Titus 3

“Xámɨ yagwápɨ me' we' rónɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨnɨ e'wanɨgɨnɨ.”urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Joxɨ ámá Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵á joxɨ tí̵ŋí̵ e ŋweagí̵áyo re nurɨrɨ dirɨrí̵ wiayíɨrɨxɨnɨ, “Gapɨmaní̵yoranɨ, ne'ní̵ tí̵gí̵áyoranɨ, sɨmaŋwí̵yónɨŋí̵ yeáyí̵ wurí̵nɨro arí̵á yí̵mɨgí̵ wiro e'poyɨ. Pí pí imɨrɨŋí̵ mimónɨŋí̵pɨ epí̵rɨ nánɨ ipɨmóní̵poyɨ. 2Ámá wíyo xwɨyí̵ápai mɨŋwɨrárɨpa ero wikí̵ tí̵nɨ xwɨyí̵á rarɨgí̵áyí̵ne' mimónɨpa ero e'poyɨ. Awayinɨ samɨŋí̵ imónɨro ámá nɨyonɨ we' íkwiaŋwí̵yo umero e'poyɨ.” nurɨrɨ dirɨrí̵ wiayíɨrɨxɨnɨ. 3Ayí̵ rɨpɨ nánɨ rɨrarɨŋɨnɨ. Nene enɨ eŋíná dɨŋí̵ naŋí̵ bɨ mɨmó mají̵á ikárɨnagwae'nerɨnɨ. Maŋí̵ wiaíkiagwae'nerɨnɨ. Yapí̵ e'wapí̵nagwae'nerɨnɨ. Í̵eapá neainarɨŋí̵ xɨxegí̵nɨ imónɨŋí̵pɨnɨ erane mɨŋí̵ neainarɨŋí̵ xɨxegí̵nɨ imónɨŋí̵pɨnɨ erane yanɨ nánɨ gwí̵nɨŋí̵ neayagenerɨnɨ. E ne'ra nurane'ná ámáyo sɨpí wikáranɨ nánɨ imónɨrane sɨpí dɨŋí̵ wiaiwirane sí̵mí̵ tí̵nɨ oneaípoyɨnɨrɨ wíwapɨyirane newanɨŋene enɨ sí̵mí̵ tí̵nɨ inɨrane yagwae'nerɨnɨ. 4Nene e imónagwae'ne aiwɨ Gorɨxo —O nene yeáyí̵ neayimɨxemeaarɨŋorɨnɨ. O ámá ní̵nɨ nánɨ wá wunɨrɨ wá wianɨrɨ yarɨŋo eŋagɨ nánɨ wí̵á nɨneaókímɨxɨrí̵ná 5nene yeáyí̵ neayimɨxemeaŋí̵rɨnɨ. Imɨrɨŋí̵ mimónɨŋí̵ newanɨŋene we' nɨrónɨrane yarɨŋwápɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨmorɨ nánɨ yeáyí̵ neayimɨxemeaŋí̵manɨ. Xewanɨŋo wá nɨneawianɨrɨ nánɨ yeáyí̵ neayimɨxemeaŋí̵rɨnɨ. Ayí̵ í̵wí̵ nene yarɨŋwápɨ yokwarɨmí̵ nɨneaiirí̵ná xí̵oyá kwíyí̵pimɨ dánɨ —Apɨ igí̵ánɨŋí̵ neaeámoarɨŋí̵pimɨ dánɨ ámá ámɨ sɨŋí̵ imónɨŋwae'ne neaewearɨ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ tí̵ŋwae'ne neaimɨxɨrɨ eŋí̵pɨrɨnɨ. Apimɨ dánɨ yeáyí̵ neayimɨxemeaŋí̵rɨnɨ. 6Apɨ nɨneaiapɨrí̵ná sɨpí̵í mɨneaí Jisasɨ Kiraiso, negí̵ yeáyí̵ neayimɨxemeaŋo neaiiŋí̵pimɨ dánɨ ayá wí neawí̵re'napɨyiŋí̵rɨnɨ. 7Ayí̵ o wá nɨneawianɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ “We' rónɨgí̵áyí̵rɨnɨ.” rárɨŋene imónɨrane dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨŋí̵ nene e oimónaneyɨnɨrɨ dɨŋí̵ ikwí̵moarɨŋwápɨ tí̵ŋwae'ne imónɨrane yaní̵wá nánɨ kwíyí̵pɨ neawí̵re'napɨyiŋí̵rɨnɨ.

