Titus 1

Poronɨ —Nionɨ Gorɨxoyá xɨnáíní̵nɨŋí̵ nimónɨrɨ omɨŋí̵ wiiarɨŋá wonɨrɨnɨ. Jisasɨ Kiraisoyá wáí̵ wurɨmeiarɨŋá wonɨrɨnɨ. Ayí̵ Gorɨxo ámá nionɨyá oimóní̵poyɨnɨrɨ í̵á yɨyamɨxɨmí̵ yagí̵yí̵ xí̵omɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roro xwɨyí̵á nepaxɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ —Apɨ ámá Gorɨxomɨ píránɨŋí̵ nɨxí̵dɨróná epaxí̵pɨ nánɨpɨrɨnɨ. Apɨ nánɨ xɨxenɨ nɨjí̵á imónɨro epí̵rí̵a nánɨ wáí̵ wurɨmeiarɨŋá wonɨrɨnɨ. Nionɨ dɨŋí̵ re nɨyaiwirɨ wikwí̵moŋɨnɨ, “Ámá Gorɨxomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵áyí̵ wí maní̵ní̵ anɨŋí̵ ŋweapí̵rí̵a nánɨ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ sɨxí̵ umímoní̵árɨnɨ.” nɨyaiwirɨ nɨwikwí̵morí̵ná wáí̵ wurɨmeiarɨŋá wonɨrɨnɨ. Dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ apɨ, ayí̵ Gorɨxo —O yapí̵ wí rɨpaxomanɨ. O amɨpí wí sɨnɨ mimɨxárɨŋí̵mɨ dánɨ re rárɨŋí̵pɨrɨnɨ, “Dɨŋí̵ nɨkwí̵ropí̵rí̵áyí̵ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ tí̵gí̵áyí̵ imónɨpí̵rí̵árɨnɨ.” rárɨŋí̵pɨrɨnɨ. Xewanɨŋo rárɨŋíná imónáná ámá xwɨyí̵á xí̵oyá wáí̵ urí̵í̵rɨxɨnɨrɨ nurowáre'napɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ xwɨyí̵á apɨ sɨŋánɨ wí̵á ónɨŋí̵rɨnɨ. Xwɨyí̵á apɨ Gorɨxo —O yeáyí̵ neayimɨxemeaarɨŋorɨnɨ. O nionɨ xwɨyí̵á apɨ ámáyo wáí̵ urɨmemí̵a nánɨ “Apɨ Poromɨ í̵ánɨŋí̵ wiepí̵xí̵niasíɨmɨgɨnɨ.” rárɨŋí̵rɨnɨ. Nionɨ Taitasoxɨ —Joxɨ dɨŋí̵ nene ɨkwí̵roŋwápa ɨkwí̵roŋoxɨ eŋagɨ nánɨ gí̵ niaíwí̵nɨŋí̵ imónɨŋoxɨrɨnɨ. Joxɨ nánɨ payí̵ rɨna nearɨ mónaparɨŋɨnɨ. Negí̵ ápo Gorɨxo tí̵nɨ Kiraisɨ Jisaso —O nene yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵orɨnɨ. O tí̵nɨ awau' wá rɨwianɨri joxɨ nɨwayɨrónɨrɨ ŋwearɨ nánɨ simɨxɨri oe'piyɨ.

Ámá Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyo wipeŋweapaxí̵imónɨpí̵rí̵áwa nánɨrɨnɨ.

