Jude 1

Jut so mamey

1Hakwe Jut, Jisas Krais so mey-uwr, seyr Jems so nay-ih. Mamey okukwe hakwe uwrsa, God hiy ma me-huonokyaw me mey kow ha. Uwrsa, God hiy uron-pi ko-ar ma lwak, seyr Jisas Krais hiy ma hiy-mon nekie kraipakrai wayr me. a 

Copyright information for `AAU