Titus 2

Ámá rí̵á rɨgí̵áwa nánɨrɨnɨ.

1Ayí̵ e yarɨŋagí̵a aí jɨwanɨŋoxɨ nure'wapɨyirí̵ná xwɨyí̵á eŋwɨpe'nɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ urí̵ɨrɨxɨnɨ. 2E nerí̵ná ámá rí̵á rɨgí̵áwamɨ re urí̵ɨrɨxɨnɨ, “Nɨpɨkwɨnɨ mimónɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ dɨŋí̵ mɨkɨkayopa ero ámɨnáowa yapɨnɨ pákíní̵ imónɨro dɨŋí̵ naŋí̵ í̵á xɨrɨro e'poyɨ. Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roróná samɨŋí̵ mɨwepa ero ámáyo dɨŋí̵ sɨpí wiro wí sɨpí seaikáráná xwámámí̵ wiro neróná samɨŋí̵ mɨwe' e'poyɨ.” urí̵ɨrɨxɨnɨ.

Apɨxíwa nánɨrɨnɨ.

3Apiaŋíwamɨ enɨ re urí̵ɨrɨxɨnɨ, “Pí pí neróná sɨyikwí̵ mínɨgí̵íwayí̵ne' nimónɨmáná ero sɨpí owímeanɨrɨ xwɨyí̵á mɨmayí̵ó mɨropa ero iniɨgí̵ papɨkí̵ yarɨgí̵ápɨ nánɨ mɨŋí̵ minɨpa ero apɨyá imónɨgí̵íwamɨ naŋí̵ imónɨŋí̵pɨ nánɨ wíwapɨyiro e'poyɨ.” urí̵ɨrɨxɨnɨ. 4“Apɨyá imónɨgí̵íwa wigí̵ oxowamɨ tí̵nɨ niaíwí̵yo tí̵nɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ nuyirí̵ná wiipaxí̵pɨ nánɨ wíwapɨyiro 5dɨŋí̵ naŋí̵ í̵á xɨrɨpí̵rɨ nánɨ wíwapɨyiro íkwɨráí̵nánɨŋí̵ imónɨgí̵áyí̵ imónɨpí̵rɨ nánɨ wíwapɨyiro omɨseáyíwa oimóní̵poyɨnɨrɨ wíwapɨyiro wá nɨwunɨrɨ arɨrá wipí̵rɨ nánɨ wíwapɨyiro wigí̵ oxowamɨ píránɨŋí̵ yeáyí̵ wurí̵nɨpí̵rɨ nánɨ wíwapɨyiro e'í̵rɨxɨnɨ. Ámá wí apɨyá imónɨgí̵íwa e mepa yarɨŋagí̵a nɨwɨnɨrí̵ná xwɨyí̵á Gorɨxoyápɨ nánɨ ‘Sɨpírɨnɨ.’ rɨpí̵rɨxɨnɨrɨ apɨ apɨ epí̵rɨ nánɨ wíwapɨyípoyɨ.” urí̵ɨrɨxɨnɨ.

Íwí̵ Sɨkɨŋowa nánɨrɨnɨ.

6Íwí̵ sɨkɨŋowa enɨ pí pí nerí̵ná dɨŋí̵ naŋí̵ í̵á nɨxɨrɨro epí̵rɨ nánɨ eŋí̵ rɨre'mɨxí̵ wíɨrɨxɨnɨ. 7Joxɨ pí pí nerí̵ná dɨxí̵ naŋí̵ yarɨŋí̵pɨ tí̵nɨ íwí̵ sɨkɨŋí̵ imónɨgí̵áwamɨ sɨŋwepɨgí̵ wíɨrɨxɨnɨ. Nure'wapɨyirí̵ná naŋí̵ imónɨŋí̵ bɨ tí̵nɨ sɨpí imónɨŋí̵ bɨ tí̵nɨ gwí̵ nɨmorɨ mure'wapɨyipa erɨ ámɨnáowa yapɨ pákíní̵ nimónɨrɨ erɨ 8xwɨyí̵á eŋwɨpe'nɨŋí̵pɨ —Apɨ ámá wí “Sɨpírɨnɨ.” rɨpaxí̵ mimónɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apɨ ure'wapɨyirɨ e'ɨrɨxɨnɨ. Joxɨ tí̵nɨ xewixewí rónɨgí̵áyí̵ ayá winɨrɨ nene nánɨ xwɨyí̵á sɨpí bɨ mɨrɨpaxí̵ imónɨro epí̵rí̵a nánɨ apɨ “E e'ɨrɨxɨnɨ.” rɨrarɨŋɨnɨ.

Xɨnáíwánɨŋí̵ nimónɨro omɨŋí̵ wiiarɨgí̵áyí̵ nánɨrɨnɨ.