Ayí̵ joxɨ rɨpɨ e'wɨnɨgɨnɨrɨ pɨrɨŋwí̵ yoí̵ Kɨritɨyɨ rɨnɨŋí̵pimɨ rɨwárɨŋárɨnɨ. Nionɨ sɨnɨ píránɨŋí̵ we' mɨroárí̵ápɨ joxɨ we' roárɨrɨ nionɨ rɨrárɨŋápa aŋí̵ gɨpɨ gɨpɨ Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyí̵ ŋweagí̵ápimɨ ámá wí wipeŋweapí̵rí̵a nánɨ urí̵pearɨ e'wɨnɨgɨnɨrɨ e rɨwárɨŋárɨnɨ. Ámá wo nánɨ “Omɨ orí̵peámɨnɨ.” nɨyaiwirí̵ná “Apɨ apɨ e imónɨŋorí̵anɨ?” nɨyaiwirɨ sɨŋwí̵ wɨnaxí̵dí̵ɨrɨxɨnɨ. Ámá wí xwɨyí̵á mumeárɨpaxo eŋagɨ sɨŋwí̵ wɨnɨrɨ apɨxí̵ ná wínɨ meaŋo eŋagɨ wɨnɨrɨ xegí̵ niaíwí̵ Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roro ámá wí xwɨyí̵á re umearɨpaxí̵ mimónɨpa ero, “Ayí̵ rɨkɨkɨrí̵ó nero aríkwí̵kwí̵ yarɨgí̵áyí̵rɨnɨ.” umearɨpaxí̵ mimónɨpa ero eŋagí̵a sɨŋwí̵ wɨnɨrɨ nerí̵náyí̵, ananɨ rí̵peáɨrɨxɨnɨ. Taitasoxɨnɨ, ayí̵ rɨpɨ nánɨ rɨrarɨŋɨnɨ. Ámá Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyo wipeŋweagí̵áwa Gorɨxoyá bosɨwowánɨŋí̵ nimónɨro umeiarɨgí̵áwa eŋagɨ nánɨ ámá wí awamɨ xwɨyí̵á mumearɨpaxí̵ imóní̵í̵rɨxɨnɨ. Ayí̵ wigí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨnɨ mɨxí̵dɨnɨpa ero aŋí̵nɨ wikí̵ rí̵á ápiáwí̵nɨŋí̵ mɨwónɨpa ero iniɨgí̵ papɨkí̵ yarɨgí̵ápɨ nánɨ sí̵mí̵ mɨxeadí̵pe'nɨpa ero mɨxí̵ mípepa ero “Amɨpí apɨ nionɨ meapaxí̵rɨnɨ.” nɨyaiwiro í̵wí̵ urápanɨro nánɨ mepa ero e'í̵rɨxɨnɨ. Apɨ apɨ e mepa neróná ámá aŋí̵ mɨdáŋí̵yo aiwá míraŋí̵ ero ámáyo naŋí̵ imónɨŋí̵pɨ owiianeyɨnɨro íkí̵nɨŋí̵ sɨpí wiro dɨŋí̵ í̵á xɨrɨgí̵áyí̵ nimónɨrɨ ero xɨxenɨ imónɨŋí̵pɨnɨ ero sɨyikwí̵ mínɨgí̵áyí̵ imónɨro nɨpí̵reánɨrɨ ero e'í̵rɨxɨnɨ. Ámá xwɨyí̵á eŋwɨpe'nɨŋí̵ imónɨŋí̵pimɨ pí̵rí̵ rakímí̵ yarɨgí̵áyo apimɨ dánɨ eŋí̵ rɨre'mɨxí̵ wirɨ wigí̵ dɨŋí̵yo dánɨ rarɨgí̵ápimɨ xopɨrárí̵ wirɨ epaxí̵ imónɨpí̵rí̵a nánɨ xwɨyí̵á dɨŋí̵ ŋwɨrárɨpaxí̵ none ámáyo ure'wapɨyarɨŋwápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ imónɨŋí̵pɨ enɨ xaíwí̵ í̵á xɨrí̵í̵rɨxɨnɨ.

Mimóní̵ ure'wapɨyarɨgí̵áyí̵ nánɨrɨnɨ.

