɨ, naŋwí̵ranɨ, ámáranɨ, nɨpɨnɨ xegí̵ niaíwí̵ imónɨgí̵áyí̵ piaumɨmí̵ winɨní̵ápɨ nánɨ sí̵mí̵ nɨxeadí̵pe'nɨro wenɨŋí̵ nero ŋweaŋoɨ. 20Ayí̵ rɨpɨ nánɨ e nerɨ ŋweaŋoɨ. Amɨpí o imɨxɨŋí̵pɨ Adamo í̵wí̵ e'pe'áná urí̵ ne'ra u'wɨnɨgɨnɨrɨ ramɨxɨŋí̵yí̵ anɨŋí̵ mɨramɨxárɨnɨpa erɨ seáyɨ e imónɨŋí̵ niaíwí̵ Gorɨxoyae'ne gwí̵nɨŋí̵ neaíkweaawáráná imónaní̵wápɨ tí̵nɨ axí̵pɨ imónɨrɨ e'wɨnɨgɨnɨrɨ ramɨxárɨŋí̵rɨnɨ. Amɨpí xí̵o imɨxɨŋí̵pɨ xegí̵pɨ ramɨxárɨnɨŋí̵manɨ. Rí̵we'ná ámɨ píránɨŋí̵ imɨxí̵ɨmɨgɨnɨrɨ Gorɨxo ramɨxárɨŋí̵rɨnɨ. 22Nene nɨjí̵árɨnɨ. Apɨxí̵ niaíwí̵ xɨrɨmɨnɨrɨ nánɨ “yeyɨ” rɨrɨ rí̵nɨŋí̵ winɨrɨ yarɨŋí̵pa amɨpí ní̵nɨ Gorɨxo imɨxɨŋí̵yí̵ enɨ ámɨ mɨramɨxárɨnɨŋí̵ imónɨmí̵ánɨrɨ nánɨ axí̵pí̵nɨŋí̵ “yeyɨ” rɨrɨ rí̵nɨŋí̵ winɨrɨ yarɨŋí̵rɨnɨ. 23“Yeyɨ” rɨrɨ rí̵nɨŋí̵ winɨrɨ yarɨŋí̵pɨ, ayí̵ apɨnɨ marí̵áɨ, ámae'ne Gorɨxoyá kwíyí̵pɨ —Apɨ amɨpí ná rí̵wí̵yo neaiapɨmí̵ánɨrɨ nɨwákwíní̵nɨŋí̵ neaiapɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apɨ tí̵ŋwae'ne enɨ Gorɨxo negí̵ warápɨ sɨŋí̵ inanɨ nánɨ nearoayírorɨ xí̵o xegí̵ piaxí̵ neamenɨ nánɨ neaimɨxɨrɨ ení̵íná nánɨ “yeyɨ” nɨrɨrane xwayí̵ nanɨrane ŋweaŋwɨnɨ. 24Gorɨxo yeáyí̵ neayimɨxemeáagɨ nánɨ amɨpí naŋí̵ xí̵o neaiiní̵ápɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨwikwí̵morɨ ŋweaŋwɨnɨ. E nerɨ aí amɨpí nene dɨŋí̵ nɨwikwí̵móa warɨŋwápɨ rɨxa nɨneaímearɨ sɨŋwɨrɨyí̵, sɨnɨ apɨ oneaímeanɨrɨ dɨŋí̵ wikwí̵mopaxí̵ menɨnɨ. Ámá dɨŋí̵ wikwí̵moarɨgí̵ápɨ rɨxa wímeááná sɨnɨ apɨ nánɨ dɨŋí̵ mɨwikwí̵mopa yarɨŋagí̵a nanɨ rarɨŋɨnɨ. 25E nerɨ aí nene “Gorɨxo seáyɨ e imónɨŋí̵ apɨ neaimɨxɨní̵árɨnɨ.” yaiwiarɨŋwápɨ sɨnɨ mɨneaímeapa eŋáná dɨŋí̵ nɨwikwí̵morane'náyí̵, sí̵mí̵ nɨxeadí̵pe'nɨrane gínɨ gíná neaímeanɨrí̵enɨŋoɨnɨrɨ anɨŋí̵ miní̵ xwayí̵ nanɨrɨ ŋweaarɨŋwárɨnɨ.