8Xwɨyí̵á apɨ, ayí̵ nepa ámá dɨŋí̵ ŋwɨrárɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨrɨnɨ. Ayɨnánɨ apɨ nánɨ nurɨrí̵ná samɨŋí̵ nimónɨmáná murí̵ eŋí̵ neánɨmáná urí̵ɨrɨxɨnɨ. Ámá Gorɨxomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵áyí̵ píránɨŋí̵ nero imɨrɨŋí̵ mimónɨŋí̵pɨ —Apɨ naŋí̵ imónɨŋagɨ nánɨ ámáyo sa naŋí̵nɨ wiipaxí̵pɨrɨnɨ. Apɨ arɨge nerɨ yaní̵wárí̵anɨrɨ sí̵mí̵ xeadí̵pe'nɨpí̵rí̵a nánɨ e urí̵ɨrɨxɨnɨ. 9E nerɨ aí ámá majɨmají̵á nikárɨnɨro xwɨyí̵á mɨxɨmɨxeawiámí̵ inarɨgí̵ápɨ rarɨŋagí̵a nɨwɨnɨrí̵náranɨ, arí̵owa eŋíná dánɨ wigí̵ niaíwí̵ nemeága nuro yoí̵ wí̵rɨgí̵ápɨ nánɨ rarɨŋagí̵a nɨwɨnɨrí̵náranɨ, ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ nánɨ xwɨyí̵á xɨmɨxɨmí̵ ninɨro rarɨŋagí̵a nɨwɨnɨrí̵náranɨ, ayí̵ tí̵nɨ wí nɨkumɨxɨnɨrɨ mɨrɨpanɨ. Xwɨyí̵á ayí̵ rarɨgí̵ápɨ naŋí̵ imónɨŋí̵pimɨ xí̵danɨ nánɨ neaiipaxí̵ mimónɨŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Sa miponɨŋí̵ xwɨyí̵á eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.

10Ámá gɨyí̵ gɨyí̵ Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyo xewixewí oimóní̵poyɨnɨrɨ wíwapɨyarɨŋagí̵a nɨwɨnɨrí̵ná erɨrí̵ biau' wíagɨ aiwɨ arí̵kí yarɨŋagí̵a nɨwɨnɨrí̵ná rí̵wí̵ umóɨrɨxɨnɨ. 11Joxɨ nɨjí̵árɨnɨ. Ámá e yarɨgí̵áyí̵ wigí̵ dɨŋí̵ sí̵á nɨyimɨxɨnɨro í̵wí̵ ne'ra warɨgí̵ápimɨ dánɨ xwɨyí̵á meárɨnarɨgí̵á eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.

Yayí̵ nɨwiowárɨrí̵ná urɨŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.

12Nionɨ rɨxa dɨŋí̵ neyírónɨrɨ “Rí̵wɨpí yarɨŋíná aŋí̵ rɨxa Nikoporisɨyɨ rɨŋí̵pimɨ ŋweáɨmɨgɨnɨ.” yaiwiárɨŋá eŋagɨ nánɨ nionɨ Atemasomɨranɨ, Tikikasomɨranɨ, joxɨ tí̵ŋí̵ e nánɨ nurowárɨrí̵náyí̵, joxɨ eŋí̵ neánɨrɨ nɨbɨrɨ aŋí̵ apimɨ nímeáɨrɨxɨnɨ. 13Sinaso —O xwɨrɨxí̵ wieŋwɨpeiarɨŋí̵ worɨnɨ. O tí̵nɨ Aporoso tí̵nɨ egí̵ aŋí̵ nuríná amɨpí wí nánɨ dí̵wí̵ mikeamónɨpa eri óí̵ e dɨŋí̵ sɨxí̵ níga uri epɨsí̵i nánɨ “Bɨ wiowárí̵ɨmɨgɨnɨ.” nɨyaiwirɨ anɨŋí̵ miní̵ e'ɨrɨxɨnɨ. 14Negí̵ imónɨgí̵áyí̵ íkí̵á ná mɨwearɨŋí̵nɨŋí̵ mimónɨpa ero Gorɨxomɨ píránɨŋí̵ nɨxí̵dɨróná imɨrɨŋí̵ mimónɨŋí̵pɨ epí̵rí̵a nánɨ ayí̵ enɨ ámá dí̵wí̵ ikeamónɨgí̵áyo arɨrá wipaxí̵pɨ e'wapí̵ní̵í̵rɨxɨnɨ.

15Nionɨ tí̵nɨ re ŋweagí̵áyí̵ ní̵nɨ yayí̵ siowáre'naparɨŋwɨnɨ. Ámá nene Gorɨxomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨŋagwɨ nánɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ neayarɨgí̵áyo “Poro yayí̵ neawáre'naparɨnɨ.” urí̵ɨrɨxɨnɨ. “Seyí̵ne' nɨyí̵ne'nɨ Gorɨxo wá seawianí̵wɨnɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ.

Copyright information for `AAK