10 Ayí̵ rɨpɨ nánɨ “Ámá apɨ apɨ imónɨgí̵áyonɨ urí̵peáɨrɨxɨnɨ.” rɨrarɨŋɨnɨ. Ámá “Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyo ure'wapɨyarɨŋá wonɨ imóní̵ɨmɨgɨnɨ.” yaiwinarɨgí̵áyí̵ obaxí̵ ayí̵ waumí̵nií̵ ero surí̵má xwɨyí̵á rɨŋwanɨrɨ ámáyo yapí̵ wíwapɨyanɨro urɨro yarɨgí̵áyí̵rɨnɨ. Ámá e yarɨgí̵áyí̵ obaxí̵ re rarɨgí̵áyí̵rɨnɨ, “ ‘Gorɨxomɨ píránɨŋí̵ ouxí̵dɨmɨnɨ.’ nɨwimónɨrí̵ná Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorɨ aí iyí̵ sí̵mí̵ sí̵ó nɨwákwínɨrí̵ná ayí̵ aŋɨpaxí̵ epaxí̵rɨnɨ.” rarɨgí̵áyí̵rɨnɨ. 11 Ayí̵ wayá amɨpí í̵wí̵ ourápaneyɨnɨro mure'wapɨyipaxí̵ imónɨŋí̵pɨ ure'wapɨyarɨgí̵ápimɨ dánɨ ámá wíyí̵yá sí̵wí niaíwí̵ aí tí̵nɨ rɨxa ayagwí̵ ayónárɨgí̵á eŋagɨ nánɨ wigí̵ ure'wapɨyarɨgí̵ápɨ xe ure'wapɨyípoyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ mɨwɨnɨpaxí̵ imónɨŋwɨnɨ. Sa pí̵roárɨpaxí̵ imónɨŋwɨnɨ. 12 Eŋíná wiwanɨŋí̵yí̵yá Kɨritɨyí̵ wo —O wigí̵yí̵ dɨŋí̵ e'mí̵ saímí̵ moŋí̵yí̵ worɨnɨ. O re nɨrɨrɨ eaŋí̵rɨnɨ, “Kɨritɨyí̵ anɨŋí̵ yapí̵ rɨmearɨgí̵áyí̵rɨnɨ. Sí̵wí sayí̵nɨŋí̵ imónɨgí̵áyí̵rɨnɨ. Aiwá ímí̵ tí̵nɨ nɨro rí̵wí̵ sɨwí̵á yiro yarɨgí̵áyí̵rɨnɨ.” 13 E nɨrɨrɨ eaŋí̵pɨ nepa rɨnɨnɨ. Ayɨnánɨ mimóní̵ ure'wapɨyarɨgí̵áyo mɨxí̵ rí̵á tí̵ŋí̵ arí̵á óí̵yo dánɨ urí̵ɨrɨxɨnɨ. Ayí̵ Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorí̵ná samɨŋí̵ wegí̵ápɨ eŋí̵ sɨxí̵ eámɨxɨnɨro 14 Judayí̵yá pɨyɨŋí̵ ikayí̵wí̵pɨ nánɨ arí̵á ókiarí̵ mɨmónɨpa ero ámá xwɨyí̵á nepaxɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ rí̵wí̵mɨnɨ mamogí̵áyí̵ sekaxí̵ rarɨgí̵ápɨ arí̵á mɨwipa ero epí̵rɨ nánɨ mɨxí̵ rí̵á tí̵ŋí̵ urí̵ɨrɨxɨnɨ. 15 Ámá íkwɨráí̵nɨŋí̵ imónɨgí̵áyí̵ amɨpí apia ní̵nɨ nánɨ “We' sí̵á neayɨkínɨpaxí̵manɨ.” yaiwiarɨgí̵árɨnɨ. E yaiwiarɨŋagí̵a aí ámá íkwɨráí̵nɨŋí̵ nimónɨro Jisasomɨ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵ropa yarɨgí̵áyí̵ amɨpí apia ní̵nɨ nánɨ “We' sí̵á neayɨkínɨpaxí̵rɨnɨ.” yaiwiarɨgí̵árɨnɨ. Wigí̵ dɨŋí̵ sɨpí̵wí̵ imónɨrɨ erɨ dɨŋí̵ nɨyaikirorí̵ná “Apɨ piaxí̵ eánɨpaxí̵ranɨ? Meánɨpaxí̵ranɨ?” moarɨgí̵ápɨ sí̵á uyɨkínɨrɨ erɨ eŋagɨ nánɨ e yaiwiarɨgí̵árɨnɨ. 16 Ayí̵ maŋí̵pámɨ dánɨnɨ waropárí̵ ninɨróná re rarɨgí̵árɨnɨ, “Nene Gorɨxo nánɨ dɨŋí̵ moŋwae'nerɨnɨ.” nɨrɨro aiwɨ wigí̵ yarɨgí̵ápimɨ dánɨ waropárí̵ re'nɨŋí̵ inarɨgí̵árɨnɨ, “O nánɨ wí dɨŋí̵ moŋwae'nemanɨ.” rarɨgí̵árɨnɨ. Wigí̵ yarɨgí̵ápɨ nánɨ Gorɨxo xwɨrí̵á winɨrɨ omɨ aríkwí̵kwí̵ wiro naŋí̵ imónɨŋí̵yí̵ bɨ epaxí̵ mimónɨpa ero eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.

Copyright information for AAK