26Negí̵ dɨŋí̵ wikwí̵moarɨŋwápimɨ dánɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ ínarɨŋwápa Gorɨxoyá kwíyí̵pɨ enɨ omɨ dɨŋí̵ owɨkwí̵roaneyɨnɨrɨ nerí̵ná eŋí̵ meánɨŋwae'ne arɨrá neaiarɨŋí̵rɨnɨ. Omɨ rɨxɨŋí̵ nurɨrane'ná “Apɨ urɨpaxí̵rí̵anɨ?” mɨyaiwí mají̵á yarɨŋagwɨ aí kwíyí̵ xamɨŋí̵pɨ xwɨyí̵á tí̵nɨ murɨpaxí̵ imónɨŋí̵ ararɨxí̵ nɨrɨrí̵ná apaxí̵pánɨŋí̵ nimónɨrɨ neaurɨyarɨŋí̵rɨnɨ. 27Neaurɨyarí̵ná Gorɨxo —O ananɨ ámáyá xwioxí̵yo adadí̵ nɨwirɨ pí pí dɨŋí̵ moarɨgí̵ápɨ nánɨ nɨjí̵á imónarɨŋorɨnɨ. O xegí̵ kwíyí̵pɨ xí̵oyá ámae'ne nánɨ nɨneaurɨyirí̵ná gí̵ ámáyí̵ e imóní̵í̵rɨxɨnɨrɨ wimónarɨŋí̵pɨnɨ neaurɨyarɨŋagɨ nánɨ pí pí urarɨŋí̵pɨ nánɨ ananɨ nɨjí̵á imónɨnɨ. 28Nene nɨjí̵á re imónɨŋwɨnɨ. Amɨpí ní̵nɨ Gorɨxomɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ uyarɨgí̵áyo wímeaarɨŋí̵pɨ naŋí̵ imónɨŋí̵pɨranɨ, sɨpí imónɨŋí̵pɨranɨ, oyá dɨŋí̵ tí̵nɨ naŋí̵ wimɨxɨní̵a nánɨ wímeaarɨŋí̵rɨnɨ. Ámá xí̵oyá imóní̵í̵rɨxɨnɨrɨ yaiwiáragí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ imóní̵í̵rɨxɨnɨrɨ we'yo í̵á umɨrɨŋí̵yo e wiiarɨŋí̵rɨnɨ. 29Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Ámá amɨpí ní̵nɨ sɨnɨ mimónɨŋáná xí̵o yeáyí̵ uyimɨxemeaní̵a nánɨ xámɨ nɨjí̵á imónɨŋí̵yí̵ xewaxo imónɨŋí̵pa ayí̵ enɨ axí̵pɨ nimónɨrí̵ná Kiraiso xɨráónɨŋí̵ imónɨrɨ xogweá obaxí̵nɨŋí̵ tí̵ŋo imónɨrɨ ení̵a nánɨ repeárɨŋí̵rɨnɨ. 30Repeárɨŋí̵yo apɨnɨ nɨwirɨ pí̵nɨ mɨwiárí̵ ámá xí̵oyá imóní̵í̵rɨxɨnɨrɨ we'yo í̵á umɨrɨŋí̵rɨnɨ. We'yo í̵á umɨrɨŋí̵yo apɨnɨ nɨwirɨ pí̵nɨ mɨwiárí̵ “Gí̵ íwo upeiŋí̵pimɨ dánɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨŋagí̵a nánɨ we' rónɨŋí̵ imónɨgí̵áyí̵rɨnɨ.” rárɨŋí̵rɨnɨ. E rárɨŋí̵yo apɨnɨ nɨwirɨ pí̵nɨ mɨwiárí̵ seáyɨ e xí̵o imónɨŋí̵pa ayí̵ enɨ axí̵pɨ imónɨpí̵rí̵a nánɨ wimɨxɨŋí̵rɨnɨ.