9Xɨnáíwánɨŋí̵ nimónɨro omɨŋí̵ wiiarɨgí̵áyo eŋí̵ rɨre'mɨxí̵ re wíɨrɨxɨnɨ, “Segí̵ bosowamɨ sɨmaŋwí̵yónɨŋí̵ wurí̵nɨro yayí̵ winɨpaxí̵pɨ wiiro xɨxewiámí̵ wí murɨpa ero 10wigí̵ amɨpí wí e'í̵ mɨmínɨpa ero dɨŋí̵ seaŋwɨrárɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ wíwapɨyiro e'poyɨ.” urí̵ɨrɨxɨnɨ. Xɨnáíwánɨŋí̵ nimónɨro omɨŋí̵ wiiarɨgí̵áyí̵ pí pí neróná apɨ apɨ e nɨxí̵dɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ xwɨyí̵á Gorɨxoyá —O yeáyí̵ neayimɨxemeaarɨŋorɨnɨ. Xwɨyí̵á oyápimɨ okiyí̵ánɨŋí̵ yaroarí̵ná ámá “Xwɨyí̵á apɨ sɨpímanɨ.” yaiwipí̵rí̵a nánɨ apɨ “E urí̵ɨrɨxɨnɨ.” rɨrarɨŋɨnɨ.

“Gorɨxo wá neawianarɨŋo eŋagɨ nánɨ rɨxa sɨŋánɨpiaumɨmí̵ inɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

11Ayí̵ rɨpɨ nánɨ “Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵rogí̵áyí̵ apɨ apɨ e'í̵rɨxɨnɨ.” rɨrarɨŋɨnɨ. Gorɨxo wá nɨneawianɨrɨ “Wiíɨmɨgɨnɨ.” yaiwiáragí̵pɨ Jisaso nɨweapɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ ámá nɨyonɨ rɨxa sɨŋánɨ piaumɨmí̵ winɨŋí̵rɨnɨ. O ámá nɨyonɨ yeáyí̵ uyimɨxemeámí̵ánɨrɨ nánɨ eŋí̵pɨ sɨŋánɨ piaumɨmí̵ inɨŋí̵rɨnɨ. 12Ayí̵ nene sɨnɨ xwí̵á tí̵yo nɨŋwearane yayí̵ neainɨní̵ápɨ nánɨ dɨŋí̵ wikwí̵moarɨŋwápɨ nánɨ wenɨŋí̵ nerɨ nɨŋwearane'ná Gorɨxo re yaiwianɨ nánɨ xegí̵ wá neawianɨŋí̵pɨ wí̵á neaókímɨxɨŋí̵rɨnɨ, “Gorɨxo nene ámá omɨ rí̵wí̵ rɨwámɨnɨ nɨmamorí̵ná yarɨgí̵ápɨ pí̵nɨ wiárɨrane ámá omɨ mɨxí̵darɨgí̵áyí̵ mɨŋí̵ winarɨŋí̵pɨ pí̵nɨ wiárɨrane nerane dɨŋí̵ tí̵nɨ erane we' rónɨŋí̵ erane Gorɨxomɨ píránɨŋí̵ nɨxí̵dɨrí̵ná epaxí̵pɨ erane yaní̵wá nánɨ rɨneaíwapɨyarɨnɨ?” yaiwianɨ nánɨ xegí̵ wá neawianɨŋí̵pɨ wí̵á neaókímɨxɨŋí̵rɨnɨ. Yayí̵ neainɨní̵í̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ wikwí̵moarɨŋwápɨ, ayí̵ Jisasɨ Kiraiso —O negí̵ Ŋwí̵á seáyɨ e imónɨŋorɨnɨ. Nene yeáyí̵ neayimɨxemeaarɨŋorɨnɨ. Yayí̵ neainɨní̵í̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ wikwí̵moarɨŋwápɨ, ayí̵ o wí̵á sogwí̵nɨŋí̵ pɨrɨpɨrí̵ yarɨŋí̵pɨ tí̵nɨ sɨŋánɨ nimónɨmɨ weapɨní̵ápɨrɨnɨ. 14O negí̵ rɨkɨkɨrí̵ó yarɨŋwápɨ nɨpimɨnɨ dánɨ gwí̵nɨŋí̵ neaíkweawárɨrɨ ámá nionɨyáyí̵nɨ nimónɨro imɨrɨŋí̵ me' naŋí̵nɨ oe'poyɨnɨrɨ igí̵ánɨŋí̵ neaeámorɨ e'ɨmɨgɨnɨrɨ xewanɨŋo xe onɨpɨkípoyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ wɨnɨŋɨnigɨnɨ.

15Íníná nionɨ rɨrarɨŋá rɨpɨ dɨxí̵ tí̵ŋí̵ e ŋweagí̵áyo urɨrɨ oxí̵dí̵poyɨnɨrɨ eŋí̵ rɨre'mɨxí̵ wirɨ ámá xwɨyí̵á rɨpɨ tí̵nɨ xɨxenɨ mɨyarɨgí̵áyo mɨxí̵ urɨrɨ e'ɨrɨxɨnɨ. E nerí̵ná ámá wo nionɨ xe paimɨmí̵ oninɨrɨ sɨŋwí̵ mɨwɨnɨpa nerɨ ne'ní̵ tí̵ŋoxɨ nimónɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ e'ɨrɨxɨnɨ.

Copyright information for `AAK