“Dɨŋí̵ sɨpí Gorɨxo nene nánɨ neaiarɨŋí̵pɨ wí pí̵rí̵ rakipaxí̵ mimónɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

31Gorɨxo apɨ apɨ e neaiiŋí̵ eŋagɨ nánɨ píoɨ ranɨre'wɨnɨ? O nene tí̵nɨ nawínɨ imónɨŋagwɨ nánɨ go sí̵mí̵ tí̵nɨ neaipaxí̵ imónɨnɨ? Oweoɨ, wí e mimónɨnɨ. 32O xegí̵ xewaxomɨ kíyí̵ mɨmiau'ní̵ nene nánɨ xe opɨkípoyɨnɨrɨ urowáre'napɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ nene re mɨyaiwipaxí̵ reŋwɨnɨ, “O ayí̵ enɨ xɨxe oniípoyɨnɨrɨ mɨyaiwí xí̵oyá xewaxo anɨpá wí̵re'napí̵agɨ nánɨ amɨpí xí̵omɨ píránɨŋí̵ xí̵dɨpaxí̵ imónanɨ nánɨ imónɨŋí̵pɨ enɨ ananɨ neaiapɨní̵árɨnɨ.” mɨyaiwipaxí̵ reŋwɨnɨ? 33Gorɨxo í̵á yɨyamɨxɨmí̵ neaiŋene go xwɨyí̵á neaxekwí̵mopaxí̵ imónɨnɨ? Oweoɨ, wí e mimónɨnɨ. Nene nánɨ “We' rónɨŋí̵ imónɨgí̵áyí̵rɨnɨ.” rárɨŋo, sa Gorɨxo eŋagɨ nánɨ 34ámá go negí̵ í̵wí̵ eŋwápɨ nánɨ xwɨyí̵á neameárɨpaxí̵ imónɨnɨ? Oweoɨ, ayí̵ rɨpɨ nánɨ wí e mimónɨnɨ. Jisasɨ Kiraiso —O nene nánɨ peŋorɨnɨ. Apɨnɨ me' ámɨ nɨwiápí̵nɨmearɨ xano tí̵nɨ xɨxenɨ nimónɨrɨ xegí̵ we' náu'mɨnɨ ŋweaŋorɨnɨ. E nɨŋwearí̵ná apaxí̵pánɨŋí̵ nimónɨrɨ rɨxɨŋí̵ neaurɨyarɨŋorɨnɨ. O apaxí̵pánɨŋí̵ nimónɨrɨ rɨxɨŋí̵ neaurɨyarɨŋagɨ nánɨ ámá xwɨyí̵á neameárɨpaxí̵ wo menɨnɨ. 35Kiraiso nene nánɨ dɨŋí̵ sɨpí nɨwirɨ neaiiŋí̵pɨ pí pí̵rí̵ rakipaxí̵ imónɨnɨ? Xeanɨŋí̵ neaímeáánáranɨ, rí̵mewá nɨneairí̵náranɨ, ámá wí xwɨraimɨmí̵ neaikɨxe'ánáranɨ, aiwá nánɨ dí̵wí̵ nikeamónɨrane'náranɨ, íkwauyɨxí̵ nimónɨrane'náranɨ, ámá wí mɨyí̵ó rárí̵áyo nene nurí̵kwínɨrí̵náranɨ, kirá tí̵nɨ rɨrómí̵ neaiarí̵náranɨ, apɨ nɨpɨnɨ nɨneaímearɨ aiwɨ Kiraiso dɨŋí̵ sɨpí nɨwirɨ neaiiŋí̵pɨ wí pí̵rí̵ rakipaxí̵ mimónɨnɨ. 36Nionɨ seararɨŋápɨ Bɨkwí̵yo nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵ rɨpɨ tí̵nɨ xɨxenɨ imónɨnɨ, “Nene Gorɨxoxɨnɨyae'ne imónɨŋagwɨ nánɨ íníná pɨpɨkímí̵ neaianɨro yarɨgí̵árɨnɨ. ‘Naŋwí̵ nɨpɨkianí̵wá nánɨ rí̵a imónɨnɨ?’ nɨyaiwiro pɨkiarɨgí̵ápa neaiapɨkiarɨgí̵árɨnɨ.” Nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵ apɨ nionɨ seararɨŋápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ imónɨnɨ. 37Apɨ nɨpɨnɨ neaímeaarɨŋagɨ aiwɨ negí̵ dɨŋí̵ sɨxí̵ neayiŋomɨ dánɨ xopɨrárí̵nɨŋí̵ nɨwirane'ná mɨgí̵ nɨwimɨxɨrane xopɨrárí̵ wiarɨŋwárɨnɨ. 38Nionɨ rɨpɨ aga nipɨmónɨnɨ, “Nene nɨperí̵náranɨ, sɨnɨ xwí̵á tí̵yo nɨŋwearí̵náranɨ, aŋí̵nají̵ranɨ, imí̵óranɨ, amɨpí agwɨ ríná imónɨŋí̵pɨranɨ, amɨpí rí̵we'ná imónɨní̵ápɨranɨ, aŋí̵ pɨrí̵yo dáŋí̵ eŋí̵ eánɨŋí̵ imónɨgí̵áyí̵ranɨ, 39aŋí̵nají̵ tí̵ŋí̵mɨnɨ imónɨŋí̵pɨranɨ, xwánají̵ tí̵ŋí̵mɨnɨ imónɨŋí̵pɨranɨ, ai amɨpí ní̵nɨ Gorɨxo imɨxɨŋí̵yí̵ wí dɨŋí̵ sɨpí o nene nánɨ neaiarɨŋí̵pɨ —Apɨ Ámɨná Jisasɨ Kiraiso neaiiŋí̵pimɨ dánɨ sɨwá neaiŋí̵pɨrɨnɨ. Apɨ wí pí̵rí̵ rakipaxí̵ menɨnɨ.” nipɨmónɨnɨ.

Copyright information for `AAK